Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2021
Descripció:
Tracta de les respostes biològiques a l’exercici. És una continuació de la Fisiologia de l’exercici I i es troba estretament relacionada amb les altres assignatures del mòdul 1 de Ciències Bàsiques. Es centra en les adaptacions dels diferents sistemes a l’entrenament; els aspectes evolutius i adaptacions fisiològiques en diferents tipus de condicions, i la fatiga en relació a l’exercici físic.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup DG

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
SERGI GARCIA RETORTILLO
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • Saber utilitzar les noves tecnologies de la informació i la comunicació
 • Incorporar la investigació en el desenvolupament de la pràctica professional d'una manera crítica, constructiva i creativa.
 • Tenir les habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
 • Assumir la necessitat d'estar immers en un procés de formació permanent.
 • Desenvolupar habilitats de relació personal i de comunicació.
 • Desenvolupar hàbits d'excel·lència i qualitat en la intervenció professional.
 • Aplicar els principis de raonament moral i de presa de decisions per a resoldre problemes de tipus ètic, jurídic i deontològic.
 • Demostrar posseir i comprendre coneixements en les diferents àrees de l'activitat física i l'esport desenvolupades en el present pla d'estudis.
 • Saber aplicar els coneixements al treball o vocació d'una forma professional i posseir les competències que acostumen a mostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de les diferents àrees d'estudi de l'activitat física i l'esport.

Continguts

1. . Adaptacions funcionals a l’exercici i l’entrenament físic 1.1.Entrenament de la Força: Adaptacions neuromusculars i hormonals 1.2.Adaptacions a l’entrenament dels sistemes energètics aeròbic i anaeròbic 1.3.Adaptacions cardiovasculars i respiratòries a l’exercici i l’entrenament - Coordinació Cardiorespiratòria 1.4.Adaptacions endocrines a l’exercici i l’entrenament - Obesitat, hormones i exercici

2. . Factors que afecten a la funció fisiològica, a la transferència energètica i al rendiment de l’exercici 2.1.Ambient i exercici 2.2.Ajudes ergogèniques 2.3.Nutrició en l’exercici i l’esport 2.4.Composició corporal, exercici i rendiment

3. . Adaptacions fisiològiques a l’exercici en poblacions especifiques 3.1.Creixement, desenvolupament i esportista jove 3.2.Exercici i envelliment saludable 3.3.Qüestions relatives al sexe i la dona esportista

4. . Fatiga i exercici físic 4.1.Concepte de fatiga 4.2.Classificacions de la fatiga 4.3.Integració psicobiològica 4.4.Inflamació i exercici físic

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 0 15,00 0 15,00
Prova d'avaluació 8,00 44,00 0 52,00
Seminaris 13,00 0 0 13,00
Sessió expositiva 12,00 0 12,00 24,00
Sessió pràctica 9,00 12,00 3,00 24,00
Treball en equip 3,00 19,00 0 22,00
Total 45,00 90,00 15,00 150

