Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2023
Descripció:
Alemany per a Turisme de nivell A2. Curs basat en temes generals i turístics mitjançant l'aprenentatge per tasques. Llenguatge específic i d'habilitats comunicatives necessàries en el sector turístic. Perfeccionament i intensificació de l’alemany per un adequat desenvolupament professional, augmentant el grau de coneixement respecte al nivell d’entrada a l’assignatura donant una especial aplicació al vocabulari i situacions d’àmbit turístic. Es tractaran diversos temes a través de continguts funcionals, lèxics, gramaticals i culturals, tenint en compte la perspectiva de gènere. Es continuaran treballant situacions professionals quotidianes com instrument de comunicació i l’anàlisi de les normes de convivència socioculturals amb la finalitat de donar una imatge adequada en les relacions professionals El nivell de sortida de l'assignatura és el A2 segons el Marc Europeu de Llengües. Es recomana disposar del nivell A1 per cursar aquesta assignatura.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Anna Maria Buj Casanova
Idioma de les classes:
Català (15%), Castellà (10%), Alemany (75%)

Competències

  • CG. 2 Expressar-se amb correcció, oralment i per escrit en diverses llengües.
  • CG.7 Avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los.
  • CE.9 Utilitzar la terminologia i el llenguatge dels diversos àmbits turístics

Continguts

1. EINHEIT: LEKTION 11. Wie war del Urlaub? Urlaubstrends und Urlaubsberichte Grammatik: • Über Urlaubsaktivitäten sprechen • Über Urlaubserlebnisse sprechen • Hotelbewertungen verstehen • Über den Lebenslauf sprechen Grammatik: • Perfekt (regelmäßig und unregelmäßig) • Perfekt mit haben und sein • Präteritum Modalverben • Zeitangaben: seit, vor, von .... bis, letztes Jahr, als Kind, wenig Phonetik • Diphthonge: ei, au, eu LEKTION 12. Bleiben Sie gesund! Gesundheit und Wellness Themen und Stuationen • Der Körper • Über Wellnessangebote sprechen • Über Urlaubskrankheiten und Unfälle sprechen • Fitness- und Entspannungsübungen führen • Grammatik: • Modalverb sollen • gegen + Akkusativ • Komparativ und Superlativ von gern(e), gut, viel, wenig Phonetik: Konsonantenverbindungen: ts Geschlechterperspektive Nachhaltige Entwicklungsziele (Objectius de Desenvolupament Sostenible) 5,11

2. EINHEIT: LEKTION 13. Sie brauchen Regensachen! Kleider und Wetter Themen und Situationen • Kleidung • Farben, Materialien und Stile • Verkaufsgeschpräche in Geschäften führen • Über das Wetter sprechen Grammatik. • Welcher, welche, welches? (Nominativ + Akkusativ) • Dieser, diese, dieses (Nominativ + Akkusativ) • Passen, gut stehen, gefallen + Dativ • Werden + Wetter Phonetik: Konsonanten: ich- und ach- Laut Konsonanten: r LEKTION 14. Guten Flug. Am Flughafen Themen und Situationen • Orientierung am Flughafen • Fluggästen Auskunft geben • Berufe am Flughafen • Flüge buchen und über Zugfahrpläne informieren Grammatik • Personalpronomen im Akkusativ • Konunktionen: denn, aber Phonetik Konsonantenverbindungen: ng und nk Geschlechterperspektive / Nachhaltige Entwicklungsziele (Objectius de Desenvolupament Sostenible) 8,10,13

3. EINHEIT: 1.Teil: Im Museum - Grammatik: Adjektivdeklination / Sprechen: Hausmuseum und Cafébeschreibung / Schreiben: Bildbeschreibung 2.Teil: Meine ideale Reise Grammatik: Konjunktiv II Nebensätze: Wenn, dass, weil, obwohl, trotzdem. Schreiben: meine ideale Reise Geschlechterperspektive Nachhaltige Entwicklungsziele (Objectius de Desenvolupament Sostenible) 4,5

4. EINHEIT: 1.Teil: Feste und Feiertage Grammatik: Verben mit Präpositionen / Reflexive Verben Sprechen: über ein Fest sprechen Schreiben: Festbeschreibung / jemanden einladen – auf eine Einladung antworten – sich bedanken 2. Teil: Reiseroute. Finalsätze, Infinitvikonstruktionen Geschlechterperspektive Nachhaltige Entwicklungsziele (Objectius de Desenvolupament Sostenible) 1,2,3

