Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
90%
Crèdits ECTS:
12

Grups

Grup AC

Durada:
Anual
Professorat:
YASSINE BOUALLALA LECHHEB  / ANNA GARRIGA RIPOLL  / GEMMA PEIRIS PERZA  / MARIA ANGELA XABADIA PALMADA
Idioma de les classes:
Català (90%), Anglès (10%)

Competències

 • Construir i defensar arguments lògics a partir del coneixement i la crítica raonada d'altres propostes.
 • Analitzar el funcionament del sistema econòmic i ser capaç de contextualizar el paper i les funcions dels diferents agents i institucions econòmiques.
 • Contextualizar els principals processos de canvi econòmic analitzant els factors històrics, socials, institucionals i ambientals que els condicionen.
 • Formular i resoldre problemes concrets en la presa de decisions.
 • Entendre el funcionament del mercat i les estratègies de les empreses que competeixen en els mercats.
 • Entendre el funcionament dels mercats i les estratègies de les empreses que competeixen en els mercats financers.

Continguts

1. I.- INTRODUCCIÓ A L´ECONOMIA I A L´ANÀLISI ECONÒMICA. Tema 1: Escassetat i elecció. La frontera de possibilitats de producció i el cost d´oportunitat. Escassetat de recursos. Frontera de possibilitats de producció: pendent i desplaçaments. El concepte de cost d´oportunitat i aplicacions. Costos i rendiments.

2. Tema 2: Especialització, intercanvi i diner. Beneficis de l´especialització: avantatges absolutes i comparatives, economies d´escala. Avantatges de l´intercanvi monetari: funcions del diner.

3. Tema 3 : Mecanismes d´assignació de recursos. El problema econòmic de l´assignació de recursos. Sistemes econòmics. El sistema de mercat. El paper dels preus relatius. Determinació dels preus. Les forces de la Demanda i de l'Oferta. Interpretació de l'equilibri de mercat.

4. II. MICROECONOMIA BÀSICA Tema 4 : Teoria elemental de la demanda. Racionalitat del consumidor. Preferències i restricció pressupostària. Elecció òptima i corba de demanda. Efectes de variacions de preu i renda: efecte substitució i efecte renda. Elasticitats de la demanda. Excedent del consumidor.

5. Tema 5 : Teoria elemental de l´oferta. Objectius i estructura de l´empresa. Propietat i gestió. Costos i beneficis econòmics versus costos i beneficis comptables. Tecnologia productiva i funció de producció. Productivitat i rendiments a escala. Funcions de costos: total, mig i marginal. Maximització de beneficis a curt i llarg termini: l´oferta. Excedent del productor

6. 6. Tema 6 : Mercats de Competència Perfecta. Característiques d´un mercat de competència perfecta. Equilibri del mercat a curt i a llarg termini. Intervenció del govern: preus màxims, mínims, impostos i subvencions. Una primera idea sobre l´eficiència de l´equilibri competitiu i sobre les "fallades" del mercat.

7. Tema 7 : Mercats de Competència Imperfecta. Monopoli. Maximització de beneficis. Costos socials del monopoli. Monopoli natural. Regulació del monopoli. Discriminació de preus. Oligopoli: cooperació versus competència. Context estratègic. Competència monopolística.

8. III. MACROECONOMIA BÀSICA. Tema 8: Fluctuacions econòmiques i creixement econòmic a llarg termini. Cicles i tendències. Regularitats empíriques. Models sobre el cicle econòmic i sobre el creixement econòmic.

9. Tema 9. Model renda-despesa. Multiplicadors de la despesa autònoma. Política fiscal.

10. Tema 10. Diner i Sistema Finançer. Funcions del diner. Diner legal i diner bancari. El paper del sistema bancari privat i del banc central. L'Oferta Monetària i la Política Monetària. L'equació quantitativa del diner i la inflació a llarg termini.

11. Tema 11. Model IS-LM. Efectes de polítiques monetàries i fiscals

12. Tema 12. El mercat de treball i l'atur. Diferents tipus d'atur. Atur cíclic i taxa natural d'atur.

13. Tema 13. Economies Obertes. Moviments de béns i serveis i moviments de capital. Identitats macroeconòmiques bàsiques de les economies obertes. Balança de Pagaments. Tipus de canvi nominal i real.

