Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2014-2015

Màster Universitari en Treball, Relacions Laborals i Recursos Humans

Intermediació laboral i gestió d'ocupació

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Economia del treball (3501MO1741)

L'economia del treball. El mercat de treball en un món globalitzat. Perspectives laborals espanyoles i europees. Mecanismes reguladors: les institucions. Balanç de 3 anys de regressió econòmica: 2008-2011.

OBobligatòria 3 A 1primer semestre ESespanyol
B 2segon semestre NDno definit

Polítiques d'ocupació (3501MO1742)

La situació actual de l'ocupació en el marc europeu, espanyol i català. Tendències de futur de les polítiques d'ocupació: les directrius d'ocupació per als Estats Membres i l'afavoriment de la ocupabilitat per la via del principi d'aprenentatge permanent. L'estructura pública de l'ocupació a Espanya i a les comunitats autònomes: l'assumpció de noves competències en l'àmbit del mercat de treball i la seva complementarietat amb l'àmbit privat. Els reptes de les polítiques actives d'ocupació: la col·locació de col·lectius de difícil inserció en el mercat de treball, la millora de la intermediació, les últimes propostes per a la millora de la formació professional per a l'ocupació. La conjugació de les polítiques de flexiseguretat amb les polítiques passives d'ocupació: la nova finalitat de les prestacions d'atur. Inici de classes (2 octubre) Final classes (13 novembre) L’assignatura s’estructura en classes teòriques o d'atorgament d'eines per conèixer el marc legal de les polítiques d'ocupació, així com classes pràctiques. PROFESSORAT RESPONSABLE I PREVISIÓ DE DOCÈNCIA PER PART D’AQUEST: Professor responsable: Ferran Camas Roda (fernando.camas@udg.edu) Catedràtic de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la UdG Professor de teoria sobre les eines legals en matèria d'ocupació: Dr. Ignasi Camós Victoria: ignacio.camos@udg.edu (La planificació d’activitats d’aquest document és indicativa. Pot ser sotmesa a canvis en funció de l’evolució docent de les assignatures, tot i que en aquest cas, els estudiants serien advertits de les modificacions corresponents amb la deguda antelació).

OBobligatòria 3 A 1primer semestre CAcatalà

Orientació i assessorament laboral (3501MO1743)

Models d'orientació laboral i professional. Sistemes i serveis d'orientació. Sistema Nacional de Qualificacions Professionals i certificació professional. Motivació i desenvolupament professional: ocupabilitat i desenvolupament de la identitat i la competència professional. Estratègies, tècniques i instruments d'orientació i assessorament professional. Orientació en contextos d'educació reglada i no reglada. Ocupació, salut i adaptació psicosocial. Col·lectius vulnerables. Emprenedoria i autoocupació. Orientació en processos de desvinculació laboral. Rol, competències i desenvolupament professional de l'orientador.

OBobligatòria 9 A Aanual CAcatalà
B Aanual NDno definit

Selecció de personal i incorporació (3501MO1744)

Aprendre i practicar totes les parts que comporta un procés de selecció. Des de la demanda fins a la incorporació de la persona seleccionada. Es treballarà cadascuna de les parts perquè l'estudiant, a l'acabar el mòdul, sàpiga com fer front a una selecció de personal. En l'apartat de psicometria es veuran els aspectes que es tenen en compte a l'hora de construir un test.

OBobligatòria 5 A 2segon semestre CAcatalà
B 2segon semestre NDno definit

Gestió laboral

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Estratègies legals en l'àmbit de les Relacions Laborals (3501MO1745)

