Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2021
Descripció:
100%
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup F

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Eva Beneit Vila  / Eva Collell Hernandez
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CT1 Reunir i seleccionar informació de forma eficaç i eficient, comprendre i interpretar per a emetre judicis fonamentats sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica
 • CT3 Aprendre de manera autònoma a través de l'ús d'habilitats, procediments i estratègies que permetin un aprenentatge continu durant tota la vida.
 • CT4 Incorporar i defensar els principis i valors ètics relacionats amb el respecte i la defensa dels Drets Humans, plantejant solucions a les problemàtiques de la intervenció professional que contemplen i estan basades en aquests valors i principis
 • CE8 Documentar-se, actualitzar i aprofundir en els coneixements propis relacionats amb el treball social

Continguts

1. 1. Lliçó 1. EL DRET CIVIL I LES FONTS DEL DRET. 1. La distinció entre Dret públic i Dret privat. 2. La configuració del Dret civil com a Dret privat general. 3. Les matèries del Dret civil i la seva distribució sistemàtica. 4. L'estructura de l'ordenament civil espanyol i l'Art. 149.1.8 de la Constitució Espanyola.5. Les fonts del Dret: la llei, el costum i els principis generals del dret.

2. Lliçó 2. LA PERSONA I LA PERSONALITAT CIVIL. 1. Significat institucional i protecció jurídica de la persona. 2. La personalitat civil. 2.1. Capacitat jurídica. 2.2. Capacitat d'obrar.

3. Lliçó 3. COMENÇAMENT I FI DE LA PERSONALITAT. 1. Començament de la personalitat. 1.1. El naixement. 1.2. El concebut (nasciturus). 1.3. El no concebut. 2. Fi de la personalitat. 2.1. La mort. 2.2. Premoriència i commoriència. 3. La prova del naixement i de la mort.

4. Lliçó 4. L'ESTAT CIVIL I EL REGISTRE CIVIL. 1. L'estat civil. 2. El Registre Civil. 2.1. Concepte i organització del Registre Civil.

5. Lliçó 5. L'EDAT. 1. L'edat i el seu significat jurídic. Còmput. 2. La majoria d'edat. 3. La minoria d'edat. 3.1. La capacitat del menor d'edat en l'esfera personal i patrimonial. 3.2. La capacitat natural. 4. El menor d'edat emancipat. Causes d'emancipació. 5. El menor de vida independent.6. La potestat parental. Noció i característiques generals.

6. Lliçó 6. L'EXERCICI DE LA CAPACITAT JURÍDICA DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT. 1. El nou model d'assistència de les persones amb discapacitat. 2. Suports i salvaguardes. 3. Mesures preventives: autotutela i poders preventius. 4. La curatela. 5. La guarda de fet. 6. El defensor judicial

7. Lliçó 7. LA PROTECCIÓ DE LES PERSONES MENORS D'EDAT. 1. La potestat parental. 1.1. Noció i característiques. 1.2. Exercici i contingut de la potestat. 1.3. Privació i extinció. 2. Les mesures de protecció dels menors desemparats. L'acolliment.

8. Lliçó 8. NACIONALITAT I VEÏNATGE CIVIL. 1. Nacionalitat, veïnatge civil i veïnatge local. 2. Els criteris d'adquisició de la nacionalitat i del veïnatge civil. 3. Els criteris d'aplicació del Dret Civil de Catalunya.

9. Lliçó 9. L'AUTONOMIA DE LA PERSONA. 1. L'autonomia de la persona, en especial en l'àmbit de la salut: les voluntats anticipades.

10. Lliçó 10. ELS DRETS DE L'ESFERA MORAL. 1. El dret al nom. 2. La tutela civil dels drets a l'honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge. 3. El dret d'autodeterminació informàtica i la protecció civil de dades personals.

11. Lliçó 11. EL DRET DE FAMILIA I ELS MODELS FAMILIARS. 1. L’heterogeneïat del fet familiar.1.1 El matrimoni. 1.2. Els efectes del matrimoni. 2. La convivència estable de parella.