14. Tema 14. Model bàsic sobre les fluctuacions econòmiques: el model d'Oferta i Demanda Agregades. Estudi de les funcions de Demanda Agregada i d'Oferta Agregada. Equilibri macroeconòmic. Inflació i atur. Política Monetària i Política Fiscal.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 30,00 33,00 63,00
Prova d'avaluació 0 24,00 24,00
Resolució d'exercicis 0 90,00 90,00
Sessió expositiva 60,00 60,00 120,00
Total 90,00 207,00 297

Bibliografia

 • Acemoglu, Daron,|eautor. Economía . . Catàleg
 • Begg, David K. H (cop. 2006 ). Economía (8ª ed.). Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Krugman, Paul R (cop. 2015 ). Fundamentos de economía (3a ed.). Barcelona, [etc.]: Reverté. Catàleg
 • Mankiw, N. Gregory (cop. 2007 ). Principios de economía (4ª ed.). Madrid: Thomson. Catàleg
 • Samuelson, Paul A.|q(Paul Anthony) (cop. 2013 ). Economía (18ª ed.). Aravaca (Madrid): McGraw-Hill. Recuperat 30-07-2018, a https://www.dawsonera.com/abstract/9788448193720 Catàleg
 • Tugores Ques, Juan (1993 ). Introducción a la economía : problemas y cuestiones (2ª ed.). Barcelona: Vicens Vives. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Anàlisis / estudi de casos Es valorarà la resolució d'exercicis i/o casos proposats 20
Exercicis, problemes i altres activitats Es valoraran els exercicis realitzats i el seguiment de les lectures, i altres activitats recomanades, així com la participació activa a les classes. 10
Examens globals de cada quadrimestre Examen conjunt compost de preguntes sobre aspectes teòrics, exercicis, problemes i/o comentaris de textos i notícies 70

Qualificació

Aquesta assignatura preveu cinc activitats d’avaluació: 1) una avaluació parcial de Microeconomia; 2) un examen global de Microeconomia que es fa durant la convocatòria d’exàmens de febrer; 3) una avaluació parcial de Macroeconomia; 4) un examen global de Macroeconomia a la convocatòria oficial de juny; i 5) exercicis de classe, problemes escrits i altres activitats que el professor proposi a l’inici de curs.

La nota de l’expedient es calcularà de la manera següent:
1.- 70% de la nota a partir de la mitjana dels dos exàmens globals de cada part (proves 2 i 4).
2.- 20% de les dues avaluacions parcials (activitats 1 i 3)
3.- 10% dels exercicis, problemes i altres activitats complementàries (activitat 5).
A més d’obtenir una puntuació global de 5 o més en aquest càlcul, és també requisit indispensable per aprovar tenir una puntuació mínima de 4 com a nota mitjana de cada semestre. La nota mitjana d'un semestre s'obté aplicant els percentatges definits a "Activitats d'avaluació" només a les activitats realitzades aquell semestre.

Recuperació
Els dos exàmens globals de cada part (proves 2 i 4) són les úniques activitats recuperables en l’examen de recuperació oficial i podran ser recuperats conjuntament o per separat. Per calcular la nota en la recuperació es faran servir les mitjanes i criteris anteriors (substituint les notes de les proves recuperades). Si aquesta mitjana és igual o superior a 5 amb una puntuació mínima de 4 de cada semestre la nota de l’expedient serà d’Apte (5). En cas contrari la nota de l’expedient serà la mínima entre 4.5 i la mitjana.

Matrícules d’honor
Hi ha un nombre limitat de mencions de Matrícula d'Honor. Aquestes seran atorgades per l’equip de professors de l’assignatura entre els candidats elegibles de tots els grups.

- En els exàmens es valorarà: les respostes ajustades a les qüestions plantejades, l'expressió escrita clara i entenedora. la correcció ortográfica i sintáctica, la justificació i argumentació de les respostes.

- En la resolució de problemes es valorarà: la resposta justificada als exercicis proposats; la valoració tant del procés de resolució com del resultat. Pulcritud en la presentació així com en la redacció.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Qui no es presenti als exàmens tindrà un no presentat a l'acta

Observacions

.