Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2011-2012

Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes

Característiques bàsiques de l'ensenyament de secundària

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Característiques organitzatives i curriculars de l’etapa i els centres d’ensenyament de secundària (3501MO1594)

OBobligatòria 3 A 1primer semestre NDno definit
B 1primer semestre NDno definit

L'alumne de secundària: aprenentatge i desenvolupament de la personalitat (3501MO1595)

L'assignatura és una matèria comuna a les especialitats dins el Màster Universitari de Professor d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes

OBobligatòria 4 A 1primer semestre NDno definit
B 1primer semestre NDno definit

Processos i contextos educatius (3501MO1596)

La matèria s’ha dividit en dos parts: I)La primera part (temes 1 a 6)pretén que els estudiants adquireixin coneixement sobre la tasca docent, la seva situació actual, els contextos on es desenvolupa així com dels processos normatius i participatius que l'afecten. Així mateix es pretén que els estudiants siguin capaços de dissenyar espais educatius on el clima i el control afavoreixin l'aprenentatge. II)La segona part (temes 7 a 11) pretén que els estudiants adquireixin coneixements sobre el context normatiu de l'ESO: el currículum, les competències bàsiques i l'avaluació dels estudiants. Així mateix pretén que els estudiants adquireixin competències per programar i avaluar en comptències i per dissenyar espais educatius amb especial atenció als aspectes emocionals i d'interacció i col·laboració.

OBobligatòria 4 A 1primer semestre NDno definit
B 1primer semestre NDno definit

Societat, família i educació (3501MO1597)

OBobligatòria 4 A 2segon semestre NDno definit
B 2segon semestre NDno definit

Pràcticum/Treball Final de Máster

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Pràcticum (3501MO1684)

OBobligatòria 14 A Aanual NDno definit

Treball final de màster (3501MO1685)

OBobligatòria 6 A 2segon semestre NDno definit

Complements per la formació de l'àmbit científic-tecnològic

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Complements per la formació de l'àmbit científic tecnològic (3501MO1598)

Àmbit de Tecnologia: La matèria analitza el treball docent dins el context d’un centre de secundària:estructura, organització i documents d’un departament tecnologia. La matèria convida a conèixer els trets més significatius del currículum de tecnologia pels diferents nivells educatius i, en especial, en l’etapa de secundària obligatòria. Aquest coneixement permetrà a l’alumne desenvolupar les seves programacions didàctiques i millorar el seguiment d’altres matèries del màster. La matèria també convida a conèixer la tipologia de diferents activitats, entre altres, resolució de problemes, les petites recerques, els treballs experimentals o el desenvolupament dels treballs de recerca del batxillerat. En aquest punt de transició a la universitat la matèria analitza i dóna a conèixer alguns factors de relació entre institut i universitat i institut i altres institucions educatives.

OPoptativa 4 A 1primer semestre NDno definit
B 1primer semestre NDno definit

Complements per la formació de l'àmbit de llengües

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Complements per a la formació de l'àmbit de les llengües (3501MO1620)

Es presentaran i es discutiran les principals qüestions relatives a la diversitat lingüística al món i a la Catalunya actual: les característiques principals de la variació estructural de les llengües, la seva relació amb la diversitat cultural, la seva inserció social i els estereotips que en deriven i la relació de tots aquests aspectes amb els processos d'adquisició de segones llengües.

OPoptativa 4 A 1primer semestre NDno definit

Complements per la formació de l'àmbit de ciències socials

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Complements per a la formació de l'àmbit de ciències socials (3501MO1640)

OPoptativa 4 A 1primer semestre NDno definit

Optatives especialitat de Biologia i Geologia

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Especialitat de Biologia i Geologia: complements de biologia (3501MO1604)

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

Especialitat de Biologia i Geologia: complements de geologia (3501MO1605)

La Terra com a planeta. Minerals i roques. Tectònica i geodinàmica. Geomorfologia. Atmosfera i hidrosfera. Recursos geològics. Riscos geològics. Geologia i medi ambient.

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

Especialitat de Biologia i Geologia: la biologia i geologia en l'educació secundària (3501MO1606)

Aspectes procedimentals de Geologia

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

Optatives especialitat de Tecnologia

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Especialitat de Tecnologia: història de la ciència i la tecnologia (3501MO1607)

Recorregut a nivell introductori per la història de la Formació Professional i les diferents reformes, amb l'objectiu de desenvolupar un pensament analític i crític. Disposar dels coneixements i les eines per programar mòduls i unitats formatives de la nova Formació Professional.

