Màster Interuniversitari en Polítiques i Planificació per a les Ciutats, l'Ambient i el Paisatge (PPCEL)

Objectius formatius

L’objectiu del màster és formar professionals capacitats per intervenir en la planificació i el govern del territori i l’urbanisme, sota el paradigma de models integrats i de la sostenibilitat ambiental, econòmica i social.

El màster pretén preparar els estudiants per a l’anàlisi, la planificació i l’avaluació en les àrees temàtiques següents:

 • Analitzar, representar i interpretar problemes paisatgístics i ambientals en les transformacions territorials;
 • Elaborar escenaris i polítiques ambientals per ajudar a protegir, millorar, regenerar i recuperar ciutats, territoris i paisatges;
 • Desenvolupar plans i programes amb un èmfasi especial en la preservació dels recursos mediambientals;
 • Fomentar models basats en l’educació, la col·laboració i la certificació ambientals;
 • Controlar i avaluar els processos de transformació amb eines que s’adeqüin a les teories de referència i que permetin “mesurar” els mecanismes i els resultats;
 • Gestionar i auditar les activitats ambientals i coordinar especialistes de diferents àmbits i provinents de cultures diferents.

 

Competències que l’estudiant ha d’assolir

Competències específiques:

 • Utilitzar els marcs conceptuals adequats per analitzar i interpretar els processos de canvis i conflictes territorials i ambientals contemporanis.
 • Utilitzar diferents metodologies d’anàlisi escalar, aplicant els coneixements en casos d’estudi des de l’àmbit internacional a l’àmbit local.
 • Interpretar les principals legislacions, figures i mètodes de planejament urbanístic, territorial i ambiental a Europa.
 • Diagnosticar els impactes territorials de les activitats, plans i projectes aplicant metodologies multidisciplinàries.
 • Reconèixer les dimensions temporals i espacials dels processos i canvis territorials i ambientals.
 • Analitzar i interpretar els mecanismes de resposta i gestió dels processos i canvis territorials i ambientals.
 • Construir escenaris i polítiques mediambientals per ajudar a protegir, millorar i recuperar la ciutat, el territori i els vectors ambientals.
 • Dissenyar estratègies i aplicar instruments i tècniques de planificació per a una gestió més sostenible dels vectors ambientals i del territori.
 • Avaluar els processos de transformació territorial i ambiental, aplicant metodologies i instruments vinculats a teories de referència.
 • Utilitzar les metodologies adequades per a l’anàlisi i gestió del paisatge.

Competències generals:

 • Comunicar-se en llengua anglesa en diferents formats i contextos.
 • Obtenir i seleccionar de manera adequada les fonts i la informació que permetin desenvolupar una recerca original i que aportin coneixements nous.
 • Utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació.
 • Treballar en equip, sobretot a nivell multidisciplinari i internacional, procurant incorporar les modificacions fruit de la reflexió compartida.
 • Comunicar-se oralment i per escrit sobre temes de la pròpia especialitat de forma original i creativa, utilitzant els recursos que fan més eficaces les presentacions orals.
 • Realitzar propostes que impliquin l’aplicació dels principis de sostenibilitat ecològica, social i econòmica en el propi àmbit de recerca o treball.
 • Formular i aplicar valors i principis ètics en l’exercici professional.
 • Analitzar situacions noves i complexes i dissenyar diverses estratègies alternatives per solucionar-les, identificant els riscos que comporten les propostes creatives.