Estudia > Trámites, normativas y precios > Normativas > Participación estudiantes en programas de movilidad
Ir al contenido (clic en "Intro")
UdG Hombre UdG Hombre
UdG 30 años
Cerrar
Menú

Estudia en la UdG

Programas de movilidad internacional

Normativa para la participación de los estudiantes programas de movilidad internacional durante sus estudios de grado y/o de master de la Universidad de Girona

Aprobada por el Consejo de Gobierno en la sesión 4/2013, de 18 de julio de 2013 (eBOU-517 ), y modificada por el Consejo de Gobierno en la sesión 5/2015, de 25 de junio de 2015 (eBOU-790 ), y en la sesión 7/2015, de 4 de diciembre de 2015 (eBOU-819 )

Article 1

L’objectiu d’aquesta normativa és establir unes condicions comunes per a la participació en programes de mobilitat o intercanvi internacionals en tots els estudis de grau i de màster de la Universitat de Girona, per tal de garantir la igualtat d’oportunitats i la qualitat acadèmica del procés.

Article 2. Sobre els candidats

Per tal de poder sol·licitar una plaça de les que s’ofereixen en els programes de mobilitat i/o d’intercanvi internacionals, excepte en aquelles qualificades de curta durada, caldrà que els estudiants de la UdG compleixin, com a mínim, amb els requisits que segueixen:

  • Estar matriculat en un ensenyament de grau o matriculat o preinscrit en un ensenyament de màster oficial de la UdG en el moment de presentar la sol·licitud. En ambdós casos haurà d’estar matriculat en el moment de l’execució de la mobilitat, llevat d’aquells que participin en el Programa Erasmus Plus de Mobilitats de pràctiques per a recent graduats.
  • Tenir acreditat el nivell B2.1 d’una de les terceres llengües  incloses en el programa Parla 3, llevat d’aquells casos en els quals la llengua d’impartició de la docència en la institució de destí  sigui l’espanyol. L’acreditació del seu nivell de llengua ha de constar en l’Expedient Personal de l’estudiant en el Sistema d’Informació Acadèmica de la UdG.
  • Atès que la Normativa sobre la tercera llengua als estudis de grau,aprovada pel Consell de Govern de la UdG en la sessió núm. 2/10, de 25 de febrer, conté una taula d’equivalències dels títols i certificats més freqüents en relació al marc europeu de referència de les llengües elaborada pel Servei de Llengües Modernes (SLM) i estableix el procediment d’acreditació, aquest serà el procediment a seguir. El SLM serà qui s’encarregarà de reconèixer i acreditar el nivell de coneixement de la tercera llengua d’acord amb la taula d’equivalències de títols I certificats de què disposa.
  • En el cas de certificacions que no figurin a la taula, el SLM determinarà el nivell, amb criteris objectius, després d’examinar la certificació externa que es presenti. Ho acreditarà en l’expedient personal de l’estudiant.
  • En el cas d’estudiants de grau, tenir superats 60 crèdits ECTS.
  • En el cas dels estudiants de màster no cal tenir crèdits superats en el màster.

Article 3. Sobre el rendiment acadèmic

El rendiment acadèmic és imprescindible per a la mobilitat i, per tal d’assegurar-lo, en tots els casos caldrà formalitzar prèviament, a l’inici de l’estada en la institució de destí, un Acord d’Estudis que necessàriament haurà de preveure com a mínim la correspondència de 15 crèdits ECTS. És a dir, el mínim nombre crèdits ECTS a matricular en la institució de destí serà l’equivalent a 15 crèdits ECTS de l’oferta docent a la UdG. Si l’estada supera el semestre acadèmic, el mínim de crèdits ECTS a matricular serà de 30. Només es computaran els crèdits que constin a l’acord d’estudis, no pas els que puguin correspondre posteriorment per “reconeixement acadèmic”.

En cas que la mobilitat es destini a la realització del Treball Final de Grau o Treball Final de Màster, es podrà aplicar una correspondència menor.

