Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2021
Descripció:
Conceptes d'urgència i emergència. Sistema integral d'urgències. Organització general de les urgències. Transport sanitari i fisiopatologia del transport. Valoració inicial del pacient urgent. Atenció d'infermeria a múltiples víctimes. Suport vital bàsic i avançat. Urgències mèdiques. Hemorràgies i xoc. Traumatismes greus. Lesions òssies, articulars i musculars. Ferides, mossegades i picades. Urgències relacionades amb el fred i la calor. Lesions per agents físics. Intoxicacions.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
Vicenç Carreras Frau  / Aaron Castanera Duro  / Montserrat Corominas Iglesias  / Jose Garre Olmo  / Lourdes Juanola Fita  / Maria del Carmen Malagon Aguilera  / Josep Olivet Pujol  / Laia Salleras Duran
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup B

Durada:
Anual
Professorat:
Vicenç Carreras Frau  / Aaron Castanera Duro  / Montserrat Corominas Iglesias  / Gemma Fontbernat Mach  / Lourdes Juanola Fita  / Josep Olivet Pujol  / Laia Salleras Duran  / Immaculada Ventura de Blas
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CB01 - Ser capaç, en l'àmbit de la infermeria, de prestar una atenció sanitària tècnica i professional adequada a les necessitats de salut de les persones a les que atenen, d'acord amb l'estat de desenvolupament dels coneixements científics de cada moment i amb els nivells de qualitat i seguretat que s'estableixen en les normes legals i deontològiques aplicables
 • CB06 - Basar les intervencions infermeres en l'evidència científica i en els mitjans disponibles
 • CB17 - Subministrar les cures d'infermeria basant-se en l'atenció integral de la salut, el que suposa la cooperació multiprofessional, la integració dels processos i la continuïtat assistencial
 • CB19 - Incorporar el pensament crític i analític en l'àmbit d'actuació, en la resolució de problemes i en la presa de decisions
 • CB20 - Llegir comprensivament i escriure textos de el propi àmbit de coneixement en llengua anglesa
 • CES01 - Realitzar tècniques i teràpies específiques i / o complementàries a les cures d'infermeria amb seguretat i eficàcia
 • CES06 - Aplicar les tecnologies i sistemes d'informació i comunicació de les cures de salut
 • CES10 - Garantir la seguretat de les persones ateses en l'administració de fàrmacs, en les mobilitzacions, en la prevenció d'infeccions, en l'aplicació de les tècniques diagnòstiques i terapèutiques i en les situacions de risc vital
 • CES20 - Analitzar les situacions de risc vital i saber executar maniobres de suport vital bàsic i avançat

