Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
En aquesta assignatura es descriuen formalment la mecànica dels sòlids, dels fluids i dels camps electromagnètics com a base del funcionament del sistema musculo-esquelètic i de l'ús d'agents terapèutics en fisioteràpia.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JORDI BONASTRE MUÑOZ  / JESUS PLANELLA MORATO
Idioma de les classes:
Català (60%), Castellà (40%)

Competències

 • T4. Treballar en equip.
 • T12. Tenir raonament crític.
 • 3. Conèixer i comprendre els mètodes, procediments i actuacions fisioterapéutiques, encaminats tant a la terapèutica pròpiament dita, a aplicar a la clínica per a la reeducació o recuperació funcional, com a la realització d'activitats dirigides a la prom
 • 17. Comprendre la importància d'actualitzar els coneixements, habilitats, destreses i actituds que integren les competències professionals del fisioterapeuta.

Continguts

1. Introducció a la física. La mecànica dels sòlids.

2. La mecànica dels fluids.

3. Els principis físics dels camps electromagnètics.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 20 10 30
Classes expositives 34 51 85
Prova d'avaluació 5 12 17
Resolució d'exercicis 0 8 8
Tutories 5 5 10
Total 64 86 150

Bibliografia

 • Cromer, A. H. (2007). Física para las ciencias de la vida (2a ). Barcelona: Reverté, S.A..
 • Jou, D.; Llebot, J.E.; Pérez, C. (2009). Física para ciencias de la vida (2a). McGraw-Hill Interamericana de España S.L..
 • Hewitt PG (2007). Física Conceptual (10ª). Prentice Hall.
 • Tipler PA, Mosca G (2010). Física para la ciencia y la tecnología. Ed. Reverte.
 • Alonso M, Finn E (2000). Física.. Ed. Pearson, Addison Wesley Publishing.
 • Alsina J, Aranda J, Estradé S, Fornells M (1995). Física. Ed. Teide.
 • López E (2003). Biofísica aplicada a la Biomecánica del Cuerpo Humano. Ed. Bellisco.
 • Resnick R, Halliday D, Krane KS (2002). Física. Compañía Editorial Continental.
 • Viladot A (2001). Lecciones básicas de biomecánica del aparato locomotor. Springer.
 • Wirhed R (1998). Habilidad atlética del movimiento. EdikaMed.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Aprenentatge basat en problemes (PBL). El professor repartirà en paper l’activitat pràctica que caldrà resoldre en grups de 4 persones. El procés de debat intern del grup es considera un treball en equip que es reflecteix en l’entrega d’un document escrit. La temàtica d’aquesta activitat estarà vinculada a la classe expositiva anterior i s’hi dedicaran uns 60 min. En algun cas particular es donaran exercicis addicionals per resoldre a l'aula o bé a casa i que es tindran en compte en la valoració final de l'assignatura.
El professor donarà suport particular a tot grup d’alumnes que li ho demani.
En el cas de la UD Biofísica Aplicada, l’activitat pràctica es substituirà per un treball grupal que s'haurà de pujar al Moodle.
30
PAC1 Prova de revisió de continguts que es fan a classe.
Consta de dos parts: 1) Qüestions tipus test similars als de la prova final i 2) part de problemes de desenvolupament.
Continguts: De la UD1 fins a la UD6 (ambdós incloses).
10
PAC2 Prova de revisió de continguts que es fan a classe.
Consta de dos parts: 1) Qüestions tipus test similars als de la prova final i 2) part de problemes de desenvolupament.
Continguts: De la UD7 fins a la UD12 (ambdós incloses).
10
Prova d'avaluació. La prova està constituïda per 40 preguntes test, de conceptes i problemes de resolució ràpida.
Cada pregunta test tindrà 5 opcions de resposta.
Només 1 opció és la resposta correcta.
Les respostes incorrectes restaran un 20% del seu valor.
El temps de realització d’aquesta prova escrita és de 90 minuts.
50

Qualificació

-AVALUACIÓ CONTINUADA:

L’aprovat de l’assignatura requerirà l’obtenció d’una nota final de 5 punts.

L’assignatura serà avaluada amb els ABP, PACs i la prova d'avaluació final.

- Prova d'avaluació final:

Correspon a un 50% de la nota final de l’assignatura.

És imprescindible obtenir UNA NOTA MÍNIMA de 4 punts en aquesta prova per a poder fer mitjana amb la resta de l’avaluació continuada.

La prova està constituïda per 40 preguntes test, de conceptes i problemes de resolució ràpida. Cada pregunta test tindrà 5 opcions de resposta. Només 1 opció és la resposta correcta. Les respostes incorrectes restaran un 20% del seu valor (per cada 5 respostes errònies se’n restarà una de correcta).

El temps de realització d’aquesta prova escrita és de 90 minuts.

