Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2013
Descripció:
L’assignatura te com a objectiu introduir l’alumnat en els grans temes que articulen la reflexió i la pràctica professional a l’entorn de la relació societat/ medi/ territori i de la seva plasmació, a diverses escales.
Crèdits ECTS:
3
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Poc (25%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Indistintament (50%)

Grups

Grup CA

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
M. JOSEFA BRU BISTUER

Competències

 • CG1. - Capacitat per analitzar críticament, a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades, situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
 • CG2. - Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional, utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
 • CG3. - Treballar en equip contribuint a l'elaboració de projectes específics i multidisciplinaris.
 • CG4. - Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat.
 • CG5. - Capacitat per actuar, generar propostes i prendre decisions en la investigació i en l'activitat professional amb criteris ètics i de sostenibilitat.
 • CE5- Analitzar i avaluar els problemes ambientals des de una perspectiva multidisciplinar
 • CE6 - Comprendre les bases per gestionar els recursos naturals i / o la planificació i ordenació territorial des de la perspectiva del desenvolupament sostenible.
 • CE7 - Dissenyar i aplicar estudis d'avaluació d'impacte ambiental i / o indicadors ambientals.

Continguts

1. Tema 1 Medi ambient, territori i societat: conceptes i instruments fonamentals d’anàlisi. Tema 2. La gestió ambiental: agents, àmbits i instruments. Tema 3. La sostenibilitat com a referent. Bases, conceptes i aplicacions. Tema 4. Naturalesa, camp i ciutat en el context de la globalització. Tema 5. Ambient, territori i paisatge: bases per a l'ordenació.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 0 24,00 24,00
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 6,00 12,00 18,00
Lectura / comentari de textos 2,00 9,00 11,00
Prova d'avaluació 3,00 0 3,00
Sessió expositiva 19,00 0 19,00
Total 30,00 45,00 75

Bibliografia

 • Warf, Barney (2006 ). Encyclopedia of human geography . Thousand Oaks: Sage Publications. Catàleg
 • Aitken, Stuart C. (2006 ). Approaches to human geography . London: Sage. Catàleg
 • De Blij, Harm J (cop. 2003 ). Human geography : culture, society and space (7th ed.). [New York]: John Wiley. Catàleg
 • Rubenstein, James M (2008 ). The Cultural landscape : an introduction to human geography (9th ed.). New Jersey: Pearson Prentice Hall. Catàleg
 • Marten, Gerald G (2001 ). Human ecology : basic concepts for sustainable development . London [etc.]: Earthscan. Catàleg
 • Bates, Daniel G (2005 ). Human adaptive strategies : ecology, culture, and politics (3rd ed). Boston (MA) [etc.]: Allyn and Bacon. Catàleg
 • Pintó i Fusalba, Josep (2010 ). Eines i instruments per a les polítiques de paisatge . Girona: Universitat de Girona. Servei de Publicacions. Catàleg
 • Longstreth, Richard W. (cop. 2008 ). Cultural landscapes : balancing nature and heritage in preservation practice . Minneapolis: University of Minnesota Press. Catàleg
 • Farina, Almo (cop. 2006 ). Principles and methods in landscape ecology : towards a science of landscape . Dordrecht: Springer. Catàleg
 • Held, David Kaya, Ayse (2007 ). Global inequality : patterns and explanations . Cambridge [etc.]: Polity Press. Catàleg
 • Uriel Jiménez, Ezequiel (cop. 2004 ). Análisis y tendencias del turismo . Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Romero González, Juan (DL 2004 ). Ordenación del territorio y desarrollo territorial : el gobierno del territorio en Europa: tradiciones, contextos,culturas y nuevas visiones . Gijón: Trea. Catàleg
 • Allende Landa, José (DL 2000 ). Medio ambiente, ordenación del territorio y sostenibilidad. Bilbao: Universidad del País Vasco. Catàleg
 • Folch i Guillèn, Ramon (2003 ). El Territorio como sistema : conceptos y herramientas de ordenación . Barcelona: Diputació de Barcelona. Catàleg
 • Folch Guillén, Ramón (2011). La quimera de crèixer. Barcelona: La Magrana. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Sessions d’aula per desenvolupament del temari L’assistència activa a un mínim de 80% de les classes teóriques es valorarà fins a un 5% de la nota final.

