Beques i ajuts de màster

Beques de caràcter general i ajuts UdG

Ajuts UdG

Convocatòria d'ajuts de matrícula per a estudiants de màsters oficials de la Universitat de Girona i de màsters interuniversitaris coordinats per la UdG per a estudiants internacionals. 
Convocatòria oberta

Dades mes importants de la convocatòria. Consulteu totes les bases de la Convocatòria

Destinataris: Estudiants preinscrits a un estudi oficial de màster de la Universitat de Girona o bé un màster interuniversitari coordinat per la UdG, i que hagin obtingut el títol que dóna accés al màster en una universitat que no pertanyi al sistema universitari espanyol.

Dotació: 22 ajuts d'un import màxim de l'import total de la matrícula d'un màster oficial de 60 crèdits

Presentació sol·licituds dels ajuts: del 6 d'abril al 30 d'abril de 2019 a les 23:59.

Requisits:

 • Haver cursat els estudis que donen accés al màster en una universitat de fora de l’Estat espanyol i no ser resident a l’Estat espanyol.
 • Haver fet la preinscripció per a qualsevol dels màsters oficials que es relacionen en l’annex I de la convocatòria.
 • Haver abonat la taxa corresponent als serveis acadèmics de caràcter administratiu per a màsters universitaris, d’acord amb el decret de preus vigent pels serveis acadèmics de les universitats públiques catalanes.
 • Haver completat la preinscripció al màster amb tota la documentació requerida, incloent-hi el document d'equivalència de notes mitjanes del Ministeri d'Educació.
 • Que sigui primera matrícula a una màster oficial de la UdG.


Convocatoria de ayudas de matrícula para estudiantes de másteres oficiales de la Universitat de Girona y de másteres interuniversitarios coordinados por la UdG para estudiantes internacionales.
Convocatoria abierta

Información más importante de la convocatoria. Consulta todas las bases de la Convocatoria. 

Destinatarios: Estudiantes preinscritos en un estudio oficial de máster de la Universitat de Girona o bien en un máster interuniversitario coordinado por la UdG, y que hayan obtenido el título que da acceso al máster en una universidad que no forme parte del sistema universitario español.

Dotación: 22 ayudas de un importe máximo del importe total de la matrícula de un máster oficial de 60 créditos.

Presentación de solicitudes de las ayudas: del 6 de abril al 30 de abril del 2019 a las 23:59.

Requisitos:

 • Haber cursado los estudios que dan acceso al máster en una universidad fuera de España y no residir en España.
 • Haber formalizado la preinscripción para cualquiera de los másteres oficiales que se relacionan en el anexo I de la convocatoria.
 • Haber abonado la tasa correspondiente a los servicios académicos de carácter administrativo para másteres universitarios, de acuerdo con el decreto de precios vigente para los servicios académicos de las universidades públicas catalanas.
 • Haber completado la presincripción al máster con toda la documentación requerida, incluyendo el documento de equivalencia de notas medias del Ministerio de Educación.
 • Que sea la primera matrícula a un máster oficial de la UdG.

Call for registration grants for University of Girona's official master studies and official joint master's programmes coordinated by the UdG for international students
call for applications is open

Relevant information. Read the call guidelines.

Addressees: Students who have pre-registered for one of the University of Girona's official master's programmes or for a joint master's programme coordinated by the UdG who are qualified to study a master's degree by a university that is not part of the Spanish university system.

Amount: 22 grants to cover all or part of the subsidised fee to register for an official master's program of 60 credits.

Application deadline: from April 6th until April 30th 2019 at 23:59. 

Requirements:

 • Have completed the access degree to the master’s programme in a university outside the Spanish state and not have a Spanish residence permit.
 • Have pre-registered for one of the official master’s programmes listed in annex I.
 • Have paid the corresponding administrative fee for academic services related to university master’s programmes, according to the current price index for academic services at public universities.
 • Have completed the pre-registration with all documents, including the grades equivalence document issued by the Spanish Ministry of Education.
 • First time registration for an official master's degree at the UdG.

