Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2022
Descripció:
El programa d’aquesta assignatura permetrà a l’alumne tenir una visió global del transport des d’una perspectiva econòmica, tecnològica, organitzativa, social i, fins i tot, política sent una assignatura que tracta la perspectiva de gènere. Els continguts de l’assignatura pretenen contextualitzar el conjunt del sistema global de transport com un sistema integrat del qual són part tots els mitjans de transport i donar a conèixer les característiques bàsiques dels diferents mitjans de transport terrestre, ferrocarril, marítim i aeri. En primer terme, els continguts de l’assignatura pretenen donar una visió general de tot el sistema de transport de mercaderies intermodal d’Europa. En segon terme, els continguts pretenen donar una visió concreta dels diferents mitjans de transports i contextualitzar la seva possible relació. Finalment, pretenen donar diferents visions del transport dins de la cadena de subministrament, així com la intervenció de concursos de transport, negociació, selecció, millora i, mostrar tant coneixements bàsics que intervenen en el transport com eines i noves tecnològiques. L’objectiu fonamental de l’assignatura es l’aprenentatge de les característiques dels principals mètodes de transports incorporant la intermodalitat, noves tecnologies mitjançant exemples, casos reals i poder adquirir competències per a la pressa de decisions en la gestió, planificació i organització de la logística i transport.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Ricard del Alcazar Viladomiu
Idioma de les classes:
Català (50%), Castellà (30%), Anglès (20%)

Competències

  • 3G- Saber elaborar i defensar arguments i resoldre problemes dins de l'àrea d'estudi, convertint un problema empíric en un objectiu d'investigació i presentar conclusions
  • 4G- Desenvolupar habilitats per reunir, processar i analitzar informació procedent de diverses fonts per aplicar-les en la presa de decisions
  • 5G- Prendre decisions en l'àmbit professional, aplicant els coneixements i tècniques adquirides al llarg de l'activitat acadèmica
  • 2E- Desenvolupar els processos i la funcionalitats d'un sistema de suport per a la presa de decisions, identificant els diferents conceptes i instruments logístics
  • 8E- Gestionar, planificar i controlar les operacions de logística i transport

Continguts

1. BLOC I: INTRODUCCIÓ AL TRANSPORT I A LA INTERMODALITAT

2. T1: EL TRANSPORT I LA INTERMODALITAT

3. BLOC II: ELS MÉTODES DE TRANSPORT

4. T2:TRANSPORT MARÍTIM

5. T3:TRANSPORT FERROVIARI

6. T4:TRANSPORT PER CARRETERA

7. T5:TRANSPORT AERI

8. T6: INTERMODALITAT DEL TRANSPORT DE MERCADERIES i MEDI AMBIENT

9. T7: LOGISTICA (EMMAGATZEMATGE, EMBALATGE i DISTRIBUCIÓ), IMPOTACIÓ i EXPORTACIÓ

10. T8: TRANSPORT, NOVES TECNOLOGIES i ALTRES ASPECTES RELACIONATS

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Altres 0 28,00 0 28,00
Assistència a actes externs 0 2,00 0 2,00
Cerca i anàlisi d'informació 0 5,00 0 5,00
Debat 5,00 0 0 5,00
Elaboració individual de treballs 3,00 35,00 0 38,00
Exposició dels estudiants 5,00 1,00 0 6,00
Prova d'avaluació 5,00 0 0 5,00
Resolució d'exercicis 12,00 10,00 0 22,00
Sessió expositiva 12,00 0 0 12,00
Sessió participativa 5,00 0 0 5,00
Sortida de camp 6,00 0 0 6,00
Treball en equip 1,00 7,00 0 8,00
Tutories de grup 1,00 0 0 1,00
Visionat/audició de documents 5,00 2,00 0 7,00
Total 60,00 90,00 0 150

Bibliografia

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Elaboració de treballs relacionats amb els continguts de l'assignatura. Elaboració de treballs a classe o fora de l’aula (ponderació del 25% de la nota) 25 No
Exposició dels estudiants i saber desenvolupar-se en qualsevol defensa i/o transmetre projectes. Exposicions de l’estudiant durant la resolució d’exercicis a classe, exposicions de treballs a classe, exposicions de grup a classe (ponderació del 10% de la nota)
10 No
Prova avaluació Prova final teòrica i pràctica (ponderació del 45% de la nota): examen final basat en la totalitat dels continguts de l’assignatura. 45 No
Exercicis i resolució d'exercicis relacionats amb els continguts de l'assignatura. Elaboració i resolució d’exercicis a classe (ponderació del 20% de la nota)

20 No

Qualificació

1)Convocatòria Ordinària

Alumnes presencials (Avaluació contínua):
Es valorarà l’estudiant pel seu rendiment en la resolució d’exercicis, treballs en equip, exposicions durant el quatrimestre:

• Elaboració de treballs a classe o fora de l’aula (ponderació del 25% de la nota)
• Elaboració i resolució d’exercicis o debats a classe o a distància (ponderació del 20% de la nota)
• Exposicions de l’estudiant durant la resolució d’exercicis a classe, exposicions de treballs a classe, exposicions de grup a classe (ponderació del 10% de la nota)
• Prova final teòrica i pràctica (ponderació del 45% de la nota): examen final basat en la totalitat dels continguts de l’assignatura.

