Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2010
Descripció:
L’atenció a les persones sanes o malaltes defineix la infermeria com a professió. Per poder dur a terme aquesta tasca és imprescindible conèixer l’estructura i el funcionament de l’organisme condicions normals. L’estructura, morfologia i el funcionament són la base del disseny del programa docent de l’assignatura Estructura i funció del cos humà Aquesta assignatura pretén aportar els coneixements de l’anatomia i fisiologia dels diferents aparells del cos humà i les implicacions d’aquests coneixements, en la valoració, en la planificació de l’atenció i en els procediments d’infermeria. Els continguts generals són: La cèl•lula i les seves funcions. Estructura molecular de la matèria viva. Genètica molecular. El sistema esquelètic. El sistema nerviós. El sistema endocrí. Anatomia i fisiologia del sistema cardiovascular. El sistema limfàtic. Anatomia i fisiologia del sistema respiratori. Anatomia i fisiologia del sistema digestiu. El sistema renal. El sistema reproductor. Sang i immunitat.
Crèdits:
9
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Poc (25%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:

Grup B

Durada:
Anual
Professorat:

Grup F

Durada:
Anual
Professorat:

Altres Competències

 • Identificar els òrgans i estructures que composen els diferents sistemes i aparells del cos humà a partir de les seves característiques morfològiques
 • Identificar el funcionament dels diferents òrgans i sistemes que configuren el cos humà
 • Ser conscient dels aspectes ètics i desenvolupar un sistema d ’actituds per a la intervenció social i sanitària
 • Promoure l ’esperit de recerca en la pràctica diària com a element de millora professional
 • Considerar l’atenció física, psicològica, social, emocional i espiritual, incloent les necessitats de confort, nutrició i higiene personal, pel manteniment de les activitats de la vida quotidiana
 • Utilitzar els coneixements sobre la bioquímica de regulació per identificar els processos fisiològics
 • Realitzar valoracions exhaustives i sistemàtiques utilitzant les eines i marcs adequats
 • Considerar globalment els factors físics, socials, culturals, psicològics, espirituals i ambientals
 • Reconèixer i interpretar els signes normals de la salut i fer una primera aproximació a la malaltia o alteració
 • Aplicar les ciències naturals i de la vida.
 • Aplicar els principis d’investigació i informació
 • Posar en pràctica els principis de salut i seguretat, incloent les habilitats de mobilització i la higiene de la postura
 • Avaluar els programes d’atenció més apropiats a les necessitats del pacient, considerant els cuidadors, la família i d’altres treballadors sanitaris o socials.

Continguts

1. I. ESTRUCTURA MOLECULAR DE LA MATÈRIA VIVA

          1.1. Tema 1: Bioelements i Biomolècules Introducció a la bioquímica. Elements químics de la matèria viva. Definició i classificació.

          1.2. Tema 2: Aigua i sals minerals Estructura de l’aigua. Propietats físico-químiques. Concepte de pH. Sistema de tampó. Osmosis i pressió osmòtica. Classificació i funcions de les sals minerals.

          1.3. Tema 3: Els carbohidrats Característiques estructurals i propietats generals dels glúcids. Oligosacàrids i polisacàrids.

          1.4. Tema 4:- Els lípids. Característiques generals del lípids. Classificació. Estructura. Propietats i funcions biològiques.

          1.5. Tema 5: Les proteïnes Aminoàcids: estructura i classificació. L’enllaç peptídic. Pèptids i proteïnes: nivells d’estructuració. Desnaturalització. Classificació de les proteïnes. Propietats i funcions biològiques.

          1.6. Tema 6: Els àcids nucleics Bases púriques i pirimidíniques. Nucleòsids i nucleòtids. Estructura del DNA: model de Watson i Crick. Tipus de RNA i nivells d’estructuració.

2. II.- ENZIMS I CINÈTICA ENZIMÀTICA

          2.1. Tema 7: Els Enzims Naturalesa i funció. Classificació i nomenclatura dels enzims.

          2.2. Tema 8: Cinètica enzimàtica Energia lliure i constant d’equilibri. Equació de Michaelis-Menten, Km, Vmax. Cofactors i vitamines.