Per a la prova es pot portar calculadora NO PROGRAMABLE però NO es pot portar formulari.


-PACs:

Correspon a un 20% de la nota final de l’assignatura (10% PAC1 i 10% PAC2).

La prova està constituïda per dues parts:
1) Preguntes tipus test, de conceptes i problemes de resolució ràpida, semblants a les de la prova d'avaluació final.
2) Problemes de desenvolupament de dificultat similar a les de les activitats pràctiques realitzades a classe.

El temps de realització d’aquesta prova escrita és de 90 minuts.

Per a la prova es pot portar calculadora NO PROGRAMABLE però NO es pot portar formulari.


-Aprenentatge basat en problemes:

Corresponen a un 30% de la nota final de l’assignatura.

Es realitza i es lliura al final de cada sessió, excepte el treball de grup de la UD 6 (Biofísica Aplicada), per al qual s’establirà un termini d’entrega via moodle amb suficient antelació.

De les 10 activitats pràctiques es seleccionaran les 8 millors notes de cada alumne i es farà la mitjana aritmètica d’aquestes 8. Si es realitzen menys de 8 activitats, les activitats no lliurades computaran com a “0” i només puntuarà el nombre d’activitats lliurades (amb aquest sistema s’incentiva l’assistència, però no l’obliga).

No s’acceptarà cap tipus de justificant de falta d’assistència.

La nota de les activitats pràctiques (equivalent al 30% de la nota final) es penjarà després del període lectiu però abans de la realització de la prova escrita.

Les solucions de les activitats no es penjaran al Moodle sinó que es corregiran dins de la sessions especifiques de repàs (veure presentació de l'assignatura).

-Revisió:

La revisió de l’avaluació continuada es podrà demanar a través de correu electrònic durant el curs.

-EXAMEN DE SUFICIÈNCIA O RECUPERACIÓ:

L’examen final consisteix en un examen que seguirà la mateixa estructura que la prova escrita anterior.

Les activitats d'avaluació continuada realitzades durant el curs quedaran anul•lades i NO FARAN MITJANA amb l’examen de suficiència.

En aquest examen caldrà obtenir una puntuació mínima de 5 per aprovar.
En el supòsit d’obtenir una nota superior a 5, la nota final de l’assignatura sempre serà un 5.


-ESTUDIANTS REPETIDORS DE L'ASSIGNATURA:

Els estudiants que repeteixin l'assignatura poden escollir entre les dues opcions següents:

1) Avaluar-se mitjançant l'avaluació continuada com la resta d'estudiants (realitzar les activitats practiques i les PACs). En aquests cas necessiten un 4 de nota mínima a la prova d'avaluació final per fer mitjana amb l'avaluació continuada.

2) No realitzar l'avaluació continuada i fer només la prova d'avaluació final. En aquest cas necessiten un 5 de nota mínima de la prova d'avaluació final ja que no es fa mitjana amb la avaluació continuada (NO ES GUARDEN LES NOTES DE CURSOS ANTERIORS).

Els estudiants hauran de comunicar DURANT LA PRIMERA SETMANA DE CURS en quina de les opcions volen ser avaluats. En cas de no rebre cap notificació s'entendrà que realitzen l'opció d'avaluació que inclou l'avaluació continuada.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Consideració sobre la qualificació “NO PRESENTAT”:

Es considerarà un alumne no presentat aquell que no es presenti ni a l’avaluació continuada ni a l’avaluació final.

Es considerarà que no s'ha presentat a l'avaluació continuada si no ha realitzat cap activitat d'avaluació continuada a partir del dia 15 d'octubre.


Observacions

La metodologia de l'assignatura es constituirà en unitats didàctiques (UD).

Cada UD treballarà uns continguts concrets a partir d'una primera exposició explicativa del professor que, posteriorment, l'estudiant practicarà a partir de les activitats pràctiques que es considerin adients i referides a la UD corresponent.

Una vegada lliurada l'activitat (que serà avaluable) , el professor corregirà de manera interactiva amb l'auditori l'activitat en sessions especifiques de repàs dins del programa de l'assignatura (s'indicaran les sessions en la presentació de l'assignatura). En aquestes sessions s'aclariran els dubtes que hagin pogut sorgir en relació al problemes plantejats i els continguts teòrics de la UD.

Prèviament a cada UD, l'alumne haurà de descarregar-se els apunts de la plataforma Moodle i llegir-los detingudament.

Els objectius d'aprenentatge són:

OA 1 Conèixer els principis i teories dels agents físics i les seves aplicacions en fisioteràpia.

OA 2 Aprendre els principis de la biomecànica i la electrofisiologia i les principals aplicacions en el camp de la fisioteràpia. Inclou la distribució de vectors, moments i les forces a les palanques que es troben en el cos humà.