Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Equilibri general i benestar. Errors de mercat i elecció col.lectiva.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MARIA DELS DOLORS BERGA COLOM
Idioma de les classes:
Català (50%), Anglès (50%)

Competències

 • CG5- Analitzar el funcionament del sistema econòmic, ser capaç de contextualitzar el paper i les funcions dels diferents agents i institucions econòmiques així com els principals processos de canvi econòmic, analitzant els factors històrics, socials, institucionals i ambientals que els condicionen
 • CG7- Expressar formalment les relacions entre les variables involucrades en un problema econòmic, utilitzant els principals instruments informàtics, matemàtics i estadístics per a la seva resolució
 • ECOCE1- Identificar y comprender las variables explicativas de la actividad empresarial y de su estructura organizativa, para formular y resolver problemas concretos en la toma de decisiones
 • ECOCE3- Entendre el funcionament dels mercats i les estratègies de les empreses que competeixen en els mercats, aplicant els conceptes i instruments de l'anàlisi econòmica a l'àmbit de l'empresa i els mercats
 • ECOCE5- Aplicar la formalització matemàtica, les tècniques de modelització i d'optimització matemàtica en el plantejament i resolució de problemes d'economia i empresa
 • ECOCE8- Comprendre els processos de regulació de mercats i de provisió de béns públics, i els problemes d'informació i incentius de la política pública

Continguts

1. Introducció

2. Equilibri parcial versus general

3. Incertesa i decisió

4. Jocs i informació

5. Elecció col.lectiva i incentius

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 30,00 70,00 0 100,00
Debat 6,00 0 0 6,00
Elaboració individual de treballs 9,00 35,00 0 44,00
Total 45,00 105,00 0 150

Bibliografia

 • Akerlof (1970). The Market for "lemmons": Quality Uncertainty and the Market Mechanism. Quarterly Journal of Economics, 84(3), Catàleg
 • Mas-Colell, Andreu (1995 ). Microeconomic theory . New York [etc.]: Oxford University Press. Catàleg
 • Rasmusen, Eric (1989 ). Games and information : an introduction to game theory . Oxford [etc.]: Basil Blackwell. Catàleg
 • Moulin, Hervé (1991 ). Axioms of cooperative decision making . Cambridge [etc.]: Cambridge University Press. Catàleg
 • Macho Stadler, Inés (1994 ). Introducción a la economía de la información . Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Michael Rothschild and Joseph Stiglitz (1976). Equilibrium in Competitive Insurance Markets: An Essay on the Economics of Imper. Quaterly Journal of Economics, 90(4), 629-649
 • Roberto Serrano y Allan M. Feldman (2016). Microeconomía Intermedia . Ibergaceta Publicaciones. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Seguiment i avaluació final de l'assignatura Avaluació 1: Es valora el domini instrumental, formal, la comprensió crítica, i la interpretació 50
Resolució d'exercicis Avaluació 2: Es valora tant la capacitat expositiva i d'argumentació com la resolució amb precisió 30 No
Elaboració de ressenyes, exercicis i/o presentació a classe Avaluació 3: Es valora sobretot la capacitat crítica i de judici i la precisió en els exercicis 20 No

Qualificació

Per l'avaluació continuada, la nota de l'assignatura és la mitjana ponderada de les Avaluacions 1, 2 i 3, valent un 50, un 30 i un 20%, respectivament.

Les dates per l'Avaluació 1 i la recuperació estan fixades al calendari d'exàmens de la facultat. Les dates de les Avaluacions 2 i 3 es proposaran en haver iniciat el curs.

(Per l'avaluació unica, vegeu l'apartat corresponent.)

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Un estudiant que segueix l'avaluació continuada tindrà un No Presentat si no es presenta a les proves corresponents a l'examen final (Avalucació 1).
Si un estudiant no es presenta a les entregues/proves/participació de les Avaluacions 2 i 3 tindrà un zero de la corresponent prova a l'hora de fer la mitjana ponderada per la nota final.

Un estudiant d'avaluació única tindrà un No presentat si no es presenta a l'examen.

Avaluació única:
L'avaluació única serà presencial, consistirà en un examen i serà en la data proposada per la facultat.

La nota de l'assignatura serà la de l'examen.

Si la nota de l'examen és estrictament menor que 5 sobre 10 s'ha d'anar a la recuperació en la data fixada per deganat.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5 sobre 10.

Tutoria

S'establirà un horari de tutories setmanalment (en grups reduïts o de manera individual), que es notificarà a l'estudiantat a principi de semestre. Es realitzaran o bé presencialment en l'espai assignat a la facultat, o bé amb l'ajut d'alguna de le plataformes virtuals habilitada per la UdG.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació que no pugui fer-se de manera presencial a l'aula o als espais indicats per la facultat, es farà via el correu electrònic, el fòrum de l'assignatura, o mitjançant la plataforma de comunicació virtual habilitada per la UdG.

Observacions

L'assoliment dels conceptes i anàlisis tant d'introducció a l'economia com de microeconomia i economia industrial són essencials per aquesta assignatura.

Assignatures recomanades

 • Economia industrial
 • Introducció a l'economia
 • Microeconomia

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Si les classes no poden ser 100% presencials, s'usarà alguna de les eines habilitades per la UdG per impartir la docència on-line i en els horaris de classe que estableixi la Facultat. Tots els estudiant seguiran les classes en directe estiguin o no a l’aula seguint usant les eines que ofereixi la facultat i la universitat.

Per facilitar el seguiment de la classe pels que no estan a l’aula s'entrgarà material sigui de teoria, exercicis/problemes o pràctiques.

Si cap estudiant pot accedir a la classe presencial, es seguirà aquest mateix esquema amb l'ajut de les plataformes habilitades.

Modificació de l'avaluació:
El sistema d'avaluació és l'establert a la pestanya corresponent ("Avaluació i Qualificació"). Només en cas que no es pugui fer de manera presencial s'adaptarà per fer-la usant les eines virtuals habilitades per la UdG (moodle, e-mail, videoconferència) segons s'ha establert.

Tutoria i comunicació:
En cas que no es puguin fer tutories ni pugui haver-hi comunicació presencial s'usarà alguna plataforma virtual habilitada per la UdG.