Màster Interuniversitari en Polítiques i Planificació per a les Ciutats, l'Ambient i el Paisatge (PPCEL)

Treball final de màster

El Treball Final de Màster (TFM) pot ser un projecte, un assaig, un treball d'investigació, un estudi de cas o un altre document original elaborat per l'estudiant que reflecteixi els conceptes i les habilitat adquiries per l'estudiant durant el màster i orientat a l'avaluació de les competències associades al títol. Aquest treball estarà dirigit per un professor del màster i conclou amb la defensa pública davant d'un tribunal, que l'avaluarà i qualificarà.

El TFM es realitzarà de manera individual, si bé quan la complexitat, dificultat o la interdisciplinarietat del treball ho justifiquin, es pot realitzar en grup, sent necessari en aquest cas l'autorització per part de la coordinació del màster. 

L'estudiant proposarà un tema a desenvolupar, que haurà de ser aprovat pel consell acadèmic del màster. La coordinació del màster podrà suggerir un llistat de temes objecte d'investigació per part del grups de recerca implicats en el màster, i a proposta d'aquests. En tot cas, la coordinació del màster assignarà un director del TFM a cada estudiant que serà un professor del màster afí al tema que desenvoluparà. 

Els Treballs de Finals de Màster han de tractar, òbviament, de temes desenvolupats al llarg del màster, ja siguin de contingut teòric o aplicat. Així, s'entén que podran presentar treballs de final de màster amb un fort contingut teòric, aquells estudiants que vulguin orientar-se a una posterior tesi doctoral. Donat el caràcter del màster, però s'espera que la majoria dels TFM siguin de contingut aplicat dins de l'ampli camp de la planificació i les polítiques urbanes, territorials i del paisatge amb els temes ambientals. Així, poden donar-se anàlisi de polítiques o programes concrets de planificació territorial o urbana i de les seves implicacions ambientals en un àmbit territorial concret. En alguns casos, l'estudiant podrà proposar pràctiques alternatives per a la consecució de determinats objectius ambientals o de justícia territorial. L'anàlisi dels conflictes territorials pot ser, a tall d'exemple, un altre camp temàtic de particular interès, així com els mecanismes d'adaptació i mitigació del canvi ambiental global (i en particular del canvi climàtic) en les polítiques urbanes, territorials i paisatgístiques.

Documentació: 

pdf  Reglament del treball final de màster

pdf  Quadre de propostes del TFM

pdf  Fitxa d'avaluació del TFM (tutor/a)

pdf  Fitxa d'avaluació del TFM (tribunal)

pdf Acta d'avaluació del TFM