Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
L' assignatura de Tècniques i Procediments permet a l’estudiant adquirir les habilitats i coneixements per millorar el confort i benestar de la persona atesa. Es portaran a terme en els laboratoris del Centre. Pràcticum I. Les pràctiques assistencials es realitzen en centres geriàtrics amb la finalitat de proporcionar a l'estudiant l'oportunitat de posar en pràctica els coneixements i les habilitats adquirides i donar atenció a les persones.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Anual
Professorat:
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup B

Durada:
Anual
Professorat:
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • Realitzar la valoració de les necessitats d’una persona i el seu entorn a partir d’un model infermer.
 • Analitzar el context sociocultural de la persona atesa en funció de l’edat, gènere, grup i/o comunitat i adequar l’actuació professional.
 • Comprendre sense perjudicis a les persones, considerant els seus aspectes físics, psicològics i socials, com a individus autònoms i independents.
 • Garantir la seguretat de les persones ateses: en les mobilitzacions, en la prevenció d’infeccions i en l’aplicació de les tècniques diagnòstiques i terapèutiques.
 • Comunicar-se de manera efectiva amb la persona atesa, família i grups socials respectant el seu sistema de creences i valors.
 • Gestionar el temps i recursos materials disponibles de manera eficient.
 • Responsabilitzar-se del propi aprenentatge utilitzant el procés d’avaluació com a mitjà de reflexió i millora de la pròpia actuació.
 • Treballar amb els altres membres de l’equip de salut aportant el propi coneixement, les pròpies estratègies i habilitats per actuar de manera efectiva.
 • 16. Conèixer els sistemes d'informació sanitària.
 • Comunicar-se oralment i per escrit sobre temes de la seva especialitat de forma original i creativa, adptant-se a l'auditori o als destinataris i utilitzant suports i/o recursos que fan més eficaces les produccions orals.
 • Seleccionar autònomament les fonts i la informació rellevant, del propi àmbit de coneixement, per respondre a uns objectius concrets.
 • Utilitzar adequadament les tecnologies de informació i comunicació sanitàries

Continguts

1. T i P1.- Atenció a la persona: exploració física i constants vitals

2. T i P2.-Atenció a la persona: mesures d'asèpsia i rentat de mans

3. T i P3.-Atenció a la persona: higiene i mobilitzacions

4. T i P4.-Atenció a la persona: preparació i administració de medicació (oral, subcutània i intramuscular) i control serumterapia

5. T i P5.-Atenció infermera al nadó

6. T i P6.-Atenció infermera a a la dona: planificació familiar

7. Practicum Introductori

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 21,00 102,00 0 123,00
Simulacions 12,00 15,00 0 27,00
Total 33,00 117,00 0 150

Bibliografia

 • Delgado Mingorance, María Esther Ruiz Moreno, Javier, 1955- (2008 ). Procedimientos y técnicas de enfermería (2a ed. corr., rev. y puesta al día). Barcelona: Rol. Catàleg
 • Díaz Aguilar, Pilar (cop. 2013 ). Manual CTO de enfermería (6a ed.). Madrid: CTO. Catàleg
 • Aradilla, Amor (2003 ). Manual de procediments i tècniques d'infermeria I . Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona. Catàleg
 • Ballester Ferrando, David (2011 ). Manual de tècniques i procediments d'infermeria . Girona: Documenta Universitaria :Universitat de Girona. Catàleg
 • Berman, Audrey Kozier, Barbara Erb, Glenora Snyder, Shirlee J. (cop. 2008 ). Fundamentos de enfermería : conceptos, proceso y prácticas . Madrid [etc.]: Pearson Prentice Hall. Catàleg
 • Sorrentino, Sheila A (cop. 2012 ). Fundamentos de enfermería práctica (4a ed.). Madrid: Elsevier Science. Catàleg
 • Berman, Audrey (cop. 2013 ). Kozier y Erb fundamentos de enfermería : conceptos, proceso y práctica . Madrid: Pearson Prentice Hall. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Tècniques i procediments S'avaluen els coneixements adquirits,les habilitats pràctiques, l'actitud de l'estudiant. 25 No
Practicum Introductori Activitat en el centre (Rúbrica d'avaluació)
Portafoli
75 No

Qualificació

1.L’assistència és obligatòria en la seva totalitat
2.En cada una de les tècniques i procediments s’avaluarà l’habilitat, l’interès i la motivació de l’estudiant, i suposarà el 25 % de la nota final de l’assignatura de Tècniques i Procediments i Pràcticum Introductori.
3.És necessari haver superat els criteris d’avaluació de les 6 Tècniques i Procediments per poder realitzar el Pràcticum Introductori.
4.En cas de no superar l’avaluació d’alguna Tècnica i Procediment, l’estudiant tindrà la possibilitat de superar-la en els dies programats en el calendari acadèmic com a AC i/o AR.
5.El criteri de No Presentat de nota final és per aquell estudiant que no ha realitzat cap de les Tècniques i Procediments programades .
6.L’estudiant ha d’haver llegit la documentació del Moodle, previ a la realització del Pràcticum Introductori

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
TÈCNIQUES I PROCEDIMENTS: Es considera No presentat aquell estudiant que falta a una de les 6 pràctiques programades. Qualsevol estudiant que falti SENSE CAUSA DEGUDAMENT JUSTIFICADA a alguna de les pràctiques es considerarà no presentat per aquella Tècnica i Procediment corresponent al dia faltat i no tindrà dret a l'activitat d'avaluació ni l'activitat d'avaluació continuada.

