Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2008
Descripció:
Tècnica comptable en relació amb la situació i els resultats de l’empresa i els fluxos de fons que hi ha hagut en un període. Determinació dels costos i la seva utilització en les decisions. Comptabilització d’impostos directes i indirectes.
Crèdits:
9
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Gens (0%)

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
Juan Molins Jardi  / SANDRA TARINAS VALL-LLOSERA

Horaris:

Activitat Horari Aula
Teoria1 dt 11-12, dj 10-12 14

Grup B

Durada:
Anual
Professorat:
Juan Molins Jardi  / SANDRA TARINAS VALL-LLOSERA

Horaris:

Activitat Horari Aula
Teoria2 dt 9-11, dj 13-14 24

Grup C

Durada:
Anual
Professorat:
Raquel Robert Rubio

Horaris:

Activitat Horari Aula
Teoria3 dt 19-20, dj 17-19 14

Competències

  • Ser capaç d'elaborar i enregistrar les transaccions que realitza l'empresa
  • Saber utilitzar els mètodes bàsics per a la gestió financera de l'empresa
  • Capacitat per a la resolució de problemes

Altres Competències

  • Identificar les despeses com a components de cost, desenvolupar el procés global de càlcul i generació d’informació comptable en l'àmbit intern de l’empresa, amb determinació del cost de les diferents seccions de l'empresa i els productes, així com valorar les existències de materials, productes en curs, semiacabats i acabats. Determinar el resultat intern. Interpretar i utilitzar la informació obtinguda com a eina de gestió. Finalment, conèixer els nous corrents en matèria de comptabilitat de gestió.

