Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Coneixement de les tècniques i eines comptables per tal d'interpretar els resultats de la gestió hotelera
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ANGEL MARIA MICHELENA UGALDEBERE
Idioma de les classes:
Castellà (100%)

Competències

  • Analitzar els resultats de la política de l'activitat turística i hotelera, traslladant als objectius interns i fent plans concrets per a la seva implementació en els nivells de la funció departamental o de negoci.
  • Conèixer i estudiar les tècniques de la gestió econòmica, comptable i financera de l'empresa hotelera i de restauració
  • Adquirir coneixements bàsics i interdisciplinaris en relació amb el turisme i l'hostaleria
  • Desenvolupar la capacitat de diagnosticar i resoldre problemes mitjançant la recerca d'informació de diferents fonts per tal de prendre les decisions més encertades
  • Criticar la pertinència dels informes resultants de la investigació, l'avaluació o la intervenció

Continguts

1. EL PLAN GENERAL DE CONTABILIDAD Introducción. La cuenta: clases de cuentas. El sistema de partida doble. El libro diario y el libro mayor. El balance de comprobación y saldos. El ciclo contable.

2. LA CUENTA DE RESULTADOS Concepto del resultado contable. Principales gastos e ingresos. Clasificación del resultado. Ordenación analítica de la cuenta de resultados. Análisis de la rentabilidad. El umbral de rentabilidad. Cálculo de porcentajes. Ratios de rentabilidad.

3. EL BALANCE DE SITUACIÓN Definición de balance. Tipos de balances. El balance de situación. Ordenación del balance de situación. Principales componentes del balance de situación. Ratios financieros y patrimoniales. El estado de origen y aplicación de fondos. El fondo de maniobra. Las necesidades operativas financieras (Las N.O.F.).

4. LOS PRESUPUESTOS Presupuesto de Tesorería. Cuenta de Resultados previsional. Balance de Situación previsional.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 6 40 46
Anàlisi / estudi de casos 6 14 20
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 6 14 20
Classes expositives 15 0 15
Classes participatives 7 0 7
Resolució d'exercicis 12 30 42
Total 52 98 150

Bibliografia

  • Amat Oriol (2002). Contabilidad y Finanzas para no financieros. Deusto.
  • Angel-W. Aranda Hipólito (1998). Gestión Técnico-Económica de Hoteles. Centro de Estudios de Ramón Areces, .
  • Jesús Omeñaca Garcia (1997). Contabilidad General. Deusto.
  • T. Jones, H. Atkinson, A.Lorenz with P. Harris (2016). Strategic managerial Accounting: Hospitality, Tourism &Events Aplications. Goodfellow Publishers.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Cálculos varios Examen nº 1 30
Asistencia y participación Registro de asistencia y participación 10
Explicaciones teóricas Examen nº 3 30
Ejercicios de aplicación Examen nº 2 30

Qualificació

Tipología de evaluaciones

Evaluación continua:
El sistema ordinario es la evaluación continua, y requiere una asistencia mínima del 80%, con o sin justificante. La asistencia al 80% de las clases significa que no se admiten más de 5 faltas de asistencia (10 h).
El/la estudiante que no cumpla el requisito de asistencia deberá hacer un examen de reevaluación sobre la materia de toda la asignatura.

El 90% de la nota corresponde al conjunto de 3 exámenes, con el siguiente temario:
Examen nº 1: Plan General Contable
Examen nº 2: Balance de Situación y Cuenta de Resultados
Examen nº 3: Presupuestos

El/la estudiante que no se presente a cada uno de los tres exámenes mencionados deberá hacer un examen de reevaluación sobre el temario correspondiente.


Evaluación global:
Los/as estudiantes que hayan optado por la evaluación global, deberán hacer un examen global final de toda la asignatura.


Reevaluación:
Los/as estudiantes que suspendan la evaluación continuada (por falta de asistencia o por no alcanzar el aprobado), tendrán derecho a la evaluación de reevaluación que consistirá en un examen global de toda la asignatura.
En el caso de reevaluación parcial por no haberse presentado a alguno de los dos exámenes de evaluación continua, no habrá otra reevaluación si se suspende la asignatura.

Los/as estudiantes de evaluación global, si la suspenden, tendrán derecho a la evaluación de reevaluación que consistirá en un examen global de toda la asignatura.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Los estudiantes que no se presenten al examen o exámenes del sistema de evaluación que les sea aplicable, ni tampoco al examen de reevaluación, tendrán la calificación de “No presentado”.