Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
Introducció al coneixement dels conceptes micro i macro econòmics
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ANGEL MARIA MICHELENA UGALDEBERE
Idioma de les classes:
Castellà (100%)

Competències

 • Adquirir coneixements bàsics i interdisciplinaris en relació amb el turisme i l'hostaleria
 • Desenvolupar l'habilitat per argumentar i expressar-se de manera coherent i intel · ligible per elaborar textos escrits comprensibles i organitzats, així com per exposar resultats oralment i en públic
 • Valorar críticament els procediments utilitzats en l'aprenentatge per obtenir dades rellevants en les diferents àrees d'estudi
 • Identificar i seleccionar documentació jurídica actualitzada mitjançant la utilització de bases de dades jurídiques i compendis legislatius

Continguts

1. Tema 1 CONCEPTOS BÁSICOS 1.- EL CONCEPTO DE ECONOMIA 1.1.- Definición de Economía 1.2.- La Microeconomía y la Macroeconomía 2.- LA ESCASEZ, LAS NECESIDADES, LOS BIENES ECONÓMICOS Y LOS SERVCIOS 2.1.- Tipos de bienes económicos 2.2.- Los servicios 3.- LOS RECURSOS O FACTORES PRODUCTIVOS

2. Tema 2 LOS AGENTES ECONÓMICOS 1..- LA ACTIVIDAD ECONÓMICA Y LOS AGENTES ECONÓMICOS 2.- LAS EMPRESAS 2.1.- Clasificación de las Empresas 2.2.- La financiación de la Empresa 2.3.- El descuento comercial 3.- LOS PRÉSTAMOS 3.1.- Sistema francés de amortización de préstamos 4.- LAS FAMILIAS O ECONOMÍAS DOMESTICAS 5.- EL SECTOR PÚBLICO

3. Tema 3 EL SISTEMA ECONÓMICO 1.- CONCEPTO DE SISTEMA ECONÓMICO 2.- LOS SISTEMAS ECONÓMICOS Y EL INTERCAMBIO 2.1.- El trueque 2.2.- El intercambio y el dinero 3.- EL SISTEMA DE ECONOMÍA DE MERCADO 3.1.- El funcionamiento de economía de mercado 3.2.- La demanda 3.3.- La oferta 3.4.- El equilibrio de mercado 3.5.- La asignación de recursos y el sistema de economía de mercado 3.6.- Las fases del proceso de asignación de recursos 3.7.- Las limitaciones del sistema de economía de mercado 4.- EL SISTEMA DE ECONOMÍA CENTRALIZADA

4. Tema 4 LA PRODUCCIÓN Y LOS COSTES DE PRODUCCIÓN 1.- LA EMPRESA, LA PRODUCCIÓN Y LOS BENEFICIOS 2.- LA PRODUCCIÓN Y LOS COSTES 3.- LA CUENTA DE RESULTADOS

5. Tema 5 LA RETRIBUCIÓN DE LOS FACTORES PRODUCTIVOS 1.- LA EMPRESA Y LOS FACTORES PRODUCTIVOS 2.- LOS SALARIOS 2.1.- La oferta de trabajo 2.2.- La demanda de trabajo 3.- LA RENTA DE LA TIERRA 4.- EL INTERÉS Y EL CAPITAL 4.1.- La diversidad de los tipos de interés 4.2.- La demanda de capital 4.3.- La oferta de capital 4.4.- La determinación del tipo de interés 4.5.- Liquidación de cuentas 4.6.- El valor actual neto (VAN) 4.7.- Equivalencia financiera

6. Tema 6 LOS TIPOS DE MERCADO 1.- LOS MERCADOS Y LA COMPETENCIA 2.- LA COMPETENCIA PERFECTA 3.- EL MONOPOLIO 4.- LOS OLIGOPOLIOS

7. Tema 7 LA RENTA NACIONAL 1.- LA MACROENOMÍA Y LA POLÍTICA MACROECONÓMICA 2.- LA CONTABILIDAD NACIONAL 2.1.- La renta nacional 2.2.- Los principales componentes de la renta nacional 2.3.- El Producto Nacional Bruto y el Producto Nacional Neto