Continguts

1. ASPECTES INTRODUCTORIS

          1.1. EVOLUCIÓ DE LA COMPTABILITAT DE COSTOS

                    1.1.1. La Comptabilitat Externa

                    1.1.2. La Comptabilitat Interna

                    1.1.3. La Comptabilitat de Gestió

          1.2. ELEMENTS BÀSICS DE LA COMPTABILITAT DE COSTOS

                    1.2.1. Conceptes bàsics

                    1.2.2. Variabilitat del costos

                    1.2.3. Imputació dels costos

                    1.2.4. Models d'assignació dels costos

                    1.2.5. Models de captació dels costos

                    1.2.6. Tipología de les dades

          1.3. ANÀLISI FORMAL DEL CICLE INTERN DE L'EMPRESA

                    1.3.1. Classes de producció

                    1.3.2. Els processos productius

                    1.3.3. Mesura de la productivitat i el rendiment

2. CLASSES DE COSTOS

          2.1. COST DELS MATERIALS I DELS SUBMINISTRAMENTS

                    2.1.1. Concepte i classes de materials

                    2.1.2. Criteris de valoració dels materials

                    2.1.3. Altres aspectes en la gestió dels materials

                    2.1.4. Cost dels subministraments

          2.2. COST DEL PERSONAL I DELS SERVEIS EXTERIORS

                    2.2.1. Sistemes de retribució

                    2.2.2. Conceptes retribuits i aportacions a la Seguretat Social

                    2.2.3. Càlcul de consums i corba d'aprenentatge

                    2.2.4. L'externalització dels serveis

          2.3. COST DE L'EQUIP PRODUCTIU I COST FINANCER

                    2.3.1. Causes de la depreciació i càlcul de l'amortització

                    2.3.2. Altres costos de l'equip productiu

                    2.3.3. Despesa financera i cost financer

                    2.3.4. Cost mig de finançament

                    2.3.5. Cost financer intern

3. DISTRIBUCIÓ DELS COSTOS I CÀLCUL DEL RESULTAT INTERN

          3.1. LOCALITZACIÓ DELS COSTOS

                    3.1.1. Tipologia de llocs de cost

                    3.1.2. Criteris de distribució dels costos

                    3.1.3. La liquidació interna dels llocs de cost

          3.2. ACUMULACIÓ DELS COSTOS

                    3.2.1. Tipología dels portadors de cost i principis bàsics de l'acumulació

                    3.2.2. Acumulació de costos per comandes i per procesos

                    3.2.3. Mètodes de càlcul de divisió i per suplements

                    3.2.4. Mètodes de càlcul especials per a la producció conjunta

          3.3. EL RESULTAT INTERN

                    3.3.1. Diferents models de resultats

                    3.3.2. La normalització espanyola

                    3.3.3. Altres normalitzacions internacionals

4. ALTRES EINES DE LA COMPTABILITAT DE COSTOS

          4.1. EL SISTEMA DE COSTOS PREDETERMINATS

                    4.1.1. El pressupost i el control

                    4.1.2. Els costos estàndar

                    4.1.3. Anàlisi de les desviacions

          4.2. ALTRES DESENVOLUPAMENTS DE LA COMPTABILITAT DE COSTOS COM A EINA DE GESTIÓ

                    4.2.1. Anàlisi cost-volum-benefici

                    4.2.2. El model ABC

                    4.2.3. Els costos de qualitat

                    4.2.4. Els preus de transferència

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Lectura / comentari de textos 0 14,00 14,00
Prova d'avaluació 10,80 68,00 78,80
Resolució d'exercicis 30,00 28,00 58,00
Sessió expositiva 48,00 71,00 119,00
Total 88,80 181,00 269,8

Bibliografia

  • Requena Rodríguez, José María, Mir Estruch, Fernando, Vera Ríos, Simón (2002). Contabilidad de costes y de gestión, : cálculo, análisis y control de costes para la toma de decisiones. Barcelona: Ariel.
  • Viñas i Xifra, Josep (2001). Exercicis resolts de comptabilitat de costos. Girona: Universitat de Girona.
  • Fernández Fernández, Antonio, Muñoz Rodríguez, Ma del Carmen (1997). Contabilidad de gestión y excelencia empresarial. Barcelona: Ariel.
  • Requena Rodríguez, José María, Mir Estruch, Fernando, Vera Ríos, Simón (2002). Contabilidad de costes y de gestión : cálculo, análisis y control de costes para la toma de decisiones. Barcelona: Ariel.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Tema 1.1: La circulació econòmica en l'empresa. Dues lectures complementàries. Es farà una prova de comprensió.
TEST. RESOLUCIÓ DE PREGUNTES TIPUS TEST. Pregunta contestada 1 punt, pregunta mal contestada -0,25 i pregunta no contestada 0 punts.
Tema 2.1: Teoria general del cost. Lectura complementària. Es farà una prova de comprensió.
Tema 2.1: El cost dels materials. Resolució d'exercicis i supòsits a classe i fora de classe que tenen aplicació pràctica del temari teòric indicat. Aquest exercici o supòsit es podrà demanar que es presenti obligatòriament al professor i podrà formar part de l'avaluació.
Tema 2.2: L'assignació de costos en l'empresa. Lectura complementària. Es farà una prova de comprensió.
Tema 2.2: El cost del personal i dels serveis exteriors. Resolució d'exercicis i supòsits a classe i fora de classe que tenen aplicació pràctica del temari teòric indicat. Aquest exercici o supòsit es prodrà demanar que es presenti obligatòriament al professor i podrà ser d'avaluació.
EXAMEN DESEMBRE Serà un examen teòric i puntuarà sobre 10.
Tema 2.3: Anàlisi formal del cicle econòmic intern de l'empresa. Lectura complementària. Es farà una prova de comprensió.
Tema 2.3: Cost de l'equip productiu i cost financer. Resolució d'exercicis i supòsits a classe i fora de classe que tenen aplicació pràctica del temari teòric indicat. Aquest exercici o supòsit es prodrà demanar que es presenti obligatòriament al professor i podrà ser d'avaluació.
TEST. RESOLUCIO DE PREGUNTES TIPUS TEST Pregunta contestada 1 punt, pregunta mal contestada -0,25 i pregunta no contestada 0 punts.
PROVA PER EVALUAR LA COMPRENSIÓ DE LES LECTURES COMPLEMENTARIES Correspont el 10% de la Nota de Febrer
EXAMEN FEBRER Tindrà una part teòrica i una altra de pràctica. Totes dues puntuaran sobre 10, i es podran promitjar quan en cada una s'obtingui un mínim de 4 punts. Si no es dóna el cas, la puntuació final serà la més baixa de les obtingudes en cada una de les dues parts.
Tema 3.1: Localització dels costos. Resolució d'exercicis i supòsits a classe i fora de classe que tenen aplicació pràctica del temari teòric indicat. Aquest exercici o supòsit es prodrà demanar que es presenti obligatòriament al professor i podrà ser d'avaluació.
Tema 3.2: Acumulació dels costos. Resolució d'exercicis i supòsits a classe i fora de classe que tenen aplicació pràctica del temari teòric indicat. Aquest exercici o supòsit es prodrà demanar que es presenti obligatòriament al professor i podrà ser d'avaluació.
Tema 3.3: El resultat intern. Resolució d'exercicis i supòsits a classe i fora de classe que tenen aplicació pràctica del temari teòric indicat. Aquest exercici o supòsit es prodrà demanar que es presenti obligatòriament al professor i podrà ser d'avaluació.
TEST. RESOLUCIÓ DE PREGUNTES TIPUS TEST Pregunta contestada 1 punt, pregunta mal contestada -0,25 i pregunta no contestada 0 punts.
EXAMEN ABRIL Tindrà una part teòrica i una altra de pràctica. Totes dues puntuaran sobre 10, i es podran promitjar quan en cada una d'elles s'obtingui un mínim de 4 punts. Si no es dóna el cas, la puntuació final serà la més baixa de les obtingudes en cada una de les dues parts.
Tema 4.1: El sistema de costos predeterminats. Resolució d'exercicis i supòsits a classe i fora de classe que tenen aplicació pràctica del temari teòric indicat. Aquest exercici o supòsit es prodrà demanar que es presenti obligatòriament al professor i podrà ser d'avaluació.
Tema 4.2: Altres desenvolupaments de la comptabilitat de costos com a eina de gestió. Resolució d'exercicis i supòsits a classe i fora de classe que tenen aplicació pràctica del temari teòric indicat. Aquest exercici o supòsit es prodrà demanar que es presenti obligatòriament al professor i podrà ser d'avaluació.
TEST. RESOLUCIO DE PREGUNTES TIPUS TEST Pregunta contestada 1 punt, pregunta mal contestada -0,25 i pregunta no contestada 0 punts.
EXAMEN JUNY Tindrà una part teòrica i una altra de pràctica. Totes dues puntuaran sobre 10, i es podran promitjar quan en cada una d'elles s'obtingui un mínim de 4 punts. Si no es dóna el cas, la puntuació final serà la més baixa de les obtingudes en cada una de les dues parts.

