Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Pràctiques professionals en forma de rotatori clínic en els centres de salut, hospitals i altres centres assistencials que permetin incorporar els valors professionals, competències de comunicació assistencial, raonament clínic, gestió clínica i judici crític així com l'atenció a les persones amb problemes de salut més prevalents en les àrees de medicina, cirurgia, obstetrícia, ginecologia, pediatria, psiquiatria, malalt crític, urgències, geriatria i atenció comunitària; que permetin integrar a la pràctica professional els coneixements, habilitats i actituds de la infermeria basats en principis i valors associats a les competències i a l'atenció centrada a la persona
Crèdits ECTS:
19

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup B

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • 1. Ser capaç, en l'àmbit de la infermeria, de deixar una atenció sanitària tècnica i professional adequada a les necessitats de salut de les persones que atenen, d'acord amb l'estat de desenvolupament dels coneixements científics de cada moment i amb els
 • 2. Planificar i prestar cures d'infermeria dirigides a persones, família o grups, orientats als resultats en salut i avaluant el seu impacte, a través de guies de pràctica clínica i assistencial, que descriuen els processos a través dels quals es diagnost
 • Realitzar la valoració de les necessitats d’una persona i el seu entorn a partir d’un model infermer així com planificar les cures d’infermeria segons aquestes necessitats, executar-les i avaluar-les.
 • Comprendre el comportament interactiu de la persona en funció del seu gènere, grup o comunitat, dins del seu context social i multicultural.
 • Dissenyar sistemes de cures dirigides a persones, família o grups, avaluant el seu impacte i establint les modificacions oportunes.
 • 6. Basar les intervencions de la infermeria en l'evidència científica i en els mitjans disponibles.
 • Assegurant el respecte a les seves opinions, creences i valors, i garantint el dret a la intimitat, a través de la confidencialitat i el secret professional.
 • 8. Promoure i respectar el dret de participació, informació, autonomia i el consentiment informat en la presa de decisions de les persones ateses, d'acord amb la forma en la qual viuen el seu procés de salut-malaltia.
 • 9. Fomentar estils de vida saludables, l'autocura, recolzant el manteniment de conductes preventives i terapèutiques.
 • Garantir la seguretat de les persones ateses: en l'adnministració de fàrmacs.
 • Establir una comunicació eficaç amb pacients, família, grups socials i companys i fomentar l'educació per a la salut.
 • Actuar en funció del codi ètic i deontològic d'infermeria.
 • Gestionar el temps i recursos materials i infraestructura de manera eficient i sostenible.
 • Emetre i fer valer el judici clínic infermer per assegurar la qualitat de la pràctica.
 • Treballar amb els altres membres de l’equip de salut aportant el propi coneixement, les pròpies estratègies i habilitats per actuar de manera efectiva.
 • Realitzar les cures infermeres de manera individualitzada, planificant-les i avaluant-les amb la participació de la persona atesa, família o grup de petinença i d’altres professionals.
 • Proporcionar les cures d’Infermeria necessàries per garantir el benestar i confort a les persones, en totes les etapes del cicle vital, que es troben en situació de malaltia, patiment o incapacitat i als seus cuidadors.
 • Comunicar-se oralment i per escrit sobre temes de la seva especialitat de forma original i creativa, adptant-se a l'auditori o als destinataris i utilitzant suports i/o recursos que fan més eficaces les produccions orals.
 • Llegir comprensivament textos del propi àmbit de coneixement en llengua anglesa.
 • Seleccionar autònomament les fonts i la informació rellevant, del propi àmbit de coneixement, per respondre a uns objectius concrets.
 • Utilitzar adequadament les tecnologies de informació i comunicació sanitàries

Continguts

1. Pràcticum 4.1. Pràctiques clíniques en 1 dels següents serveis: Unitats de Maternoinfantil, Geriatria, Salut Mental, Àrea quirúrgica, Cures intensives i urgències i Salut Comunitària d'acord a la programació acadèmica. Per que fa a l'horari, s'estableixen 2 torns de pràctiques: Mati ( 8h- 15h); Tarda ( 15h- 22h). Aquest horari caldrà adaptar-lo al que faci el personal d'infermeria del Centre Assistencial.

2. Pràcticum 4.2.1 Pràctiques clíniques en 1 dels següents serveis: Unitats de Maternoinfantil, Geriatria, Salut Mental, Àrea quirúrgica, Cures intensives i urgències i Salut comunitària d'acord a la programació acadèmica. Per que fa a l'horari, s'estableixen 2 torns de pràctiques: Mati ( 8h- 15h); Tarda ( 15h- 22h). Aquest horari caldrà adaptar-lo al que faci el personal d'infermeria del Centre assistencial.

