Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2005
Descripció:
Principis bàsics. Tècniques de recollida d'informació. Els tests. Conceptes i models bàsics en avaluació psicològica. El procés en avaluació psicològica. Metodologia bàsica en avaluació psicològica: entrevista, observació, autoinformes, autoregistres, registres psicofisiològics. Avaluació del funcionament intel·lectual: intel·ligència, aptituds, aprenentatge, etc. Avaluació de la motivació: atribucions, expectatives. Avaluació de la personalitat: estils de vida i característiques psicopatològiques. Avaluació del desenvolupament intel·lectual, motriu, lingüístic i social. Avaluació del funcionament psicofisiològic i psiconeurològic de l'organisme. Avaluació de les interaccions de l'organisme amb l'ambient.
Crèdits:
9
Idioma principal de les classes:
Sense especificar
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Sense especificar
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Sense especificar

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
Sílvia Font Mayolas  / CARLOS GONZALEZ FERNANDEZ  / Anna Salamo Avellaneda

Competències

 • Demostrar coneixements i comprensió dels diferents enfocaments i tradicions teòriques que han contribuït al desenvolupament històric de la psicologia, com també la seva influència en la producció del coneixement i en la pràctica professional, per tal de promoure la qualitat de vida de les persones i la societat.
 • Demostrar coneixements i comprensió de la naturalesa de les diferències individuals.
 • Demostrar coneixements i comprensió dels principis i els procediments d’avaluació i intervenció psicològica.
 • Demostrar coneixements i comprensió dels diversos camps d’aplicació de la psicologia, i els coneixements necessaris per incidir-hi i per promoure la qualitat de vida en els individus, grups i organitzacions en els diferents contextos: l’escolar, clínic i de la salut, el del treball i organitzacions, i el comunitari.
 • Saber analitzar les demandes i les necessitats de persones, grups o organitzacions en diferents contextos.
 • Formular i contrastar hipòtesis sobre les demandes i les necessitats dels destinataris.
 • Valorar, contrastar i prendre decisions sobre l’elecció dels mètodes i dels instruments de mesura adequats en cada situació o context d’avaluació.
 • Obtenir i organitzar informació rellevant per al servei demanat.
 • Aplicar tècniques per recollir informació sobre l’estudi del funcionament dels individus, grups o organitzacions.
 • Elaborar i redactar informes tècnics sobre els resultats de l’avaluació, la recerca o els serveis demanats.
 • Aplicar els mètodes o les estratègies recollides en el pla d’intervenció, d’acord amb els objectius establerts, en els contextos rellevants per al servei demanat.
 • Respondre i actuar de manera adequada i professional, tenint en compte el codi ètic i deontològic de la professió, en tots i cadascun dels processos d’intervenció.
 • Redactar informes sobre els resultats de l’avaluació o el servei demanat.
 • Comunicar les pròpies valoracions de manera crítica i argumentada, tot respectant el compromís ètic que exigeix la difusió de coneixement psicològic.
 • Mostrar flexibilitat, respecte i discreció en la comunicació i l’ús dels resultats obtinguts de les avaluacions psicològiques a les persones o grups.
 • Fer servir les diferents fonts documentals en psicologia, mostrar un domini de les estratègies necessàries per accedir a la informació i valorar la necessitat d’actualització documental.
 • Pensament crític i creatiu, amb capacitat d’indagar i d’adoptar un enfocament científic i ètic en els diferents àmbits de la professió.
 • Que pot llegir de manera crítica la bibliografia científica, valorar-ne la procedència, situar-la dins un marc epistemològic i identificar i contrastar les seves aportacions en relació amb el coneixement disciplinari disponible.
 • Que pot considerar diferents perspectives sobre els temes o problemes que treballi, avaluar-los de manera crítica, fonamentar les conclusions i prendre decisions.
 • Respecte per les normes socials, organitzacionals i ètiques dins les activitats relacionades amb la professió.
 • Comprensió de les limitacions de la perspectiva d’anàlisi psicològica del comportament humà i capacitat per incorporar-hi aportacions conceptuals i tècniques d’anàlisi pròpies d’altres disciplines.
 • Flexibilitat, respecte i discreció en l’ús de les dades que afecten les persones, grups o organitzacions.
 • Que respecta i fa respectar el codi deontològic i actua de manera ètica en les activitats relacionades amb la seva actuació professional.
 • Integrar els coneixements i avenços de la psicologia en la seva actuació professional.
 • Adquirir independència i autonomia com a aprenent, i responsabilitzar-se del propi aprenentatge i el desenvolupament de les seves habilitats.
 • Comunicar-se eficaçment i efectivament en els diversos contextos socials i culturals.
 • Ser sensible a les necessitats i expectatives dels altres, als contextos i a la influència que s’hi exerceix.
 • Aconseguir les condicions necessàries per a una comunicació efectiva i una bona relació d’ajuda i suport.
 • Treballar en equip i de manera compromesa amb el grup de treball.
 • Comunicar-se adequadament tant de manera oral com escrita.