Qualificació

L'avaluació de l'assignatura serà de forma continuada, amb realització i correcció de tests i lectures d'assimilació, exercicis de l'assignatura i un conjunt d'exàmens i proves parcials, escrites, els mesos de desembre, febrer, abril i juny.
En concret, es faran dos exàmens parcials al febrer i a finals de juny pel sistema de convocatòria ordinària. A més a més, es preveu la realització de dues proves intermèdies per avaluar la progressió, dins el quadrimestre, de l'alumne en la matèria, a fer abans de Nadal i Setmana Santa.

Cada prova tindrà una part teòrica i una altra de pràctica. Totes dues puntuaran sobre 10, i es podran promitjar quan cada una d'elles obtingui un mínim de 4 punts. Si no es dóna el cas, la puntuació final serà la més baixa de les obtingudes en cada una de les dues parts.

També s'avaluarà la realització d'exercicis pràctics i les respostes sobre qüestionaris teòrics, tipus test, que s'aniran lliurant al ritme de progrés de la matèria. Es preveu el seguiment del nivell d'assitència a classe, mitjançant la signatura per part de l'alumne d'un full per a cada sessió.
La puntuació de cada semestre per a l'assignatura es farà segons la ponderació següent:

PRIMER QUADRIMESTRE: Resposta de tests, 10%; prova de comprensió de lectures, 10%, presentació d'exercicis, 10%; prova intermèdia de desembre, 20%; i examen de Febrer, 50%.

SEGON QUADRIMESTRE: Resposta de tests, 15%; presentació d'exercicis, 15%; prova intermèdia d'abril, 20%; i examen de Febrer, 50%.

NOTA FINAL DEL CURS: serà la que resulti de ponderar la dels dos semestres, a raó del 30%, pel primer semestre, i del 70%, pel segon.

Per als alumnes que no hagin superat l'assignaura el juny, hi haurà la preceptiva convocatòria de setembre, en la que hi entrarà la totalitat de l'assignatura, independentment dels resultats obtinguts al llarg del curs. Aquesta prova també constarà d'una part teòrica i una de pràctica, que es podràn promitjar de la mateixa manera que en les proves realitzades al llarg del curs, és a dir, si en cada una de les parts s'obté un mínim de 4 punts.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.