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Altres 0,50 8,00 0 8,50
Anàlisi / estudi de casos 20,00 0 0 20,00
Lectura / comentari de textos 5,00 0 0 5,00
Prova d'avaluació 8,00 16,00 0 24,00
Resolució d'exercicis 29,00 20,00 0 49,00
Sessió participativa 25,00 0 0 25,00
Simulacions 7,50 6,00 0 13,50
Visionat/audició de documents 5,00 0 0 5,00
Total 100,00 50,00 0 150

Bibliografia

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
1.Schreiben Els criteris de correcció de l'expressió escrita dels exàmens són: adequació del vocabulari a la situació, competència gramatical dels temes treballats, així com la presència d’elements adients de cohesió i coherència del text. Si es detecten redaccions iguals i/o plagiades la nota serà 0. 7,5
1.Leseverstehen Se sumen les respostes correctes, les incorrectes no penalitzen punts. 2,5
1.Hörverstehen Se sumen les respostes correctes, les incorrectes no penalitzen punts. 2,5
1.Sprechen En la puntuació de l’expressió oral es tindran en compte els següents criteris: adequació del vocabulari a la situació, competència gramatical, pronunciació i entonació, interacció correcta, així com la presència d’elements adients de cohesió i coherència del discurs. Amb l’oral es pretén que l’alumne sigui espontani i el discurs sigui natural, per tant les proves apreses de memòria o llegides no superaran el 4. Per aconseguir aquesta naturalitat es faran preguntes espontànies sobre el tema tractat. 5
2.Sprechen En la puntuació de l’expressió oral es tindran en compte els següents criteris: adequació del vocabulari a la situació, competència gramatical, pronunciació i entonació, interacció correcta, així com la presència d’elements adients de cohesió i coherència del discurs. Amb l’oral es pretén que l’alumne sigui espontani i el discurs sigui natural, per tant les proves apreses de memòria o llegides no superaran el 4. Per aconseguir aquesta naturalitat es faran preguntes espontànies sobre el tema tractat. 5
2.Schreiben Els criteris de correcció de l'expressió escrita dels exàmens són: adequació del vocabulari a la situació, competència gramatical dels temes treballats, així com la presència d’elements adients de cohesió i coherència del text. Si es detecten redaccions iguals i/o plagiades la nota serà 0. 7,5
2.Leseverstehen Se sumen les respostes correctes, les incorrectes no penalitzen punts. 2,5
2.Hörverstehen Se sumen les respostes correctes, les incorrectes no penalitzen punts. 2,5
3.Schreiben Els criteris de correcció de l'expressió escrita dels exàmens són: adequació del vocabulari a la situació, competència gramatical dels temes treballats, així com la presència d’elements adients de cohesió i coherència del text. Si es detecten redaccions iguals i/o plagiades la nota serà 0. 7,5
3.Leseverstehen Se sumen les respostes correctes, les incorrectes no penalitzen punts. 2,5
3.Hörverstehen Se sumen les respostes correctes, les incorrectes no penalitzen punts. 2,5
3.Sprechen En la puntuació de l’expressió oral es tindran en compte els següents criteris: adequació del vocabulari a la situació, competència gramatical, pronunciació i entonació, interacció correcta, així com la presència d’elements adients de cohesió i coherència del discurs. Amb l’oral es pretén que l’alumne sigui espontani i el discurs sigui natural, per tant les proves apreses de memòria o llegides no superaran el 4. Per aconseguir aquesta naturalitat es faran preguntes espontànies sobre el tema tractat. 5
4.Sprechen En la puntuació de l’expressió oral es tindran en compte els següents criteris: adequació del vocabulari a la situació, competència gramatical, pronunciació i entonació, interacció correcta, així com la presència d’elements adients de cohesió i coherència del discurs. Amb l’oral es pretén que l’alumne sigui espontani i el discurs sigui natural, per tant les proves apreses de memòria o llegides no superaran el 4. Per aconseguir aquesta naturalitat es faran preguntes espontànies sobre el tema tractat. 5
4.Schreiben Els criteris de correcció de l'expressió escrita dels exàmens són: adequació del vocabulari a la situació, competència gramatical dels temes treballats, així com la presència d’elements adients de cohesió i coherència del text. Si es detecten redaccions iguals i/o plagiades la nota serà 0. 7,5
4.Leseverstehen Se sumen les respostes correctes, les incorrectes no penalitzen punts. 2,5
4.Hörverstehen Se sumen les respostes correctes, les incorrectes no penalitzen punts. 2,5
5.Sprechen En la puntuació de l’expressió oral es tindran en compte els següents criteris: adequació del vocabulari a la situació, competència gramatical, pronunciació i entonació, interacció correcta, així com la presència d’elements adients de cohesió i coherència del discurs. Amb l’oral es pretén que l’alumne sigui espontani i el discurs sigui natural, per tant les proves apreses de memòria o llegides no superaran el 4. Per aconseguir aquesta naturalitat es faran preguntes espontànies sobre el tema tractat. 5
6.Sprechen En la puntuació de l’expressió oral es tindran en compte els següents criteris: adequació del vocabulari a la situació, competència gramatical, pronunciació i entonació, interacció correcta, així com la presència d’elements adients de cohesió i coherència del discurs. Amb l’oral es pretén que l’alumne sigui espontani i el discurs sigui natural, per tant les proves apreses de memòria o llegides no superaran el 4. Per aconseguir aquesta naturalitat es faran preguntes espontànies sobre el tema tractat. 5
Unterrichtsbesuch 1.Semester Si l'estudiant no pot assistir a classe per motius mèdics o laborals podrà recuperar aquesta nota mitjançant una activitat que proposarà la professora. 5
Unterrichtsbesuch 2.Semester Si l'estudiant no pot assistir a classe per motius mèdics o laborals podrà recuperar aquesta nota mitjançant una activitat que proposarà la professora. 5
1.Lektüre Aquesta activitat és obligatòria tant pels estudiants de l'avaluació continuada com els de l'avaluació única. 5
2.Lektüre Aquesta activitat és obligatòria tant pels estudiants de l'avaluació continuada com els de l'avaluació única. 5