Continguts

1. MÒDUL: BASES CONCEPTUALS I METODOLÒGIQUES DE L'AVALUACIÓ PSICOLÒGICA. 1.1. Introducció al concepte d'Avaluació Psicològica. 1.2. Orígens i recorregut històric de l'Avaluació Psicològica. 1.3. Dicotomies en avaluació (idiogràfic versus nomotètic, qualitatiu versus quantitatiu, etc.). 1.4. Nivells d'inferència. 1.5. Models en Avaluació Psicològica.

2. MÒDUL: L'AVALUACIÓ PSICOLÒGICA ENTESA COM A PROCÉS. 2.1. Fases del procés d'avaluació descriptiu-predictiu: primera recollida d'informació, formulació d'hipòtesis i deducció d'enunciats verificables, contrastació (administració de test i altres tècniques d'avaluació) i comunicació de resultats. 2.2. Fases del procés d'avaluació interventiu-valoratiu: primera recollida d'informació, primera formulació d'hipòtesis i deducció d'enunciats verificables, contrastació inicial, comunicació de resultats inicial, pla de tractament i la seva valoració (teoria sobre el cas, selecció de les tècniques d'intervenció i selecció del disseny de valoració), tractament (disseny, administració, possible avaluació continuada)i valoració final. 2.3. L'informe psicològic. 2.4. Garanties científiques i ètiques de l'Avaluació Psicològica.

3. MÒDUL MÈTODES DE RECOLLIDA D'INFORMACIÓ (I): L'ENTREVISTA 3.1. Característiques. 3.2. Informació verbal, no-verbal i la seva interelació. 3.3. Avantatges i limitacions de l'entrevista. 3.4. Tipus d'entrevistes. 3.5. El paper de l'entrevistador. 3.6. El registre de la informació. 3.7. El curs de l'entrevista.

4. MÒDUL: MÈTODES DE RECOLLIDA D'INFORMACIÓ (II): L'OBSERVACIÓ I L'AUTOOBSERVACIÓ. 4.1. Unitats d'anàlisi. 4.2. Unitats de mesura. 4.3. La codificació de la conducta. 4.4. Tècniques de registre. 4.5. Tipus de mostreig de registre. 4.6. Regles de registre (RAT i RAUT). 4.7. Lloc de l'Observació 4.8. Garanties científiques de l'Observació (càlcul de l'index de concordança entre observadors, etc.). 4.9. Utilitats de l'Autoobservació o Autoregistres. 4.10. Procediments d'Autoregistre. 4.11. Garanties científiques de l'Autoregistre.

5. MÒDUL: MÈTODES DE RECOLLIDA D'INFORMACIÓ (III): ELS AUTOINFORMES. 5.1. El processament de la informació i els Autoinformes. 5.2. Variables a informar i constrastació. 5.3. Unitats d'anàlisi. 5.4. Tipus d'Autoinformes. 5.5. Fonts de distorsió.

6. MÒDUL: MÈTODES DE RECOLLIDA D'INFORMACIÓ (IV): LES TÈCNIQUES SUBJECTIVES. 6.1. Característiques. 6.2. Tipus de Tècniques Subjectives.

7. MÒDUL: MÈTODES DE RECOLLIDA D'INFORMACIÓ (V): LES TÈCNIQUES OBJECTIVES. 7.1. Definició i característiques. 7.2. Tipus de Tècniques Objectives. 7.3. Les Tècniques Objectives Perceptives. 7.4. Les Tècniques Objectives Motores. 7.5. Les Tècniques Objectives Cognitives. 7.6. Les Tècniques Objectives Psicofisiològiques.