OPoptativa 3 A 1primer semestre NDno definit

Especialitat de Tecnologia: la docència tecnològica en el context social actual (3501MO1608)

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

Optatives especialitat de Geografia i Història

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Especialitat de Geografia i Història: el taller de les ciències socials (3501MO1641)

OPoptativa 3 A 1primer semestre NDno definit

Especialitat de Geografia i Història: valors i coneixements per a la ciutadania de demà (3501MO1642)

Es plantejarà a l'estudiant l'educació en valors i l'objectivitat científica.L'aplicació a l'educació secundària.Es treballarà l'educació ambiental,l'educació per la pau i l'educació per la ciutadania.

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

Optatives especialitat en Llengua i Literatura Catalana i Castellana

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Recursos lingüístics (3501MO1923)

L'assignatura se centra en l'anàlisi i la creació de recursos lingüístics que han de facilitar la tasca dels docents de les àrees de llengua, així com d'altres recursos que els coordinadors lingüístics de centre han de conèixer per orientar els docents d'altres àrees, ja sigui per facilitar l'acolliment lingüístic de l'alumnat immigrant com per millorar la seva tasca docent.

OPoptativa 3 A 1primer semestre NDno definit

Llengua i literatura catalana (3501MO1924)

Aproximació general al plantejament dels continguts de llengua i literatura catalana en l'educació secundària

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

Optatives especialitat Biologia-Geologia/ Física-Química

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Especialitat de Biologia i Geologia: complements de biologia (3501MO1604)

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

Especialitat de Biologia i Geologia: complements de geologia (3501MO1605)

La Terra com a planeta. Minerals i roques. Tectònica i geodinàmica. Geomorfologia. Atmosfera i hidrosfera. Recursos geològics. Riscos geològics. Geologia i medi ambient.

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

Especialitat de Biologia i Geologia: la biologia i geologia en l'educació secundària (3501MO1606)

Aspectes procedimentals de Geologia

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

Didàctica específica de l'àmbit científic-tecnològic

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Complements de la formació disciplinar de l'àmbit de llengües

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Didàctica específica de l'àmbit. Introducció a la didàctica de les ciències (3501MO1609)

OPoptativa 4 A 1primer semestre NDno definit
B 1primer semestre NDno definit

Complements per a la formació de l'àmbit de les llengües (3501MO1620)

Es presentaran i es discutiran les principals qüestions relatives a la diversitat lingüística al món i a la Catalunya actual: les característiques principals de la variació estructural de les llengües, la seva relació amb la diversitat cultural, la seva inserció social i els estereotips que en deriven i la relació de tots aquests aspectes amb els processos d'adquisició de segones llengües.

OPoptativa 4 A 1primer semestre NDno definit

Didàctica específica de l'àmbit de llengües

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Aprenentatge i ensenyament de les matèries corresponents a l'àmbit de llengües

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Didàctica específica de l'àmbit de llengües (3501MO1629)

OPoptativa 4

Didàctica específica de l'àmbit de llengües (3501MO1629)

OPoptativa 4 A 1primer semestre NDno definit
A 1primer semestre NDno definit

Didàctica específica de l'àmbit de ciències socials

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Innovació docent i iniciació a la recerca educativa de l'àmbit de llengües

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Innovació, canvi i millora de l'educació en l'àmbit de les llengües (3501MO1638)

L'objectiu d'aquesta assignatura és analitzar críticament les pràctiques docents innovadores en l'ensenyament de les llengües, així com aconseguir eines per valorar-ne la idoneïtat.

OPoptativa 2 A 2segon semestre NDno definit

Didàctica específica de l'àmbit de ciències socials (3501MO1645)

L’assignatura està plantejada perquè els alumnes aprenguin de la mateixa manera que han d’ensenyar, és a dir, amb metodologies inductives que parteixin de problemes reals. Per això els aprenentatges han de ser significatius, els alumnes han de ser conscients dels seus propis aprenentatges i en general, han d’aprendre a treballar tal com s’estableix en el currículum per competències que estableix la LOE. S’estructura en tres grans blocs: el primer és una introducció general a la didàctica de les ciències socials, la segona està dedicada al currículum i a la programació d’aula (entenent que els aspectes bàsics de la programació ja es donen als mòdul 1) i el tercer bloc, el més ampli, està dedicat a treballar les metodologies, les activitats i l’avaluació de les ciències socials a secundària.