Qualificació

L’avaluació contínuada constarà de

a) Quatre exàmens parcials (Schreiben + Lesen + Hören):

1. Parcial al novembre
2. Parcial al desembre
3. Parcial al març
4. Parcial al maig.

Per tal de poder seguir i comptabilitzar l’avaluació continuada, la mitjana dels "Schreiben" dels quatre parcials haurà de tenir una puntuació igual o superior a 4.

b) Diàlegs o simulacions orals (6 en total). Aquestes petites simulacions es duran a terme de forma individual o en petits grups. (Aquesta part és obligatòria per tal d’avaluar l’expressió oral).

Per tal de poder seguir i comptabilitzar l’avaluació continuada, la mitjana dels sis "Sprechen" haurà de tenir una puntuació igual o superior a 4.

L’avaluació continuada ha de ser tant per part escrita com per la part oral. No s’acceptarà un oral final com a continuada.

c) 2 proves de fonètica (1 a cada semestre)

d) L'assistència a classe té un valor de 10% de la nota final, si un estudiant no pot assistir a classe, aquesta nota la pot recuperar mitjnaçant una activitat que proposarà la professora)

Aquells estudiants que no s'han pogut presentar a una prova avaluativa, la podran recuperar a l'avaluació ordinària, data marcada per la universitat.

Per tal d’aprovar per avaluació continuada cal tenir en compte el següent:

valor de l’expressió oral 30% (5% cada oral)

valor de l’expressió escrita 30% (7,5% cada parcial)

valor de la comprensió oral 10% (2,5 % cada Hören)

valor de la comprensió escrita 10% (2,5% cada Lesen)

valor de l'activitat de la lectura 10% (5% per cada lectura)

valor de l'assistència - Unterrichtsbesuch - 10% (5% a cada semestre)

L’alumne/a podrà aprovar aquesta assignatura mitjançant l’avaluació continuada. Si aquest no fos els cas, tindria l’opció de fer un examen final (vegi's apartat avaluació única).


Aclariments:

a) En la puntuació de l’expressió oral es tindran en compte els següents criteris:
adequació del vocabulari a la situació, competència gramatical, pronunciació i entonació, interacció correcta, així com la presència d’elements adients de cohesió i coherència del discurs. Amb l’oral es pretén que l’alumne sigui espontani i el discurs sigui natural, per tant les proves apreses de memòria o llegides no superaran el 4. Per aconseguir aquesta naturalitat es faran preguntes espontànies sobre el tema tractat.

b) Els criteris de correcció de l'expressió escrita dels exàmens són:
adequació del vocabulari a la situació, competència gramatical dels temes treballats, així com la presència d’elements adients de cohesió i coherència del text. Si es detecten redaccions iguals i/o plagiades la nota serà 0.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Segons normativa de la Universitat de Girona:
La qualificació de "No Presentat" exhaureix convocatòria de qualificació als efectes previstos en la normativa de Permanència i progressió en estudis de grau de la Universitat de Girona.

