Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació

Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació

Curs 2018-2019

Els estudis d’Arquitectura Tècnica i Edificació condueixen a l’obtenció d’una titulació que ofereix grans possibilitats d’inserció immediata en el món laboral, tant en la construcció i rehabilitació d’edificis com en paisatge, urbanisme i edificació sostenible, entre d'altres. Proporciona, per tant, coneixements i competències d’actuació en un dels sectors més importants per al desenvolupament econòmic actual.

Informació general

Dades generals

Nom de l’estudi:
Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació
Branca de coneixement:
Enginyeria i arquitectura
Durada:
4 anys
Crèdits europeus:
240
Títol(s) a què dóna dret:
Graduat/ada en Arquitectura Tècnica i Edificació per la Universitat de Girona
Centre docent:
Escola Politècnica Superior
Nombre orientatiu de places:
40
Última nota de tall:
Notes de tall de la 1a assignació del curs 2018-2019
Preu aprox. de la matrícula de primer:

2.287 euros. Vegeu Informació de preus

Requisits d'idiomes:
Per obtenir el títol cal acreditar un nivell B2 o equivalent d'anglès, alemany, francès o italià (requisit genèric dels estudis de grau)
Altres informacions:
Indicadors de seguiment / Indicadors AQU

Em convé saber

És recomanable que en els estudis previs s’hagin escollit les matèries de matemàtiques, física i dibuix tècnic. És interessant que l’estudiant se senti còmode en aquestes matèries.

El coneixement d’idiomes (francès i anglès), encara que no es tracta de matèries de la carrera, facilitarà el desenvolupament professional per a la relació internacional i la recerca d’informació.

Competències

Aquesta titulació té per objectiu formar els estudiants perquè adquireixin les competències necessàries per a l’exercici de la professió:

 • Dirigir l’execució material de les obres d’edificació, de les seves instal·lacions i elements, dur a terme el control qualitatiu i quantitatiu d’allò construït mitjançant l’establiment i la gestió dels plans de control de materials, els sistemes i l’execució d’obra, i elaborar els corresponents registres per a la seva incorporació al llibre de l’edifici. Portar el control econòmic de l’obra i elaborar les certificacions i la liquidació de l’obra executada.
 • Redactar estudis i plans de seguretat i salut laboral i coordinar l’activitat de les empreses en matèria de seguretat i salut laboral en obres de construcció, tant en fase de projecte com d’execució.
 • Dur a terme activitats tècniques de càlcul, amidaments, valoracions, taxacions i estudis de viabilitat econòmica; realitzar peritatges, inspeccions, anàlisis de patologia i redactar els informes, dictàmens i documents tècnics corresponents; efectuar aixecaments de plànols en solars i edificis.
 • Elaborar els projectes tècnics i portar la direcció d’obres d’edificació en l’àmbit de la seva habilitació legal.
 • Gestionar les noves tecnologies edificatòries i participar en processos de gestió de la qualitat en l’edificació; realitzar anàlisis, avaluacions i certificacions d’eficiència energètica, així com estudis de sostenibilitat en edificis.
 • Dirigir i gestionar l’ús, la conservació i el manteniment dels edificis; redactar els documents tècnics necessaris. Elaborar estudis del cicle de vida útil dels materials, dels sistemes constructius i dels edificis. Gestionar el tractament dels residus de demolició i de construcció.
 • Assessorar tècnicament en els processos de fabricació de materials i elements utilitzats en la construcció d’edificis.
 • Gestionar el procés immobiliari en el seu conjunt. Exercir la representació tècnica de les empreses constructores en les obres d’edificació.

Accés

Requisits d’accés

 • Batxillerat. Accés: proves d’accés a la universitat (PAU), fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement d'Enginyeria i Arquitectura.
 • Cicles formatius de grau superior (CFGS). Accés: tots els CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement d'Enginyeria i Arquitectura.
 • Més grans de 25 anys. Opció preferent de la prova d'accés superada: Enginyeria i Arquitectura.
 • Més grans de 40 anys. Valoració de l’experiència professional relacionada amb la titulació de grau a la qual es vol accedir i resultat d’apte/a a l’entrevista.
 • Més grans de 45 anys. Prova d’accés superada i amb resultat d’apte/a a l’entrevista.
 • Altres tipus especials d’accés reconeguts per la normativa vigent.