OPoptativa 4 A 1primer semestre NDno definit

Investigació educativa (3501MO1693)

Recerca-acció. Investigació per a la pràctica educativa. La recerca en la formació del professorat.

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit
B 2segon semestre NDno definit

Optatives de didàctica especialitat de Biologia i Geologia

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Didàctica especialitat Biologia i Geologia. Ensenyar ciències de la naturalesa en l'educ. secundària (3501MO1610)

OPoptativa 3 A 1primer semestre NDno definit

Didàctica de l'especialitat de Biologia i Geologia. Treball de camp i educació per la sostenibilitat (3501MO1613)

L'assignatura inclou tres parts diferenciades. La primera es centra en l'EDUCACIÓ PER A LA SOSTENIBILITAT centrada en les relacions ciència, tecnologia i societat i medi ambient. Les bases conceptuals i enfocaments metodològics. A continació es treballarà el TREBALL DE CAMP, bàsicament l'us de l’entorn en l'organització i realització d’activitats extraaula. Per últim es treballaran algunes PROPOSTES DOCENTS INNOVADORES com les webquest o el treball cooperatiu

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

Optatives de didàctica especialitat de Tecnologia

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Didàctica de l'especialitat de Tecnologia: el treball de laboratori a l'aula de Tecnologia (3501MO1616)

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

Didàctica de l'especialitat de Tecnologia: instruments docents en l'ensenyament tecnològic (3501MO1617)

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

Optatives de didàctica especialitat de Geografia i Història

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Didàctica especialitat Geografia i Història: Ús didàctic de les fonts de les ciències socials (3501MO1646)

Assignatura del Mòdul 4 del Bloc Específic del Màster en Professorat d'ESO i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes (2011-2012). L'assignatura té una càrrega de 3 ECTS (75 hores) i s'estructura en 24 hores presencials, 24 hores de treball dirigit i 27 hores de treball autònom.

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

Didàctica de l'especialitat de Geografia i Història: didàctica del paisatge i del patrimoni (3501MO1647)

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

Optatives de didàctica especialitat de Física i Química

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Didàctica especialitat Biologia i Geologia. Ensenyar ciències de la naturalesa en l'educ. secundària (3501MO1610)

OPoptativa 3 A 1primer semestre NDno definit

Optatives de didàctica especialitat en Llengua i Literatura Catalana i Castellana

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Didàctica de l'especialitat de llengua i literatura catalana i castellana:noves tecnologies aplicade (3501MO1920)

L'objectiu d'aquesta assignatura és, per una banda, analitzar l'ús de les noves tecnologies en la didàctica de la llengua i de la literatura, i per l'altra, utilitzar les noves tecnologies com a eina de treball.

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

Didàctica de l'especialitat de llengua (3501MO1921)

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

Didàctica de l'especialitat de literatura (3501MO1922)

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

Optatives de didàctica especialitat Biologia-Geologia/ Física-Química

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Didàctica especialitat Biologia i Geologia. Ensenyar ciències de la naturalesa en l'educ. secundària (3501MO1610)

OPoptativa 3 A 1primer semestre NDno definit

Didàctica de l'especialitat de Biologia i Geologia. Treball de camp i educació per la sostenibilitat (3501MO1613)

L'assignatura inclou tres parts diferenciades. La primera es centra en l'EDUCACIÓ PER A LA SOSTENIBILITAT centrada en les relacions ciència, tecnologia i societat i medi ambient. Les bases conceptuals i enfocaments metodològics. A continació es treballarà el TREBALL DE CAMP, bàsicament l'us de l’entorn en l'organització i realització d’activitats extraaula. Per últim es treballaran algunes PROPOSTES DOCENTS INNOVADORES com les webquest o el treball cooperatiu

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

Innovació, canvi i millora de l'educació en l'àmbit científic-tecnològic

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Complements de la formació disciplinar de l'àmbit de ciències socials

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Innovació, canvi i millora de l'educació en l'àmbit científic i tecnològic (3501MO1618)

OPoptativa 2 A 2segon semestre NDno definit
B 2segon semestre NDno definit

Complements per a la formació de l'àmbit de ciències socials (3501MO1640)

OPoptativa 4 A 1primer semestre NDno definit

Especialitat de Geografia i Història: el taller de les ciències socials (3501MO1641)

OPoptativa 3 A 1primer semestre NDno definit

Especialitat de Geografia i Història: valors i coneixements per a la ciutadania de demà (3501MO1642)

Es plantejarà a l'estudiant l'educació en valors i l'objectivitat científica.L'aplicació a l'educació secundària.Es treballarà l'educació ambiental,l'educació per la pau i l'educació per la ciutadania.

