Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Es pretén que l'alumne adquireixi una formació teòrica i pràctica sobre l'elaboració i desenvolupament de projectes d'investigació. Per a això, s'analitzen conceptes, es desenvolupen estratègies i es proposen exercicis pràctics dins l'àmbit de la salut.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
OLGA HERNANDEZ SERRANO
Idioma de les classes:
Català (30%), Castellà (30%), Anglès (30%), Francès (10%)

Competències

  • T4. Treballar en equip.
  • T5. Comunicar-se oralment i per escrit.
  • T7. Resoldre problemes.
  • T12. Tenir raonament crític.
  • 17. Comprendre la importància d'actualitzar els coneixements, habilitats, destreses i actituds que integren les competències professionals del fisioterapeuta.

Continguts

1. Revisió bibliogràfica

2. Revisió sistemàtica

3. El projecte de recerca

4. Principis generals de recerca

5. Tipus d'estudi en ciències de la salut

6. Cerca bibliogràfica i normativa Vancouver

7. Objectius de recerca

8. Hipòtesi i variables

9. Subjectes d'estudi

10. Anàlisi de les dades i interpretació dels resultats.

11. L'article original i l'estil de redacció científica

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes expositives 4 17 21
Prova d'avaluació 22 60 82
Resolució d'exercicis 24 23 47
Total 50 100 150

Bibliografia

  • Garriga, A. J., Lubin, P., Merino, J. M., Padilla, M., Recio, P. y Suárez, J. C. (2009). Introducción al análisis de datos. Madrid: Universidad Nacional de Educación a Distancia.
  • Argimon, J. M., y Jiménez, J. (2013). Métodos de investigación clínica y epidemiológica (4th ed). Barcelona: Elsevier.
  • Icart, M. T., Pulpón, A. M., Garrido, E. M. y Delgado, P. (2012). Cómo elaborar y presentar un proyecto de investigación, una tesina y una tesis. Barcelona: Universitat de Barcelona.
  • Pardo, A., Ruiz, M. A. y San Martín, R. (2009). Análisis de datos en ciencias sociales y de la salud I. Madrid: Editorial Síntesis.
  • Cobo, E., Muñoz, P. y González, J. A. (2007). Bioestadística para no estadísticos. Barcelona: Elsevier.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Activitats pràctiques realitzades a l'aula durant la sessió de classe (tant individual com en grups): crítica i discussió de casos, articles científics, problemes estadístics i pràctiques amb dades relacionades amb la fisioteràpia amb i sense programari estadístic. Aquestes activitats pràctiques realitzades a l'aula durant la sessió de classe estan directament relacionades amb l'adquisició pràctica de les competències "treball en equip", "resolució de problemes", "raonament crític", "habilitats comunicatives orals i escrites" 20
Treball: projecte de recerca. 1. Capacitat de resolució de casos pràctics paràgraf referents a l'àmbit sanitari.
2. Treballar els apartats del treball fi de grau: projecte de recerca.
3. Fomentar el raonament crític a partir de la lectura de literatura científica.
4. Generar idees innovadores sobre possibles projectes d'investigació en l'Àmbit de la fisioteràpia.
10
Exàmen d'avaluació dels continguts teòrics i pràctiques L'exàmen és en format tipus test i preguntes de desenvolupament que inclou problemes, qüestions teòriques i interpretació de resultats.

70

Qualificació

1º AVALUACIÓ PART TEÒRICA [70% de la nota global]:
Consta d'un examen d'avaluació continuada. Es una prova tipus test i preguntes de desenvolupament on s'avaluarà tots el continguts de la matèria i activitats realitzades de forma individual, en parella i grupal a l'aula al llarg de l'assignatura.

2º AVALUACIÓ PART PRÀCTICA [30% de la nota global]:
- 10% de la nota global: Treball (projecte de recerca).
- 20% de la nota global: Activitats pràctiques realitzades a l'aula durant la sessió de classe.

*Important: Per obtenir una puntuació mitjana entre la part teòrica i la part pràctica de l'assignatura l'alumne ha d'assolir una qualificació d’ almenys 5 punts en cadascuna de les dues parts.

3º AVALUACIÓ DE SUFICIÈNCIA [100% de la nota global]:
En el cas d'haver suspès la part teòrica o la part pràctica o ambdues parts de l'assignatura l'alumne tindrà l'opció de realitzar un examen tipus test i preguntes de desenvolupament on s'avaluaran tots els continguts de l'assignatura de la teoria i la pràctica [100% de la nota global]. En el cas que l'alumne aprovi l'examen de suficiència, la seva qualificació final serà de 5 punts.

*Els alumnes que hagin aprovat el examen d'avaluació continuada (amb una qualificació igual o superior a 5.00) i la part pràctica (amb una qualificació igual o superior a 5.00) estaran exemptes de fer l'examen de suficiència.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
*Es considerarà un alumne no presentat (NP) aquell que no es presenti a l’avaluació continuada o a l’avaluació final.

Observacions

Els objectius d'aprenentatge són:

OA1- Conèixer els procediments d'elaboració d'una investigació científica.
OA2- Identificar les diferents parts de la redacció d'un article científic així com els seus principals components.
OA3- Redactar un pre-projecte d'investigació en el camp de la fisioteràpia.
OA4- Utilitzar de forma adequada diferents cercadors bibliogràfics per tal d'elaborar el cos teòric d'una investigació.
OA5- Dominar els processos relacionats amb les dades científiques: recol·lecció, agrupació i categorització.
OA6- Aplicar les proves de significació estadística
OA7- Interpretar les dades estadístiques presentades en articles d'actualització científica