Doble titulació Dret / Ciències Polítiques i de l'Administració

Doble titulació Dret / Ciències Polítiques i de l'Administració

Curs 2018-2019

L'objectiu principal del doble grau de Ciències Polítiques i de l'Administració / Dret és donar-te una formació sòlida que et capaciti per a la gestió pública i l'anàlisi política, així com per comprendre i aplicar el Dret en un entorn canviant i dinàmic.

Informació general

Dades generals

Nom de l’estudi:
Doble titulació Dret / Ciències Polítiques i de l'Administració
Branca de coneixement:
Ciències Socials i Jurídiques
Durada:
5 anys
Crèdits europeus:
333
Títol(s) a què dóna dret:
Graduat/ada en Ciències Polítiques i de l'Administració per la Universitat de Girona
Graduat/ada en Dret per la Universitat de Girona
Centre docent:
Facultat de Dret
Nombre orientatiu de places:
10
Última nota de tall:
Notes de tall de la 1a assignació del curs 2018-2019
Preu aprox. de la matrícula de primer:

1.960 euros. Vegeu Informació de preus

Requisits d'idiomes:
Per obtenir el títol cal acreditar un nivell B2 o equivalent d'anglès, alemany, francès o italià (requisit genèric dels estudis de grau)

Em convé saber

Estudiar el doble grau de Ciències Polítiques i de l'Administració / Dret et dóna accés a una formació àmplia i interdisciplinària. A banda de permetre’t una distinció acadèmica que t’obre portes per un gran ventall d’àmbits laborals, el doble grau que oferim no és la simple suma de dos recorreguts curriculars, sinó que implica una proposta global en la que la intersecció de les Ciències Polítiques i el Dret obren un camp de coneixement i competència intel·lectual que s’enriqueixen mútuament.

En el camp de les Ciències Polítiques i de l’Administració, s’analitza el món públic des d'una perspectiva àmplia, amb assignatures que, a banda de la formació més pròpiament politològica, incorporen perspectives de gestió pública, sociologia, economia i mètodes d'investigació socials. Els estudis pròpiament jurídics, per una banda, t’asseguren un coneixement extens de les eines normatives que conformen les realitats estatals (Dret Públic), tant a nivell intern com internacional; d’altra banda, incorporen tots els àmbits propis del Dret privat, és a dir, de les normatives que regulen les relacions entre particulars.

És imprescindible que la societat disposi de professionals que tinguin els coneixements i les habilitats necessàries per comprendre i poder incidir en el món públic i en el terreny de la regulació jurídica que ha de permetre una convivència plenament democràtica.

Competències adquirides

Amb aquest doble grau adquiriràs coneixements, habilitats i competències imprescindibles en el món laboral, que et permetran analitzar situacions jurídiques i dissenyar estratègies per solucionar-les, comprendre i avaluar críticament la informació jurídica dels diferents sectors de l’ordenament jurídic, raonar i argumentar jurídicament, i desenvolupar i argumentar en públic un discurs jurídic. També podràs, gràcies a la formació en ciències polítiques i de l’Administració, planificar, implantar, avaluar i analitzar polítiques públiques; comprendre la planificació i la gestió administratives; comunicar-te amb eficiència oralment i per escrit; dissenyar i fer el seguiment de diagnosis, estudis de necessitats, plans estratègics i programes d’actuació per a la implementació de polítiques públiques; comprendre el marc legal de l’activitat que realitzen les administracions públiques, etc.

Accés

Requisits d'accés

 • Batxillerat. Accés: proves d’accés a la universitat (PAU), fase general. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de Ciències Socials i Jurídiques.
 • Cicles formatius de grau superior (CFGS). Accés: tots els CFGS. Admissió: ponderació de les matèries de modalitat examinades a les PAU vinculades a la branca de coneixement de Ciències Socials i Jurídiques.
 • Més grans de 25 anys. Opció preferent de la prova d'accés superada: Ciències Socials i Jurídiques.
 • Més grans de 45 anys. Prova d’accés superada i amb resultat d’apte/a a l’entrevista.
 • Altres tipus especials d’accés reconeguts per la normativa vigent.

Altra informació d'accés

Sortides professionals

La doble titulació en Dret i Ciències Polítiques i de l’Administració combina les dimensions politològica i jurídica, necessàries per formar juristes que al mateix temps siguin especialistes en l’anàlisi, la gestió i la innovació, tant en l’àmbit públic com en el privat. Amb la formació que s’ofereix, adquiriràs coneixements multidisciplinaris que et permetran adaptar-te a una multitud de tipologies laborals, incloses les noves demandes professionals.

