Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2023
Descripció:
El mòdul consta de dues parts: la Bioètica i la medicina legal i forense. Dins la bioètica es comença per els fonaments i la metodologia de la presa de decisions, es descriu el marc legal principal i es revisen les situacions clíniques en les que es generen qüestions o conflictes ètics i legals. També inclou tot el referent a la deontologia mèdica i els diferents comitès que funcionen al sistema sanitari relacionats amb la bioètica. En relació a la Medicina Legal i Forense es revisen els aspectes legals de la mort, de la responsabilitat mèdica, els documents legals i aspectes generals de criminologia i genètica forense. La Bioètica es treballarà a partir de tres sessions d'ABP de les quals la tercera inclourà casos en format role-playing, tres seminaris i un taller . La Medicina Legal i Forense es treballarà en format de classes magistrals i es faran dos tallers finals. Estan programades pràctiques voluntàries de Medicina Legal i Forense a l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya (Divisió de Girona).
Crèdits ECTS:
7

Grups

Grup A1

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Joaquim Bosch Barrera  / Joan Maria Brunet Vidal  / Josep Maria Casadesus Valbi  / Maria del Carmen de Castro Vila  / Anna Quintanas Feixas
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup A2

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Joaquim Bosch Barrera  / Joan Maria Brunet Vidal  / Josep Maria Casadesus Valbi  / Maria del Carmen de Castro Vila  / Anna Quintanas Feixas
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup B1

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Joan Maria Brunet Vidal  / Josep Maria Casadesus Valbi  / Xavier Castells Cervello  / Ramon Farres Coll  / Anna Quintanas Feixas
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup B2

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Joan Maria Brunet Vidal  / Josep Maria Casadesus Valbi  / Xavier Castells Cervello  / Ramon Farres Coll  / Anna Quintanas Feixas
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup C1

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Joaquim Bosch Barrera  / Joan Maria Brunet Vidal  / Maria del Carmen de Castro Vila  / Ramon Farres Coll  / Anna Quintanas Feixas
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup C2

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Joaquim Bosch Barrera  / Joan Maria Brunet Vidal  / Ramon Farres Coll  / Anna Quintanas Feixas
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup D1

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Joaquim Bosch Barrera  / Joan Maria Brunet Vidal  / Josep Maria Casadesus Valbi  / Maria del Carmen de Castro Vila  / Anna Quintanas Feixas  / Rosa Roca Casademont
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup D2

