Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Oferta d’assignatures per al curs acadèmic 2013-2014

Màster Universitari en Joventut i Societat (IU)

Continguts especialitzats

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

La joventut en l'era de la globalització (3501MO1259)

Introducció al concepte de joventut en una perspectiva històrica i transcultural. Noves formes de transició a la vida adulta. Anàlisi de la globalització i el seu impacte en els estils de vida dels joves. Les cultures juvenils contemporànies i el sorgiment de noves formes de subjectivitat.

OBobligatòria 5 A Aanual

Estudis i recerca sobre joventut (3501MO1260)

Assignatura de 5 crèdits ECTS que permet als alumnes l’assumpció de competències en els enfocaments teòrics i metodològics per al diagnòstic i recerca sociològica sobre joventut. S’estructura en quatre temes i té per finalitat facilitar una especialització en la recerca sobre joventut o alternativament en oferir criteris i camins per a la seva aplicabilitat.

OBobligatòria 5 A Aanual

Polítiques i programes de joventut (3501MO1261)

Aquest mòdul vol oferir el coneixement i el domini de les principals fonts de documentació i recursos per al disseny i aplicació de polítiques de joventut. S’estructura en quatre grans temes que van des de l’anàlisi de les polítiques públiques i el paper que tenen i haurien de tenir-hi les polítiques de joventut fins al coneixement de les principals accions i programes que s’han plantejat en l’àmbit de la joventut des les polítiques d’habitatge, de treball, de salut o de lleure i cultura, entre altres. Al llarg del recorregut s’analitzarà la política de joventut en l’àmbit de l’Unió Europa, en l’àmbit de l’Estat Espanyol i s’aprofundirà en el marc competencial i de discurs en la realitat de Catalunya.

OBobligatòria 5 A Aanual

Joventut, educació i participació (3501MO1262)

Aquesta assignatura està dedicada a l'estudi de la realitat i les principals problemàtiques del mon juvenil en els diferents ambits educatius: el sistema educatiu formal, l'educació en el lleure i l'animació sociocultural, i l'educació social especialitzada. També s'ocuparà de l'associacionisme i altres formes de participació social del joves.

OBobligatòria 5 A Aanual

Joventut, consums i riscos (3501MO1263)

Les relacions entre joventut, consums i riscos, i les seves conseqüències per la salut dels mateixos joves, es presenten en el context més ampli dels rols del consum i el risc a les nostres societats contemporànies; s’intentarà articular, doncs, els elements més subjectius amb aquells altres més estructurals.

OBobligatòria 5 A Aanual

Joventut i comunicació (3501MO1264)

L’assignatura pretén esdevenir un espai de reflexió sobre l’actual societat mediàtica on vivim i sobre les lògiques de funcionament dels mitjans de comunicació en relació als joves. D’altra banda, es concep també com un taller on experimentar els recursos que ofereix la comunicació en el treball amb joves tant des de les institucions com des centres educatius o activitats d’intervenció.

OBobligatòria 5 A Aanual

Mòdul pràcticum

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Introducció a la joventut i societat (3501MO1265)

Presentació dels continguts i l'organització del màster. Introducció a la joventut i les polítiques de joventut.

OBobligatòria 2 A Aanual

Anàlisi de realitats juvenils (3501MO1266)

L’assignatura Anàlisi de realitats juvenils pretén aprofundir en l’estudi de situacions juvenils concretes i proporcionar el coneixement específic d’alguns dels principals serveis i programes que donen resposta a les necessitats i interessos d’aquests joves. S’estructurà en forma de visites d’estudi a diferents contextos tant nacionals com internacionals.

OBobligatòria 2 A Aanual

Congrés Joventut i Societat (3501MO1267)

En aquesta assignatura es realitzarà un seminari intensiu durant tres dies per tractar monogràficament un tema relacionat amb els joves i la societat. Està provist que hi hagi ponents, conferenciats i taules rodones que abordin des de diferernts perspectives i trajectòries el tema d'anàlisi. A l'inici del curs es presentarà el programa més detallat. El Seminari es realitzarà a la UdG del 10 al 12 de juny del 2010.

