Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2021
Descripció:
Cures d'infermeria de pràctica clínica avançada en persones fràgils amb problemes de salut complexos. Cures complexes de persones diagnosticades de càncer. Cures complexes de persones amb malalties cròniques avançades.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Maria Do Carmo Ferreira Dos Santos  / Concepcio Fuentes Pumarola  / Javier Garcia Alarcon  / Maria Elena Olabarrieta Zaro  / Maria Rosa Suñer Soler
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup B

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Maria Do Carmo Ferreira Dos Santos  / Concepcio Fuentes Pumarola  / Javier Garcia Alarcon  / Maria Elena Olabarrieta Zaro  / Maria Rosa Suñer Soler
Idioma de les classes:

Grup C

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Maria Do Carmo Ferreira Dos Santos  / Concepcio Fuentes Pumarola  / Javier Garcia Alarcon  / Maria Elena Olabarrieta Zaro  / Maria Rosa Suñer Soler
Idioma de les classes:

Competències

 • CB02 - Planificar i prestar cures d'infermeria dirigits a persones, família o grups, orientats als resultats en salut i avaluant el seu impacte, a través de guies de pràctica clínica i assistencial, que descriuen els processos a través dels quals es diagnostica, tracta o cuida un problema de salut
 • CB05 - Diseñar sistemas de cuidados dirigidos a personas, familia o grupos, evaluando su impacto y estableciendo las modificaciones oportunas
 • CB14 - Establir mecanismes d'avaluació, considerant els aspectes cientificotècnics i els de qualitat
 • CB15 - Treballar amb l'equip de professionals com unitat bàsica en què s'estructuren de forma unidisciplinar o multidisciplinari els professionals i altre personal de les organitzacions assistencials
 • CB17 - Subministrar les cures d'infermeria basant-se en l'atenció integral de la salut, el que suposa la cooperació multiprofessional, la integració dels processos i la continuïtat assistencial
 • CB18 - Planificar les estratègies per adoptar mesures de confortabilitat i atenció de símptomes, dirigides a l'pacient i la família, en l'aplicació de cures pal·liatives que contribueixin a alleujar la situació de malalts avançats i terminals
 • CB19 - Incorporar el pensament crític i analític en l'àmbit d'actuació, en la resolució de problemes i en la presa de decisions
 • CB20 - Llegir comprensivament i escriure textos de el propi àmbit de coneixement en llengua anglesa
 • CES03 - Proporcionar les cures d'infermeria necessàries per garantir el benestar i confort a les persones, en totes les etapes de la vida, que es troben en situació de malaltia, patiment o incapacitat i els seus cuidadors / es
 • CES04 - Valorar i interpretar sistemàticament, l'estat de salut i malaltia, sofriment i d'incapacitat de la persona, en totes les etapes de la vida
 • CES10 - Garantir la seguretat de les persones ateses en l'administració de fàrmacs, en les mobilitzacions, en la prevenció d'infeccions, en l'aplicació de les tècniques diagnòstiques i terapèutiques i en les situacions de risc vital
 • CES26 - Ser capaç d'aplicar les tècniques de direcció de grups
 • CES35 - Realitzar les tècniques i procediments de cures d'infermeria, establint una relació terapèutica amb els malalts i familiars

Continguts

1. Infermera de pràctica clínica avançada. 1.1 Competències. 1.2 Àmbits d'actuació. 1.3 Aspectes curriculars. 1.4 Integració de l'evidència a la pràctica. 1.5 Experiències d'èxit.

2. Planificació i avaluació de les cures a persones en situació crítica. 2.1 Ventilació a persones en estat crític. 2.2 Perfusió i trasplantament. 2.3 Perfusió cardiovascular. 2.4 Cirurgia cardíaca. 2.5 Tècniques de perfusió i oxigenació extracorpòria.

3. Gestió de casos de persones adultes. 3.1 Programes d'enllaç i continuïtat assistencial. 3.2 Gestió de casos a persones amb processos crònics i complexes.

