¿Internacional > Quieres marcharse? > Personal > Erasmus+ KA103 > Solicitudes
Ir al contenido (clic en "Intro")
UdG Hombre UdG Hombre
Cerrar
Menú
Identificación

Internacional

Sol·licituds 2019-2020

Erasmus+ Staff Mobility for Teaching (STA)

SOL·LICITAR UN AJUT DE MOBILITAT DE DOCÈNCIA ERASMUS+ KA103 STA. CONVOCATÒRIA 2018-2019

Es podran presentar sol·licituds a través del formulari online d'aquesta pàgina des del dia de la publicació d'aquesta convocatòria FINS L’1 DE MARÇ DE 2020, o fins que, d'acord amb les disponibilitats pressupostàries, s'hagin adjudicat tots els ajuts previstos.

Caldrà adjuntar a la sol·licitud  algun d'aquests documents, conforme la institució de destí accepta que el treballador de la UdG hi realitzi una activitat docent en les dates indicades a la sol·licitud:

  • Carta d'invitació, e-mail d'invitació, etc. de la institució de destí on aparegui el nom del sol·licitant i les dates de l'estada (poden ser aproximades)

o bé

En el cas que no s’adjunti cap d’aquests documents, es notificarà al sol·licitant que disposa de 10 dies per adjuntar la documentació necessària, en cas contrari la sol·licitud es considerarà com a no vàlida.

Formulari de sol·licitud mobilitat de docència Erasmus+ STA 2019-2020 

En el termini màxim de 30 dies comptadors a partir de la recepció de la sol·licitud, es dictarà resolució sobre la concessió i/o denegació dels ajuts. El mes d’agost no es comptabilitzarà dins d’aquest termini, tampoc els dies de vacances de Nadal ni Setmana Santa.  

Criteris

El deganat/direcció de cada facultat o escola serà el responsable de validar les sol·licituds del seu personal.

Així doncs, un cop rebudes les sol·licituds, l’Oficina de Relacions Exteriors requerirà al deganat o direcció de cada centre per tal que emeti un informe favorable o desfavorable sobre els candidats.