Altra informació d’accés

Sortides professionals

El graduat en Arquitectura Tècnica i Edificació té una gran versatilitat, cosa que li permet desenvolupar la seva activitat professional en qualsevol de les especialitats compreses dins l’àmbit de l’edificació, i al mateix temps, li permet adaptar-se amb facilitat als mercats de treball d’altres països. L’arquitecte tècnic no només rep formació tecnològica, sinó que també es forma en l’àmbit de la gestió.

L’arquitecte tècnic podrà projectar obres de reforma i rehabilitació, reparació i consolidació d’edificis construïts, en els termes establerts per la legislació vigent. Serà qui dirigirà l’execució material de les obres d’edificació i qui realitzarà el control qualitatiu i quantitatiu del que es construeix. Tindrà capacitat per gestionar la totalitat del procés, contractant i gestionant els diferents agents que hi intervenen (arquitecte, arquitecte tècnic, enginyers calculistes, industrials, immobiliàries...). Per tot això, necessitarà els coneixements propis de la construcció del segle XXI, planificant per controlar el consum dels recursos, la reducció de les emissions contaminants i la gestió correcta dels residus. Tindrà coneixements per redactar els corresponents estudis i plans de seguretat i salut laboral, així com per coordinar l’activitat de les empreses constructores que participin en el procés edificatori.

En col·laboració amb les enginyeries o estudis d’arquitectura, podrà portar a terme les activitats tècniques de càlcul d’instal·lacions o estructures, disseny de solucions constructives específiques, amidaments i valoracions econòmiques, treballs de topografia, etc.

Un dels sectors que actualment necessita un nombre elevat d’arquitectes tècnics és la indústria. Cal intervenir en l’assessorament tècnic dels processos de fabricació de materials i elements per a la construcció i especialment en el control de la seva producció.

L’arquitecte tècnic pot desenvolupar la seva professió com a professional liberal, com a integrant de les àrees funcionals de qualsevol empresa privada o enginyeria (gerent, director tècnic, tècnic d’estudis, tècnic comercial, project manager) relacionades amb el sector, com a integrant dels serveis tècnics de l’Administració pública o com a docent en centres d’educació secundària o universitària.

Continuar estudiant

Aquesta titulació dona accés als màsters tecnològics i científics, i si es vol continuar en l’àmbit de la recerca es pot accedir al programa de doctorat en Tecnologia.

Assignatures

Pla d’estudis Oferta d'assignatures 2018-2019

Fonaments de Matemàtiques12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Fonaments de matemàtiques 1Fundamentos de matemáticas 1 Fundamentals of mathematics 1 (3105G00019)

BBàsica 6.00 SSemestral

Fonaments de matemàtiques 2Fundamentos de matemáticas 2Fundamentals of mathematics 2 (3105G00020)

BBàsica 6.00 SSemestral

Fonaments de Física6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Fonaments de física 1Fundamentos de física 1Fundamentals of Physics 1 (3105G00021)

BBàsica 6.00 SSemestral

Expressió Gràfica Arquitectònica12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Expressió gràfica 1Expresión gráfica 1Graphic expression 1 (3105G00023)

BBàsica 6.00 SSemestral

Expressió gràfica 2Expresión gráfica 2Graphic expression 2 (3105G00024)

BBàsica 6.00 SSemestral

Química i Geologia12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Fonaments de materialsFundamentos de materiales Fundamentals of materials (3105G00026)

BBàsica 6.00 SSemestral

GeotècniaGeotecniaGeothecnics (3105G11001)

BBàsica 6.00 SSemestral

Expressió Gràfica6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Topografia i replantejamentsTopografía y replanteos Topography and staking out sites (3105G11003)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Tècniques i Tecnologia de l'Edificació12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Construcció 1Construcción 1Construction 1 (3105G00028)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Construcció 2Construcción 2Construction 2 (3105G11004)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Fonaments de Física6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Fonaments de física 2Fundamentos de física 2Fundamentals of Physics 2 (3105G00022)

BBàsica 6.00 SSemestral

Dret i Empresa12.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

EmpresaEmpresaBusiness (3105G00027)

BBàsica 6.00 SSemestral

Aspectes legals en la contractació d'obresAspectos legales en la contratación de obrasLegal aspects of building contracts (3105G11002)