Convocatòria de 80 ajuts de matrícula, per a estudiants de màsters oficials de la Universitat de Girona i de màsters interuniversitaris coordinats.
Llistat de sol·licituds admeses / excloses termini presentació al·legacions el 8/10/2018

Ajuts UdG, Banco de Santander i Consell Social de la Universitat de Girona 

Destinataris: estudiants provinents del sistema educatiu espanyol que es preinscriguin a qualsevol dels màsters oficials de la UdG  o als màster interuniversitaris coordinats per la UdG 

Dotació: 80 ajuts d'un import màxim de cada ajut serà el total de l'import de la matrícula de 60 crèdits d'un màster oficial pel curs 2018-2019

Presentació sol·licituds: del 9 de maig al 17 de setembre de 2018. Per mitjà del model normalitzat Annex II de la convocatòria que caldrà presentar a un dels registres d'entrada de la Universitat de Girona o per qualsevol dels mitjans autoritzats.

Requisits: estudiants provinents del sistema educatiu espanyol en possessió del títol que dona accés al màster i preinscrit a qualsevol dels màsters oficials de la UdG  o als màster interuniversitaris coordinats per la UdG que hagin abonat la taxa de preinscripció i compleixin els requisits de la convocatòria.

Resolució:Data màxima de resolució el 30 d'octubre de 2018.

Convocatòria de beques de l'ajuntament de Palafrugell per als estudis de màster en Patrimoni de la Universitat de Girona
Presentació de Sol·licituds

Dades mes importants de la convocatòria. Consulteu totes les bases de la Convocatòria

Destinataris: Estudiants preinscrits al màster en Patrimoni (especialitats Patrimoni Cultural i Patrimoni Natural)

Dotació: 2 beques  d'un import màxim de 5.831,8€ que es destinarà a cobrir totalment o parcial l'import dels preus públics de la matrícula de 60 crèdits, en dos cursos successius.

Presentació sol·licituds dels ajuts: fins l'11 d'octubre de 2018.

Requisits:

 • Haver fet la preinscripció i haver obtingut plaça per al màster en Patrimoni.
 • Haver abonat la taxa corresponent als serveis acadèmics de caràcter administratiu per màsters universitaris del procés de preinscripció, d’acord amb el decret de preus vigent dels serveis acadèmics a les universitats públiques catalanes.

Resolució: en el termini màxim de 2 mesos des de la proposta de resolució de la Comissió Avaluadora.


Convocatòria d'ajuts per a estudiants del màster en Recerca en Humanitats
Presentació de sol·licituds

Dades mes importants de la convocatòria. Consulteu totes les bases de la Convocatòria

Destinataris: Estudiants preinscrits i que hagin obtingut plaça en el màster en Recerca en Humanitats de la Universitat de Girona

Dotació: 2 ajuts pel pagament de la matrícula, per un import màxim de 3000€.

Presentació sol·licituds dels ajuts: fins l'11 d'octubre de 2018 a les 14 h. 

Requisits:

 • Haver fet la preinscripció i haver obtingut plaça per al màster en Recerca en Humanitats per al curs 2018-2019.
 • Haver abonat la taxa corresponent als serveis acadèmics de caràcter administratiu per màsters universitaris del procés de preinscripció, d’acord amb el decret de preus vigent dels serveis acadèmics a les universitats públiques catalanes.
 • No haver realitzat amb anterioritat cap altre estudi de màster.

Resolució: en el termini màxim de 2 mesos des de la proposta de resolució de la Comissió Avaluadora.


Ajuts de la Càtedra de Gastronomia, Cultura i Turisme Calonge-Sant Antoni de la Universitat de Girona
Llistat de sol·licituds admeses / excloses. Termini per presentar al·legacions fins el 8/10/2018

Destinataris: estudiants preinscrits al màster universitari en Biotecnologia Alimentària o al màster universitari en Turisme Cultural, especialitat en Gastronomia de la Universitat de Girona

Dotació: 4 ajuts a estudiants per a la matrícula en els estudis oficials de màster de la Universitat de Girona de l’àmbit de la gastronomia, la cultura i el turisme. Ajuts per un import màxim de l'import total de la matrícula d'un màster oficial de 60 crèdits.