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Joaquim Bosch Barrera  / Joan Maria Brunet Vidal  / Josep Maria Casadesus Valbi  / Maria del Carmen de Castro Vila  / Anna Quintanas Feixas  / Rosa Roca Casademont
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • Reconèixer els elements essencials de la professió mèdica, que incloguin els principis ètics, les responsabilitats legals i l'exercici professional centrat en el pacient
 • Comprendre la importància d'aquests principis per al benefici del pacient, de la societat i la professió, fent especial atenció al secret professional
 • Saber aplicar el principi de justícia social a la pràctica professional i comprendre les implicacions ètiques de la salut en un context mundial en transformació
 • Desenvolupar la pràctica professional respectant l'autonomia del pacient, les seves creences i la seva cultura
 • Reconèixer les pròpies limitacions i la necessitat de mantenir i actualitzar la competència professional, fent especial atenció a l'aprenentatge autònom de nous coneixements i tècniques i a la motivació per a la qualitat
 • Obtenir i elaborar una història clínica que contingui tota la informació rellevant
 • Realitzar un examen físic i una valoració mental
 • Adquirir experiència clínica adequada en institucions hospitalàries, centres de salut o altres institucions sanitàries, sota supervisió, així com coneixements bàsics de gestió clínica centrada en el pacient i utilització adequada de proves, medicaments i demés recursos del sistema sanitari
 • Escoltar amb atenció, obtenir i sintetitzar informació pertinent dels problemes que afecten el malalt i comprendre el contingut d'aquesta informació
 • Redactar històries clíniques i altres registres mèdics de manera comprensible per a tercers
 • Comunicar-se de manera efectiva i clara, tant oralment com per escrit, amb els pacients, els familiars, els mitjans de comunicació i altres professionals
 • Establir una bona comunicació interpersonal que capaciti per a dirigir-se amb eficiència i empatia als pacients, als familiars, mitjans de comunicació i altres professionals
 • Reconèixer els determinants de salut en la població, tant els genètics com els depenents del sexe i estil de vida, demogràfics, ambientals, socials, econòmics, psicològics i culturals
 • Assumir el propi paper en les accions de prevenció i protecció davant de malalties, lesions o accidents i manteniment i promoció de la salut, tant a nivell individual com comunitari
 • Reconèixer el propi paper en equips multiprofessionals, assumint el lideratge quan sigui apropiat, tant per al subministrament de cures de la salut, com en les intervencions per a la promoció de la salut
 • Obtenir i utilitzar dades epidemiològiques i valorar tendències i riscos per a la presa de decisions sobre salut
 • Conèixer les organitzacions nacionals i internacionals de salut i els entorns i condicionants dels diferents sistemes de salut
 • Tenir coneixements bàsics del Sistema Nacional de Salut i de legislació sanitària
 • Conèixer, valorar críticament i saber utilitzar les fonts d'informació clínica i biomèdica per a obtenir, organitzar, interpretar i comunicar la informació científica i sanitària
 • Saber utilitzar les tecnologies de la informació i la comunicació en les activitats clíniques, terapèutiques, preventives i d'investigació
 • Mantenir i utilitzar els registres amb informació del pacient per a la seva posterior anàlisi, preservant la confidencialitat de les dades
 • Comprendre la importància i les limitacions del pensament científic en l'estudi, la prevenció i la cura de les malalties
 • Ser capaç de formular hipòtesis, recollir i valorar de forma crítica la informació per a la resolució de problemes, seguint el mètode científic
 • Adquirir la formació bàsica per a l'activitat investigadora
 • Garantir el coneixement adequat de la llengua anglesa, tant oral com escrita, tenint en compte les especificitats del registre mèdic per a poder comunicar-se eficaçment a la comunitat internacional científica i professional

Continguts

1. 1. Bioètica

2. 1.2 La persona com a subjecte ètic : l’adquisició d’un sistema ètic propi i la consideració social dels valors

3. 1.1 Les bases de la bioètica : origen, concepte i principis

4. 1.3 El paper de l’ètica en les decisions de l’entorn sanitari. Les situacions de conflicte de valors i principis ètics. Metodologia de la presa de decisions

5. 1.4 Concepte de deontologia: els deures professionals i codis deontològics

6. 1.5 El marc legal: Llei d’Ordenació Sanitària de Catalunya, Llei General de Sanitat, Llei del Medicament, Llei Bàsica reguladora de l’autonomia del pacient, Llei d’investigació Biomèdica, Llei 3/2021 de Regulació de l'Eutanàsia, Declaracions de la UNESCO

7. 1.6 Els principals drets en l’àmbit sanitari: drets dels pacients, dels professionals, objecció de consciència, les voluntats anticipades

8. 1.7 Els fonaments ètics en la presa de decisions en la gestió dels recursos sanitaris. Aspectes ètics de la relació dels professionals amb la indústria farmacèutica. El Codi Ètic de les institucions

9. 1.8 Instruments per al desenvolupament de la bioètica en les institucions sanitàries : el Comitè d’Ètica Assistencial, el Comitè d’Ètica i Investigació Clínica, els Comitès multidisciplinaris

10. 1.9 Aspectes ètics i legals del procés del consentiment informat i de la confidencialitat de les dades sanitàries

11. 1.10 Aspectes ètics de la relació i comunicació amb els pacients i familiars

12. 1.11 Aspectes ètics i legals en l’atenció sanitària de les malalties cròniques incurables i en el malalt terminal. Conceptes de mort digne i eutanàsia

13. 1.12 L’aferrissament terapèutic, futilitat terapèutica i limitació de l’esforç terapèutic