BBàsica 6.00 SSemestral

Expressió Gràfica6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Expressió gràfica 3Expresión gráfica 3 Graphic expression 3 (3105G00025)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Tècniques i Tecnologia de l'Edificació30.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Construcció 4Construcción 4Construction 4 (3105G11005)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Història de la construccióHistoria de la construcción Construction history (3105G11007)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Materials 1Materiales 1 Materials 1 (3105G11008)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Materials 2Materiales 2 Materials 2 (3105G11009)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Control de qualitatControl de calidad Quality control (3105G11010)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Construcció 3Construcción 3Construction 3 (3105G11030)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Estructures i Instal·lacions de l'Edificació6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Estructures 1Estructuras 1 Structures 1 (3105G00036)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Tècniques i Tecnologia de l'Edificació9.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Construcció 6Construcción 6 Construction 6 (3105G11006)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Construcció 5Construcción 5 Construction 5 (3105G11031)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Estructures i Instal·lacions de l'Edificació21.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Instal·lacions 1Instalaciones 1 Installations 1 (3105G00033)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Instal·lacions 2Instalaciones 2 Installations 2 (3105G00034)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Estructures 2Estructuras 2 Structures 2 (3105G00037)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Estructures 3Estructuras 3 Structures 3 (3105G11032)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Gestió del Procés12.00 crèdits

Gestió Urbanística i Economia Aplicades18.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Dret en edificacióDerecho en edificación Building construction law (3105G00039)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Amidaments i pressupostos 1Mediciones y presupuestos 1Measurements and cost estimates 1 (3105G11015)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Amidaments i pressupostos 2Mediciones y presupuestos 2Measurements and cost estimates 2 (3105G11016)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Valoracions i taxacionsValoraciones y tasacionesValuations and appraisals (3105G11017)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Tècniques i Tecnologia de l'Edificació6.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Anàlisi del procés constructiu Análisis de los procesos constructivoAnalysis of the construction process (3105G00031)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Patologia i rehabilitacióPatología y rehabilitaciónPathology and rehabilitation (3105G00032)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Gestió del Procés9.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Gestió de projectes i obresGestión de proyectos y obras Managing projects and buildings (3105G11013)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Seguretat i salut laboralSeguridad y salud laboral Occupational safety and health (3105G11014)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Projectes Tècnics9.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Projectes tècnicsProyectos técnicos Technical projects (3105G11018)

OBObligatòria 9.00 SSemestral

Optatives15.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Estructures metàl·liquesEstructuras metálicasMetal structures (3105G04039)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Patologia i rehabilitació estructuralPatología y rehabilitación estructural Structural pathology and rehabilitation (3105G11019)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Patologia i rehabilitació de l'envolvent i els acabatsPatología y rehabilitación del envolvente y los acabados Pathology and rehabilitation of siding and finish work (3105G11020)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Manteniment d'edificisMantenimiento de edificios Building maintenance (3105G11021)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Gestió integral de la prevencióGestión integral de la prevención Comprehensive prevention management (3105G11022)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Sistemes de planificació d'obres i el seu controlSistemas de planificación de obras y su control Building planning and control systems (3105G11023)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Conjuntura econòmica del sector i anàlisi del negoci immobiliariCoyuntura económica del sector y análisis del negocio inmobiliarioEconomic situation of the sector and analysis of the real estate market (3105G11024)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Introducció al control de costos de la construccióIntroducción al control de costes de construcciónIntroduction to construction cost control (3105G11025)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Representació virtual de projectes d'interiorismeRepresentación virtual de proyectos de interiorismo Virtual representation of interior design projects (3105G11026)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Projectes d'acondicionament i instal·lacionsProyectos de acondicionamiento e instalaciones Conditioning projects and installations (3105G11027)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Pràctiques externes Prácticas externasPractical placement in companies (3105G11028)

OPOptativa 15.00 SSemestral

Gestió i eficiència energètica en l'edificacióGestión y eficiencia energética en la edificaciónManagement and energy efficiency in buildings (3105G12033)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Projecte de restauració arquitectònicaProyecto de restauración arquitectónicaArchitectural conservation (3105G12034)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Projecte de restauració ambientalProyecto de restauración ambientalEnvironmental restoration (3105G12035)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Innovació tecnològica a la construccióInnovación tecnológica en la construcciónAdvanced Building Technologies (3105G12036)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Saber veure l'arquitecturaSaber ver la arquitecturaHow to look at the architecture (3105G12037)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Utopia i avantguardaUtopía y vanguardiaUtopia and modernity (3105G12038)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Teoria de la imatgeTeoría de la imagenTheory of image (3105G12039)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