          2.3. Tema 9: Regulació de l’activitat enzimàtica Efecte de la temperatura, pH, força iònica, concentració de substrat. Inhibició enzimàtica.

3. III.- METABOLISME

          3.1. Tema 10: Introducció al Metabolisme Concepte de metabolisme i ruta metabòlica. Transformacions catabòliques, anabòliques i amfibòliques. Principis de Bioenergètica: principis de la termodinàmica i la seva aplicació als sistemes biològics. L'ATP com a transportador d’energia lliure. Altres compostos amb elevat contingut energètic. Transportadors de poder reductor.

          3.2. Tema 11: El Cicle de Krebs Visió general del cicle de l’àcid cítric. Etapes. Cicle del Glioxilat.

          3.3. Tema 12: Transport electrònic i fosforilació oxidativa Reaccions d'oxidació-reducció. Potencial redox i canvis d’energia lliure. Descripció de la cadena de transport electrònic. La fosforilació oxidativa. Acoblament amb el transport electrònic.

          3.4. Tema 13: Metabolisme dels glúcids Catabolisme dels carbohidrats. La glucòlisi, gluconeogènesi, glicogenòlisi, glicogenogènesi i ruta de les pentoses fosfat.

          3.5. Tema 14: Metabolisme del lípids Catabolisme dels àcids grassos: la beta oxidació. Cetogènesi. Biosíntesi dels àcids grassos. Biosíntesi del colesterol i derivats.

          3.6. Tema 15: Metabolisme dels aminoàcids Cicle del nitrogen. Proteòlisi. Degradació dels aminoàcids: cetogènics i glucogènics. Eliminació de l’amoníac: cicle de la urea. Biosíntesi d’aminoàcids.

          3.7. Tema 16: Metabolisme dels nucleòtids Degradació dels àcids nucleics. Degradació i biosíntesi de nucleòtids purínics i pirimidínics.

4. IV - GENÈTICA MOLECULAR

          4.1. Tema 17: La replicació del DNA El Dogma Central de la Biologia Molecular. Organització del DNA. Replicació del DNA. DNA polimerasa i altres enzims.

          4.2. Tema 18: Transcripció i regulació de l’expressió gènica L’RNA missatger. Mecanisme de la transcripció: iniciació, allargament i finalització. L'RNA polimerasa. Sentit de síntesi.

          4.3. Tema 19: El Codi Genètic i la Síntesi de Proteïnes Establiment i característiques del Codi Genètic. Codó d’iniciació i codons sense sentit. Universalitat del codi genètic. El ribosoma com a lloc de síntesi de proteïnes. L'RNA de transferència. Activació dels aminoàcids. Mecanisme de la traducció. Els polisomes. Modificacions post-traduccionals de les proteïnes.

5. V.- LA CÈL•LULA I LES SEVES FUNCIONS

          5.1. Tema 20: La cèl•lula Definició de cèl•lula. Tipus de cèl•lules. Estructura cel•lular: nucli, citoplasma i orgànuls citoplasmàtics.

          5.2. Tema 21: Membrana cel•lular Composició i estructura. Mecanismes de transport.

          5.3. Tema 22: Divisió cel•lular, diferenciació i especialització Divisió mitòtica i meiòtica. Formació de teixits, òrgans, aparells i sistemes.

6. VI.- ELS TEIXITS

          6.1. Tema 23: Teixit epitelial, teixit nerviós, teixit muscular i teixit esquelètic.

7. VII -MÈTODES PER L’ESTUDI DE L’ANATOMIA

          7.1. Tema 23: Mètodes d’estudi: Anatomia regional. Anatomia sistèmica. Anatomia clínica. Postura anatòmica. Els plans i eixos: relacions entre plans i eixos.Termes de direcció.

