Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
L’assignatura té com a objectius desenvolupar els coneixements del nivell B2 d'anglès. El curs constarà d'activitats d'aprenentatge general de la llengua anglesa i elements o aspectes relacionats específicament en l'àmbit de l'activitat física i l'esport.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Competències

  • Saber utilitzar les noves tecnologies de la informació i la comunicació
  • Prendre decisions per a facilitar l'adaptació a situacions no ideals.
  • Tenir les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
  • Assumir la necessitat d'estar immers en un procés de formació permanent.
  • Desenvolupar habilitats de relació personal i de comunicació.
  • Desenvolupar hàbits d'excel·lència i qualitat en la intervenció professional.
  • Aplicar els principis de raonament moral i de presa de decisions per a resoldre problemes de tipus ètic, jurídic i deontològic.
  • Actuar d'acord amb el context jurídic i organitzatiu de la professió.
  • Demostrar posseir i comprendre coneixements en les diferents àrees de l'activitat física i l'esport desenvolupades en el present pla d'estudis.
  • Saber aplicar els coneixements al treball o vocació d'una forma professional i posseir les competències que acostumen a mostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de les diferents àrees d'estudi de l'activitat física i l'esport.

Continguts

1. Consolidation and extension of knowledge and use of the following grammar areas appropriate to B2 level. 1.1 Pronouns and adjectival forms. 1.2 Present time. Possessives. 1.3 Past time. 1.4 Future time and conditionality. 1.5 The perfect aspect – past, present; simple, continuous. 1.6 Modality – obligation, necessity, prohibition, advice. 1.7 Verb patterns. 1.8 Passive forms. 1.9 Reported speech. 1.10 Auxiliary and main verbs. 1.11 Question forms. 1.12 Conditionality - real and unreal.

2. Consolidation and expansion of knowledge of general topic-based lexical areas appropriate to B2 level. 2.1 Free time and leisure activities 2.2 Key moments at different life stages 2.3 Ecology - global, local, personal 2.4 The worlds of study and work 2.5 Town and country 2.6 Sports and entertainment 2.7 Health and fitness 2.8 Education and training

3. Development of key communicative skills appropriate to B2 level. 3.1 Developing communication strategies within a group 3.2 Constructive problem solving 3.3 Group presentation techniques and strategies 3.4 Individual presentation techniques and strategies 3.5 Project development and justification as an interactive process 3.6 ‘The long turn’ – developing and consolidating confidence when speaking in front of an audience

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 15 0 15
Classes participatives 5 5 10
Exposició dels estudiants 5 11 16
Lectura / comentari de textos 3 12 15
Prova d'avaluació 12 34 46
Resolució d'exercicis 15 33 48
Total 55 95 150

Bibliografia

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
AVC1: Writing - Expressió escrita Aquesta prova consta de 2 tasques d’expressió escrita i té una durada de 75 minuts.
Aquesta prova s’avalua a partir d’uns criteris de correcció que inclouen els següents conceptes: 1. Impressió global, registre i compliment de tasca 2. Repertori i control de vocabulari 3. Repertori i control gramatical 4.Cohesió, coherència, fluïdesa i organització
25
AVC2: Speaking - Expressió oral Aquesta prova consta de 4 tasques d’expressió oral, es fa en parelles i té una durada aproximada de 14 minuts.
Aquesta prova s’avalua a partir d’uns criteris de correcció que inclouen els següents conceptes: 1. Fluïdesa i cohesió, 2. Repertori i control lèxic 3. Repertori i control gramatical 4. Pronunciació, entonació i intel·ligibilitat
25
AVC3: Listening - Comprensió oral Aquesta prova consta d’entre 2 i 4 tasques de comprensió oral i té una durada aproximada de 45 minuts.
Aquesta prova s’avalua partir d’una clau de respostes.
25
AVC4: Reading - Comprensió escrita Aquesta prova consta d’entre 2 i 4 tasques de comprensió escrita i té una durada aproximada de 60 minuts.
Aquesta prova s’avalua partir d’una clau de respostes.
25

Qualificació

Per aprovar l’assignatura s’ha d’aprovar amb un 5 com a mínim cadascuna de les activitats d’avaluació. També es farà mitjana en el cas que només una de les activitats d’avaluació s'hagi suspès amb un 4 o més (però serà imprescindible que la mitjana surti aprovada amb un 5 per superar l’assignatura).

Avaluació continua:
Per optar a aquesta avaluació continua cal assistir, com a mínim, al 80% de les sessions presencials.
En el cas de suspendre algun dels següents elements (AVC1; AVC2; AVC3 i AVC4) es podrà recuperar a avaluació final.

Avaluació final:
Es pot optar a aquesta avaluació en les següents situacions:
- L'estudiant que no ha assistit al 80% de les sessions presencials i es presenta a les quatre competències avaluades (AVC1, AVC2, AVC3 i/o AVC4) en aquesta avaluació final.
- L'estudiant que recupera alguna de les competències avaluades i suspeses durant l'avaluació continua (AVC1, AVC2, AVC3 i/o AVC4).

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà un alumne no presentat aquell que no es presenti a cap de les activitats d'avaluació.

Observacions

L’alumne necessita tenir un nivell d’anglès equivalent al B2.1 al moment de matricular-se per tal de cursar aquesta assignatura.

Cal que l’alumne tingui present que hi ha un programa de 95 hores de treball autònom fora de l’aula per tal d’aprofundir i consolidar les destreses i àrees lingüístiques que es presenten a les classes presencials.

Aquesta assignatura disposa d’un lloc Moodle on l’alumne trobarà tot el material de suport, descripció i models de tasques de cada una de les 4 àrees d’examen, programa del curs (detallat classe a classe), així com material de temàtica relacionada amb el grau que l’alumne estigui cursant.

Segons la memòria del Pla d'Estudis i la fitxa de l'assignatura, el fet d'haver superat l'assignatura implica que l'estudiant té coneixements de llengua anglesa corresponents al nivell B2, i així apareixerà en les activitats acreditades del Certificat Acadèmic Personal.

Per obtenir un certificat de nivell d'anglès (B1, B2.1 i B2) del Servei de Llengües Modernes (SLM) els estudiants es poden inscriure als exàmens lliures del SLM de la Universitat de Girona. Us informem que hi ha dos convocatòries (gener i maig).