Presentació sol·licituds: fins el 12 de setembre de 2018 a les 24.00h. La sol·licitud es pot fer per mitjà del formulari que trobareu en aquest enllaç i caldrà presentar una carta de motivació en el moment de la sol·licitud

Requisits: 

 a) Haver fet la preinscripció i haver obtingut plaça per al màster de Biotecnologia alimentària o el de Turisme Cultural.

b) Haver abonat la taxa corresponent als serveis acadèmics de caràcter administratiu per màsters universitaris, d’acord amb el decret de preus dels serveis acadèmics a les universitats públiques vigent.

Consulta la convocatòria

Resolució: Data màxima de resolució el 30 d'octubre de 2018. 

Per tal d'incentivar la participació de professors universitaris, d'investigadors i professionals experts de reconegut prestigi en la docència de màsters oficials es convoquen aquest ajuts amb les característiques següents: 

Destinataris: Poden sol·licitar els ajuts els coordinadors de màsters oficials programats a la UdG pel curs acadèmic 2018/2019  dels màsters que figuren a l'annex  I de la convocatòria.

L'objecte de l'ajut: Convidar professors visitants, investigadors o professionals de reconegut prestigi internacional que no tinguin vinculació contractual amb la UdG.

Dotació: Es concediran 20 ajuts per un import màxim de 3000€.

Presentació de la sol·licitud: Fins el 15 de juny  de 2018 per mitjà de sol·licitud presentada al Registre d'Entrada de la Universitat de Girona o per qualsevol mitjà autoritzat.

Documentació a presentar juntament amb la sol·licitud: Breu memòria del Pla d'activitats previst pel professor, explicació de les raons que justifiquen la subvenció i currículum abreujat del professor, investigador o professional convidat. 

Resolució: Resolució de concessió del ajuts

Resolta

DestinatarisEstudiants matriculats a un Màster oficial o Doctorat de la Universitat de Girona

DotacióPer un import màxim de 600€ si el congrés es fa a l'Estat Espanyol, 1000€ si és a la Unió Europea  i 1500€ a la resta del món

Presentació sol·licituds: Fins el 30 de novembre de 2017

Requisits: Estar matriculat en algun dels estudis oficials de Màster o Doctorat de la Universitat de Girona durant el curs 2017-2018 convocatòria

Resolució: Data màxima de resolució 30 de gener de 2018. Resolució

Resolta

Beques de caràcter general

convocatoria cerrada

Información relevante: Ver detalle del procedimiento.

La Finalidad de este Programa es ofrecer la oportunidad de cursar estudios de Máster en España, a funcionarios o personal integrado en los sistemas públicos, incluido el sistema educativo y universitario, que garanticen el mayor grado posible de impacto y retorno del conocimiento adquirido, de acuerdo con las siguientes modalidades:

 • Becas para realizar másteres universitarios (oficiales) de 60 créditos ECTS como máximo, de carácter presencial, que estén inscritos en el Registro de Universidades, Centros y Títulos (RUCT) del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de España, y que deberán concernir a alguna de las líneas de acción en las que se enmarcan las actuaciones de la Cooperación Española según el V Plan Director, de acuerdo con el Anexo XVII de la convocatoria: Metas y Líneas de Acción en las que se enmarcan las actuaciones de la Cooperación Española según el V Plan Director.

Destinadas a nacionales de:

Bolivia, Colombia, Cuba, Ecuador, El Salvador, Etiopía, Filipinas, Guatemala, Guinea Ecuatorial, Haití, Honduras, Mali, Marruecos, Mauritania, Mozambique, Nicaragua, Níger, Palestina, Paraguay, Perú, República Dominicana y Senegal.

