Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Descripció dels diferents mercats financers que existeixen. Anàlisi dels principals intermediaris, agents, instruments que participen en aquests mercats.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup AC

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARIA TERESA BOSCH BADIA
Idioma de les classes:
Català (80%), Anglès (20%)

Competències

  • CG1- Seleccionar i sistematitzar la informació de forma eficient
  • CIFCE8- Integrar el funcionament teòric i pràctic dels mercats financers i analitzar i seleccionar projectes d'inversió, fonts de finançament i riscos financers

Continguts

1. Mercats financers: Concepte, característiques i funcions bàsiques

2. Eficiència dels mercats financers

3. Model d'equilibri dels mercat financer (CAPM)

4. Estratègies d'inversió en els mercats financers

5. Avaluació de la performança de les estratègies en renda variable

6. Ètica i sostenibilitat en els mercats financers

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Classes participatives 30 0 30
Elaboració de treballs 15 60 75
Prova d'avaluació 5 40 45
Total 50 100 150

Bibliografia

  • Bodie, Zvi, Kane, Alex and Marcus, Alan (2014). Investments (10th). McGraw-Hill/Irwin. Catàleg
  • Burton G.Malkiel (2015). Random Walk Down Wall Street (11th revised edition). W. W. Norton & Company. Catàleg
  • Valdez, Stephen and Molyneux, Philips (2012). An introduction to global financial markets (7th). Palgrave, Macmillan. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Exercicis, treballs i casos Cada un o dos temes l'estudiant haurà de realitzar una activitat individualment i/o en grup, segons s'estableixi a començament de curs. Aquesta activitat implicarà un treball previ de l'alumne i es podrà requerir que s’exposi davant la resta de classe. Les activitats seran diverses (per exemple, cerca d'informació per treballar a classe, comentari d'un article, seguiment d'una notícia, casos pràctics). El compliment d'aquest requisit podria suposar la utilització per part de l'estudiant d'eines informàtiques, recursos digitals o bases de dades . L'estudiant rebrà l'assessorament oportú a classe per part del profesor. 30
Examen Les proves es faran a classe i de forma individual. Podrà combinar qüestions teòriques i practiques amb l'objectiu d'avaluar la capacitat de comprensió i de síntesi, la lògica del plantejament, la claredat i la validesa de la resposta 60
Classes participatives S'avaluarà participació activa dels alumnes a classe 10

Qualificació


Per fer mitjana de les dues proves parcials de l'avaluació continuada cal obtenir una nota mínima de 4 sobre 10 en cada una de les proves.
La nota dels exercicis i treballs no és recuperable.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La no presentació a l'examen individual tindrà una qualificació de "No Presentat", encara que s'hagi assistit a classe i fet els treballs

Observacions

L’avaluació continuada que es duu a terme en aquesta assignatura pressuposa un treball també continuat per part de l’estudiant. Per tant, cal fer un seguiment diari de la matèria de l'assignatura complementant els apunts de classe amb la bibliografia recomanada i consultant allò que calgui en les hores convingudes de tutoria durant el curs.

Les pràctiques i els treballs que es fan a classe tenen com a objectiu posar en pràctica el contingut teòric de l'assignatura. Per això, és essencial portar al dia el contingut teòric i la matèria que es treballa a classe.

Cal estudiar els temes amb una visió àmplia, considerant la seva interrelació amb els altres temes.

En les sessions de classe es convidarà a l’estudiant a participar activament.

Els exàmens individuals seran de caràcter teòric i pràctic i inclouran preguntes sobre els temes i treballs de l'avaluació continuada.

Assignatures recomanades

  • Estadística
  • Gestió financera I