12. Lliçó 12. LA RUPTURA MATRIMONIAL. 1. Nul·litat, separació i dissolució del matrimoni. 2. Els efectes de la ruptura: efectes i mesures en relació als cònjuges o membres de la parella; efectes i mesures en relació als fills; mesures respecte de l'habitatge familiar i el parament de la llar.

13. Lliçó 13. LA FILIACIÓ. 1. La filiació per naturalesa: criteris legals per a la seva determinació i accions de filiació. 2. La filiació per adopció: requisits i constitució de l'adopció.

14. Lliçó 14. LA PERSONA JURÍDICA. 1. La personalitat jurídica: concepte i significat. 2. Ens sense personalitat jurídica. 3. Classes de persones jurídiques. 4.La persona jurídica associació: concepte i règim jurídic. 5. La persona jurídica fundació: concepte i règim jurídic.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 22,00 101,00 0 123,00
Sessió participativa 4,00 4,00 0 8,00
Tutories de grup 2,00 1,00 0 3,00
Total 28,00 106,00 0 134

Bibliografia

 • E. Arroyo/E. Bosch/J. Ferrer/E. Ginebra/A. Lamarca/S. Navas/J. Ribot/A. Vaquer (2017). Dret Civil. Part General i Dret de la Persona (2a). Barcelona: Atelier. Catàleg
 • Mª del Carmen Gete-Alonso y Calera / Judith Solé Resina / Maria Ysàs Solanes (2011). Derecho de la persona vigente en Catalunya (3a.). València: Tirant lo Blanch. Catàleg
 • Código Civil (2012). Madrid: Thomson-Civitas. Catàleg
 • Joan Egea Fernàndez i Josep Ferrer Riba (2014). Comentari al llibre segon ddel Codi Civil de Catalunya. Atelier. Catàleg
 • Arroyo i Amayuelas, Esther. (2018). Dret civil : (Tercera edició actualitzada de legislació i jurisprudència). Barcelona: Atelier Llibres Jurídics. Catàleg
 • Egea Fernández, Joan. Ferrer Riba, Josep. Farnós Amorós, Esther. (2018). Codi civil de Catalunya i legislació complementària : (16a edició). Barcelona: Atelier Llibres Jurídics. Catàleg
 • Gete-Alonso Calera, Ma. del Carmen. (2010). Derecho de familia vigente en Cataluña (2ª ed.). València: Tirant lo Blanch. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Control Parcial Alliberatori. Es durà a terme a meitat i final del semestre. Consistirà en un test amb respostes d’elecció múltiple, o en el seu cas, en preguntes a desenvolupar en un temps límit, i si escau, en una prova oral. Si s’obté una nota inferior a 5, es pot recuperar el dia de l’examen oficial fixat al calendari d’exàmens aprovat per la Facultat. Es durà a terme en format presencial a l’aula, llevat que les circumstàncies excepcionals de la pandèmia ho impedeixin. En aquest cas, l’avaluació es durà a terme online, de manera no presencial, a través dels sistemes d’avaluació que permeti el moodle. La nota dels controls parcials alliberatoris, és a dir, un 35% + 35%, constitueix la nota de l'assignatura. Si es suspèn qualsevol controls, l'alumne pot recuperar-los el dia de l'examen final. 70
Activitats d'aprenentatge (lectura i treball d'anàlisi, síntesi i reflexió entorn de textos); El professor plantejarà als estudiants un seguit de casos pràctics o obrador de casos, activitats o textos relatius al contingut del programa, que els estudiants hauran d'analitzar, treballar i valorar. El professor avaluarà aquestes activitats. L'avaluació de totes les activitats d'aprenentatge constitueix el 30% de la nota de l'assignatura. L'avaluació de totes aquestes activitats d'aprenentatge és recuperable. 30

Qualificació

D'acord amb la nova normativa d'avaluació i qualificació de la UdG, l'avaluació es realitzarà, per regla general, seguint el model d'avaluació continuada, la qual “ha d’incloure més d’una activitat d’aprenentatge i de tipologies diferents, cap de les quals pot representar més del 60% de la qualificació final”.

Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5,0 en la nota final.