Al pràcticum introductori es considera no presentat aquell que no compleixi els criteris d'obligatorietat i no presenti el treball escrit.

Avaluació única:
L'avaluació única és igual a l'avaluació planificada per l'assignatura

Requisits mínims per aprovar:
En necessària una nota de 5 o més a cadascuna de les activitats d'avalaució

Tutoria

Es concertaran les tutories individuals i/o grupals per correu electrònic amb el professorat de l'assignatura. Les tutories es poden fer presencialment o virtualment previ acord de les parts.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació i interacció amb l'estudiantat es portarà a terme principalment mitjançant la plataforma digital Moodle i el correu electrònic

Observacions

En els horaris del calendari acadèmic teniu el període de pràcticum programat.

S'informarà a l'estudiant del procés a seguir en la distribució dels centres de pràctiques així com dels horaris.

Criteris distribució llocs practicum:

El grup en el qual s’ha matriculat l’estudiant no dona dret preferent a l’assignació de plaça de practicum.
Cada estudiant pot escollir un centre assistencial preferent a partir del llistat dels centres distribuïts pels diferents àmbits geogràfics.
L’assignació es realitzarà en base a l’opció escollida pel estudiant, en el cas que un centre tingui excedent de peticions, aquestes es prioritzaran segons expedient acadèmic.


Per les pràctiques de laboratori és imprescindible portar l'uniforme de pràctiques o bata blanca.

Pel pràcticum cal portar uniforme blanc, esclops blancs i identificació de l'estudiant (s'informarà prèviament a les pràctiques sobre aquests detalls així com sobre la vacunació necessària)

Assignatures recomanades

 • Anatomofisiologia
 • Atenció d'infermeria a la persona sana
 • Bases conceptuals del coneixement Infermer
 • Bioestadística, Epidemiologia i Demografia.
 • Nutrició, metabolisme i bioquímica
 • Psicologia de la salut i habilitats comunicatives

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Escenari del 100% virtualitat: Tècniques i Procediments: Els estudiants realitzaran les Tècniques i Procediments pendents mitjançant la visualització de material audiovisual facilitat per l'equip docent de l'assignatura i resolució de dubtes via telemàtica i online.
Pràcticum:Per adquirir les competències del pràcticum es proposarà una activitat extraordinària on es treballen aspectes com: resolució d’un cas cercat pel propi estudiant a la bibliografia (valoració infermera, proposta de diagnòstics, priorització d’objectius i planificació d’activitats), contextualització de l’àmbit sanitari, i/o resolució de preguntes, tot vinculat al lloc on estaven programades les pràctiques.
Escenari 100% presencialitat: sense canvis en relació al disseny

Modificació de l'avaluació:
Tècniques i Procediments:
S'adapta l'avaluació presencial de les habilitats a l'avaluació on line mitjançant un qüestionari de pregunta tipus test, 4 respostes 1 de certa, mitjançant la plataforma on line. Aquesta nota és el 100% de les tècniques i Procediments i el 25% de l'assignatura. És activitat recuperable
Varien els següents criteris d'avaluació:
-La presencialitat donat que no és possible per l'estat d'alerta i la indicació de confinament. Per tant no es necessària l'assistència
-L'avaluació és de base teórica i competencial però no d'habilitats com estava descrit al disseny original.
-Totes les tècniques i Procediment s'avaluen en una única prova escrita (explicada adalt)

Pràcticum: L’activitat extraordinària serà el 100% de la nota del pràcticum i el 75% de l'assignatura.

l'Avaluació recuperable es realitzarà en la data prevista en el calendari en format qüestionari moodle on line per les tècniques i procediments i en la entrega de l'activitat extraordinària de pràcticum pel pràcticum 1

*El criteri de no presentat és per aquells estudiants que no realitzin la prova d'avaluació ni presentin l'activitat del pràcticum

Tutoria i comunicació:
L'equip docent de les tècniques i Procediments està en comunicació amb l'estudiantat mitjançant el correu electrònic i aplicacions que permetin fer tutories virtuals si és necessari.
Cada estudiant té assignat un tutor de pràcticum (veure assignació al moodle) que li farà el seguiment d’aquesta activitat extraordinària.