Preguntes freqüents

Vull demanar una beca

Requisits generals i economics.

Per més informació: aquí

Requisits generals, acadèmics i econòmics.

Per més informació: aquí

Si, poden demanar totes dues, sempre et concediran la que més t'afavoreixi.

ATENCIÓ: per a poder tenir una beca Equitat és imprescindible que hagis demanat i se t’hagi denegat la beca del MECD.

Sí, però tingues en compte que la beca només cobreix la part del preu públic de la matrícula.

Si compleixes els requisits establerts a la convocatòria i has quedat afectat pel canvi de nivell del coeficient d’estructura docent durant el curs 2012-13, se t’aplicarà una reducció de 3,76€ per crèdit matriculat per primera vegada, abans d’aplicar el percentatge de minoració corresponent.

Com ho he de fer?

A la pàgina web del MECD: primer t’has de registrar i després formalitzar la sol·licitud. Tingues en compte que el temps per entrar les dades és limitat. Guarda de tant en tant!

MOLT IMPORTANT: quan acabis d’omplir la sol·licitud, no t’oblidis de clicar a presentar! I descarrega’t el document! Et servirà de comprovant. 

El teu DNI/NIE, el de tots els membres de la unitat familiar (pare, mare i germans menors de 25 anys) i un número de compte bancari on hi figuris com a titular

Des de l’endemà de la publicació de la convocatòria al BOE (finals juliol/començaments agost) fins a mitjans d’octubre.

Serveix per a justificar que compleixes els requisits econòmics per a poder demanar beca. Si no has estat mai becari/ària o no has tingut beca el curs anterior, cal que la demanis per a poder-te matricular amb la condició de becari/ària.

No. Cal formalitzar la sol·licitud, tant de la beca de caràcter general (MECD) com de la beca Equitat.

No cal presentar cap document a la universitat. En el cas que fes falta, l’AGAUR te’l reclamarà mitjançant l’OVT (Oficina Virtual de Tràmits).

És el lloc web on has de consultar l’estat en què es troba la teva sol·licitud de beca i on rebràs les comunicacions de l’AGAUR.
Durant el mes de novembre, l’AGAUR t’enviarà, per correu electrònic, amb un identificador (ID). Amb aquest ID i el teu DNI/NIE, podràs consultar l’estat de la teva beca en tot moment

Dubtes més freqüents

Sí, cal demanar-la cada any. 

IMPORTANT: encara que t’hagis matriculat amb la condició de becari, cal formalitzar la sol·licitud de beca.

El teu DNI/NIE, el de tots els membres de la unitat familiar (pare, mare i germans menors de 25 anys) i un número de compte bancari on hi figuris com a titular

És aconsellable posar un número de compte que no hagi de canviar, ja que si es fa un canvi, s’endarrereix el cobrament de la beca.

Comprova que les dades que has entrat anteriorment a la sol·licitud són correctes: Universitat, Facultat/Escola,... Només hi ha un cas en què és possible que no surti un estudi: quan és de nova creació. Sí aquest és el cas, posa un altre estudi i la Secció de Beques i Ajuts als Estudiants ho esmenarà.

Cal informar que viuràs fora del domicili familiar però que encara no saps l’adreça.

No cal presentar cap document. En el cas que fes falta, l’AGAUR te’l reclamarà mitjançant l’OVT (Oficina Virtual de Tràmits)

A l’efecte d’aquest procediment, són membres computables de la unitat familiar els que consten en el certificat municipal de convivència amb el grau de parentiu següent: pare, mare o tutor/a legal, si s’escau, la persona sol·licitant, germans/es solters menors de 25 anys que conviuen al domicili familiar el dia 31 de desembre de 201, o els de més edat quan es tracti de disminuïts físics, psíquics o sensorial, així com ascendents dels progenitors quan resideixin al mateix domicili. Aquesta informació serà contrastada directament amb l’Administració corresponent.

En cas de persones sol·licitants que constitueixin unitats familiars independents, també es consideren membres computables el o la cònjuge o, si s’escau, la persona que estigui unida en anàloga relació, així com els fills o filles si n’hi hagués
 

Per poder posar-te com a independent has d’acreditar tenir els ingressos suficients que ho justifiquin, contracte de lloguer i/o pis en propietat.

El mínim de crèdits és 30, llevat que et trobis a l’últim curs. En aquest cas, t’has de matricular de tots els crèdits que et restin per finalitzar els estudis.
ATENCIÓ: els crèdits convalidats, adaptats o reconeguts no comptabilitzen a l’hora de demanar beca. 

No. Depenent de l’estudi hauràs d’haver aprovat entre el 65% i el 90% dels crèdits matriculats.

Depèn. Si has estat becari/ària el curs anterior, no podràs tornar a optar a una beca fins que no compleixis els requisits concrets establerts a la convocatòria. Si no has estat becari/ària, podràs tenir beca sempre que reuneixis el requisits generals, econòmics i acadèmics.

No. El Ministeri només beca una sola titulació. En cas que hagis cursat una titulació sense beca, tampoc pots optar-hi, perquè un dels requisits per a obtenir-la és el de no estar en possessió de cap títol del mateix nivell. 
Només hi ha un cas en que es pot tenir beca si tens un títol del mateix nivell: que s’hagi cursat la primera titulació en una universitat privada i no s’hagi tingut opció a demanar beca.

Si en el moment de fer la matrícula reuneixes els requisits acadèmics i l’any anterior tenies beca o tens l’acreditació econòmica de l’AGAUR, podràs triar entre fer el pagament de la matrícula o no fer-lo. En el cas que triïs no fer-lo, només pagaràs les taxes acadèmiques (obligatòries per tots els estudiants, tinguin o no beca, llevat dels que tenen carnet de Família Nombrosa especial). Si fas el pagament i, més endavant, se’t concedeix la beca, la universitat et retornarà l’import pagat.

No, només els crèdits matriculats per primera vegada. Els crèdits que es repeteixen van a càrrec de l’estudiant. 
ATENCIÓ: a efectes de beca, l’anul·lació de convocatòria compta com a assignatura no superada!
 

L’ajut de residencia dependrà dels requisits acadèmics i econòmics i de la distància (mínim 50 km). L’ajut específic de transport ja no existeix.

L’hauràs d’anar consultant a l’Oficina Virtual de Tràmits (OVT)

MOLT IMPORTANT: Cal que facis un seguiment de l’estat en què es troba la teva sol·licitud de beca regularment perquè si et demanen documentació complementària o vols presentar una al·legació sobre la proposta de concessió o de denegació de la beca, et pot passar el termini per presentar-la.

Les primeres propostes de resolució es comencen a publicar durant el mes de gener.

Només en els casos molt excepcionals que estan contemplats en la convocatòria.

Caldrà que enviïs un e-mail al MECD i ells te la reactivaran. Des de les Universitat no podem fer aquest tràmit.