          7.2. Tema 24:Classificació de les articulacions i moviments articulars. Segons la funció:Sinartrosis. Amfiartrosis. Diartrosis /Sinovials Segons els eixos de moviment:Uniaxials.Biaxials.Multiaxials

          7.3. Tema 25:Moviments articulars:M. angulars: Flexió / Extensió, Abducció/ Adducció. M. circulars: Rotació / Circumducció, Supinació/ Pronació. M. especials: Inversió / Eversió, Protusió / Retracció, Elevació / Depressió

8. VIII -SISTEMA MUSCULOESQUELÈTIC.

          8.1. Tema 26: Teixit ossi, articular i muscular: Generalitats. L'os: morfologia, classificació i arquitectomia. Articulacions: morfologia, classificació i dinàmica. sistema muscular: miologia i mecànica muscular. estructura i unió neuromuscular.

          8.2. Tema 27: L’esquelet: Esquelet axial. Cap, hioides, oïda, Columna vertebral, Tòrax. Esquelet apendicular: Cintura toràcica: Clavícula, Escàpula, Extremitats superiors: Húmer, Cúbit, Radi, Ossos del carp Metacarpians, Falanges.

          8.3. Tema 28. Trajectòria (origen i inserció), funcions, innervació i estiraments musculars: Conceptes de sinèrgia, agonisme i antagonisme muscular.

9. IX -SISTEMA NERVIÓS

          9.1. Tema 29: Estructura, organització i funcions del sistema nerviós: F. sensitiva, F. integradora, F. motora. Histologia del teixit nerviós.

          9.2. Tema 30: Sistema nerviós central: Medul.la espinal: Morfologia, Estructura, Funcions. Efectes lesió medul•lar Encèfal.Tronc encefàlic.Cerebel. Diencèfal. Cervell.Meninges.El líquid cefaloraquidi(LCR). Circulació del LCR.

          9.3. Tema 31. Sistema nerviós perifèric.Nervis raquidis. Nervis cranials. Reflexes sistema nerviós somàtic. Sistema nerviós autònom. Sistema simpàtic. Sistema parasimpàtic.

10. X - EL SISTEMA ENDOCRÍ.

          10.1. Tema 32. Les glàndules endocrines: Localització i funció. Hormones secretades per cada glàndula. Regulació de la secreció hormonal: Mecanismes de retroalimentació positiva i negativa. L'hipotàlem i la hipòfisi. L'eix hipotàlamo-hipofític. La tiroide, les paratiroides. L'activitat i funció tiroidal i paratiroidal. Regulació de la calcèmia. Glàndules suprarenals. Estructura i funció.

11. XI -SISTEMA CARDIOVASCULAR:ANATOMIA I FISIOLOGIA

          11.1. Tema 33. El cor. Funció. Localització i límits. Cobertes. Estructura: Paret cardíaca: Epicardi, Miocardi,Endocardi.Cavitats: Aurícules, Ventricles, Envans o septes.Irrigació de les cèl•lules miocàrdiques.

          11.2. Tema 34. Sistema de conducció del cor. Nòdul sinusal. Nòdul auriculoventricular. Feix de His. Xarxa de Purkinje. Electrocardiograma normal.

          11.3. Tema 35. El cicle cardíac: Sístole auricular. Contracció ventricular isovolumètrica. Ejecció. Relaxació ventricular isovolumètrica.Ompliment ventricular passiu

          11.4. Tema 36: Principi fonamental de la circulació: el gradient de pressió. Relació pressió arterial i sistema cardiovascular: Despesa cardíaca i Resistència perifèrica. Mecanismes de control vasomotor. Reflex de pressió vasomotor. Quimioreflexes vasomotors. Retorn venós al cor. Control nerviós del cor

          11.5. Tema 37: Artèries i venes principals. Signes vitals: Control i interpretació.

12. XII -SISTEMA RESPIRATORI: ANATOMIA I FISIOLOGIA

          12.1. Tema 38: Vies respiratòries: Tracte respiratori superior: nas, faringe, laringe. Tracte respiratori inferior: Tràques, arbre bronquial i pulmons.Regulació i adequacio de l’entrada d’aire. Acció sincronitzada del mecanisme de deglució. Mecanisme de defensa de l’aparell respiratori: Acció aerodinàmica, Cèl•lules sistema immunitari. Fonació i articulació de la veu. Ventilació. Fases respiració: Inspiració, Expiració, Circulació pulmonar.