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

Innovació, canvi i millora de l'educació en l'àmbit de llengües

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Aprenentatge i ensenyament de les matèries corresponents a l'àmbit de ciències socials

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Innovació, canvi i millora de l'educació en l'àmbit de les llengües (3501MO1638)

L'objectiu d'aquesta assignatura és analitzar críticament les pràctiques docents innovadores en l'ensenyament de les llengües, així com aconseguir eines per valorar-ne la idoneïtat.

OPoptativa 2 A 2segon semestre NDno definit

Didàctica específica de l'àmbit de ciències socials (3501MO1645)

L’assignatura està plantejada perquè els alumnes aprenguin de la mateixa manera que han d’ensenyar, és a dir, amb metodologies inductives que parteixin de problemes reals. Per això els aprenentatges han de ser significatius, els alumnes han de ser conscients dels seus propis aprenentatges i en general, han d’aprendre a treballar tal com s’estableix en el currículum per competències que estableix la LOE. S’estructura en tres grans blocs: el primer és una introducció general a la didàctica de les ciències socials, la segona està dedicada al currículum i a la programació d’aula (entenent que els aspectes bàsics de la programació ja es donen als mòdul 1) i el tercer bloc, el més ampli, està dedicat a treballar les metodologies, les activitats i l’avaluació de les ciències socials a secundària.

OPoptativa 4 A 1primer semestre NDno definit

Didàctica especialitat Geografia i Història: Ús didàctic de les fonts de les ciències socials (3501MO1646)

Assignatura del Mòdul 4 del Bloc Específic del Màster en Professorat d'ESO i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes (2011-2012). L'assignatura té una càrrega de 3 ECTS (75 hores) i s'estructura en 24 hores presencials, 24 hores de treball dirigit i 27 hores de treball autònom.

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

Didàctica de l'especialitat de Geografia i Història: didàctica del paisatge i del patrimoni (3501MO1647)

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit

Innovació, canvi i millora de l'educació en l'àmbit de ciències socials

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Innovació docent i iniciació a la recerca educativa de l'àmbit de ciències socials

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Innovació, canvi i millora de l'educació en l'àmbit de les ciències socials (3501MO1650)

Aquesta assignatura s’entén com a una continuació i aprofundiment de la didàctica de les ciències socials del mòdul 4. Aquí es tractaran les darreres aportacions de la investigació en la didàctica de les ciències socials i les possibilitats de portar-les a l’aula

OPoptativa 2

Innovació, canvi i millora de l'educació en l'àmbit de les ciències socials (3501MO1650)

Aquesta assignatura s’entén com a una continuació i aprofundiment de la didàctica de les ciències socials del mòdul 4. Aquí es tractaran les darreres aportacions de la investigació en la didàctica de les ciències socials i les possibilitats de portar-les a l’aula

OPoptativa 2 A 2segon semestre NDno definit
A 2segon semestre NDno definit

Investigació educativa (3501MO1693)

Recerca-acció. Investigació per a la pràctica educativa. La recerca en la formació del professorat.

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit
B 2segon semestre NDno definit

Investigació educativa

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Investigació educativa (3501MO1693)

Recerca-acció. Investigació per a la pràctica educativa. La recerca en la formació del professorat.

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit
B 2segon semestre NDno definit

Innovació docent i iniciació a la recerca educativa de l'àmbit d'orientació i intervenció

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Investigació educativa (3501MO1693)

Recerca-acció. Investigació per a la pràctica educativa. La recerca en la formació del professorat.

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit
B 2segon semestre NDno definit

Innovació docent i iniciació a la recerca educativa de l'àmbit d'arts

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Investigació educativa (3501MO1693)

Recerca-acció. Investigació per a la pràctica educativa. La recerca en la formació del professorat.

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit
B 2segon semestre NDno definit

Innovació docent i iniciació a la recerca educativa de l'àmbit d'ensenyament esportiu

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Investigació educativa (3501MO1693)

Recerca-acció. Investigació per a la pràctica educativa. La recerca en la formació del professorat.

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit
B 2segon semestre NDno definit

Innovació docent i iniciació a la recerca educativa de l'àmbit de formació professional

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada Llengua

Investigació educativa (3501MO1693)

Recerca-acció. Investigació per a la pràctica educativa. La recerca en la formació del professorat.

OPoptativa 3 A 2segon semestre NDno definit
B 2segon semestre NDno definit

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.