Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2021
Descripció:
Avenços en l'estudi de la genètica i fisiologia dels microorganismes. Mètodes moleculars d'identificació de paràsits, fongs, bacteris i virus. Anàlisi de la diversitat microbiana en mostres complexes, mètodes de fingerprinting. Noves tècniques de cultiu.
Crèdits:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
LUIS BAÑERAS VIVES  / FREDERIC GICH BATLLE  / LAURA GUERRERO LATORRE
Idioma de les classes:
Català (50%), Anglès (50%)

Competències

 • 1. Identificar problemes, buscar solucions originals i aplicar-les en un context d'investigació o professional
 • 4. Comunicar de forma clara i concisa els seus coneixements, les seves conclusions i les implicacions ètiques i socials del seu camp de treball a públics especialitzats i no especialitzats ( divulgació científica)
 • 5. Actualitzar i prosseguir els seus estudis de forma auto-dirigida i autònoma, recollint i seleccionant la informació necessària que permeti una investigació original i que aporti nous coneixements
 • 8. integrar els aspectes metodològics i els continguts de les diferents disciplines de les biociències per al seu estudi a nivell molecular
 • 11. Identificar i analitzar els mecanismes moleculars bàsics que operen en els éssers vius, particularment l'home, així com les seves aplicacions en diferents camps d'investigació
 • 12. Gestionar i planificar l'ús racional de tècniques freqüents en Biología Molecular en noves situacions d'estudi o experimentació
 • 13. Avaluar l'ús i la necessitat de tècniques avançades en biología molecular així com la seva adaptació a necessitats particulars requerides
 • 17. Identificar i generar solucions a problemes plantejats en els àmbits de la Biomediciona Molecular i la Patologia Molecular

Continguts

1. BLOC 1. Mètodes moleculars per a la caracterització de microorganismes / Métodos moleculares para la caracterización de microorganismos

          1.1. Noves tècniques de cultiu / Nuevas técnicas de cultivo

          1.2. Disseny d’encebadors i sondes moleculars específics per aplicacions de PCR i hibridació in situ / Diseño de encebadores y sondas moleculares específicos para las aplicaciones de PCR y hibridación in situ.

          1.3. Identificació de microorganismes mitjançant hibridació amb sondes moleculars (FISH, CARD-FISH, RING-FISH,...) / Identificación de microorganismos mediante hibridación con sondas moleculares (FISH, CARD-FISH, RING-FISH,...)

          1.4. Tècniques d’amplificació de marcadors gènics. Reacció en cadena de la polimerasa (PCR). Optimització i aplicacions. Nested-PCR, PCR quantitativa (qPCR), PCR basada en transcriptasa reversa (RT-PCR), Multiplex- PCR, Rapid Multiplex nested PCR-ICT assay, Multiple displacement amplification (MDA). Clonació. / Técnicas de amplificación de marcadores génicos. Reacción en cadena de la polimerasa (PCR). Optimización y aplicaciones. Nested-PCR, PCR cuantitativa (qPCR), PCR basada en transcriptasa reversa (RT-PCR), Multiplex- PCR, Rapid Multiplex nested PCR-ICT assay, Multiple displacement amplification (MDA). Clonación.

          1.5. Mètodes d’assaig immunoenzimàtic per la identificació de bacteris i paràsits d’interès sanitari. / Métodos de ensayo immunoenzimático para la identificación de bacterias y parásitos de interés sanitario.

2. BLOC 2. Mètodes moleculars per l'anàlisi de comunitats microbianes / Métodos moleculares para el análisis de comunidades microbianas

3. Mètodes d’anàlisi de la diversitat microbiana. Seqüenciació massiva: Piroseqüenciació 454, MiSeq (Illumina) / Métodos de análisis de la diversidad microbiana. Secuenciación masiva: Pirosecuenciación 454, MiSeq (Illumina)

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Elaboració individual de treballs 2,00 35,00 0 37,00
Seminaris 8,00 16,00 0 24,00
Sessió expositiva 14,00 0 0 14,00
Total 24,00 51,00 0 75