13. XIII - ANATOMIA I FISIOLOGIA DEL SISTEMA DIGESTIU.

          13.1. Tema 39. Anatomia de la boca, llengua, aparell dentari, glàndules salivals. Faringe, esòfag, estómac, duodè. Budell prim, còlon, recte. Peritoneu i mesenteris. Fetge i vies biliars. Pàncrees i melsa.

          13.2. Tema 40. Fisiologia del sistema digestiu. Estructura, mobilitat i funcions secretores. Funció i absorció. Funcions del fetge.

14. XIV: EL SISTEMA URINARI

          14.1. Tema 40: Anatomia: concepte. Ronyons: morfologia exterior i estructura. Via excretora: Calze renal, pelvis renal i urèters. Bufeta de l'orina i uretra.

          14.2. Tema 41: Fisiologia. La funció renal. Funcions glomerulars i tubulars. Mecanismes de formació i excreció d'orina. Esquilibri àcid-base. Distribució dels líquids corporals: Regulació del volum i composició. Mecanisme fosfocàlcic.

15. XV: EL SISTEMA REPRODUCTOR

          15.1. Tema 42: Anatomia i fisiologia de l’aparell reproductor masculí. Els testicles, l’epidídim, el conducte deferent, el conducte ejaculador, la uretra. Les glàndules accessòries: vesícules seminals, pròstata i glàndules bulbouretrals. El penis: mecanismes d’erecció i ejaculació. Característiques del semen. Anatomia i fisiologia de l’aparell reproductor femení. Els ovaris, les trompes de fal•lopi, l’úter, la vagina, la vulva. Cicle ovàric i cicle menstrual. Les glàndules mamàries. Gametogènesi: espermatogènesi i oogènesi. Fecundació.

16. XVI: SANG I IMMUNOHEMATOLOGIA.

          16.1. Tema 43: Composició de la sang, cèl.lules sanguínies: Eritròcits: Metabolisme del ferro i de l'hemoglobina. granulòcits: Sistema mononuclear fagocític. Sistema del complement. Immunitat específica. La resposta inflamatòria. linfòcits: Immunoglobulines. Immunitat específica. immunització. Grups sanguinis. Immunohematologia. Hemostàsia i coagulació.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 24,00 17,00 41,00
Elaboració individual de treballs 0 6,50 6,50
Exposició dels estudiants 3,00 4,00 7,00
Lectura / comentari de textos 0,50 1,00 1,50
Prova d'avaluació 3,00 43,00 46,00
Resolució d'exercicis 1,50 2,50 4,00
Sessió expositiva 69,00 0 69,00
Sessió participativa 3,00 2,00 5,00
Sessió pràctica 4,50 4,00 8,50
Tutories de grup 1,00 2,00 3,00
Visionat/audició de documents 1,50 1,00 2,50
Total 111,00 83,00 194