I. Estratègies legals a Espanya i Europa: les tendències de flexiguretat aplicades a relació laboral en funció del context econòmic i social. Les tensions actuals en el joc entre la llei i la negociació col·lectiva. La coordinació entre les autoritats públiques en l'adopció i aplicació de normativa. Les polítiques de flexiguretat en relació a l'entrada, permanència i sortida de la relació laboral. La recepció d'aquesta estratègia per la negociació col·lectiva. II. Estratègies en l'àmbit internacional: la iniciativa de "treball decent" impulsada per l'Organització Internacional del Treball. Concepte, finalitat i contingut del principi de treball decent. Inici de classes (20 de novembre); final classes (12 de febrer de 2013). L’assignatura s’estructura de la següent manera: VESSANT D'ATORGAMENT D'EINES TEÒRIQUES PER CONÈIXER I GESTIONAR LES RELACIONS LABORALS: a) Des del mes de novembre fins al mes de febrer, s’explicarà la Llei de l’Estatut dels Treballadors. Aquesta explicació finalitzarà amb la realització d’un examen tipus test. b) Durant els messos de gener-febrer, explicació teòrica del que és el Dret Social Europeu. VESSANT PRÀCTICA: Cada setmana es dedicarà una de les sessions horàries a qüestions pràctiques, incloent conferències d'experts. PROFESSORAT RESPONSABLE I PREVISIÓ DE DOCÈNCIA PER PART D’AQUEST: Professor responsable: Ferran Camas Roda (fernando.camas@udg.edu) Catedràtic de Dret del Treball i de la Seguretat Social de la UdG Dr. Ignacio Camós Victória. Responsable de les sessions de caràcter teòric. Dr. Jean-Michel Servais: jeanmichel.servais@udg.edu Impartirà una part de les sessions de Dret Social Europeu. (La planificació d’activitats d’aquest document és indicativa. Pot ser sotmesa a canvis en funció de l’evolució docent de les assignatures, tot i que en aquest cas, els estudiants serien advertits de les modificacions corresponents amb la deguda antelació).

OBobligatòria 6 A 1primer semestre ESespanyol

Gestió de la Seguretat Social (3501MO1746)

Els reptes del sistema de Seguretat Social: les bases marcades pel Pacte de Toledo i la seva evolució. Plantejament de problemes de futur relacionats amb l'estructura demogràfica de la societat espanyola. Replantejament de les finalitats nuades a les prestacions de la Seguretat Social: les propostes de modificació de determinades prestacions per a la cobertura de situacions de necessitat. La persecució del frau en la Seguretat Social: tipus de frau i mesures proposades per a la seva evitació. L'assistència social i les tensions derivades de la situació econòmica i social actual: el sistema de dependència.

OBobligatòria 5 A 1primer semestre NDno definit

Processos laborals: procediments judicials i extrajudicials de solució de conflictes laborals (3501MO1747)

La jurisdicció social i els reptes als quals s'enfronta: els conflictes laborals emergents, la necessitat de major rapidesa en la solució dels conflictes laborals. La gestió dels conflictes laborals en el marc dels mitjans de solució extrajudicial de conflictes laborals (mediació i arbitratge). La tasca de la jurisdicció social en la solució dels conflictes laborals. La pervivència dels principis que la sustenten. Debat sobre l'accés a la judicatura i formació de jutges del Social

OBobligatòria 3 A 2segon semestre NDno definit
B 2segon semestre NDno definit

Gestió de la prevenció de Riscos Laborals (3501MO1748)

El desenvolupament de la cultura preventiva en les organitzacions (mesura, avaluació, planificació, implantació). Models d'excel·lència per a la gestió de la prevenció de riscos laborals. La integració de la prevenció en els sistemes avançats de gestió.

OBobligatòria 3 A 2segon semestre NDno definit
B 2segon semestre NDno definit

Perfil de l'empresari: tipus d'empresa i relacions entre empresaris (3501MO1749)

Estat de la cultura emprenedora a Espanya. Estudi especialitzat sobre la situació de l'empresari a Espanya: tipus d'empreses; formació de l'empresariat, mesures de suport. La creixent emergència de l'empresariat d'origen estranger a Espanya. Estudi avançat sobre el règim jurídic per a la creació d'empreses a Espanya. Relació entre elles.