OBobligatòria 2 A Aanual

Pràctiques professionals (3501MO1268)

Les pràctiques professionals es realitzen obligatòriament segons l’itinerari escollit. Tenen una durada de 150 hores en la modalitat aprenentatge-servei i suposen una estada de pràctiques en una entitat o institució vinculada al treball en joventut. Són pràctiques assimilables al treball propi d’un tècnic de joventut o d’aquella figura professional centrada en la intervenció social en joves.

OPoptativa 6 A Aanual

Pràctiques de recerca (3501MO1269)

Les pràctiques de recerca es realitzen obligatòriament segons l'itinerari escollit. Tenen una durada de 150 hores i suposen una estada en un grup o institució de recerca especialitzat en temes de joventut.

OPoptativa 6 A Aanual

Treball fi de màster (3501MO1270)

Es tracta d'un treball original que cada estudiant elaborarà y que presentarà davant una comissió d'avaluació constituida per aquest efecte. El TFM consisteix en una assignatura obligatòria que preten posar en joc les diferents competències assolides en la resta d'assignatures del màster i evidenciar la capacitat de creació, síntesi i comunicació. El TFM podrà ser un aprofundiment de la memòria realitzada en les pràctiques professionals o de recerca, un nou tema d’interès de l’alumne autoritzat pel tutor o bé l’elecció d’un tema entre una llista de propostes que la direcció del màster proposi. El TFM es podrà presentar en dues modalitats: en format d’article seguint unes normes establertes o bé podrà consistir en el disseny d’un projecte original.

OBobligatòria 8 A Aanual

Mòdul complements formatius

Nom de l’assignatura i descripció Tipus Crèdits Grup Durada

Benestar psicosocial i qualitat de vida en la infància i adolescència (3501MO0404)

OPoptativa 2,5 B 2segon semestre

Famílies en risc social: tècniques i estratègies de prevenció i atenció (3501MO0405)

OPoptativa 2,5 B 2segon semestre

Infància i adolescència en risc social: avaluació i modalitats d'intervenció (3501MO0406)

OPoptativa 3,5 B 2segon semestre

Metodologia en recerca educativa (3501MO0712)

OPoptativa 10 A 2segon semestre

Aspectes teòrics, metodològics i professionals de la intervenció educativa en contextos de diversita (3501MO0822)

OPoptativa 10 A 2segon semestre

Ensenyar i aprendre en una societat multilingüe i multicultural (3501MO1116)

OPoptativa 10 A 2segon semestre

Intervenció psicopedagògica i diversitat (3501MO1117)

OPoptativa 10 A 2segon semestre

Alimentació, salut i cultura (URV) (3501MO1355)

OPoptativa 6 A Aanual

Negociació i disseny de projectes de proximitat (URV) (3501MO1364)

OPoptativa 2,5 A Aanual

Educació en valors (UB) (3501MO1379)

OPoptativa 5 A Aanual

Educació per a la ciutadania (UB) (3501MO1380)

OPoptativa 5 A Aanual

Metodologies per al desenvolupament civicomoral (UB) (3501MO1381)

OPoptativa 5 A Aanual

Ciutadania i convivència en l'àmbit local (UB) (3501MO1382)

OPoptativa 2,5 A Aanual

Educació intercultural (UB) (3501MO1384)

OPoptativa 2,5 A Aanual

Resolució de conflictes i mediació (UB) (3501MO1386)

OPoptativa 2,5 A Aanual

Ciutadania: història i polítiques (UB) (3501MO1387)

OPoptativa 2,5 A Aanual

Desenvolupament moral i construcció social dels valors (UB) (3501MO1388)

OPoptativa 2,5 A Aanual

Identitat en la societat de la informació (UB) (3501MO1389)

OPoptativa 2,5 A Aanual

Desenvolupament comunitari (UB) (3501MO1390)

OPoptativa 5 A Aanual

Mediació i gestió del conflicte (UB) (3501MO1391)

OPoptativa 5 A Aanual

Inserció sociolaboral en col·lectius vulnerables (UB) (3501MO1392)

OPoptativa 2,5 A Aanual

La intervenció en la justícia juvenil (UB) (3501MO1393)

OPoptativa 2,5 A Aanual

Imaginaris del cinema de Hollywood (UPF) (3501MO1577)

OPoptativa 5 A Aanual

Cinema i televisió: nous imaginaris i fronteres de la ficció (UPF) (3501MO1578)