8. MÒDUL: MÈTODES DE RECOLLIDA D'INFORMACIÓ (VI): LES TÈCNIQUES PROJECTIVES (Avaluació de la Personalitat). 8.1. Definició i característiques. 8.2. Classificació de les Tècniques Projectives. 8.3. Tècniques Projectives Expressives (DFH, DF, DS i HTP). 8.4. Tècniques Projectives Estructurals (Rorschach). 8.5. Tècniques Projectives Temàtiques (Pota Negra). 8.6. Tècniques Projectives Constructives (Test del Poble). 8.7. Tècniques Projectives Associatives (Faules de Düss).

9. MÒDUL: AVALUACIÓ DELS REPERTORIS COGNOSCITIUS. 9.1. Concepte i mesures cognoscitives. 9.2. Anàlisi de les capacitats cognoscitives des de les perspectives empiricoclíniques i factorials. Les escales de Wechsler (WISC-R i WAIS-III), Les escales Stanford-Binet-4, Tests de factor "g" (Raven, Dòminos, Naipes-G) i factorials (PMA, DAT-5). 9.2. Anàlisi dels processos cognoscitius: les escales de Kaufman (K-ABC i K-BIT). 9.3. Anàlisi de la intel.ligència emocional (MEIS).

10. MÒDUL: AVALUACIÓ DELS INTERESSOS PROFESSIONALS I DE LA INCORPORACIÓ A LA VIDA PROFESSIONAL. 10.1. Introducció. 10.2. Inventari d'Interessos Professionals d'Strong. 10.3. Inventari d'Interessos Professionals de Thurstone. 10.4. Inventari de Preferències Professionals de Kuder. 10.5. Temari Vocacional (TV-76) de García-Yagüe. 10.6. Qüestionari d'Interessos Professionals (CIPSA) de Fernández-Seara i Andrade. 10.7. Inventari d'Interessos i Preferències Professionals (IPP) de De la Cruz.

11. MÒDUL: AVALUACIÓ DELS REPERTORIS LINGÜÍSTICS. 11.1. Paràmetres per a l'anàlisi del llenguatge: forma, contingut i ús. 11.2. Bateria de Llenguatge Objectiva i Criterial (BLOC). 11.3. Test d'Habilitats Lingüístiques d'Illinois (ITPA). 11.4. Test de Vocabulari en Imatges Peabody.

12. MÒDUL: AVALUACIÓ DEL DESENVOLUPAMENT INTEL.LECTUAL, MOTRIU I SOCIAL. 12.1. Escales McCarthy. 12.2. Escales Bailey de Desenvolupament Infantil (BSDI). 12.3. Tests Motors d'Ozeretski.

13. MÒDUL: AVALUACIÓ DE REPERTORIS D'ATENCIÓ, PERCEPCIÓ I MEMÒRIA. 13.1. Test de Retenció Visual de Benton. 13.2. Test Gestàltic Visomotor de Bender. 13.3. Memòria de Wechsler.

14. MÒDUL: AVALUACIÓ PSICONEUROLÒGICA. 14.1. Bateria Neuropsicològica de Halstead i Reitan. 14.2. Programa Integrat d'Exploració Neuropsicològica (Test Barcelona). 14.3. Mini-Examen Cognoscitiu (Mini-Mental).

15. MÒDUL: AVALUACIÓ DE PROGRAMES. 15.1. Concepte. 15.2. Components i tècniques de valoració.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 8,00 19,00 27,00
Cerca i anàlisi d'informació 0 16,00 16,00
Elaboració individual de treballs 0 12,00 12,00
Lectura / comentari de textos 0 50,00 50,00
Prova d'avaluació 4,00 0 4,00
Sessió participativa 42,00 63,00 105,00
Sessió pràctica 16,00 9,00 25,00
Treball en equip 2,00 7,00 9,00
Tutories de grup 5,00 0 5,00
Visionat/audició de documents 1,00 1,00 2,00
Total 78,00 177,00 255