14. 1.13 Aspectes ètics i legals relacionats amb la medicina reproductiva: salut reproductiva, avortament, diagnòstic pre-natal i pre-implantacional

15. 1.14 Aspectes ètics relacionats amb la recerca biomèdica, farmacològica i en l’aplicació clínica de la biotecnologia

16. 1.15 Aspectes ètics i legals relacionats amb la presa de decisions clíniques en l’atenció a menors d’edat, en el rebuig terapèutic i en situacions de pèrdua d’autonomia o incompetència

17. 2. Medicina Legal i Forense

18. 2.1 Implicacions legals de la mort i els conceptes de persona jurídica, premoriència i conmoriència

19. 2.2 Els signes de l’evolució normal del cadàver, la putrefacció i la conservació cadavèrica

20. 2.3 El diagnòstic postmortem. Els signes negatius de vida, signes de mort i els fenòmens cadavèrics. Concepte legal d’aixecament de cadàver

21. 2.4 Fonaments bàsics de criminologia mèdica. Conceptes de criminologia i victimologia

22. 2.5 Els principals documents medicolegals

23. 2.6 Aspectes legals de l’acte mèdic i de la història clínica. Concepte de praxis mèdica

24. 2.7 La responsabilitat professional individual i compartida

25. 2.8 Aspectes legals del secret mèdic i el consentiment informat

26. 2.9 Les lesions corporals vitals i postmortem. Valoració del dany. Tipus de ferida segons arma. Lesions ginecològiques relacionades amb la violació i l’avortament

27. 2.10 Concepte legal de mort sobtada i les principals causes

28. 2.11 Marc legal del transplantament d’òrgans. Com procedir davant un donant potencial

29. 2.12 Bases de la genètica forense i les seves les principals aplicacions

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 0 0 2,00 2,00
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 20,00 49,00 0 69,00
Prova d'avaluació 0 14,00 5,00 19,00
Seminaris 0 37,00 43,00 80,00
Sessió expositiva 1,00 0 0 1,00
Sessió pràctica 4,00 0 0 4,00
Total 25,00 100,00 50,00 175