Bibliografia

 • Nelson, David L., Cox, Michael M., Lehninger, Albert L. (2005). Lehninger principios de bioquímica (4ª ed.). Barcelona: Omega. Catàleg
 • Guyton, Arthur C., Hall, John E., Agud Aparicio, José Luis (cop. 2001). Tratado de fisiología médica (10ª ed.). Madrid [etc.]: McGraw-Hill Interamericana. Catàleg
 • NETTER, FRANK H (1999). Atlas de Anatomía Humana (2ª). Barcelona. Ed.: Masson. Catàleg
 • Sobotta, Johannes (2000). Atlas de anatomía humana Sobotta (21ª ed). Madrid: Médica Panamericana. Catàleg
 • Netter, Frank H. (1987). Sistema nervioso. Barcelona: Salvat. Catàleg
 • Thibodeau, Gary A., Patton, Kevin T. (cop. 2000). Anatomía y fisiología (4a ed.). Madrid: Barcelona [etc.]: Harcourt. Catàleg
 • Field, Derek (cop. 2004). Anatomía : palpación y localización superficial. Barcelona: Paidotribo. Catàleg
 • Tortora, Gerard J., Grabowski, Sandra Reynolds (cop. 2002). Principios de anatomía y fisiología (7ª ed.). México: Oxford University Press. Catàleg
 • Cortés, Valerià (cop. 1994). Anatomía, academia y dibujo clásico. Madrid: Cátedra. Catàleg
 • Reith, Edward J., Breidenbach, Bertha, Lorenc, Mary (1982). Texto básico de anatomía y fisiología para enfermería. Barcelona: Doyma. Catàleg
 • Gagey, Pierre-Marie, Weber, Bernard (cop. 2001). Posturología : regulación y alteraciones de la bipedestación. Barcelona [etc.]: Masson. Catàleg
 • Enciclopèdia de medicina i salut (1989-1991). Barcelona: Enciclopèdia Catalana. Catàleg
 • Lindner, Udo K., Dubin, Dale (1995). Introducción a la electrocardiografía : método autodidactade interpretación del ECG (Trad. de la sexta edición alemana). Barcelona, etc.: Masson. Catàleg
 • Anderson, Bob (1992). Cómo rejuvenecer el cuerpo estirándose : guía completa de ejercicios de estiramiento, la técnica más sencilla y directa para lograr flexibilidad y relajación corporales. Barcelona: Integral. Catàleg
 • Snell, Richard S. (cop. 2003). Neuroanatomía clínica (5ª ed.). Buenos Aires [etc.]: Editorial Médica Panamericana. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Sessions magistrals Examen: test i tema
Pràctica Nº2:
Observació postural global estructurada.
Reconèixer les estructures corporals des d'un marc específic.
Reconèixer i relacionar ls estructures corporals en el cos des d'un marc global.
Pràctica Nº3: Reconeixement muscular a partir de l'anatomia superficial Descripció anatòmica i reproducció de la funció muscular a partir d'un company.
Crani: Construir el crani encaixant les diferents peces òssies. Orientar i descriure els ossos del crani amb propietat, relacionar-los a partir de les sutures cranials
Orientar i anomenar amb propietat les diferents peces òssies crani. Anomenar, localitzar i relacionar les sutures del crani.
Pràctica Nª 4 i 5.Reproduir la funció muscular considerant l'origen, la inserció, la funció, la innervació i l'estirament associat. La correcta reproducció de la funció muscular requerida
Nº6 Visionat de DVD en refererent al sistema nerviós. Resposta d'un qüestionari guiat. Reconèixer i localitzar les principals estructures que composen la neurona.
Identificar el funcionament de les vies aferents i eferents del sistema nerviós0
Nº7 Material multimèdia: Anàlisi, lectura i descripció d'una fase del cicle cardíac a partir d'una imatge aturada. Identificar, descriure i relacionar una làmina multimèdia que representa una fase del cicle cardíac aturada.
Tècnica de dibuix: Esbossos de peces òssies: Inclou:
- OS llarg: Húmer, fèmur, cúbit, radi, tíbia peronè, flange...
- Vèrtebra tipus. Visió dorsal, visió perfil, visió anterior.
Inclusió a la memòria de pràctiques
A partir d'una peça òssia, l'escàpula / omòplat: treballar els conceptes d'orientació, identificació de les estructures més importants i descripció anatòmica. Descriure, localitzar i relacionar les principals estructures de l'escàpula a partir borns, angles, cavitats i les pròpies estructures que identifiquen l'estrucura
Anàlisis terminològic en relació al sistema muscular. Recollir i fer la cerca en el diccionari mèdic de la terminologia relacionada amb el sistema muscular. Donar-li un significat adequat i usar-la de forma apropiada a la reproducció del moviment Usar de forma adequada la terminologia relacionada amb el sistema muscular, en la descripció de moviments musculars quotidians
Làmina: Identificar / Localitzar les principals artèries i venes corporals. Identificar la localització exacta de les principals artèries (9) de presa de pols. Descriure la localització anatòmica de l'artèria de referència. Identificar / Localitzar les principals artèries i venes corporals.
Lectura i comentari d'un article referent a la descripció i control dels signes vitals Reconèixer les característiques principals que caracteritzen els signes vitals.
Elaborar un mapa conceptual de l'asignatura organitzant i relacionant els conceptes dels grans blocs temàtics. Incloure a la memòria de pràctiques
Prova de resposta multiple i temes a desenvolupar de 1er i 2on semestre La correcció en la selecció de les respostes múltiples. El guió previ i la correcció en el desenvolupament
ABP: Aprenentatge Basat amb Problemes Avaluació Qualitativa del procés d'aprenentatge en cadascuna de les sessions tutorials.