Bibliografia

 • Aiken, Lewis R (2003). Tests psicológicos y evaluación (11a. ed). México [etc.]: Prentice-Hall.
 • Badia, Xavier, Salamero, Manel, Alonso, Jordi (2002). La Medida de la salud, : guía de escalas de medición en español (3a ed). Barcelona: Edimac.
 • Manual de evaluación psicológica, : fundamentos, técnicas y aplicaciones (1997). México Madrid: Siglo Veintiuno de España.
 • Comeche Moreno, Mª Isabel, Díaz García, Marta Isabel, Vallejo Pareja, Miguel Ángel (1995). Cuestionarios, inventarios y escalas, ansiedad, depresión y habilidades sociales. Madrid: Fundación Universidad-Empresa.
 • La Evaluación psicológica en el año 2000 (1997). Madrid: TEA.
 • Evaluación psicológica, : conceptos, métodos y estudio de casos ([2004]). Madrid: Pirámide.
 • Encyclopedia of psychological assessment (2003). London [etc.] Sage: .
 • Fernández Ballesteros, Rocío (1998). Introducción a la evaluación psicológica. Madrid: Pirámide.
 • Abad i Gil, Judit (2002). Avaluació psicològica. Barcelona: Editorial UOC.
 • Pérez Pareja, Francisco Javier, Borràs Sansaloni, Carmen (2000). Introducció a l'avaluació psicològica, : camp, concepte i mètode. Palma: UIB.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Classes expositives amb grups d'aprenentatge cooperatiu informals. Les activitats de grup fan referència a:
- Activitat d'avaluació segons els paradigmes: personologicista, situacionista i interaccionista.
- Exercici sobre la dicotomia qualitatiu-quantitatiu.
- Ecercicis sobre el nivell d'inferència.
- Activitat d'anàlisi funcional.
- Exercici sobre simbologia onírica.
- Treball en equip cercant exemples dels diferents tipus de comunicació no verbal.
- Debat sobre els avantatges i limitacions de les entrevistes.
Els continguts que es treballin en aquestes classes són material d'examen.
Elaboració de genogrames. El contingut d'aquest activitat forma part del material d'examen de l'assignatura.
Exercicis en quant a l'Avaluació Psicològica dels Trastorns de l'Estat d'Ànim fent ús dels instruments: Escala de Hamilton, Escala Modificada de Hamilton, Inventari de Depressió de Beck, Escala d'Ideació Suïcida de Beck, Kovacs i Weisman, i Inventari de Depressió per a Nens de Kovacs. El contingut d'aquesta activitat forma part del material d'examen de l'assignatura.
Exercicis en quant a l'Avaluació Psicològica dels Trastorns d'Ansietat utilitzant els instruments: Inventari de Temors de Wolpe i Lang, Qüestionari de Pors de Marks i Mathews, Qüestionari d'Ansietat Intantil (CAS) de Gillis, Escala d'Ansietat i Depressió a l'Hospital (HADS) de Zigmond i Snaith, Inventari d'Ansietat de Beck (BAI) i Escala d'Avaluació de l'Ansietat de Hamilton. El contingut d'aquesta activitat forma part del material d'examen de l'assignatura.
Els Autoinformes: estudi de les normes d'aplicació, autoadministració, correcció i interpretació de la prova STAI. El contingut d'aquesta activitat forma part del material d'examen de l'assignatura.
Avaluació dels repertoris cognoscitius: Administració, correcció i interpretació del Test d'Aptituds Mentals Primàries (PMA). El contingut d'aquesta activitat forma part del material d'examen de l'assignatura.
Avaluació dels repertoris cognocitius: Estudi de les normes d'aplicació i anàlisi de les subproves del Test d'Aptituds Diferencials (DAT-5). El contingut d'aquesta activitat forma part del material d'examen de l'assignatura.
Avaluació dels repertoris cognoscitius: Autoadministració, correcció i interpretació de la prova Naipes-G. Els continguts d'aquesta activitat formen part del material d'examen de l'assignatura.
Avaluació dels repertoris cognoscitius: Estudi de les normes d'administració, revisió de les subproves i interpretació d'un protocol amb resultats de la prova WISC-R. El contingut d'aquesta pràctica forma part del material d'examen de l'assignatura.
Avaluació dels repertoris cognoscitius i de la memòria: Estudi de les normes d'administració, de les subproves i del càlcul de coeficients i índexs de la prova WAIS-III. El contingut d'aquesta activitat forma part del material d'examen de l'assignatura.