La forma de la ciutatLa forma de la ciudadThe form of the city (3105G12040)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Arquitectura sostenibleArquitectura sostenibleSustainable architecture (3105G12041)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Treball Fi de Grau15.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Treball final de GrauTrabajo final de GradoFinal degree project (3105G14001)

OBObligatòria 15.00 SSemestral

Optativitat+ Reconeixement acadèmic21.00 crèdits

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Estructures metàl·liquesEstructuras metálicasMetal structures (3105G04039)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Patologia i rehabilitació estructuralPatología y rehabilitación estructural Structural pathology and rehabilitation (3105G11019)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Patologia i rehabilitació de l'envolvent i els acabatsPatología y rehabilitación del envolvente y los acabados Pathology and rehabilitation of siding and finish work (3105G11020)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Manteniment d'edificisMantenimiento de edificios Building maintenance (3105G11021)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Gestió integral de la prevencióGestión integral de la prevención Comprehensive prevention management (3105G11022)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Sistemes de planificació d'obres i el seu controlSistemas de planificación de obras y su control Building planning and control systems (3105G11023)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Conjuntura econòmica del sector i anàlisi del negoci immobiliariCoyuntura económica del sector y análisis del negocio inmobiliarioEconomic situation of the sector and analysis of the real estate market (3105G11024)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Introducció al control de costos de la construccióIntroducción al control de costes de construcciónIntroduction to construction cost control (3105G11025)

OPOptativa 5.00 SSemestral

Representació virtual de projectes d'interiorismeRepresentación virtual de proyectos de interiorismo Virtual representation of interior design projects (3105G11026)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Projectes d'acondicionament i instal·lacionsProyectos de acondicionamiento e instalaciones Conditioning projects and installations (3105G11027)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Pràctiques externes Prácticas externasPractical placement in companies (3105G11028)

OPOptativa 15.00 SSemestral

Gestió i eficiència energètica en l'edificacióGestión y eficiencia energética en la edificaciónManagement and energy efficiency in buildings (3105G12033)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Projecte de restauració arquitectònicaProyecto de restauración arquitectónicaArchitectural conservation (3105G12034)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Projecte de restauració ambientalProyecto de restauración ambientalEnvironmental restoration (3105G12035)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Innovació tecnològica a la construccióInnovación tecnológica en la construcciónAdvanced Building Technologies (3105G12036)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Saber veure l'arquitecturaSaber ver la arquitecturaHow to look at the architecture (3105G12037)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Utopia i avantguardaUtopía y vanguardiaUtopia and modernity (3105G12038)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Teoria de la imatgeTeoría de la imagenTheory of image (3105G12039)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

La forma de la ciutatLa forma de la ciudadThe form of the city (3105G12040)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Arquitectura sostenibleArquitectura sostenibleSustainable architecture (3105G12041)

OPOptativa 5.00 SSemestral No

Requisit de llengua

* Nivell B2 - Alemany
* Nivell B2 - Anglès
* Nivell B2 - Francès
* Nivell B2 - Italià
* Nivell C1 - Alemany
* Nivell C1 - Anglès
* Nivell C1 - Francès
* Nivell C1 - Italià
* Nivell C2 - Alemany
* Nivell C2 - Anglès
* Nivell C2 - Francès
* Nivell C2 - Italià
* Nivell C1.1 - Anglès
* Nivell C1.1 - Francès
* Nivell C1.1 - Alemany

Pràctiques

Els estudiants han de cursar, en el marc de la programació dels seus estudis, un seguit de crèdits que corresponen a estades de pràctiques externes, en empreses o institucions relacionades amb el grau que estan estudiant. La càrrega lectiva es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Treball de fi de grau

Per obtenir el títol, els estudiants han de realitzar un treball final de grau (TFG) que serveix per avaluar les competències generals que s'han anat adquirint durant el grau i com a síntesi de les habilitats i els coneixements als quals han accedit els estudiants. El treball, tutoritzat, té una càrrega lectiva que es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Mobilitat

Els estudiants poden cursar part del grau a l’estranger a través del programa Erasmus, que permet seguir els estudis en un intercanvi internacional amb valor acadèmic en una universitat europea.

També disposen d'ajuts per dur a terme estades en universitats espanyoles i d’altres continents gràcies a convenis bilaterals, al programa SICUE i a l’expansió del programa Erasmus+ .