Concretament, en qualitat de jurista, podràs desenvolupar l’exercici professional lliure com a advocat, notari o registrador. També podràs treballar per a empreses com a assessor jurídic. Un altre camp professional és el de l’Administració de justícia, ja sigui treballant en oficines judicials, en qualitat de jutge, fiscal o secretari judicial, o com a procurador dels tribunals.

La doble titulació et situarà en unes condicions excel·lents per integrar-te a l’Administració pública, tant l’estatal, autonòmica o local com la de la Unió Europea o d’altres organismes internacionals.

Igualment, tindràs la possibilitat de ser contractat en l’àmbit privat, en empreses d’assessoria, consultoria, recerca, gestió i realització d’estudis demoscòpics, o com a tècnic i assessor de partits polítics, sindicats, associacions empresarials, gremis, col·legis professionals, etc. Igualment, nombroses entitats (associacions, cooperatives, ONG, etc.) busquen perfils amplis com els que aquesta doble titulació ofereix. També els mitjans de comunicació ofereixen llocs per a persones amb coneixements jurídics i expertes en anàlisi política, gestió pública i relacions internacionals. D’altra banda, s’obren possibilitats també en organismes internacionals i d’acció exterior. Finalment, cal esmentar l’àmbit de la recerca i la formació: universitats i instituts de recerca, i centres d’ensenyament secundari i de formació contínua.

Continuar estudiant

Màsters. La UdG proposa un ampli programa de màsters. Els estudis de màster ofereixen una formació avançada, de caràcter especialitzat o multidisciplinari, orientada a l’especialització acadèmica, professional, o d’iniciació a la recerca. Aquests estudis tenen caràcter oficial i donen pas a la realització del doctorat.

Doctorat. Els estudis de doctorat tenen com a objectiu la formació avançada de l'estudiant en tècniques de recerca, i inclouen l'elaboració i la presentació d'una tesi doctoral, consistent en un treball original de recerca. Per accedir-hi cal acreditar, segons el cas, un mínim de 60 0 120 crèdits ECTS de nivell de màster universitari oficial o equivalent.

Postgraus i especialització. La Fundació Universitat de Girona: Innovació i Formació és el centre que acull i organitza les activitats de formació continuada amb l’objectiu donar resposta a les necessitats de formació permanent de nivell superior. S’hi imparteixen màsters propis, postgraus, cursos d'especialització i altres activitats de postgrau que abracen tots els àmbits del coneixement.

Assignatures

Pla d’estudis Oferta d'assignatures 2018-2019

Cal superar 72,00 B

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Dret administratiu I (3104G00064)

BBàsica 6.00 SSemestral

Dret de la persona (3104G00067)

BBàsica 6.00 SSemestral

Dret dels contractes i de les obligacions (3104G01005)

BBàsica 6.00 SSemestral

Dret romà (3104G01040)

BBàsica 6.00 SSemestral

Economia política (3104G00075)

BBàsica 6.00 SSemestral

Fonaments d'anàlisi política (3104G02015)

BBàsica 6.00 SSemestral

Història del dret i de les institucions (3104G00078)

BBàsica 6.00 SSemestral

Introducció a la ciència política (3104G00074)

BBàsica 6.00 SSemestral

Introducció a la sociologia (3104G00080)

BBàsica 6.00 SSemestral

Introducció al dret constitucional (3104G00068)

BBàsica 6.00 SSemestral

Introducció al dret processal (3104G00077)

BBàsica 6.00 SSemestral

Teoria del dret (3104G00079)

BBàsica 6.00 SSemestral

Cal superar 12,00 B

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Introducció a la Ciència Política II (3104G02100)

BBàsica 6.00 SSemestral

Metodologia de la investigació social (3104G00082)

BBàsica 6.00 SSemestral

Cal superar 56,00 OB

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Bases de la responsabilitat penal (teoria general del delicte) (3104G01034)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Despesa pública i recursos per al seu finançament (3104G01017)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Dret constitucional. Drets i llibertats (3104G00069)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Dret constitucional. Estatut i institucions de Catalunya (3104G00070)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Dret de la responsabilitat civil (3104G01006)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Dret de propietat i drets reals (3104G01007)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Dret de societats (3104G01026)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Dret del treball I (3104G01010)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Dret internacional públic I (3104G00071)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Dret mercantil I (3104G01023)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Dret processal civil I (3104G01037)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Dret processal civil II (3104G01038)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Fonaments del dret penal (3104G01033)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Institucions de la Unió Europea (3104G00073)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Cal superar 70,00 OB