Bibliografia

 • Anadón Baselga, María José (2017). Manual de criminalística y ciencias forenses : (2ª edición). Madrid: Tébar. Catàleg
 • Arras, John D. (cop. 2009 ). Ethical issues in modern medicine : contemporary readingsin bioethics (7th ed.). Boston [etc.]: McGrau-Hill. Catàleg
 • Callahan, Daniel (2007). Los Fines de la medicina (2ª ed.). Barcelona: Fundació Víctor Grífols i Lucas, a http://www.hospitalsantjoan.cat/wp-content/uploads/2018/09/fins_medicina.pdf Catàleg
 • Consejo General de Colegios Médicos (Espanya) (2016). Código de deontología médica :. [Madrid]: OMC Organización Médica Colegial de España, a http://www.cgcom.es/sites/default/files/codigo_deontologia_medica/index.html Catàleg
 • Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (2011). Código de deontología médica : guía de ética médica. . Recuperat , a https://www.cgcom.es/sites/default/files/codigo_deontologia_medica.pdf Catàleg
 • Delgado Bueno, Santiago (2011-2012 ). Tratado de medicina legal y ciencias forenses . Barcelona: Bosch. Catàleg
 • Estándares éticos y científicos en la investigación ([2000] ). Barcelona: Fundació Víctor Grífols i Lucas. Catàleg
 • Feito Grande, Lydia (2011 ). Bioética : el estado de la cuestión . Tres Cantos, Madrid: Fundación de Ciencias de la Salud. Catàleg
 • Gispert Cruells, Jorge (2005 ). Conceptos de bioética y responsabilidad médica (3a ed.). México, D.F. [etc.]: El Manual Moderno. Catàleg
 • Gisbert Calabuig, Juan Antonio (2004 ). Medicina legal y toxicología (6ª ed.). Barcelona [etc.]: Masson. Catàleg
 • Gómez-Heras, José María G. (cop. 2002 ). Dignidad de la vida y manipulación genética : bioética, ingeniería genética, ética feminista, deontología médica . Madrid: Biblioteca Nueva. Catàleg
 • Gómez-Heras, José María G (DL 2012 ). Debate en bioética : identidad del paciente y praxis médica . Madrid: Biblioteca Nueva. Catàleg
 • Gómez-Heras, José María G. (cop. 2005 ). Bioética : perspectivas emergentes y nuevos problemas . Madrid: Tecnos. Catàleg
 • Gracia, Diego (2008 ). Ética de la objeción de conciencia . Madrid: Fundación de Ciencias de la Salud. Catàleg
 • Gracia Guillén, Diego (2006 ). Ética en cuidados paliativos. Madrid: Fundación de Ciencias de la Salud :Ergon. Recuperat 25-03-2019, a https://www.fcs.es/images/Publipdf/Guia_etica_cuidados_paliativos.pdf Catàleg
 • Herring, Jonathan (cop. 2016 ). Medical law and ethics (6th ed.). Oxford: Oxford University Press. Catàleg
 • León Correa, Francisco Javier (2011 ). Bioética : la promoción de la dignidad de la persona en el ámbito biomédico . Madrid: Palabra. Catàleg
 • Menikoff, Jerry (cop. 2001 ). Law and bioethics : An introduction . Washington, D.C.: Georgetown University Press. Catàleg
 • Monés Xiol, Juan (DL 2012 ). Manual de ética y deontología médica . [S. l.]: Organización Médica Colegial de España. Catàleg
 • Organización Médica Colegial de España (2011). Código de deontología médica : guía de ética médica. . Recuperat , a https://www.cgcom.es/codigo_deontologico/index.html Catàleg
 • Rivas Vallejo, Mª Pilar (2009 ). Derecho y medicina : cuestiones jurídicas para profesionales de la salud . Cizur Menor: Aranzadi. Catàleg
 • Ruiz de la Cuesta, Antonio (2005 ). Bioética y derechos humanos : implicaciones sociales y jurídicas . Sevilla: Universidad de Sevilla. Secretariado de Publicaciones :Santander Central Hispano. Catàleg
 • Sgreccia, Elio (2009- ). Manual de bioética . Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos. Catàleg
 • Simón, Pablo (2005 ). Ética de las organizaciones sanitarias : nuevos modelos de calidad . Madrid: Triacastela. Catàleg
 • Somoza Castro, Olegario (2004 ). La Muerte violenta : inspección ocular y cuerpo del delito : las decisivas primeras 24 horas . Madrid: La Ley. Catàleg
 • Tomás y Garrido, Gloria María (cop. 2001 ). Manual de bioética . Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Williams, John R (2015). Manual de ética médica (3ª ed.). Ferney-Voltaire: Asociación Médica Mundial, a https://www.wma.net/wp-content/uploads/2016/11/Ethics_manual_3rd_Nov2015_es.pdf Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Sessions ABP Mitjançant rúbrica d'avaluació al finalitzar el 3er ABP 40 No
EXAMEN ABP Constarà de dues parts. La primera avaluació consistirà en una situació clínica on es plantegi una o vàries qüestions bioètiques. L'alumne haurà d'identificar el problema o problemes, argumentar la seva decisió, explicar el raonament o proves que vulgui sol.licitar i proposar una solució. La segona part de l'examen consistirà en 4 preguntes curtes de temes relacionats amb les qüestions ètiques del cas clínic 25
EXAMEN TEST Haurà de contestar un examen tipus test de 50 preguntes, amb 4 opcions de resposta, relacionades amb la Medicina Legal i Forense i taller farmacologia. En aquest examen test les respostes incorrectes suposaran la resta de 0.33 punts del resultat final del test. Per a aprovar l'examen test cal un 5 25
Pràctiques (Role Playing) Es considererà Apte o No Apte (en cas que no es participi activament en l'activitat). 10 No