La falta d’assistència a mes del 50% de les classes, teòriques i pràctiques, impossibilita l’accés a l'avaluació continuada. Al final del curs, l'alumne, anirà directament a l’examen de convocatòria única, i la nota de l'examen serà la nota final de l'assignatura.
5
Pràctiques i/o treball/s, individual/s i/o en grup. La falta d’assistència a mes del 50% de les classes, teòriques i pràctiques, impossibilita l’accés a l'avaluació continuada. Al final del curs, l'alumne, tot i haver pogut fer i lliurar les practiques i la/les ressenyes i que li hagin estat avaluades, amb qualsevol nota- aprovat o suspens-, anirà directament a l’examen de convocatòria única, i la nota de l'examen serà la nota final de l'assignatura. Es a dir que, cas de tenir-les, les notes de les pràctiques i ressenya/es no li contaran, car nomes tenen valor en el seu context: el de l’avaluació continuada.


35
Examen final (avaluació continuada) Consistirà en aplicar els coneixements adquirits en la teoria, pràctiques i lectures obligatòries, al comentari dirigit, articulat en base a preguntes concretes. Pot incloure preguntes de resposta predeterminada, comentaris de textos, gràfics, mapes... Puntuació en l’escala 0-10. Compta el 40% de la nota final, en l'avaluació continuada.
40
Lectura/es obligatoria/es Es demanaran ressenyes elaborades segons una pauta prefixada. Es valorarà: l’ajustament a la pauta; l’exposició i jerarquització dels continguts que mostri una comprensió i assimilació correctes de les lectures; la claredat i el rigor conceptual i terminològic; el llenguatge acadèmic clar i precís; l'establir relacions amb continguts del temari; l'aportació d’elements d’ampliació del temari; les reflexions personals, acadèmicament consistents i l’escriptura correcta des del punt de vista del sentit de les frases, de la gramàtica i de l’ortografia. 20

Qualificació

I. AVALUACIÓ CONTINUADA.

L’avaluació continuada es basarà en:


• l’assistència a les classes

• la valoració de les pràctiques i/o treball/s

• la valoració de la/les ressenya/es

• un examen final


I.1. Criteris d’avaluació.

I.1.1. Assistència a les classes.

L’assistència activa a mes del 80% de les classes es valorarà fins a un 5% de la nota final.

La falta d’assistència a mes del 50% de les classes, teòriques i pràctiques, impossibilita l’accés a l'avaluació continuada. Al final del curs, l'alumne, tot i haver pogut fer i lliurar les practiques i la/les ressenyes i que li hagin estat avaluades, amb qualsevol nota- aprovat o suspens-, anirà directament a l’examen final, de convocatòria única, i la nota de l'examen serà la nota final de l'assignatura. Es a dir que, cas de tenir-les, les notes de les pràctiques i ressenya/es no li contaran, car nomes tenen valor en el seu context: el de l’avaluació continuada.

I.1.2. Practiques i/o treball/s.

A presentar en dates fixes. Puntuació individual en l’escala 0-10. Compten el 35 % de la nota final.

I.1.3. Ressenya/es.

A presentar en dates fixes. Puntuació individual en l’escala 0-10. Compten el 20 % de la nota final.

I.1.4. Termini i forma de lliurament.

Si no es que, explícita i justificadament la professora diu el contrari, la totalitat de les pràctiques i ressenya/es es lliuren a traves de la plana de Moodle corresponent a l’assignatura. No s’acceptaran treballs lliurats a l’adreça de correu electrònic de la professora.

Els terminis de lliurament de les practiques i ressenya/es es fixen a l’inici del curs i consten en l’aplicació corresponent del Moodle com a criteri discriminatori – dins i fora de termini-.

Per causes i en circumstàncies justificades, es podran acceptar treballs fins a tres dies fora de termini, amb una penalització de 0,5 punts per dia, a descomptar de la nota final de l’exercici. Més enllà dels tres dies, els treballs no s’acceptaran i constaran com a no presentats.