Continguts

1. Introducció als sistemes d'emergències mèdiques

          1.1. Concepte i objectius

          1.2. Funcions i limitacions

          1.3. Recursos sanitaris

2. Valoració física del malalt

          2.1. Pautes generals d'actuació

                    2.1.1. Valoració de l'escenari

                    2.1.2. Valoració inicial

                    2.1.3. Historia i exploració física

          2.2. Mobilitzacions inicials en el malalt mèdic

3. Suport vital bàsic instrumentalitzat i desfibril·lació externa automàtica

          3.1. Què és la ressuscitació?

          3.2. La cadena de la supervivència

          3.3. Suport vital bàsic en l'adult

          3.4. Dispositius per a la via aèria

          3.5. La desfibril·lació externa automàtica

                    3.5.1. Què és un desfibril·lador extern automàtic (DEA)?

                    3.5.2. Ús del DEA

          3.6. El suport vital bàsic pediàtric

          3.7. L'obstrucció de la via aèria

4. Hemorràgies i xoc

          4.1. Tipus de hemorràgies i signes de gravetat

          4.2. Pautes d'actuació

          4.3. Reconeixement i tractament inicial del xoc

5. Urgències mèdiques

          5.1. Malalties sobtades

          5.2. Urgències respiratòries

          5.3. Urgències cardiovasculars

          5.4. Al·lèrgies

          5.5. Enverinaments i sobredosis

6. Urgències traumatologia

          6.1. Conceptes generals:

                    6.1.1. Introducció:concepte, epidemiologia, periodes de mortalitat. Cinemàtica dels accidents.

          6.2. Atenció inicial al malalt traumàtic: valoració cABCDE i secundària.

          6.3. Maneig via aeria, TCE, traumatisme vertebral i medul·lar, toràcic, abdominal, pèlvic i penetrant.

          6.4. Traumatismes en situacions especials: embarassades, nens i ancians.

          6.5. Petita trauma.

7. Urgències relacionades amb el fred i la calor

          7.1. Urgències ambientals

                    7.1.1. Trastorns relacionades amb el fred

                    7.1.2. Trastorns relacionades amb la calor

          7.2. Lesions per agents físics

                    7.2.1. Cremades, tipus de cremades, primers cuidats

                    7.2.2. Cremades per substancies químiques

                    7.2.3. Cremades per electricitat, electrocució

8. Planificació i resposta davant d'una catàstrofe

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 18,00 31,00 0 49,00
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 0 4,50 1,75 6,25
Prova d'avaluació 2,00 0 0 2,00
Sessió expositiva 9,00 61,75 18,00 88,75
Sessió pràctica 2,00 2,00 0 4,00
Total 31,00 99,25 19,75 150

Bibliografia

 • Chapleau, Will (2008). Técnico en emergencias sanitarias:. Madrid: Elsevier. Catàleg
 • Douglas, Graham (2014). Macleod exploración clínica (13a ed.). Barcelona: Churchill Livingstone/Elsevier España. Catàleg
 • Proehl, Jean A (2005). Enfermería de urgencias : (3a ed.). Madrid [etc.]: Elsevier. Catàleg
 • Newberry, Lorene (2006). Sheehy manual de urgencia de enfermería (6ª ed.). Madrid [etc.]: Elsevier. Catàleg
 • PHTLS : (2012) (7a ed.). Barcelona: Elsevier. Catàleg
 • Jiménez Murillo, L.. Montero Pérez, F. J.. Aguilar Humanes, F.. (2015). Medicina de urgencias y emergencias : (5a ed.). Barcelona [etc.]: Elsevier. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Aprenentatge basat en problemes Assignatura transversal, nota obtinguda del ABP 10 No
Pràctica 4 Pràctica integrada en suport vital instrumentat. Avaluació en SV instrumentat. Avaluació mitjançant programa de simulació RCP. 5 No
Pràctica 10 Avaluació: Pràctica integrada simulació clínica Avaluació mitjançant simulació clínica. 35
Prova d'avaluació teòrica. Avaluació teórica tipus test i preguntes curtes. 50

Qualificació

L'avaluació de l'assignatura és a través d'avaluació continuada.
Tota prova d'avaluació es considera aprovada amb un 5 sobre 10.
L'assignatura s'aprova sempre i quan s'hagi superat cada prova d'avaluació (es farà la mitjana ponderada sempre i quan totes les proves siguin superades amb una qualificació igual o superior a 5 punts sobre 10) i s'hagi complert els criteris d’assistència establerts.
La nota final estarà constituïda pel 50% de la avaluació teòrica, el 40% de les avaluacions de les pràctiques de laboratori, el 10% del Aprenentatge basat en problemes.
Cada prova escrita o cada activitat d'avaluació continuada s'ha de superar amb un 5 per poder fer mitjana amb la resta d’activitats.
Per tal de poder realitzar les avaluacions de les pràctiques de laboratori es indispensable un 100% d’assistència.
Els estudiants que no hagin superat algun dels apartats podran presentar-se a les activitats de recuperació.
En cas de no superar l'assignatura la nota final serà de 4.
Per aquells estudiants què repeteixin l'assignatura, no es guarda cap nota del curs anterior ni cap activitat realitzada i s'han de tornar a fer totes les parts de l'assignatura i presentar-se a totes les activitats d'avaluació amb excepció del procés d'ABP en cas què es tingui superat.
La denominació de Matricula d'Honor queda subjecte a criteri del professorat en cas de què la nota final de l'assignatura es trobi entre 9,00 i 9,99.