Per aprovar l’assignatura amb l’avaluació contínua, l’alumne haurà d’arribar a una nota de cinc punts tant en la mitja ponderada de totes les qualificacions com arribar a un mínim de quatre punts en la prova d’avaluació final.


Alumnes presencials (Avaluació única):
Els alumnes que optin per l’avaluació única renunciant a l’avaluació continua, implicant la no realització de treballs, hauran de realitzar i superar la prova corresponent a la convocatòria ordinària extensa.

Alumnes no presencials:
Prova final teòrica i pràctica (100% de la nota), convocatòria ordinària extensa.

2) Convocatòria Extraordinària

Alumnes presencials y no presencials:
Els estudiants que no superin la convocatòria ordinària hauran de realitzar una prova teòrica i pràctica en que s’avaluarà la totalitzat de continguts (100% de la nota).

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Segons normativa de la Universitat de Girona, la qualificació de “No Presentat” exhaureix convocatòria de qualificació als efectes previstos en la normativa de Permanència i Progressió en els estudis de grau de la UdG.

Avaluació única:
Alumnes presencials (Avaluació única):
Els alumnes que optin per l’avaluació única renunciant a l’avaluació continua, implicant la no realització de treballs, hauran de realitzar i superar la prova corresponent a la convocatòria ordinària extensa.

Alumnes no presencials:
Prova final teòrica i pràctica (100% de la nota), convocatòria ordinària extensa.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

a) Escenari 1 (curs presencial amb normalitat):


Les tutories amb els alumnes es realitzaran de manera prevista pricipalment de manera presencial. Tot i això, i segons l'experiència del curs anterior, incrementant les tutories per videoconferència, es podran realitzar tutories online segons les seves peticions mitjançant eines de comunicació online: email (per resoldre dubtes), Skype (per a tutories curtes o llargues), GoToMeeting (per a tutories llargues), etc.

b) Escenari 2 (semipresencialitat a centres docents i universitats i es pot fer alguna activitat presencial amb la seguretat corresponent)

Si les restriccions per seguretat permeten realitzar les tutories de la manera prevista, aquestes es realitzaran amb normalitat de manera presencial preferentment, resolent dubtes per videoconferència a petició de l’alumne o per correu electrònic.
En cas contrari, es realitzaran segons el descrit a l’Escenari 1.

c) Escenari 3 (confinament, curs o part del curs virtual)


Les tutories amb els alumnes es realitzaran segons les seves peticions mitjançant eines de comunicació online: email (per resoldre dubtes), Skype (per a tutories curtes o llargues), GoToMeeting (per a tutories llargues), etc.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

a) Escenari 1 (curs presencial amb normalitat):


La comunicació amb els alumnes es realitzaran de manera prevista pricipalment de manera presencial. Tot i això, i segons l'experiència del curs anterior, incrementant la comunicació de manera considerable amb els alumnes per videoconferència, es podran realitzar dubtes i qüestions online segons les seves peticions mitjançant eines de comunicació online: email (per resoldre dubtes), Skype (per a tutories curtes o llargues), GoToMeeting (per a tutories llargues), etc.

b) Escenari 2 (semipresencialitat a centres docents i universitats i es pot fer alguna activitat presencial amb la seguretat corresponent)

La comunicació amb els alumnes es realitzaran de manera prevista pricipalment de manera presencial. Tot i això, i segons l'experiència del curs anterior, sent l'eix principal la seguretat sanitària, es podran realitzar dubtes i qüestions online segons les seves peticions mitjançant eines de comunicació online: email (per resoldre dubtes), Skype (per a tutories curtes o llargues), GoToMeeting (per a tutories llargues), etc.

c) Escenari 3 (confinament, curs o part del curs virtual)

La comunicació amb els alumnes es realitzarà segons les seves peticions mitjançant eines de comunicació online: email (per resoldre dubtes), Skype (per a tutories curtes o llargues), GoToMeeting (per a tutories llargues), etc

Observacions

Es recomana a l’alumne realitzar un seguiment de l’actualitat a diferents mitjans de la logística i del transport que es detallen a la bibliografia, així com seguir l’actualitat de mitjans relacionats amb el sector i mitjans a nivell global.

També es recomana a l’alumne l’assistència a tutoria individual ja que així es pot acabar d’aprofundir en continguts per a exercicis, casos i per resoldre dubtes de l’assignatura.