Qualificació

Els estudiants es poden acollir a dues formes d'avaluació possibles,

a) Avaluació continuada formativa.
b) Avaluació objectiva.

En ambdós casos s'ha de superar l'examen de continguts de resposta múltiple amb una nota igual o superior a 5.

S'ofereix la possiblitat extraordinària d'eliminar la matèria corresponent al primer semestre a partir de l'EXAMEN ELIMINATORI DE FEBRER. Les característiques de la prova parcial són les següents:
- Prova objectiva eliminatòria (parcial).
- Característiques: 40 preguntes test de resposta múltiple i 2 temes.
- Procediment d'avaluació:
-Test només hi ha una resposta correcta. Cada pregunta ben contestada comptabilitza 2 punts. Cada pregunta no contestada no comptabilitza. Cada pregunta errònia descompta 0,25 punt. El total de l’examen test són 80 punts.
-Temes: es proposen 4 temes i se n'han de desenvolupar 2. Els 2 temes compten 20 punts. Cadascun d'ells comptabilitza 10 punts.
La matèria quedarà alliberada amb una nota igual o superior a 50 punts.

PRIMERA CONVOCATÒRIA JUNY i SEGONA CONVOCATÒRIA DE JULIOL:

- ELS ALUMNES QUE NO HAN ALLIBERAT MATÈRIA:

-Prova objectiva de resposta múltiple.
-Característiques: 80 preguntes test i 4 temes.
-Procediment:
-Test: Només hi ha una resposta correcta. Cada pregunta ben contestada comptabilitza 1 punt. Cada pregunta no contestada no comptabilitza. Cada pregunta errònia descompta 0,25 punts. El total de l’examen test són 80 punts.
- Temes: Es proposen 8 temes i se n'han de desenvolupar 4. Els 4 temes compten 20 punts. Cadascun d'ells 5 punts.


- ELS ALUMNES QUE HAN ALLIBERAT MATÈRIA AL FEBRER:

-Prova objectiva de resposta múltiple.
-Característiques: 40 preguntes test i 2 temes.
-Procediment.
-Test: Només hi ha una resposta correcta. Cada pregunta ben contestada comptabilitza 2 punts. Cada pregunta no contestada no comptabilitza. Cada pregunta errònia descompta 0,25 punt. El total de l’examen test són 80 punts.
-Temes: es proposen 4 temes i se n'han de desenvolupar 2. Els 2 temes compten 20 punts. Cadascun d'ells comptabilitza 10 punts.
La matèria quedarà alliberada amb una nota igual o superior a 50 punts.

EXAMEN TEÒRIC PRÀCTIC:

L'examen teòric-pràctic de musculatura. L'examen és obligatori per tots els estudiants. Es realitza amb parella i es demana l'origen, inserció, funció, innervació i estirament associat dels principals grups musculars. Alhora s'avalua el coneixement del llenguatge de la ciència, la seva aplicació. Així mateix la forma de mobilització del company i la correcta transferència de la postura. L'examen és en base 10. S'inclou una qüestió de la musculatura del tronc i extremitats superiors 3,5 punts, una qüestió d'extremitats inferiors 3,5. Una qüestió del llenguatge de la ciència 1,5 punts. La qualitat tècnica d'informació comunicació. L'expressió oral, la correcta mobilització del company. 1,5 punt.