4. Anestèsia i sedació d’adults. 4.1 Sedació. 4.2 Abordatge i teràpia del dolor.

5. Seminaris: 1. Mesura outcomes de les cures a persones en unitats de crítics 2. Circulació extracorpòria: Rol infermera perfussionista. 3. Gestió de casos a persones fràgils i cures de complexitat: problemes de salut crònics. 4. Gestió de casos a persones fràgils i cures de complexitat al final de la vida. 5. Sedació. 6. Teràpia del dolor. Dolor irruptiu. 7. Educació per a la salut a persones diabètiques tipus 1 i 2.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Lectura / comentari de textos 0 10,00 0 10,00
Seminaris 15,00 24,50 0 39,50
Sessió participativa 12,00 5,50 8,00 25,50
Total 27,00 40,00 8,00 75

Bibliografia

 • Aragonés Manzanares, María del Rocío (2016). Cuidados intensivos :. Madrid: Editorial Médica Panamericana. Catàleg
 • Solís Muñoz, Montserrat (2005). Enfermería en trasplantes. Madrid: Difusión Avances de Enfermería. Catàleg
 • Belda, F. Javier (2009). Ventilación mecánica en anestesia y cuidados críticos /. Madrid: Arán Ediciones. Catàleg
 • Morillo Rodríguez, F. Javier (2016). Enfermería clínica. Barcelona: Elsevier. Catàleg
 • Fundació Víctor Grífols i Lucas (2003). Ética y sedación al final de la vida. Barcelona: Fundació Víctor Grífols i Lucas. Catàleg
 • Fuentes Pumarola, Concepció. (2010). Manual d'infermeria intensiva. Girona: Universitat de Girona. Catàleg
 • Miguélez-Chamorro, A; Casado-Mora, MI; Company-Sancho, MC; Balboa-Blanco, E; Font-Oliver, MA; Román-Medina, MI. (2019). Enfermería de Práctica Avanzada y gestión de casos: elementos imprescindibles . Enfermería Clínica, 29(2), 99-106. Recuperat 30/06/2021, a https://doi.org/10.1016/j.enfcli.2018.08.005.
 • Rodríguez Calero, MA; Villafáfila Gomila, CJ; Sastre Fullana, P (2019). Enfermeras de práctica avanzada y práctica basada en evidencias.. Enfermería Clínica, 29(2), 119-124. Recuperat 30/06/2021, a https://doi.org/10.1016/j.enfcli.2018.12.007.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Classes expositives i participatives. Avaluació Per aprovar aquesta part d'avaluació dels continguts teòrics cal realitzar una prova tipus test. Es considerà aprovada aquesta part si l'estudiant té una nota mínima de 5. 40
Seminaris El criteri d'avaluació d'aquesta part és l'assistència als seminaris i la participació. 40 No
Lectura de textos i comentari de textos i casos Criteris d'avaluació d'aquesta part: Realitzar les activitats programades pel professorat. Es considerà superada aquesta part si l'estudiant participa i realitza totes les activitats programades amb una nota mínima de 5. 20

Qualificació

Per accedir a l'avaluació continuada cal realitzar totes les activitats d'avaluació: redacció de treballs individuals i en grup, assistència a les sessions, assistència als seminaris i aprovar l'avaluació dels continguts de l'assignatura.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Quan l'estudiant no es presenti a una de les activitats d'avaluació continuada o no lliuri la prova al professor avaluador així com no compleixi la presencialitat de les activitats obligatòries, es considerarà com a No Presentat. Podent-se presentar a l'activitat recuperable si compleix els requisits anteriorment exposats (presencialitat a les activitats obligatòries)

Avaluació única:
Els i les estudiants es podran acollir a l’avaluació única en situacions excepcionals d’acord al Reglament sobre les sol·licituds d’avaluació única al Grau d'Infermeria de la Universitat de Girona, aprovat en la sessió 1/2021 de la Comissió de Govern de la FI.

La prova avaluativa es farà presencial sempre que sigui possible i constarà d'una prova escrita amb preguntes de resposta múltiple i preguntes obertes de resposta curta. En el cas que s'hagués de realitzar via online el tipus d'examen serà el mateix només que s'efectuarà mitjançant la plataforma Moodle.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Els/les estudiants poden solicitar tutories mitjançant email prèviament acordades entre l'estudiantat i el professorat.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

Els/les estudiants es poden comunicar amb el professorat mitjançant les vies habituals com email o mitjançant tutories virtuals, prèviament acordades entre l'estudiantat i el professorat.