Bibliografia

 • Persing, David H. (cop. 2004 ). Molecular microbiology : diagnostic principles and practice . Washington, D.C.: ASM Press. Catàleg
 • Gerhardt, Philipp (1994 ). Methods for general and molecular bacteriology . Washington, D.C.: American Society for Microbiology. Catàleg
 • Sachse, Konrad Frey, Joachim (cop. 2003 ). PCR detection of microbial pathogens . Totowa, N.J.: Humana Press. Catàleg
 • Bartlett, John M. S. Stirling, David (cop. 2003 ). PCR protocols (2nd ed.). Totowa, N.J.: Humana Press. Catàleg
 • Bhunia, Arun K. (cop. 2005 ). Foodborne pathogens : microbiology and molecular biology . Norfolk: Caister Academic Press. Catàleg
 • Sninsky, John J. (cop. 1995 ). PCR strategies. San Diego [Calif.] [etc.]: Academic Press. Recuperat 09-07-2013, a http://www.sciencedirect.com/science/book/9780123721822 Catàleg
 • Patrinos, George P. Ansorge, Wilhelm, 1944- (2010 ). Molecular diagnostics (2nd ed). Boston: Elsevier/Academic Press. Recuperat 09-07-2013, a http://www.sciencedirect.com/science/book/9780123745378 Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Exàmens tipus test de seminaris impartits / Exámenes tipo test de seminarios impartidos Es valorarà la capacitat de comprensió, anàlisi i comunicació. 50
Presentació d'un treball de revisió sobre mètodes moleculars de detecció de microorganismes d'interès / Presentación de un trabajo de revisión sobre métodos moleculares de detección de microorganismos de interés. S'avaluarà la capacitat de comunicació (llenguatge, ortografia, presentació, comprensió) i el nivell tècnic i científic de resolució del cas plantejat aplicant els coneixements desenvolupats a l'assignatura. 50

Qualificació

La qualificació de l'assignatura es farà amb un sistema combinat que inclou dos tipus d'avaluació diferents:
/ La calificación de la asignatura se realizará con un sistema combinado que incluye dos tipos de avaluación diferentes:

A) 2 Exàmens tipus test dels seminaris impartits (25% de la nota cadascun, 50% de la nota final): El professor prepararà dos exàmens tipus test de dos seminaris impartits a l'aula.

A) 2 Exámenes tipo test de los seminarios impartidos (25% de la nota cada uno, 50% de la nota final): El professor preparará dos exámenes tipo test de dos seminarios impartidos en el aula.


B) Treball de revisió (50% de la nota final): Consistirà en un treball de revisió sobre mètodes de detecció d'un determinat microorganisme d'interès. Els estudiants hauran de fer servir els coneixements adquirits dels diferents mètodes exposats a classe per abordar un aspecte concret de l'estudi d'un microorganisme rellevant. El treball de revisió computarà un 30% i l'exposició d'aquest treball en format de seminari davant els companys computarà un 20%.

B) Trabajo de revisión (50% de la nota final): Consistirá en un trabajo de revisión sobre métodos de detección de un determinado microorganismo de interés. Los estudiantes deberán de utilizar los conocimientos adquiridos de los diferentes métodos expuestos en clase para abordar un aspecto concreto del estudio de un microorganismo relevante. El trabajo de revisión computará un 30% y la exposición de este trabajo en formato de seminario computará un 20%.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Constarà com a No Presentat tot aquell estudiant que no s'hagi presentat a cap de les dues activitats avaluables. Per tant, la presentació a una sola de les activitats suposarà Presentat.
/ Constará como No Presentado todo aquel estudiante que no se haya presentado a ninguna de las dos actividades avaluables. Por tanto, la presentación a una sola de las actividades supondrá Presentado.

Avaluació única:
L'estudiant tindrà opció de manera excepcional a acollir-se a l'avaluació única tal i com es recull a La nova normativa d’avaluació de la UdG com així ho recull i especifica amb més detall el reglament de la FC. L'avaluació única consistirà en entregar un sol treball per escrit on s'integrin les diferents activitats d'avaluació.

El estudiante tendrá opción de manera excepcional a acogerse a la avaluación única tal y como se recoge en la nueva normativa de avaluación de la UdG así como lo recoge y especifica con más detalle el reglamento de la FC. La avaluación única consistirá en entregar un solo trabajo por escrito donde se integren las diferentes actividades de evaluación.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Les tutories es portaran a terme prèviament acordades amb els estudiants, ja siguin de forma presencial o bé de forma telemàtica si no pot ser presencialment (pels motius que siguin) utilitzant en aquest darrer cas els canals habilitats per la Universitat

Las tutorías se llevaran a cabo préviamente acordadas con los estudiantes, ya sean de forma presencial o bien de forma telemática si no pueden ser presencialmente (por qualquier motivo) utilizando en este último caso los canales habilitados por la Universidad.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació amb l'estudiantat es farà mitjançant correu electrònic i a través dels avisos i notícies del moodle de l'assignatura.