De conformitat amb l'anterior, l'avaluació i qualificació de l'assignatura es durà a terme d'acord amb els criteris següents:

1. La nota final de l'assignatura resultarà dels següents percentatges:
(a)Primer control parcial alliberatori: 35%
(b) Segon control parcial alliberatori: 35%
(c)Activitats d'aprenentatge, que inclouen: avaluació de lectura de textos,resolució de casos pràctics i participació en les diferents activitats: 30%

2. Condicions de l'avaluació continuada:
(a) L'estudiant que no participi en alguna de les activitats considerades avaluables, tindrà una nota de 0 en l'activitat corresponent.

(b) Assistir i participar a un mínim del 70% de les activitats d'aprenentatge (sense aquest mínim, l'alumne no es podrà presentar a l'examen final per a recuperar la nota de les activitats d'aprenentatge)

(c) Per tal d'aprovar l'assignatura cal:
- Que l'alumne tingui una nota mínima de 5 en cadascun dels controls parcials alliberatoris.
- Que l'alumne tingui una nota mínima de 5 de mitjana de les activitats d'aprenentatge.
- Que la mitjana resultant de la ponderació dels controls (35%+35%) i les activitats d'aprenentatge avaluables (30%) sigui 5.

(d) Examen per a millorar la nota: l'alumne que hagi aprovat l'assignatura pel sistema d'avaluació continuada podrà, si així ho desitja i ho sol·licita mitjançant correu electrònic adreçat al professor, anar a l'examen final per a millorar la nota. En aquest cas, s'haurà d'examinar de la totalitat de l'assignatura (la matèria corresponent als dos controls) i sempre podrà conservar la nota que havia tret dins del sistema d'avaluació continuada.

(e) “La realització fraudulenta de qualsevol dels exercicis exigits en l’avaluació d’una assignatura comportarà la no superació de l’assignatura, amb independència del procés disciplinari que es pugui seguir contra l’estudiant infractor” (Art. 21 de la Normativa sobre Avaluació i Qualificació de la UdG).

3. Condicions de l'avaluació única: les condicions de l'avaluació única seran les mateixes exigides en els dos primers apartats del punt 2(c) per a l'avaluació continuada.

4. Recuperacions.
En el marc de l'avaluació continuada, són activitats recuperables:

4.1. Les activitats d'aprenentatge: si l'alumne té una nota inferior a 5 de mitjana en les activitats d'aprenentatge i ha participat en un mínim del 70% de les activitats, podrà recuperar-les el dia de l'examen final establert al calendari oficial d'exàmens. La recuperació consistirà exercicis per avaluar la part d'activitats d'aprenentatge.

4.2. Els controls parcials alliberatoris que s'hagin suspès amb una nota inferior a 5. L'examen de recuperació de cadascun dels controls es farà el dia de l'examen oficial de l'assignatura. Aquest examen de recuperació tindrà una part de preguntes relatives a la matèria corresponent al primer control, i una part de preguntes relatives a la matèria corresponent al segon control.
(a) L'alumne només haurà de recuperar el control suspès amb una nota inferior a 5.
(b) Si l'alumne ha suspès amb menys de 5 els dos controls parcials, té l'obligació de recuperar-los tots dos per a poder aprovar l'assignatura, sense que sigui suficient recuperar-ne només un d'ells. En aquest cas, la nota serà l'obtinguda en l'avaluació global de tot l'examen de recuperació. Si, havent suspès els dos controls, l'alumne es presenta a recuperar-ne tan sols un, no es farà la mitjana i l'assignatura quedarà suspesa.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La nota de l'assignatura serà "No Presentat" quan l'alumne no es presenti a l'examen de recuperació, en la data oficial de l'examen de l'assignatura, conforme al calendari d'exàmens aprovat per la Facultat.

Avaluació única:
Excepcionalment, l’estudiant podrà acollir-se a una avaluació única, si ho sol•licita dins dels terminis fixats i d’acord amb els procediments i criteris establerts per la Comissió de Govern de la Facultat. En acollir-se al sistema d’avaluació única, renuncia a l’avaluació continuada. En aquest cas, l’estudiant haurà de presentar-se a l’examen final de l’assignatura, on se l’avaluarà de tots els continguts i haurà de donar resposta a un cas pràctic o comentari de text similars als que han realitzat al llarg del semestre els estudiants que han seguit el sistema general d’avaluació continuada.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0 dels controls d'avaluació i de les activitats aprenentatge.