3. Pràcticum 4.2.2 Pràctiques clíniques en 1 dels següents serveis: Unitats de Maternoinfantil, Geriatria, Salut Mental, Àrea quirúrgica, Cures intensives i urgències i Salut comunitària d'acord a la programació acadèmica. Per que fa a l'horari, s'estableixen 2 torns de pràctiques: Mati ( 8h- 15h); Tarda ( 15h- 22h). Aquest horari caldrà adaptar-lo al que faci el personal d'infermeria del Centre assistencial.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 37,00 200,00 0 237,00
Pràctiques en empreses / institucions 74,00 400,00 0 474,00
Total 111,00 600,00 0 711

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
  Pràcticum 4.1 Avaluació de l'activitat d'aprenentage per part de les infermeres tutores. Assistència, Participació,i treballs en tutories grupals, Diari reflexiu, Portafolis i Tutories. 33 No
  Pràcticum 4.2.1 Avaluació de l'activitat d'aprenentage per part de les infermeres tutores. Assistència, Participació,i treballs en tutories grupals, Diari reflexiu, Portafolis i Tutories. 33 No
  Pràcticum 4.2.2 Avaluació de l'activitat d'aprenentage per part de les infermeres tutores. Assistència, Participació,i treballs en tutories grupals, Diari reflexiu, Portafolis i Tutories. 34 No

  Qualificació

  La nota final de l'assignatura PRACTICUM 4, s'obté de la mitjana aritmètica resultant de la nota obtinguda en els Pràcticum 4.1, 4.2.1 i 4.2.2

  És calcularà la mitjana aritmètica sempre que en cadascun de les diferents activitats d'avaluació la nota obtinguda sigui igual o superior a 5 sobre 10.

  La nota de cadascun dels Pràcticums (4.1, 4.2.1 i 4.2.2) s'obté de la mitjana ponderada de les diferents activitats d'avaluació dissenyades per a l'avalaució de les competències vinculades.

  Totes les activitats avaluables es consideren com a activitats recuperables excepte les tutories.

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  Es considera NO PRESENTAT la no assistència al 100% de l'activitat de la pràctica clínica assistencial, o be no faci el lliurament de totes les activitats d'avaluació dins els terminis establerts.

  Avaluació única:
  L'avaluació única de l'assignatura coincideix amb les activitats d'avaluació descrites en la mateixa

  Requisits mínims per aprovar:
  Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

  Tutoria

  La tutoria és una activitat d'avaluació del pràcticum amb un pes formatiu i avaluatiu important.
  Les estudiants són tutoritzades en el 100% de les hores d'activitat pràctica a la institució sanitaria per una Infermera Tutora, la majoria d'elles acreditades per aquests fi. Aquesta tutorització és continua durant les hores de pràctiques en la institució sanitaria.
  També totes les estudiants estan tutoritzades per una Professora de Pràcticum de la Facultat d'Infermeria que realitza un seguiment de l'aprenentatge dins l'àmbit sanitari i facilita l'aprenentatge crític i reflexiu. El professorat i l'estudiantat realitzaran com a mínim dos tutories presencials durant el pràcticum i tenen un contacte continu de tutorització mitjançant el correu electrònic durant les setmanes que dura l'activitat pràctica.

  Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

  Durant l'activitat pràctica la comunicació amb l'estudiantat és fluida i continua de manera presencial o per correu electrònic.

  Observacions

  L'assistència al pràcticum és obligatòria al 100%. Els dies d'absència seran justificats per l'alumne, i es podran recuperar en dies lectius dins el període de pràcticum. En casos excepcionals i degudament justificats, s'adaptarà el dies a recuperar amb acord explícit entre el/la professor/ professora responsable del pràcticum i el Centre assistencial.

  El grup en el qual s'ha matriculat l'estudiant no dóna dret preferent del torn.

  Per poder realitzar l’avaluació recuperable (AR) del pràcticum cal haver iniciat o començat el pràcticum i que aquest hagi estat avaluat pel professor corresponent amb una qualificació diferent a la de no presentat (NP).

  Cal seguir la normativa del pràcticum de la Facultat d'Infermeria per poder ser avaluat.

  Per poder iniciar el pràcticum cal signar el document de confidencialitat.

  És necessari abans d'iniciar el pràcticum que l'estudiant consulti al Moodle el professor assignat i llegeixi el document del pràcticum corresponent.

  Per poder ser avaluat de les activitats d'avalaució cal que aquestes siguin presentades dins dels terminis d'entrega que es publicaran al moodle.

  Assignatures recomanades

  • Actuació en urgències i emergències
  • Anatomofisiologia
  • Atenció d'infermeria a la persona sana
  • Atenció d'infermeria en salut mental
  • Bases conceptuals del coneixement Infermer
  • Ètica i legislació en l'atenció d'infermeria
  • Farmacologia clínica i terapèutica
  • Fisiopatologia
  • Gestió en infermeria
  • Infermeria clínica de l'adult 1
  • Infermeria clínica de l'adult 2
  • Infermeria clínica del vell
  • Infermeria clínica materno-infantil
  • Infermeria comunitària I
  • Infermeria comunitària II
  • Nutrició, metabolisme i bioquímica
  • Pràcticum 2
  • Pràcticum 3
  • Psicologia aplicada a les alteracions de salut
  • Psicologia de la salut i habilitats comunicatives
  • Sistemes d'Informació i llenguatge científic
  • Tècniques i procediments 2
  • Tècniques i procediments 3
  • Tècniques i procediments. Pràcticum 1

  Modificació del disseny

  Modificació de les activitats:
  Escenari de 100% virtualitat: per la naturalesa de l'activitat en cas de passar a un escenari de virtualitat aquesta es substituirà per una activitat extraordinaria que treballi el màxim de les competències de l'assignatura.

  Modificació de l'avaluació:
  Escenari de 100% virtualitat: l'activitat extraordinaria serà el 100% de l'avaluació de l'assignatura i serà recuperable

  Tutoria i comunicació:
  Escenari de 100% virtualitat: totes les tutories concertades per correu electrònic amb el professorat seran virtuals.