Com a observació, com ja s’ha d’indicat en el descriptor, s’indica que l’assignatura tracta el tema de la perspectiva de gènere.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
a) Escenari 1 (curs presencial amb normalitat):


Les activitats es realitzaran amb normalitat segons la docència prevista i planificada. En cas contrari es realitzaran seguint el descrit a l’ Escenari 2 (semipressencialitat) o l'Escenari 3 (100% virtual). En aquest cas, també es realitzaran visites a empreses ja previstes amb normalitat. Si es realitzés l’escenari 2 o 3, llavors aquestes visites es posposaran i es realitzaran quan les empreses tinguin disponibilitat o s’intentarà adequar-les dins de la docència prevista.

b) Escenari 2 (semipresencialitat a centres docents i universitats i es pot fer alguna activitat presencial amb la seguretat corresponent)

Si les restriccions per seguretat permeten realitzar les activitats de la manera prevista, aquestes es realitzaran amb normalitat de manera presencial preferentment intentant seguir l'Escenari 1, si no pot ser, llavors si cal es realitzaran de manera prevista dividint els alumenes i fent grups per a les activitats avaluatives presencials.

c) Escenari 3 (confinament, curs o part del curs virtual)


Es mantenen les activitats previstes, però es realitzaran de manera online. Per aquestes activitats s’utilitzarà GoToMeeting per a videoconferències. També s’utilitzarà el Moodle i el correu electrònic de la universitat per a material docent, activitats com el treball grupal, examens o altres.
Es realitzaran videoconferències a totes les classes, així com focalitzant videoconferències i donant protagonisme als alumnes per a la presentació i exposicions de treballs (Treball Empresa i Transport) vinculant escenaris hipotètics del dia a dia real de l’empresa logística a l’hora de realització de projectes o presentacions davant de clients.


Modificació de l'avaluació:
a) Escenari 1 (curs presencial amb normalitat):


Convocatòria Ordinària

Alumnes presencials (Avaluació contínua)

Es valorarà l’estudiant pel seu rendiment en la resolució d’exercicis, treballs en equip, exposicions durant el quatrimestre:

• Elaboració de treballs a classe o fora de l’aula (ponderació del 25% de la nota)
• Elaboració i resolució d’exercicis a classe (ponderació del 20% de la nota)
• Exposicions de l’estudiant durant la resolució d’exercicis a classe, exposicions de treballs a classe, exposicions de grup a classe (ponderació del 10% de la nota)
• Prova final teòrica i pràctica (ponderació del 45% de la nota): examen final basat en la totalitat dels continguts de l’assignatura.

Per aprovar l’assignatura amb l’avaluació contínua, l’alumne haurà d’arribar a una nota de cinc punts tant en la mitja ponderada de totes les qualificacions com arribar a un mínim de cinc punts en la prova d’avaluació final.


Alumnes presencials (Avaluació única)


Els alumnes que optin per l’avaluació única renunciant a l’avaluació continua, implicant la no realització de treballs, hauran de realitzar i superar la prova corresponent a la convocatòria ordinària extensa.

Alumnes no presencials

Prova final teòrica i pràctica (100% de la nota), convocatòria ordinària extensa.

Convocatòria Extraordinària

Alumnes presencials y no presencials

Els estudiants que no superin la convocatòria ordinària hauran de realitzar una prova teòrica i pràctica en que s’avaluarà la totalitzat de continguts (100% de la nota).


b) Escenari 2 (semipresencialitat a centres docents i universitats i es pot fer alguna activitat presencial amb la seguretat corresponent):

Si les circumstàncies ho permeten, se seguirà tot el que es pugui l'avaluació de l'escenari 1 incloent les proves, exercicis, tasques avaluatives per eines online que permetin el desenvlupament de l'alumne amb els continguts i competències docents de l'assignatura i redueixin la possibilitat de plagis, còpies etc. introduint eines com test, casos individuals pels alumenes o altres similars.


c) Escenari 3 (confinament, curs o part del curs virtual)

Si les circumstàncies ho permeten, se seguirà tot el que es pugui l'avaluació de l'escenari 1 incloent les proves, exercicis, tasques avaluatives per eines online que permetin el desenvlupament de l'alumne amb els continguts i competències docents de l'assignatura i redueixin la possibilitat de plagis, còpies etc. introduint eines com test, casos individuals pels alumenes o altres similars.

Tutoria i comunicació:
a) Escenari 1 (el confinament es mantindrà fins a final de curs)


Les tutories amb els alumnes es realitzaran segons les seves peticions mitjançant eines de comunicació online: email (per resoldre dubtes), Skype (per a tutories curtes o llargues), GoToMeeting (per a tutories llargues), etc.

b) Escenari 2 (s’obre el confinament a centres docents i universitats i es pot fer alguna activitat presencial amb la seguretat corresponent)

Si les restriccions per seguretat permeten realitzar les tutories de la manera prevista abans del confinament de la població (derivat de l’estat d’alarma), aquestes es realitzaran amb normalitat de manera presencial preferentment, resolent dubtes per videoconferència a petició de l’alumne o per correu electrònic.
En cas contrari, es realitzaran segons el descrit a l’Escenari 1.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.