Matrícula

Matrícula de primer

1

Consulta els resultats de l’assignació de places al Portal d'accés a la universitat .

Informa't sobre les teves opcions segons la convocatòria en què hagis estat assignat/ada (juny o setembre).

2

Consulta els Preus de matrícula, i revisa la Guia d’automatrícula per conèixer el sistema de matriculació electrònica de la UdG.

Consulta les dates i horaris de la matrícula i prepara la documentació que hauràs de presentar, segons el cas.

3

Acut al teu centre el dia i hora que t’hagin assignat, emplena el full de matrícula i formalitza la matrícula assistida en línia.

El centre docent et donarà les indicacions necessàries per obtenir el teu carnet universitari.

Sessions informatives d'acollida
Estudiants de primera opció
3 de setembre, de 9 h a 10.30 h, Sala d’Actes EPS 1
Estudiants de segona i posteriors opcions
3 de setembre, de 9 h a 10.30 h, Sala d’Actes EPS 1
Dates de matrícula
En primera preferència
18 de juliol, de 10 h a 12 h, Aula Informàtica III-01i
Per reclamació a la primera assignació i per assignació definitiva
18 de juliol, de 10 h a 12 h, Aula Informàtica III-01i
De segona assignació (en qualsevol preferència)
26 i 27 de juliol, de 10 h a 12 h, Aula Informàtica III-01i
Per reclamacions a la segona assignació i de primera reassignació
6 i 7 de setembre, de 10 h a 12 h, Aula Informàtica III-01i
De segona reassignació de juny
14 de setembre, de 9.30 h a 13.45 h, Secretaria Acadèmica
De tercera reassignació de juny
20 de setembre, de 9.30 h a 13.45 h, Secretaria Acadèmica
En convocatòria de setembre
27 de setembre, 10 h, Secretaria Acadèmica
En matrícula d’octubre
9 d'octubre, 10 h, Secretaria Acadèmica
Inici de les classes
Data d'inici
17 de setembre de 2018
Contacte de la secretaria acadèmica
Telèfon
972 41 84 20
Correu electrònic
infoacademica.eps@udg.edu

1. Document d'identitat:

Nacionalitat Documentació
Estudiants de països de la UE, Regne Unit, Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Suïssa i Andorra Fotocòpia compulsada del document d'identitat vigent
Estudiants estrangers no comunitaris TIE (targeta d'identificació d'estrangers) preferentment, o passaport en cas que no es disposi de la TIE

2. Justificants de bonificacions o exempcions, d'acord amb l'apartat 1.1.3 de la Normativa de matrícula.

3. Documentació acreditativa de l'accés a la universitat:

Tipus d'accés Documentació

Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de:
a) PAU i assimilats
b) CFGS o FP-2 o MP-3 i assimilats
c) Titulació universitària per la UdG
d) Proves d'accés per a més grans de 25, 40 o 45 anys

La Universitat no requereix presentar cap documentació, ja que aquesta informació l'acredita l’Oficina d’Accés a la Universitat. Es recomana als estudiants que hagin realitzat la PAU que es descarreguin al Portal d’accés a la universitat el document acreditatiu dins el mateix any en què hagin superat la prova, ja que deixa de ser accessible a 31 de desembre.

Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de titulació universitària no obtinguda a la UdG Original i fotocòpia o fotocòpia compulsada del títol o del resguard del títol 
Estudiants que han realitzat preinscripció universitària procedents de trasllat d'expedient (estudiants que han estat matriculats en altres centres universitaris) Certificat acadèmic on constin les assignatures i les qualificacions i el justificant d’haver abonat els drets de trasllat
Estudiants que accedeixen per trasllat d'expedient La Universitat no requereix presentar cap documentació, ja que els estudiants han hagut de presentar-la prèviament en el termini de la convocatòria de trasllat

4. Imprès de sol·licitud de matrícula, si escau (proporcionat pel centre docent)

5. Només en cas de no ser titular del compte bancari en el qual es domiciliarà el pagament de la matrícula, imprès de comunicació/modificació de dades bancàries (disponible a la pàgina d'Impresos) i fotocòpia del document d'identitat de la persona titular.

La documentació s'haurà de presentar en el moment de matrícula, o bé a la Secretaria Acadèmica del centre docent abans del 19 de novembre (excepte el carnet de família nombrosa en cas de renovació, que es pot lliurar fins al 31 de desembre).

Automatrícula