8. Tema 8 LA POLITICA FISCAL 1.- LA INTERVENCIÓN DEL ESTADO Y SUS OBJETIVOS 2.-LA POLITICA FISCAL 2.1.- Los tributos 2.2.- El presupuesto del sector público 2.3.- El déficit y su financiación

9. Tema 9 LA FINANCIACIÓN DE LA ECONOMÍA:EL DINERO Y LOS BANCOS 1.- EL PROCESO DE FINANCIACIÓN 1.1.- Los intermediarios financieros 2.1.- Los servicios que ofrecen los intermediarios financieros 2.- EL DINERO 3.- LOS BANCOS Y EL DINERO BANCARIO 3.1.- El dinero bancario 3.2.- Tipos de dépositos 3.3.- La oferta monetaria 3.4.- La creación del dinero bancario

10. Tema 10 EL COMERCIO INTERNACIONAL Y LA BALANZA DE PAGOS 1.- EL COMERCIO INTERNACIONAL 2..- LAS PRINCIPALES MEDIDAS INTERVENCIONISTAS 3.- LA BALANZA DE PAGOS 3.1.-La balanza por cuenta corriente 3.2.-La balanza por cuenta de capital

11. Tema 11 LA INFLACIÓN 1.-LA INFLACIÓN Y SU MEDICIÓN 2.-LAS CAUSA DE LA INFLACIÓN 3.- LOS EFECTOS DE LA INFLACIÓ

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 6 30 36
Anàlisi / estudi de casos 8 12 20
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 8 12 20
Classes expositives 20 28 48
Prova d'avaluació 4 0 4
Resolució d'exercicis 10 12 22
Total 56 94 150

Bibliografia

 • Mochón Morcillo, Francisco (1995). Economía básica. McGraw-Hill.
 • Mochón Morcillo, Francisco (1988). Economía: Teoría y Política. Madrid: McGraw-Hill.
 • Mochón Morcillo, Francisco (1992). Ejercicios de Economía básica. Madrid: McGraw-Hill.
 • De Borja Solé, Luis (1983). Fundamentos de la economía de la empresa turística. D.R.L.B. & Asociados.
 • Henderson, James M. (1978). Teoria Microeconómica: una aproximación matemática. Barcelona: Ariel.
 • Martin Newal (2014). The Economics of Business. Pan.
 • Thomas L. Friedman (2015). The World is Flat. Farrar.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Análisis de casos de experiencia hotelera o de restauración Media de 6 casos 10
Cálculos varios Media de 6 casos 10
Asistencia y participación Registro de asistencia y participación 10
2 exámenes Media de los 2 exámenes 60
Ejercicios de aplicación 5 ejercicios 10

Qualificació

Tipología de evaluaciones

Evaluación continua:
El sistema ordinario es la evaluación continua, y requiere una asistencia mínima del 80%, con o sin justificante. La asistencia al 80% de las clases significa que no se admiten más de 5 faltas de asistencia (10 h).
El/la estudiante que no cumpla el requisito de asistencia deberá hacer un examen de reevaluación sobre la materia de toda la asignatura.

El 60% de la nota corresponde a la media de 2 exámenes, con el siguiente temario:
1.º examen: Temas del 1 al 6
2.º examen: Temas del 7 al 11

El/la estudiante que no se presente a los dos exámenes mencionados deberá hacer un examen de reevaluación sobre el temario correspondiente.


Evaluación global:
Los/as estudiantes que hayan optado por la evaluación global, deberán hacer un examen global final de toda la asignatura.


Reevaluación:
Los/as estudiantes que suspendan la evaluación continuada (por falta de asistencia o por no alcanzar el aprobado), tendrán derecho a la evaluación de reevaluación que consistirá en un examen global de toda la asignatura.
En el caso de reevaluación parcial por no haberse presentado a alguno de los dos exámenes de evaluación continua, no habrá otra reevaluación si se suspende la asignatura.

Los/as estudiantes de evaluación global, si la suspenden, tendrán derecho a la evaluación de reevaluación que consistirá en un examen global de toda la asignatura.


Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Los estudiantes que no se presenten al examen o exámenes del sistema de evaluación que les sea aplicable, ni tampoco al examen de reevaluación, tendrán la calificación de “No presentado”.