Qualificació

a. Treball en les sessions d'ABP i participació en les mateixes (40%)
b. Examen tipus ABP (25%)
c. Examen test (25%). 50 preguntes tipus test amb 4 opcions de resposta, en aquest examen test les respostes incorrectes suposaran la resta de 0.33 punts del resultat final del test .
d. Practiques Role-Playing (10%). Es realitzaran dues sessions Role Playing, que es consideran pràctiques. S'avaluarà com Apte / no Apte.
e. Per aprovar el mòdul cal tenir superades (Apte=5) per separat les sessions ABP, l'examen ABP i l'examen test
f. Es considera recuperable l'examen ABP i l'examen Test

La nota màxima que es pot obtenir de les avaluacions de les activitats suspeses serà d’un 5 si l’alumne es considera apte, independentment de la nota que obtingui d’aquesta avaluació. Aquesta nota farà mitjana amb la nota que l’alumne hagi obtingut en les altres activitats avaluables i que hagi superat prèviament.

Si en qualsevol tipus d'activitat acadèmica es detecten actuacions fraudulentes (utilització d'informació sense autorització, utilització d'informació falsa, utilització de dispositius no autoritzats, suplantació de la identitat, plagis totals o parcials, compra i venda de proves, pràctiques i treballs, etc) l'estudiantat implicat suspendrà automàticament l'assignatura amb independència del procés disciplinari que es pugui seguir contra l’estudiant infractor (article 21 de Normativa reguladora dels processos d’avaluació i qualificació dels estudiants, aprovada en el Consell de Govern en la sessió 11/2019, de 16 de desembre de 2019 (eBOU-1751).

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considera no presentat aquell alumne que no realitzi alguna de les activitats d'avaluació

Avaluació única:
La normativa d’avaluació única s’estableix en base a la Normativa reguladora dels processos d’avaluació i qualificació dels estudiants, aprovada en el Consell de Govern en la sessió 11/2019, de 16 de desembre de 2019 (eBOU-1751), i a la resolució de la Comissió de Govern de la Facultat de Medicina del 15 de setembre de 2020.

En condicions excepcionals els estudiants podran acollir-se a l'avaluació única que consistirà en l'examen ABP (40%), examen test (40%) i un treball de 5000 paraules d'extensió màxima sobre un dilema ètic/mèdico-legal (20%)

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Es realitzaran 2-3 tutories setmanals corresponents a les sessions ABP

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

Totes les tutories es realitzaran de forma presencial o a través de plataformes de videotrucades.

Observacions

Les pràctiques de Medicina Legal i Forense són voluntàries. Els alumnes hauran de portar el material necessari per poder realitzar les pràctiques.

Es realitzaran a l'Institut de Medicina Legal i Ciències Forenses de Catalunya (Divisió de Girona), situat a l'edifici del Jutjats (Av. Ramon Folch, 4-6, 17001 Girona).Per a les pràctiques de Medicina Legal i Forense, els estudiants han de portar el material que s'indicarà en la presentació del modul i han de portar identificació (DNI).

Incorporar de forma transversal la perspectiva de gènere en els objectius d'aprenentatge, metodologia docent, fonts bibliogràfiques i avaluació.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
En el cas de passar a un escenari de SEMI-PRESENCIALITAT (50%):
Es mantindrán les tutories ABP com presencials. Els tallers i magistrals es realitzaran a través del moodle (Blackboard).

En el cas de passar a un escenari de PRESENCIALITAT:
Totes les tutories ABP, tallers, pràctiques i magistrals es realitzarán als centres docents.

Modificació de l'avaluació:
En el cas de passar a un escenari de SEMI-PRESENCIALITAT (50%):
Es mantindran les activitat avaluatives, que es realitzaran a través del Moodle.

En el cas de passar a un escenari de PRESENCIALITAT:
Sense canvis.

Tutoria i comunicació:
Totes les tutories es realitzaran a través de la plataforma Moodle. Els tutors de les sessions ABP notificaran als estudiants el canal a través del qual es realitzarà la mateixa.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.