Tutoria

Tutories grupals o individuals. Si un estudiant o un grup d’estudiants ho demana, es programaran tutories, en grup o individuals, presencials o a través d’alguna de les eines de comunicació telemàtica previstes per la Universitat de Girona. En la mesura del possible, aquestes tutories es duran a terme en l’horari habitual de tutories del professorat, prèvia sol•licitud (via e-mail) de l’alumnat.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació i interacció amb l'estudiantat es durà a terme presencialmnet, i si no es disposa d'aquesta opció es podrà dur a terme en streaming. L'estudiantat pot sol·licitar en qualsevol moment una tutoria, individual o en grup, amb qualsevol de les professores de l'assignatura, per tal d'aclarir dubtes i plantejar preguntes.

Observacions

Les sessions, classes i/o tutories seran virtuals si una nova situació de confinament ho exigeix i/o bé, així s'estableixi per l'UdG en una nova situació d'alarma sanitària.

Pel correcte seguiment de l'assignatura, els estudiants han de tenir molt presents les següents indicacions:
Al principi del semestre es lliurarà als estudiants un calendari amb la programació. NO S'ADMETRÀ LA REALITZACIÓ NI L'ENTREGA DE TREBALLS, PRÀCTIQUES I ALTRES DOCUMENTS FORA DELS DIES I HORES PROGRAMATS. TAMPOC FORA DELS GRUPS A QUÈ CADA ESTUDIANT ESTÀ ADSCRIT.
Les hores de treball fixades per cada activitat d'aprenentatge i per les proves d'avaluació són aproximades i NO CONSTITUEIXEN CAP GARANTIA PER APROVAR L'ACTIVITAT O L'ASSIGNATURA. Cada estudiant ha d'adaptar les hores de treball i de dedicació a l'assignatura a les seves aptituds i circumstàncies personals.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
(1) Pla de contingència en cas de nou confinament: si no fos possible realitzar les activitats programades en format presencial, com a conseqüència d’un nou confinament, les classes expositives i els seminaris, classes participatives o tutories d’aula, es duran a terme per via telemàticament, a través dels instruments de comunicació previstos per la UdG.
Les classes expositives es realitzaran en streaming o mitjançant la preparació de vídeos per part del professorat de l’assignatura.
Els seminaris, classes participatives o tutories d’aula es duran a terme en streaming, a través dels mecanismes de comunicació telemàtica previstos per la UdG.
El comentari de les activitats d’aprenentatge (obradors i casos pràctics, comentaris de textos) es realitzarà en streaming, a través dels mecanismes de comunicació telemàtica previstos per la UdG.

(2) Pla de contingència en cas que es torni a la presencialitat plena. En cas que es pugui retornar a la presencialitat plena, la major part de les activitats, docents i d’avaluació, es realitzarà de manera presencial a l’aula, sens perjudici dels recursos docents (textos, vídeos, etc.) que es mantindran al moodle per a preparar l’assignatura, i dels sistemes d’avaluació online que, en el marc de l’avaluació continuada, s’hagin pogut dissenyar i que es podran mantenir operatius.

Modificació de l'avaluació:
(1) En cas que sigui necessari un confinament o quarentena, l’avaluació es durà a terme a través dels mitjans d’avaluació en línia previstos per la UdG: ja sigui en format test amb respostes d’elecció múltiple, mitjançant preguntes breus de resposta breu en un espai limitat , o bé, si escau, a través de proves orals en vídeo-conferència.

(2) En cas que es pugui retornar a la presencialitat, les avaluacions de l’assignatura seran presencials, en els dies i hores fixades al calendari d’avaluació continuada i calendari d’exàmens finals.

Tutoria i comunicació:
La tutoria i comunicació es durà a terme principalment de manera no presencial, a través d'algun dels mitjans previstos a l'efecte per la Universitat de Girona. En el cas de les tutories, tal i com s'ha explicat a l'apartat corresponent, prèvia sol·licitud de l'estudiantat. En relació amb la resta de comunicacions, els professorat utilitzarà el moodle com a canal principal per a informar als estudiants de qualsevol i incidècia relativa a l'assignatura. En d'altres casos, també pot utilitzar el correu electrònic.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.