I.2.5. Examen final.

Consistirà en aplicar els coneixements adquirits en la teoria, pràctiques i lectures obligatòries, al comentari dirigit, articulat en base a preguntes concretes. Pot incloure preguntes de resposta predeterminada, comentaris de textos, gràfics, mapes... Puntuació en l’escala 0-10. Compta el 40% de la nota final.


I.1.6. Notes mínimes.

Les pràctiques, ressenyes i exàmens s'aproven a partir de la qualificació de 5. Cara a la qualificació final, del 4 en amunt, les notes parcials poden fer mitja.

Tanmateix, l’assignatura s’aprova a partir d’una qualificació global de 5.


I.1.8. En les practiques i la/les ressenya/es es valorarà:

L'ajustament a la pauta marcada per a la realització de l'exercici.
La resolució correcta de l’exercici: Contigus correctes i suficientment desenvolupats; explicacions coherents, ordenades i sistemàtiques.
L’ esforç posat en la resolució, malgrat que el resultat sigui irregular.

a) Valoració addicional:

Que l’ exercici reflecteixi la consulta de fonts per a ampliar la informació.

b) Es castiga, severament:

La copia textual, sense citar de manera complerta i correcta, del text o textos de referència.
La copia textual d’exercicis d’ altres companys/es.
La copia textural, sense citar de manera complerta i correcta, de textos de llibres, articles de revista, documents electrònics, etc.

c) Mancances Greus:

No ajustar-se, en contingut i/o forma, al que demana l’exercici
Redactat confús, reiteratiu i amb llenguatge col•loquial i escàs rigor acadèmic.
Deixar en blanc alguna de les preguntes plantejades.
Respondre a les preguntes amb frases genèriques, lloc comuns, etc.
L’escriptura incorrecta, des del punt de vista del sentit de les frases, de la gramàtica i de l’ortografia.


II. AVALUACIÓ ÚNICA.

L’alumnat que, pel fet d'haver assistit a menys del 50% de les classes, o per qualssevol altre motiu, no hagi pogut accedir a l’avaluació continuada te dret a una avaluació única en forma d’examen final. Aquest es basarà en els continguts del temari, en el contingut de les lectures obligatòries i els aspectes treballats en les pràctiques. Constarà de dos parts, una teòrica i un altre pràctica. S’avaluarà en una escala de 1 al 10 i comptarà el 100% de la nota final.

L'examen d'avaluació única actuarà també com a examen de recuperació per aquells/es que constin com a no presentats/des, o hagin suspes l'avaluació continuada.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La presentació de la totalitat de les practiques i resenya/es en les dates fixades per a cadascuna, son condició indispensable per a poder accedir a l'examen final. S’entén doncs que si no s’acompleixen aquest dos requisits - activitat i data- l’alumne no podrà realitzar la prova final i constarà a les actes com a NO PRESENTAT.

Cas que, malgrat tenir les practiques i resenya/es presentades adequadament, l’alumne no es presenti a l'examen final, constarà igualment en les actes com a NO PRESENTAT, sigui quina sigui la qualificació resultant de la resta de notes del curs.

Observacions

L’assignatura consta de sessions d'aula, amb "grup gran" que estaran dedicades a l’exposició dels fonaments teòrics i que l' alumnat haurà de completar amb lectures i el treball d’estudi que ha de realitzar individualment. Les sessions amb "grup mitjà" es dedicaran al plantejament de pràctiques i/o treball/s que aglutinen els temes tractats a classe. En sessió conjunta, d’aula, s’exposaran les qüestions metodològiques, relatives a les fonts, etc. i l’alumnat realitzarà un primer esquema que haurà de completar i acabar, posteriorment, mitjançant el treball individual o en grup.

Assignatures recomanades

 • Avaluació d'impacte ambiental
 • Economia del medi ambient
 • Legislació ambiental
 • Ordenació del territori
 • Pràctiques de gestió territorial ambiental
 • Pràctiques d'ordenació del territori
 • Riscos ambientals i societat
 • Sistemes de gestió ambiental
 • Turisme, territori i medi ambient

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.