La comunicación con los estudiantes se llevará a cabo mediante correo electrónico y a través de los avisos y noticias del moodle de la asignatura.

Observacions

Les classes de contingut teòric s'impartiran en forma de classes expositives amb suport audio-visual. Pel caràcter que es suposa a uns estudis de Tercer Cicle, les classes pretenen ser essencialment participatives i estimular la discussió dels continguts de l'assignatura. Per tant, es recomana mantenir una actitud activa i participativa. / Las clases de contenido teórico se impartirán en forma de clases expositivas con soporte audio-visual. Por el carácter que se le supone a unos estudios de Tercer Ciclo, las clases pretenden ser esencialment participativas y estimular la discusió de los contenidos de la asignatura. Por tanto, se recomienda mantener una actitud activa y participativa.

Assignatures recomanades

 • Bioinformàtica
 • Comunicació científica. Protecció i explotació de resultats
 • Patogenicitat microbiana. Fonaments moleculars

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Escenari semipresencial / escenario semipresencial:

Les classes expositives fetes per professors de la Facultat seran presencials, i s'adaptaran a allò que estableixi la Facultat per a la presencialitat de l'alumnat.
/ Las clases expositivas hechas por profesores de la Facultad seran presenciales y se adaptaran a aquello que establezca la Facultad para la presencialidad del alumnado.

Les classes expositives amb ponent extern convidat es realitzaran telemàticament (imatge i so) a través de les eines que posi a disposició la Facultat, o seran substituïdes per altres realitzades per professors de la Facultat.
/ Las clases expositivas con ponente externo invitado se realizarán telemáticamente (imagen y sonido) a través de las herramientas que ponga a disposición la Facultad, o serán sustituídas por otras realizadas por profesores de la Facultad.

Totes les tutories a grups o individuals es realitzaran telemàticament (imatge i so) a través del Google Meet.
/ Todas las tutorías a grupos o individuales se realizarán telemáticamente (imagen y sonido) a través de Google Meet.

Es farà la revisió d'esborranys tramesos per e-mail.
/ Se hará la revisión de trabajos borrador enviados por email.Escenari no presencial /escenario no presencial:

Com en l'escenari semipresencial, però en aquest cas totes les classes expositives es realitzaran telemàticament (imatge i so) a través de les eines que posi a disposició la Facultat.
/ Como en el escenario semipresencial, pero en este caso todas las clases expositivas se realizaran telemáticamente (imagen y sonido) a través de las herramientas que ponga a disposición la Facultad.

Tractament d'estudiants vulnerables o amb confinament temporal
/ Tratamiento de estudiantes vulnerables o con confinamiento temporal:

Es realitzarien tutories específiques telemàticament.
/ Se realizaran tutorías específicas telemáticamente

Modificació de l'avaluació:
Escenari semipresencial / escenario semipresencial:

No hi haurà modificació de les activitats d'avaluació.
/ No habrá modificación de las actividades de evaluación.

Escenari no presencial / escenario no presencial:

L'examen tipus test es realitzarà per via telemàtica mitjançant un qüestionari del Moodle.
/ Los exámenes tipo test se realizarán por vía telemática mediante un cuestionario en el Moodle.

Els treballs s'entregaran igualment a través del Moodle.
/ Los trabajos se entregarán igualmente a través del Moodle

Tractament d'estudiants vulnerables o amb confinament temporal / tratamiento de estudiantes vulnerables o con confinamiento temporal:

Com en el cas de l'escenari no presencial a Modificació de les Activitats.
/ Como en el caso del escenario no presencial a Modificació de les Activitats.

Tutoria i comunicació:
Escenari semipresencial / escenario semipresencial:

Les tutories individuals es realitzaran telemàticament (imatge i so) a través del Google Meet.
/ Las tutorías individuales se realizarán telemáticamente (imagen y sonido) a través de Google Meet.

Es farà la revisió d'esborranys tramesos per e-mail.
/ Se realizará la revisión de trabajos por email

Escenari no presencial / escenario no presencial:

Com en el cas de l'escenari semipresencial.
/ Como en el caso del escenario semipresencial.

Tractament d'estudiants vulnerables o amb confinament temporal / Tratamiento de estudianes vulnerables o con confinamiento temporal:

Mitjançant tutories online
/ Mediante tutorías online

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.