Treball de grup d'Avaluació Psicològica (I): Administració de l'entrevista conductual de Fernández-Ballesteros (2004) a una persona propera o entreparent ("allegado")seguint els principis del bon entrevistador treballats a classe. Presentació de tot el material per escrit. El material a presentar forma part del treball de curs corresponent al 40% de la nota final de l'assignatura.
Treball de grup d'Avaluació Psicològica (II): Selecció d'una conducta de la persona entrevistada (per exemple: una por o el consum d'alguna substància). Cerca d'informació bibliogràfica al respecte d'aquesta conducta. Formular hipòtesis explicatives de la mateixa. Confeccionar i complimentar un registre de conducta. En base a les dades obtingudes, establir conclusions en relació a les hipòtesis plantejades. Presentació de tot aquest material per escrit. El material presentat forma part del treball continuat de l'assignatura i que representa el 40% de la qualificació final.
Treball de grup d'Avaluació Psicològica (III): Cerca, selecció, creació i administració d'altres mètodes de recollida d'informació respecte a la conducta observada en la persona entrevistada (segona entrevista, qüestionaris, inventaris, escales, etc.) El material presentat forma part del treball continuat de l'assignatura i es correspon a un 40% de la nota final.
Treball de grup d'Avaluació Psicològica (IV): Redacció de l'informe corresponent a la conducta avaluada en la persona entrevistada seguint el format proposat per Rocío Fernández-Ballesteros (2004). Cal presentar aquest informe per escrit. Elmaterial presentat forma part del treball continuat de l'assignatura i es correspon amb un 40% de la qualificació final.
Tutories de seguiment del treball de grup. L'assistència a les tutories de seguiment del treball de grup es considera un requisit indispensable per a que el material aportat per cada grup pugui ser avaluat.
Realització dels exàmens de l'assignatura. Realització d'exàmens la nota dels quals equival al 70% de la qualificació final de l'assignatura.
Lectura: Godoy, A. i Anarte, M.T. (2004). Entrevista Clínica Estructurada para los Trastornos del DSM-IV. A R. Fernández-Ballesteros (Dir.). Evaluación psicológica. Conceptos, métodos y estudio de casos. Madrid: Pirámide. El contingut d'aquesta lectura forma part del material d'examen de l'assignatura.
Lectura: Fernández-Ballesteros, R. (2004). Entrevista conductual. A Fernández-Ballesteros, R. (Dir.) Evaluación psicológica. Conceptos, métodos y estudio de casos. Madrid: Pirámide. El contingut d'aquesta lectura forma part del material d'examen de l'assignatura.
Lectura: Jiménez, F. (1997). El informe psicológico. A G. Buela-Casal i J.C. Sierra. (Eds.). Manual de evaluación psicológica `(pàgs. 221-238). Madrid: Siglo XXI. El contingut d'aquesta lectura forma part del material d'examen de l'assignatura.
Lectura: Buela-Casal, G. i Sierra, J.C. (1997). Evolución histórica de la evaluación psicológica en España (pàg. 49-65) Manual de Evaluación Psicológica. Madrid: Siglo XXI. El contingut d'aquesta lectura forma part del material d'examen de l'assignatura.
Lectura: Buela-Casal, G. i Sierra, J.C. (1997). Deontología y evaluación psicológica (pàgs. 239-246).Manual de evaluación psicológica. Madrid: Siglo XXI. El contingut d'aquesta lectura forma part del material d'examen de l'assignatura.
Lectura: Pérez, E.; Muñoz, M. i Ausín, B. (2004). Diez claves para la elaboración de informes psicológicos clínicos (de acuerdo a las principales leyes, estándares, normas y guías actuales). Revista del Coloegio Oficial de Psicólogos. Disponible a: http://www.cop.es/ El contingut d'aquesta lectura forma part del material d'examen de l'assignatura.

Qualificació

L'avaluació dels continguts de l'assignatura es farà a través de:
Un examen que farà referència tant al programa teòric com al pràctic.
La valoració dels treballs pràctics proposats durant el curs.
La qualificació de l'examen representa el 60% de la nota final de l'assignatura. Els treballs pràctics ponderaran un 40% en la nota final.
Per a superar l'assignatura cal aprovar tant l'examen com els treballs pràctics.
L'examen i els treballs s'aproven amb puntuació superior o igual a 5 (sobre 10).

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.