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Dret administratiu II (3104G00065)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Dret administratiu III (3104G00066)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Dret de família (3104G01008)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Dret de la seguretat social (3104G01012)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Dret del treball II (3104G01011)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Dret internacional privat I (3104G01021)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Dret internacional públic II (3104G00072)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Dret mercantil II (3104G01024)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Dret mercantil III (3104G01025)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Dret penal. Part especial (3104G00076)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Dret processal penal (3104G01039)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Dret tributari (3104G01018)

OBObligatòria 5.00 SSemestral

Gestió pública (3104G04017)

OBObligatòria 6.00 SSemestral No

Història política, social i de l'estat contemporani (3104G02013)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Sistema tributari espanyol I (3104G01019)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Sistemes polítics comparats (3104G04007)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Cal superar 63,00 OB

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Ciència de l'Administració (3104G04015)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Comportament polític i electoral (3104G04011)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Cultura política, comunicació i opinió pública (3104G04012)

OBObligatòria 6.00 SSemestral No

Dret de la Unió Europea (3104G01030)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Dret de successions (3104G01009)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Dret eclesiàstic de l'estat (3104G01016)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Dret internacional privat II (3104G01022)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Eines de recerca politològica (3104G02108)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Estadística aplicada a la Ciència Política (3104G04003)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Filosofia del dret (3104G01043)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Metodologia jurídica (3104G01117)

OBObligatòria 3.00 SSemestral

Partits polítics i sistemes de partits (3104G04009)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Sistema tributari espanyol II (3104G01020)

OBObligatòria 4.00 SSemestral

Teoria Política (3104G02101)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Cal superar 42,00 OB

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Acció col·lectiva: Moviments socials i grups de pressió (3104G04013)

OBObligatòria 6.00 SSemestral No

Anàlisi de polítiques públiques (3104G00081)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Estat i règims de benestar (3104G04010)

OBObligatòria 6.00 SSemestral No

Govern local (3104G04016)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Política catalana i espanyola (3104G04008)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Relacions internacionals i organitzacions internacionals (3104G02022)

OBObligatòria 6.00 SSemestral

Teories de la Democràcia i la Justícia (3104G04005)

OBObligatòria 6.00 SSemestral No

Cal superar 18,00 TFG

Nom de l’assignatura Tipus Crèdits Durada Oferta 2018-2019

Treball Final de Grau (3104G04024)

TFGTreball final de grau 9.00 SSemestral No

Treball Final de Grau (3104G01119)

TFGTreball final de grau 9.00 SSemestral No

Cal superar 1 dels mòduls següents

* Nivell B2 - Alemany
* Nivell B2 - Anglès
* Nivell B2 - Francès
* Nivell B2 - Italià
* Nivell C1 - Alemany
* Nivell C1 - Anglès
* Nivell C1 - Francès
* Nivell C1 - Italià
* Nivell C2 - Alemany
* Nivell C2 - Anglès
* Nivell C2 - Francès
* Nivell C2 - Italià
* Nivell C1.1 - Anglès
* Nivell C1.1 - Francès
* Nivell C1.1 - Alemany

Pràctiques

Els estudiants han de cursar, en el marc de la programació dels seus estudis, un seguit de crèdits que corresponen a estades de pràctiques externes, en empreses o institucions relacionades amb el grau que estan estudiant. La càrrega lectiva es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Treball de fi de grau

Per obtenir el títol, els estudiants han de realitzar un treball final de grau (TFG) que serveix per avaluar les competències generals que s'han anat adquirint durant el grau i com a síntesi de les habilitats i els coneixements als quals han accedit els estudiants. El treball, tutoritzat, té una càrrega lectiva que es dictamina en funció de cada pla d’estudis.

Mobilitat

Els estudiants poden cursar part del grau a l’estranger a través del programa Erasmus, que permet seguir els estudis en un intercanvi internacional amb valor acadèmic en una universitat europea.

També disposen d'ajuts per dur a terme estades en universitats espanyoles i d’altres continents gràcies a convenis bilaterals, al programa SICUE i a l’expansió del programa Erasmus+ .

Matrícula

Matrícula de primer

1

Consulta els resultats de l’assignació de places al Portal d'accés a la universitat .

Informa't sobre les teves opcions segons la convocatòria en què hagis estat assignat/ada (juny o setembre).