En cas que la mobilitat es destini a la realització de pràctiques, el que caldrà tenir signat és un Acord de Pràctiques.

Atès que la matrícula dels estudiants que participen en programes de mobilitat està condicionada per l’oferta de la universitat de destí (que s’especificarà en l’Acord d’Estudis), l’òrgan competent de la unitat estructural en què estigui adscrit l’estudi considerarà els requeriments de progressió en els estudis i podrà autoritzar una matrícula que no s’ajusti a la progressió establerta. Això no obstant, la matrícula de les assignatures a cursar a la UdG s’hi ajustarà sempre que l’oferta ho permeti.

Article 4. Sobre les condicions de la mobilitat

Tota l’oferta de places de mobilitat i/o intercanvi internacional, llevat de les que facin referència a la realització de pràctiques o a aquelles qualificades de curta durada, s’hauran establert a través dels convenis corresponents.

Els convenis de mobilitat i/o intercanvi internacional se signaran a proposta d’algun membre del PDI, que actuarà com a responsable de la plaça a la UdG i hauran de comptar amb el vist i plau del Responsable de Relacions Internacionals dels centres on s’imparteix l’estudi.

Els centres docents i/o les unitats a les quals estan adscrits els màsters, podran establir criteris propis de priorització dels estudiants candidats. Caldrà, però, que aquests criteris hagin estat aprovats pels òrgans acadèmics corresponents i publicitats amb antelació a les convocatòries de places de mobilitat i/o intercanvi internacionals en la pàgina web de l’estudi corresponent.

No s’estableixen més limitacions respecte de la participació en activitats de mobilitat i/o intercanvi internacionals que les que determinin els programes o convenis que les regulen. No obstant això, en cada un dels estudis no serà possible cursar en programes de mobilitat i/o intercanvi internacionals més del 25%  dels crèdits requerits per obtenir el títol de grau ni del 50% en estudis de màster, amb independència de la durada de cadascuna de les activitats realitzades.

Els estudiants que participen en activitats de mobilitat i/o intercanvi internacionals han de proveir-se d’una assegurança. Aquesta assegurança la podran contractar lliurement o a través del mediador d’assegurances de la Universitat de Girona, segons les modalitats i condicions aprovades i validades pels serveis corresponents de la Universitat de Girona.

Article 5. Sobre la llengua de les places

Totes les places tenen com a mínim una llengua vinculada i com a màxim dues, d’acord amb la llengua en què l’estudiant haurà de estudiar o treballar. La llengua i el nivell requerits seran els que la contrapart hagi especificat en l’Acord Bilateral i aquests s’explicitaran en l’oferta de places. En cas que no hi hagi coincidència entre la llengua justificada del candidat en el moment de sol·licitar la plaça i la llengua de docència a la universitat de destí, serà responsabilitat del responsable de la plaça la tria del millor candidat.

Disposició derogatòria

Queden derogades totes les normatives internes referides a la mobilitat d’estudiants que contravinguin el que s’estableix en aquesta.

Disposició final

Aquesta norma entrarà en vigor a partir de l’endemà de la seva publicació a BOUdG.

Escoge qué tipos de galletas aceptas que la web de la Universidad de Girona pueda guardar en tu navegador.

Las imprescindibles para facilitar vuestra conexión. No hay opción de inhabilitarlas, dado que son las necesarias por el funcionamiento del sitio web.

Permiten recordar vuestras opciones (por ejemplo lengua o región desde la cual accedéis), con el fin de proporcionaros servicios avanzados.

Proporcionan información estadística y permiten mejorar los servicios. Utilizamos cookies de Google Analytics que podéis desactivar instalándoos este plugin.

Para ofrecer contenidos publicitarios relacionados con los intereses del usuario, bien directamente, bien por medio de terceros (“adservers”). Hay que activarlas si quieres ver los vídeos de Youtube incrustados en la web de la Universidad de Girona.