AVALUACIÓ DE LES CLASSES PRÀCTIQUES:

Memòria lliurament obligatori: Cal entregar la memòria de pràctiques. Consta d'un quadern amb làmines on es recullen les pràctiques amb la data de realització de la pràcitca i enumerades. Incloure els dibuixos, esquemes anatòmics, estructures òssies, grups musculars, acompanyat de les descripcions i mapes conceptuals corresponents.El lliurament de la memòria obligatòria és un requisit indispensable per poder aprovar l'assignatura.

Memòria opcional: En aquest cas, tan sols l'han de realitzar els estudiants que s'hagin acollit a l'avaluació continuada formativa(cas b).
El concepte correspon al quadern amb làmines on es recullen les pràctiques i, a més, s'hi afegeixen les tasques opcionals que el/s professor/s proposen durant les sessions magistrals. L'objectiu és aconseguir l'assoliment dels continguts en el procés d'ensenyament aprenentatge. Al final de curs es proposa una data en la qual l'estudiant ha de presentar oralment l'estructura i composició de la memòria.
a) Avaluació continuada formativa.

Correspon a la nota ponderada següent:
a) Mitjana de la nota de l'examen del primer i segon semestre o l'examen final de juny multiplicat per 0,75.
b) Examen de músculs multiplicat per 0,25.
c) La suma de a) + b) es multiplica per 0,9.
d) La nota de ABP es multiplica per 0,1 i se li suma c)
e) A la nota final d) se li suma un màxim de 1,5 punts de l'esposició oral de la memòria.
Mitjana de la nota de l'examen del primer i segon semestre o l'examen final de juny multiplicat per 0,75.

b) L'avaluació final de l'avaluació objectiva correspon:
a) global de juny multiplicat per 0,75.
b) Examen de músculs multiplicat per 0,25.
c) La suma de a) + b) es multiplica per 0,9.
d) La nota de ABP es multiplica per 0,1 i se li suma c)

PS:
-No es calcula la mitjana amb una nota de l'examen final inferior a 4.
Observacions

TEMPORALITZACIÓ:
Teoria: del 12 de setembre al 5 de desembre de 2007 i del 11 de febrer al 16 de maig de 2008.

Les classes teòriques serà de tipus magistral, basades en l’exposició del professor del tema corresponent, utilitzant els mitjans audiovisuals disponibles.
A l’inici la metodologia serà més directiva, tot i que durant el transcurs de les sessions s’intentarà potenciar l’intercanvi i discussió d’idees entre el professor i l’alumne. En cadascuna de les sessions es recomanaran lectures i material bibliogràfic de suport. En la part d'anatomia es realitzaran fitxes d'identificació anatòmica per consolidar els conceptes relacionats.

Les classes pràctiques. En aquest bloc es realitzaran pràctiques de cadascun dels blocs teòrics realitzats. Relacionant directament els continguts de l’aula amb la pràctica proposada.

Les tècniques metodològiques facilitaran el treball individual i de cooperació. Respectant l’autonomia i llibertat a l’alumne per construir el seu propi aprenentatge, promovent la capacitat de raonament i crítica constructiva.

Es facilitarà el suport addicional de les tutories per les necessitats que sorgeixin a nivell individual. Amb l’objectiu d’afavorir la relació d’ajuda i relació educativa i el compromís professional i personal (coparticipació).

El material bibliogràfic el trobareu al mòdul 611/612 de la secció d'infermeria de la biblioteca.

Per qualsevol dubte o qüestió, podeu adreçar-vos a:
Bernat-Carles Serdà i Ferrer
Escola Universitària d'Infermeria
C/ Emili Grahit, 77
17071 Girona
Tel. (+34) 972 418916 (+34) 972 418770
M. (+34) 662086565
Fax. (+34) 972 418773
Despatx nº4
e-Mail: bernat.serda@udg.es