Duración de la beca:

hasta 10 meses, dentro del periodo 1 de septiembre de 2019 al 31 de julio de 2020, no prorrogable, ni renovable para otro curso académico

 • Becas para profesores filipinos de universidades o centros educativos públicos, para realizar un máster universitario o propio, de carácter presencial, de enseñanza del español como lengua extranjera.

Plazo de presentación de solicitudes: del 28 de marzo al 11 de abril de 2019.
Dotación económica mensual para ambas modalidades: 

 • Ayuda mensual de 1.200 €.
 • Ayuda de matrícula, incluidas las tasas administrativas, de hasta 5.000 €. El abono de la matrícula se realizará directamente al becario o a la universidad, previa presentación de la correspondiente factura.
 • Ayuda de viaje de incorporación a sus estudios en España de acuerdo con la Base 7 de la Convocatoria y el Anexo I, Programa I.7.
 • Seguro de asistencia en viaje y seguro de accidentes, de acuerdo con lo indicado en la Base 7 de la Convocatoria.

L’acreditació de caràcter econòmic NOMÉS té l'efecte exclusiu de poder formalitzar la matrícula sense el pagament previ dels preus públics dels serveis acadèmics.

L'acreditació l'has de sol·licitar en cas que vulguis matricular-te amb condició de becari/ària (només pagar les taxes) i si anteriorment no has gaudit de la beca de caràcter general del Ministeri d’Educació i Formació Professional o te l'han denegat.

L’obtenció de l’acreditació econòmica no comporta el dret a la beca del Ministeri d’Educació i Formació Professional, has de formalitzar i presentar la sol·licitud de la beca de caràcter general i complir els requisits que estableixi la convocatòria.

Si en el moment de matricular-te no has rebut la resposta, fes la matrícula ordinària i quan la universitat rebi la teva acreditació, si t'han acreditat, t’actualitzarà el tipus de matrícula a “matrícula amb condició de becari” i t’ho comunicarà mitjançant una notificació.

BECA EQUITAT

Màsters que habiliten per a l'exercici d'activitats professionals regulades; màsters que disposen de recomanacions acordades pel Ministeri d'Educació i Formació Professional

Si reuneixes els requisits per la beca Equitat per a la minoració del preu del crèdit dels estudis universitaris, podràs gaudir d'un 5% a un 25% de descompte. Per poder gaudir d’aquest descompte hauràs de sol·licitar i tenir denegada la beca de caràcter general del Ministeri d'Educació i Formació Professional

Els estudiants de màsters habilitadors que hagin estat becaris el curs 2017-2018 cal que sol·licitin, també, la beca EQUITAT, si se’ls denega la beca de caràcter general del Ministeri d'Educació i Formació Professional podran gaudir del descompte que els toqui per llindar de renda.

El termini de presentació de sol·licituds està obert des del 5 de juliol de 2018 fins al 15 d'octubre de 2018.

Contacte: beques.agaur@gencat.cat

 

Convocatòria
TANCADA

El termini de presentació de sol·licituds: del 5 de juliol de 2018 fins al 15 d'octubre de 2018.

Agencia Estatal Consejo superior de Investigaciones Científicas

En data 29 de març el Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats ha publicat l'Extracte de la Resolució de 13 de març de 2019 de la Presidencia de la Agencia Estatal Consejo Superior de Investigaciones Científicas, per la qual es convoquen beques la investigació “JAE Intro” en el marc del Programa <<Junta para la ampliación de Estudios>>

Destinataris:

Estudiants d’últim curs de Grau i estudiants de Màster

Oberta

Del 9 d’abril al 7 de maig de 2019

Instituto Nacional de Administración Pública

En data 01 d'abril el Ministeri de Política Territorial i Funció Pública ha publicat l'Extracte de la Resolució de 26 de març de 2019 de l’Instituto Nacional de Administración Pública, per la qual es convoquen nou beques de formació i investigació, per estudiants titulats superiors universitaris.

Destinataris:

Titulats universitaris de Grau o Llicenciatura

Oberta

Quinze dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria al BOE (01/04/2019)