OPoptativa 5 A Aanual

Dinàmiques identitàries: les construccions de gènere (UPF) (3501MO1582)

OPoptativa 5 A Aanual

Problemes sociosanitaris, Aging, drogues i medicaments (URV) (3501MO1587)

OPoptativa 6 A Aanual

Cruïlles contemporànies entre cinema, televisió i còmic-UPF (3501MO1949)

OPoptativa 5 A Aanual

Teoria II: gènere, desigualtats, conflicte, cos i emocions-URV (3501MO2030)

OPoptativa 3 A 2segon semestre

Globalització, polítiques educatives i desigualtats-UAB (3501MO2144)

OPoptativa 12 A 2segon semestre

Polítiques migratòries, integració i gestió de la diversitat religiosa-UAB (3501MO2145)

OPoptativa 12 A 2segon semestre

Polítiques d'igualtat entre homes i dones a Europa: treball, salut i vida quotidiana-UAB (3501MO2146)

OPoptativa 6 A 2segon semestre

Polítiques redistributives i estats del benestar comparats-UAB (3501MO2147)

OPoptativa 6 A 2segon semestre

Salut, cultura i societat-URV (3501MO2148)

OPoptativa 6 A 2segon semestre

Anàlisi feminista del discurs en la ciència i la cultura (3501MO2162)

OPoptativa 5 B 2segon semestre

Benestar, famílies i gènere (3501MO2163)

OPoptativa 5 B 2segon semestre

Deconstrucció de la psicopatologia, gènere i poder (3501MO2164)

OPoptativa 5 B 2segon semestre

Dones i espais (3501MO2165)

L’objectiu de l’assignatura és introduir l’alumnat en l’estudi de la geografia des d’una perspectiva de gènere. Es pretén donar a conèixer les teories i investigacions més rellevants per a l’anàlisi de gènere en espais rurals i urbans i en l'àmbit de l'anàlisi mediambiental.

OPoptativa 5 B 1primer semestre

Benestar psicosocial i qualitat de vida en la infància i l'adolescència (3501MO2507)

OPoptativa 2,5 A 2segon semestre

Famílies en risc social: tècniques i estratègies de prevenció i atenció (3501MO2508)

OPoptativa 2,5 A 2segon semestre

Infància i adolescència en risc social: avaluació i modalitats d'intervenció (3501MO2509)

OPoptativa 5 A 2segon semestre

Societat de la informació i el coneixement-UPF (3501MO2549)

OPoptativa 5 A 2segon semestre

Tècniques d’escriptura, edició de textos i difusió internacional de la investigació en comunicació-U (3501MO2550)

OPoptativa 5 A 2segon semestre

Comunicació política-UPF (3501MO2551)

OPoptativa 5 A 2segon semestre

Cibercultura i comunicació-UPF (3501MO2552)

OPoptativa 5 A 2segon semestre

Comunicació i Interculturalitat-UPF (3501MO2553)

OPoptativa 5 A 2segon semestre

Ètica i Comunicació-UPF (3501MO2554)

OPoptativa 5 A 2segon semestre

Fonts documentals per a la investigació-UdL (3501MO2559)

OPoptativa 5 A 2segon semestre

Sociologia de l'Educació Intercultural-UdL (3501MO2560)

OPoptativa 5 A 2segon semestre

Plurilingüisme i Educació-UdL (3501MO2561)

OPoptativa 10 A 2segon semestre

Factors cognitius i socials en la interacció persona-ordinador -UdL (3501MO2562)

OPoptativa 5 A 2segon semestre

Ensenyament, aprenentatge i construcció del coneixement a través de les TIC's -UdL (3501MO2563)

OPoptativa 10 A 2segon semestre

Tècniques Quantitatives-UdL (3501MO2564)

OPoptativa 5 A 2segon semestre

Tècniques qualitatives -UdL (3501MO2565)

OPoptativa 5 A 2segon semestre

Fonaments d'investigació educativa-UdL (3501MO2566)

OPoptativa 10 A 2segon semestre

Les TIC com a instrument per a l'adquisició d'una competència plurilingüe-UdL (3501MO2567)

OPoptativa 5 A 2segon semestre

Perspectives de la investigació en educació-UdL (3501MO2568)

OPoptativa 15 A 2segon semestre

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.