2

Consulta els Preus de matrícula, i revisa la Guia d’automatrícula per conèixer el sistema de matriculació electrònica de la UdG.

Consulta les dates i horaris de la matrícula i prepara la documentació que hauràs de presentar, segons el cas.

3

Acut al teu centre el dia i hora que t’hagin assignat, emplena el full de matrícula i formalitza la matrícula assistida en línia.

El centre docent et donarà les indicacions necessàries per obtenir el teu carnet universitari.

Sessions informatives d'acollida
Estudiants de primera opció
17 de juliol, 9 h, Sala de Graus de la Facultat de Dret (FD)
Estudiants de segona i posteriors opcions
27 de juliol, 9 h, Sala de Graus de la FD
Dates de matrícula
En primera preferència
17 de juliol, després de la sessió informativa, aules informàtiques de la FD
Per reclamació a la primera assignació i per assignació definitiva
18 de juliol, 10.30 h, aules informàtiques de la FD
De segona assignació (en qualsevol preferència)
27 de juliol, després de la sessió informativa, aules informàtiques de la FD
Per reclamacions a la segona assignació i de primera reassignació
6 de setembre, 11 h, Secretaria Acadèmica de la FD
De segona reassignació de juny
14 de setembre, 11 h, Secretaria Acadèmica de la FD
De tercera reassignació de juny
20 de setembre, 11 h, Secretaria Acadèmica de la FD
En convocatòria de setembre
27 de setembre, 11 h, Secretaria Acadèmica de la FD
En matrícula d’octubre
9 d'octubre, 11 h, Secretaria Acadèmica de la FD
Inici de les classes
Data d'inici
12 de setembre de 2018
Contacte de la secretaria acadèmica
Telèfon
972 41 81 20
Correu electrònic
secretaria.dretieconomiques@udg.edu

Documents personals
 • Original i fotocòpia del document d'identitat vigent:

  • Estudiants de països de la UE, Regne Unit, Islàndia, Liechtenstein, Noruega, Suïssa i Andorra: DNI, document acreditatiu del país d'origen o passaport.
  • Estudiants estrangers no comunitaris: TIE (targeta d'identificació d'estrangers). Si encara no es disposa del TIE, s’ha de presentar el passaport i la fotocòpia de la sol·licitud del TIE (que conté el NIE). Hi ha un termini de tres mesos a partir de la data de matrícula per lliurar el TIE.
 • Justificants de bonificacions o exempcions, d'acord amb l'apartat 1.1.3 de la Normativa de matrícula.
Documents acreditatius de l'accés a la universitat
 • Estudiants procedents de la PAU i assimilats: no es requereix documentació. (*)
 • Estudiants procedents de CFGS o FP-2 o MP-3 i assimilats: no es requereix documentació. (*)
 • Estudiants que han superat la prova per a més grans de 25, 40 o 45 anys: no es requereix documentació. (*)
 • Estudiants amb titulació universitària (excepte titulats/ades per la UdG): original i fotocòpia del títol o del resguard del títol.
 • Estudiants que han estat matriculats en altres centres universitaris (trasllat d'expedient): comprovant d’haver abonat els drets de trasllat d’expedient acadèmic a la universitat d’origen. (**)

(*) La Universitat no requereix presentar cap documentació ja que aquesta informació l'acredita l’Oficina d’Accés a la Universitat. Es recomana als estudiants que hagin realitzat la PAU que es descarreguin el document acreditatiu dins el mateix any en què hagin superat la prova, ja que deixa de ser accessible a 31 de desembre. En cas que no es descarregui dins el termini, s’haurà de demanar un certificat a la Secció d’Accés de la UdG i abonar el cost corresponent.

(**) Els estudiants que sol·licitin reconeixements acadèmics també han de presentar la documentació següent: certificat acadèmic expedit per la Universitat d’origen on constin les assignatures i les qualificacions obtingudes, programes de les assignatures superades (segellats per la universitat d’origen) i pla d’estudis al·legat a efectes de reconeixements (segellat per la universitat d’origen).

Documents de matriculació
 • Imprès de sol·licitud de matrícula, si escau (proporcionat pel centre docent)
 • En cas de no ser titular del compte bancari en el qual es domiciliarà el pagament de la matrícula, imprès de comunicació/modificació de dades bancàries (disponible a la pàgina d'Impresos) i fotocòpia del document d'identitat de la persona titular.

Tota la documentació s'haurà de presentar a la Secretaria Acadèmica del centre docent abans del 19 de novembre de 2018.

Automatrícula