Bibliografia

 • Astrand, P.O.; Rodahl, K.; Dahl, H.A. i Strome, S.B. (2010). Manual de Fisiología del ejercicio (1ª ed.). Barcelona: Paidotribo.
 • Barbany, J.R. (2002). Fundamentos de fisiología del ejercicio y del entrenamiento. Barcelona: Barcanova.
 • Billat, V. (2002). Fisiologia y metodologia del entrenamiento. De la teoria a la práctica.. Barcelona: Paidotribo.
 • Ehrman, J., Kerrigan, D., & Keteyian, S. (2017). Advanced Exercise Physiology .Essential Concepts and Applications. Champaign: Human Kinetics.
 • Guyton, Arthur C (cop. 2001 ). Tratado de fisiología médica (10ª ed.). Madrid [etc.]: McGraw-Hill Interamericana. Catàleg
 • Lopez Chicharro JL, Vicente-Campos D., Cancino López J (2013). Fisiología del Entrenamiento Aeróbico. . Madrid: Panamericana.
 • López Chicharro, José (2006 ). Fisiología del ejercicio (3ª ed.). Madrid: Médica Panamericana. Catàleg
 • McArdle, W.; Katch, FI. i Katch, VL. (2014). Exercise physiology: energy, nutrition and human performance (8th ed.). Philadelphia: Lippincot Williams and Wilkins.
 • McArdle, W.; Katch, FI. i Katch, VL. (2010). Principios de Fisiología del ejercicio (2ª ed.). Madrid: McGraw Hill/Interamericana.
 • Murray, B., & Kenney, W. L. (2016). Practical guide to exercise physiology.. Champaign: Human Kinetics.
 • Nacleiro, F. (2010). Entrenamiento deportivo. Fundamentos y aplicaciones en diferentes deportes. Madrid: Panamericana.
 • Powers S, Edward H. (2012). Exercise Physiology: Theory and Application to Fitness and Performance. . New York: McGraw-Hill.
 • Thibodeau,G. i Patton, K.T. (2000). Anatomía y fisiología. Barcelona: Elsevier Mosby.
 • Wilmore, J.H. i Costill, D.L. (2007). Fisiología del esfuerzo y del deporte (6ª ed.). Barcelona: Paidotribo.
 • Laursen, P. & Buchheit, M. (2019). Science and Application of High Intensity Interval Training.. Human Kinetics.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
AVC1: Examen Parcial 1 Examen tipus test 30
AVC2: Examen Parcial 2 Examen tipus test 30
AVC3: Treball d'aprofundiment sobre un contingut del temari Treball d'aprofundiment sobre un contingut del temari. Exigeix una tutoria grupal cada mes 25 No
AVC4: Pràctiques relacionades amb el temari Realització de les pràctiques i anàlisi de les dades obtingudes de les sessions. Per a poder comptar amb aquest percentatge és obligatòria l'assistència a les sessions pràctiques. 15 No

Qualificació

El sistema d’avaluació de l’EUSES - centre adscrit a la UdG és, de manera general, l'avaluació continuada.

AVALUACIÓ CONTINUADA:
OPCIÓ A: AVC1 (42,5%)+ AVC2 (42,5%) + AVC4 (15%)
OPCIÓ B: AVC1 (30%)+ AVC2 (30%) + AVC3 (25%) + AVC4 (15%)

- En cas de voler-se acollir a l'opció B de l'Avaluació Continuada, l'estudiant ho haurà de comunicar al professor via correu electrònic durant les 2 primeres setmanes del semestre.

- És necessari obtenir una nota igual o superior a 5 en el promig dels exàmens parcials (AVC1 - AVC2), per a poder fer promig amb AVC3 i AVC4. En el cas de no arribar al mínim de nota establert, el professor podrà decidir fer promig en funció de la participació activa i positiva a classe i analitzant cada cas de forma individual.

- Cal obtenir una nota igual o superior a 4 en cadascun dels exàmens parcials, per tal de poder fer promig amb la resta d'exàmens parcials. En el cas d'obtenir una nota inferior a 4 en algun examen parcial, s'haurà de recuperar únicament el parcial suspès a l'avaluació final.

- Les activitats pràctiques relacionades amb el temari (AVC4) i el treball (AVC3) no són recuperables.

- És necessari assistir a un mínim del 80% de les sessions pràctiques per poder aprovar l'avaluació continuada.


AVALUACIÓ FINAL:
Examen teòric-pràctic final 100% (inclou tot el temari impartit durant les sessions teòriques i pràctiques de l'assignatura). S'hauran de presentar a l'avaluació finals els estudiants que no hagin assistit a un mínim del 80% de les sessions pràctiques.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà un alumne no presentat aquell que ha realitzat menys del 50% de les activitats d’avaluació continuada o no s'ha presentat a l'avaluació final o a l'avaluació única.

Avaluació única:
El sistema d’avaluació de l’EUSES - centre adscrit a la UdG és, de manera general, l'avaluació continuada. Si l'estudiant vol acollir-se a l’avaluació única, ho ha de comunicar per escrit al professor responsable de l'assignatura i al coordinador de grau durant les dues primeres setmanes del semestre.