Observacions

Els resultats d'aprenentatge d'aquesta assignatura són:
Planifica les cures infermeres en funció de la millor evidència disponible.
Coneix actuacions infermeres que prevenen complicacions i afavoreixen la curació.
Coneix maneres de donar suport a la recuperació i la salut en els processos d'adaptació, canvi i adquisició de noves habilitats superada la situació crítica.
Coneix la fisiopatologia dels problemes de salut associats a situacions crítiques al llarg del cicle vital.

**En aquesta assignatura també és treballa la competència: Desenvolupar la capacitat d’avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere per dissenyar solucions
Els resultats aprenentatge vinculats a aquesta competència són les següents:
Sap fer un ús exclusiu i no sexista del llenguatge
Analitza les diferencies per sexe i les desigualtats de gènere en l’anatomia, la fisiologia, l’etiologia i les patologies en el diagnòstic diferencial, les opcions terapèutiques i la resposta farmacològica així com en el pronòstic.
Reconeix factors de risc associats a complicacions derivades de la situació crítica al llarg del cicle vital.
Reconeix les manifestacions clíniques dels processos patològics i pluripatològics així com la manera en què afecten la qualitat de vida i necessitats del pacient i família en la seva dimensió global.
Mostra sensibilitat en l'atenció de les persones donant exemples de cura posant especial èmfasi en el benestar, el confort, l'ètica i l'educació per a la salut.
Reflexiona des de casos pràctics sobre l'ètica de la cura en situacions de risc de mort o de mort imminent.
Sap realitzar una valoració crítica de la informació (diferències per sexe en morbimortalitat i biaixos i bretxes de gènere) i adoptar pràctiques que incorporin el coneixement de les diferències segons sexe i les desigualtats de gènere.
Sap analitzar l'impacte de gènere individual i poblacional del tipus de sistema d'atenció a la salut.
Coneix les polítiques públiques que afecten la igualtat en la salut i els instruments del "gender mainstreaming" per a la seva aplicació als plans i informes relacionats amb la salut.
Incorpora eines per avaluar i monitoritzar l'equitat de gènere en les intervencions relacionades amb la salut.
Sap identificar casos de violència de gènere i coneix els protocols d'actuació davant de les situacions de sospita i/o maltractament (físic, psicològic o sexual).

Assignatures recomanades

 • Bases conceptuals del coneixement infermer
 • Bioestadística, epidemiologia i demografia
 • Infermeria clínica de l'adult I
 • Infermeria clínica de l'adult II
 • Infermeria clínica maternoinfantil
 • Infermeria comunitària I
 • Infermeria comunitària II
 • Llenguatge científic i sistemes d'informació
 • Pràcticum 10. Entorn comunitari avançat
 • Pràcticum 11. Avançat
 • Pràcticum 12. Avançat. Avaluació de Competències Objectiva i Estructurada (ACOE)
 • Pràcticum 4. Entorn hospitalari avançat
 • Pràcticum 5. Entorn específic
 • Pràcticum 6. Entorn específic. Avaluació de Competències Objectiva i Estructurada (ACOE)
 • Pràcticum 7. Entorn específic
 • Pràcticum 8. Entorn específic
 • Pràcticum 9. Entorn específic
 • Pràctiques de simulació clínica I
 • Pràctiques de simulació clínica II
 • Pràctiques de simulació clínica III
 • Psicologia aplicada a les alteracions de salut
 • Psicologia de la salut i habilitats comunicatives

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Escenari de 100% presencialitat: no es produirà cap modificació en les activitats, a excepció de la presencialitat amb professorat de les mateixes (100%).

Escenari de 100% virtualitat: Les activitats seran virtuals i es mantindran les diferents activitats d'avaluació en entorn virtual.

Modificació de l'avaluació:
L'adaptació virtual de l'assignatura, si fos necessari, no implicaria cap canvi en els criteris d'avaluació ni en la ponderació de les activitats descrites en el disseny original.

Els seminaris d'anàlisi i discussió d'articles científics o casos relacionats amb la infermeria de pràctica avançada, es realitzarien de forma virtual en cas necessari. La tasca realitzada s'enviaria mitjançant tasques específiques en el Moodle.

Tutoria i comunicació:
Els/les estudiants es poden comunicar amb el professorat mitjançant les vies habituals com email o mitjançant tutories virtuals, prèviament acordades entre l'estudiantat i el professorat.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.