Avaluació única:
L’avaluació única consta de cinc parts avaluatives obligatòries:

1. Expressió escrita (Schreiben) : 20%
2. Experssió oral: 30%
3. Comprensió escrita (Leseverstehen): 20%
4. Comprensió oral(Hörverstehen): 20%
5. Lektüre: 10%

Per poder comptabilitzar totes les parts, tant la mitjana de l'expressió escrita (Schreiben) com la de l'expressió oral (Sprechen) ha de ser igual o superior a 4.Si a l'Schreiben no s'arriba a 4, ja no es farà l'Sprechen i la nota final d'assignatura serà la de l'Schreiben. Si a l'Schreiben s'arriba a mínim 4 però a l'Sprechen no, la nota final d'assignatura serà la de l'Sprechen.

Per aprovar l'assignatura la suma dels % de totes les 4 parts ha de donar mínim 5.

Si un alumne no aprova per avaluació continuada ni avaluació final, té encara l'avaluació extraordinària. En aquesta avaluació només es recuperaran les parts suspeses a l'avaluació final.

Aclariments:

a) En la puntuació de l’expressió oral es tindran en compte els següents criteris:
adequació del vocabulari a la situació, competència gramatical, pronunciació i entonació, interacció correcta, així com la presència d’elements adients de cohesió i coherència del discurs. Amb l’oral es pretén que l’alumne sigui espontani i el discurs sigui natural, per tant les proves apreses de memòria o llegides no superaran el 4. Per aconseguir aquesta naturalitat es faran preguntes espontànies sobre el tema tractat.

b) Els criteris de correcció de l'expressió escrita dels exàmens són:
adequació del vocabulari a la situació, competència gramatical dels temes treballats, així com la presència d’elements adients de cohesió i coherència del text. Si es detecten redaccions iguals i/o plagiades la nota serà 0.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Les tutories es publicaran al moodle de l'assignatura i al web de l'escola. L'estudiantat haurà de demanar cita prèvia via correu electrònic

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació i interacció amb l'estudiant podrà ser:

a) de manera presencial a classe o al despatx,
b) a través del correu electrònic,
c) a través de videotrucada,
d) a través del moodle, ja sigui via mail o pel fòrum.

Observacions

Participació activa a classe, preparació de les diferents situacions que es treballaran al llarg del curs, realització de lectures i d’exercicis tant gramaticals com d’exercicis de comprensió, oral i escrita, a realitzar a casa amb material facilitat pels professors. Trebal autònom consultant la bibliografia facilitada pels professors i realitzant les activitats que s'hi proposen.

Assignatures recomanades

  • Alemany A1

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
El disseny de l'assignatura s'ha fet amb modalitat presencial, tal com vam acabar el curs 2022-2023, si la situació canviés i fos necessari tornar a una semipresencialitat, tal com va passar al 2020, la meitat de les hores assignades amb professor presencial (APP) es passarien a les hores amb professor virtual (APV). En el cas que es tornés a un confinament, la totalitat de les hores es faria amb professor virtual.

L'assignautra no es veuria afectada, les activitats es podrien fer tant de manera presencial com semipresencial o online. Podria variar la manera de fer-ho (de manera virtual o presencial), però no l'activitat en sí.

a) 100% presencial: Les activitats es podran fer presencialment a l'aula, tot i que depenent del que marqui la normativa en relació al repartiment de fotocòpies, pot ser que sigui de manera online.

b) semipresencial: Les activitats escrites es faran de manera online, ja sigui presencialment a l'aula o des de casa. Les activitats orals es faran a l'aula, a no ser que es demani una gravació. Es tindrà flexibilitat segons la situació personal de cada alumne en el cas que no pugui assitir de manera presencial.

c) 100% online: totes les activitats (escrites i orals) es faran de manera virtual.

Modificació de l'avaluació:
L'avaluació no es veurà afectada segons el tipus de docència que s'hagi de fer, ja sigui 100% presencial, semipresencial o 100% online.

Tutoria i comunicació:
La comunicació amb els estudiants podrà ser en tots els casos via mail, o via fòrum del moodle. Si la docència és semipresencial o 100% presencial també podrà ser de manera presencial.

Les tutories estaran subjectes al tipus d'escenari en el qual ens trobem:

a) 100% presencial: les tutories seran presencials al despatx.

b) semipresencials: hi haurà tutories presencials i tutories online

c) 100% online: les tutories es faran de manera online.

El professor avisarà als estudiants dels canvis i facilitarà les hores de tutoria i la manera com es portaran a terme.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.