A continuació s’indiquen les activitats d’avaluació:

- AVU1: Examen continguts teòrics-pràctics 1 (40%).
- AVU2: Examen continguts teòrics-pràctics 2 (40%).
- AVU3: Treball individual d'aprofundiment sobre un contingut del temari (20%).

- És necessari obtenir una nota igual o superior a 5 en el promig dels exàmens parcials (AVU1 - AVU2), per a poder fer promig amb AVU3.
- Cal obtenir una nota igual o superior a 5 en cadascun dels exàmens parcials, per tal de poder fer promig amb la resta d'exàmens parcials. En el cas d'obtenir una nota inferior a 5 en algun examen parcial, s'haurà de recuperar únicament el parcial suspès a l'avaluació final.
- El treball d'aprofundiment AVU3 no és recuperable.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0.

- Cal obtenir una nota igual o superior a 4 en cadascun dels exàmens parcials i és necessari obtenir una nota igual o superior a 5 en el promig dels exàmens parcials (AVC1 - AVC2).

Tutoria

Les tutories es realitzaran presencialment a les aules habilitades i també de manera virtual.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació i interacció amb l’estudiantat es realitzarà presencialment i virtualment i s’utilitzarà el fòrum d’avisos i notícies del moodle, videoconferències i correu electrònic.

Observacions

Els objectius d'aprenentatge de l'assignatura són:
OA1.- Conèixer i explicar els canvis i adaptacions produïdes en els diferents sistemes del cos humà relacionats amb l’exercici i l’entrenament
OA2.- Identificar i discriminar les adaptacions fisiològiques en els diferents tipus de població
OA3.- Conèixer la resposta del cos humà davant de diferents condicions ambientals
OA4.- Conèixer la influència de diferents factors que afecten el rendiment físic: ergogènia, nutrició i composició corporal
OA5.- Explicar els límits del rendiment i la fatiga en base a les funcions sistèmiques i les seves interaccions

L'assignatura es desenvolupa principalment de manera teòrica, amb el suport d'exercisis de reforç teòric i alguna sessió pràctica.

Assignatures recomanades

 • Anatomia aplicada a l'activitat física i l'esport
 • Fisiologia de l'exercici 1
 • Teoria de l'entrenament 1
 • Teoria de l'entrenament 2
 • Teoria de l'entrenament 3

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Escenari I. Presencial: l'exposició teòrica de continguts i l’anàlisi i estudis de casos es desenvoluparan de forma presencial a les aules habilitades a EUSES.

Escenari IV. Confinament: l'exposició teòrica de continguts i l'anàlisi i estudis de casos es desenvoluparan de forma no presencial a través de classes virtuals i del moodle.

Modificació de l'avaluació:
Escenari I. Presencial
Es mantenen les activitats d'avaluació i el percentatge de qualificació que cadascuna atorga a la nota final.

Escenari IV. Confinament
Es mantenen les activitats d'avaluació, amb adaptacions.

AVALUACIÓ CONTINUADA
- Els exàmens parcials AVC1 i AVC2 es realitzaran de forma de forma virtual.
- AVC3 Treball d'aprofundiment mantindrà el mateix format de treball.
- AVC4 Pràctiques relacionades amb el temari es desenvoluparan a través del Moodle.

AVALUACIÓ FINAL
Es mantenen les condicions exposades a l'apartat "Avaluació i Qualificació", llevat que EXAMEN D'AVALUACIÓ FINAL es realitzarà de manera virtual.

AVALUACIÓ ÚNICA
Es mantenen les condicions exposades a l'apartat "Avaluació i Qualificació", llevat que els exàmens AVU1 i AVU2 es realitzaran de manera virtual.

Tutoria i comunicació:
Escenari I. Presencial
Les tutories es realitzaran presencialment a les aules habilitades. La comunicació i interacció amb els estudiants es realitzarà presencialment i s'utilitzarà addicionalment el fòrum d'avisos i notícies del moodle i correu electrònic.

Escenari IV. Confinament
Les tutories es realitzaran virtualment. La comunicació i interacció amb els estudiants es realitzarà virtualment, mitjançant el fòrum d'avisos i notícies del moodle, videoconferències i correu electrònic.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.