ASSISTÈNCIA:
Es obligatòria l’assistència al 100 % dels tallers pràctics:
El professor podrà excloure de l’assistència a la pràctica a aquell estudiant que hi assisteixi amb retard no justificat i/o no compleixi la normativa de laboratoris establerta. En aquest cas es donarà com NO assistència i es considerarà absència no justificada.
Cap estudiant pot assistir a un taller fora del grup assignat. Només es podran fer canvis de grup i/o torn en cas de causa justificada i autoritzada pel coordinador de l’assignatura. Els estudiants que per incompatibilitat d’horaris amb una altra tasca no puguin assistir amb el seu grup, hauran de gestionar la permuta amb un altre estudiant; aquesta permuta haurà de ser comunicada amb l’antelació suficient al professor del taller per part dels dos estudiants i no es portarà a terme fins a rebre la corresponent autorització.
No s’autoritzaran canvis que comportin superar el nombre màxim d’estudiants per grup (12).

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Els estudiants, que per un motiu justificat documentalment, no hagin assistit a alguna activitat obligatòria. Hauran de recuperar-la mitjançant activitats establertes pel professorat.

Avaluació única:
Per optar a l'avaluació única de l'assignatura cal fer una petició formal a la Secretaria Acadèmica del Campus de la Salut. En un termini de 15 dies a partir del començament del curs.

L'avaluació única de l'assignatura per l'estudiant que no s'adhereix a l’avaluació continuada de l'assignatura coincideix amb la prova escrita d'avaluació en un percentatge del 50% (en aquest cas també s'avaluarà el continguts de l'ABP), Avaluació pràctica integrada simulació clínica en un percentatge del 40% i 10% del procediment ABP (activitat obligatòria).

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Es concertaran les tutories individuals i/o grupals per correu electrònic amb el professorat de l'assignatura. Les tutories es poden fer presencialment o virtualment previ acord de les parts.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació i interacció amb l'estudiant es portarà a terme principalment mitjançant la plataforma digital Moodle i el correu electrònic.

Observacions

Els resultats d'aprenentatge que demostrarà l'estudiant en aquesta assignatura són:
Reconèixer les situacions que comporten risc vital.
Reconèixer els processos fisiopatològics associats a les situacions de salut plantejades en la persona adulta, tant en processos aguts o crònics com en situacions crítiques o urgents.
Identificar manifestacions normals i anormals en el procés de valoració del pacient per determinar problemes reals i potencials de la persona malalta.

En aquesta assignatura s'integra la competència transversal: Desenvolupar la capacitat d'avaluar les desigualtats per raó de sexe i gènere, per dissenyar solucions.
Els resultats d’aprenentatge que s’hi vinculen són:
Sap identificar la intersecció de la desigualtat de gènere amb altres eixos de desigualtat (edat, classe, raça etc.)
Identifica els biaixos, estereotips i rols de gènere.
Identifica els biaixos de gènere en el coneixement existent sobre els processos salut-malaltia-mortalitat.

Assignatures recomanades

 • Anatomofisiologia
 • Atenció infermera de la persona sana al llarg del cicle vital
 • Farmacologia clínica i terapèutica
 • Fisiopatologia
 • Infermeria clínica de l'adult I
 • Pràctiques de simulació clínica I
 • Pràctiques de simulació clínica II
 • Psicologia de la salut i habilitats comunicatives

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Escenari de 100% virtualitat: Les activitats seran virtuals i es mantindran les diferents activitats d'avaluació en entorn virtual.
Escenari de 100% presencialitat no es produirà cap modificació en les activitats a excepció de la presencialitat amb professorat de les mateixes 100%.

Modificació de l'avaluació:
Escenari de 100% virtualitat. L'avaluació virtual no modificarà els criteris d'avaluació.
Escenari de 100% presencialitat no es produirà cap modificació en l'avaluació a excepció de la presencialitat amb professorat de les mateixes (100%).

Tutoria i comunicació:
Escenari de 100% virtualitat totes les tutories concertades per correu electrònic amb el professorat seran virtuals. La comunicació amb l'estudiant no es modifica.
Escenari de 100% presencialitat. No es modifica segons el disseny.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.