OBobligatòria 3 A 2segon semestre CAcatalà
B 2segon semestre NDno definit

Recursos Humans

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Estrategia, cultura, clima i comportament organitzacional (3501MO1750)

Interacció entre individu i organització. L'estructura organitzacional i la seva incidència sobre el comportament i les actituds dels seus membres. La importància dels grups en les organitzacions. Cultura organitzacional. La socialització organitzacional. El paper de la informació i la comunicació en les organitzacions. Mesurament del clima organitzacional. Influència dels estils de lideratge, els processos de comunicació i motivació i les polítiques de personal. Tècniques de negociació i resolució de conflictes en les organitzacions. Gestió i aplicació d'eines per a la resolució de conflictes, la negociació i mediació en l'àmbit laboral. Gestió dels recursos humans i estratègia de l'organització.

OBobligatòria 6 A 1primer semestre CAcatalà

Desenvolupament i direcció de persones i equips (3501MO1751)

Coordinació de les polítiques de direcció de persones amb l'estratègia de l'organització. Tècniques d'avaluació del potencial i de competències per al desenvolupament de persones. La gestió del talent: identificació del talent en les organitzacions. Disseny i implantació de polítiques de gestió de plans de carrera i de successió. Plans de comunicació interna i polítiques de motivació de les persones. Optimització de recursos dels membres d'un grup de treball de cara a la cohesió del grup i a la consecució de resultats per desenvolupar el treball en equip.

OBobligatòria 6 A 2segon semestre CAcatalà
B 2segon semestre NDno definit

Salut i Qualitat de Vida en el treball (3501MO1752)

Salut laboral, els processos organitzatius i relacionals en contextos laborals. El concepte de risc psicosocial i la seva mesura en l'àmbit laboral. Promoció de la salut en l'àmbit laboral. La qualitat de vida en el treball. Identificació de factors de protecció i de risc en l'àmbit laboral. Estudi de necessitats i suport psicosocial.

OBobligatòria 4 A 1primer semestre CAcatalà

Auditoria de Recursos Humans (3501MO1753)

Metodologia per a les auditories de gestió i la millora sistemàtica de processos en Recursos Humans. Instruments d'avaluació i anàlisi del sistema de gestió de recursos humans. El quadre de comandament integral. Els sistemes d'informació per a la presa de decisions empresarials en matèria de gestió de recursos humans.

OBobligatòria 4 A 2segon semestre NDno definit
B 2segon semestre NDno definit

Pràctiques professionals

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Pràctiques professionals supervisades (3501MO1754)

Contempla la realització de l'activitat pràctica supervisada en diferents dispositius de manera que l'alumne pugui intervenir, aplicant els coneixements i habilitats adquirides, en els diferents contextos relacionats amb la intermediació i l'assessorament professional, les relacions laborals i els recursos humans en les organitzacions.

OBobligatòria 15 A 1primer semestre CAcatalà
B 2segon semestre CAcatalà

Pràctiques de recerca

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Pràctiques de recerca supervisades (3501MO2039)

Realització d'activitats de pràctica supervisada en una organització.

OBobligatòria 15 A 1primer semestre CAcatalà
B 2segon semestre CAcatalà

Treball final màster

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Treball Final de Máster (3501MO1755)

Realització d'un projecte d'avaluació, innovació o desenvolupament en l'àmbit de les organitzacions, la intermediació i l'assessorament laboral.

OBobligatòria 10 A 1primer semestre CAcatalà
B 2segon semestre CAcatalà

Treball d'investigació (3501MO1756)

Realització d'na recerca bàsica o aplicada en l'àmbit del treball, les Relacions Laborals o els Recursos Humans.

OBobligatòria 10 A 1primer semestre CAcatalà
B 2segon semestre CAcatalà

Mètodes i tècniques d'investigació aplicades a l'àmbit del treball i de les organitzacions (3501MO1757)

OBobligatòria 5 A 2segon semestre NDno definit

Projectes d'innovació i desenvolupament en l'àmbit del treball i de les organitzacions (3501MO1758)

L'objectiu general d'aquesta assignatura és el de desenvolupament d’un projecte innovador en el marc del treball, relacions laborals i/o recursos humans.

OBobligatòria 5 A 1primer semestre CAcatalà

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.