Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Els problemes de salut més freqüents en la vellesa, les síndromes geriàtriques. Aspectes característics de la malaltia en la gent gran. Atenció infermera a l'ancià malalt. Tenir cura dels cuidadors en geriatria. Recursos assistencials en geriatria. Aspectes ètics en geriatria. La terapèutica farmacològica durant la vellesa. La relació entre nivells assistencials. Relació terapèutica amb la persona i família i/o cuidador.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
DAVID BALLESTER FERRANDO  / MARIA DEL CARMEN MALAGON AGUILERA  / JUAN RAMON MONTOYA ORTI  / ALICIA NOGUE PLANELLA  / ANGEL ROMERO COLLADO
Idioma de les classes:
Català (65%), Castellà (20%), Anglès (15%)

Grup B

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
DAVID BALLESTER FERRANDO  / MARIA DEL CARMEN MALAGON AGUILERA  / JUAN RAMON MONTOYA ORTI  / ALICIA NOGUE PLANELLA  / ANGEL ROMERO COLLADO
Idioma de les classes:
Català (65%), Castellà (20%), Anglès (15%)

Competències

 • Conèixer els fonaments i principis teòrics i metodològics de la infermeria.
 • Dissenyar sistemes de cures dirigides a persones, família o grups, avaluant el seu impacte i establint les modificacions oportunes.
 • 6. Basar les intervencions de la infermeria en l'evidència científica i en els mitjans disponibles.
 • Comprendre sense perjudicis a les persones, considerant els seus aspectes físics, psicològics i socials, com a individus autònoms i independents.
 • Responsabilitzar-se del propi aprenentatge utilitzant el procés d’avaluació com a mitjà de reflexió i millora de la pròpia actuació.
 • Identificar i exercir les funcions i responsabilitats pròpies de l’infermer/a en el sí dels equips multidisciplinars.
 • Identificar els tipus d’actuacions més adequades en els processos d’acompanyament a la mort.
 • Comunicar-se oralment i per escrit sobre temes de la seva especialitat de forma original i creativa, adptant-se a l'auditori o als destinataris i utilitzant suports i/o recursos que fan més eficaces les produccions orals.

Continguts

1. Introducció a la geriatria i gerontologia.

2. Organització de l'atenció a les persones grans

3. Aspectes ètics de l’atenció a les persones grans

4. Les persona gran amb Síndromes Geriàtriques

          4.1. Introducció

          4.2. Fragilitat

          4.3. Síndrome confusional Agut

          4.4. Caigudes

          4.5. Inmobilitat

          4.6. Incontinència urinària

5. Principals processos que afecten a les persones grans

          5.1. Les persones grans amb problemes del sistema osteoarticular

          5.2. Les persones grans amb problemes del sistema respiratori

          5.3. Les persones grans amb problemes del sistema cardiovascular

          5.4. Les persones grans amb problemes del sistema neurològic

          5.5. Les persones grans amb problemes psicogeriàtrics

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 2 6 8
Classes expositives 15 7 22
Prova d'avaluació 3 24 27
Seminaris 6 12 18
Total 26 49 75

Bibliografia

 • Mauk, Kristen L. (cop. 2008 ). Enfermería geriátrica. Competencias asistenciales . Madrid [etc.]: McGraw-Hill Interamericana. Catàleg
 • Tabloski, Patricia A (cop. 2010 ). Enfermería gerontológica (2a ed.). Madrid: Pearson Prentice Hall. Catàleg
 • García López, María Victoria (2009 ). Enfermería del anciano (2a ed.). Madrid: Difusión Avances de Enfermería. Catàleg
 • García Hernández, Misericordia (2010). Manual de Enfermería Geriátrica (2a Ed). Madrid: Alcalá de Guadaira. Catàleg
 • García Hernández, Misericordia (cop. 2012 ). Enfermería y envejecimiento . Barcelona: Elsevier Masson. Catàleg
 • Wachtel, Tom J (2008 ). Guía práctica para la asistencia del paciente geriátrico (3a ed.). Barcelona: Elsevier. Catàleg
 • Luis Rodrigo, María Teresa (2013 ). Los Diagnósticos enfermeros : revisión crítica y guía práctica (9a ed.). Barcelona [etc.]: Elsevier Masson. Catàleg
 • Luis Rodrigo, María Teresa (cop.2013 ). Los Diagnósticos enfermeros (9a ed.). Barcelona [etc.]: Elsevier Masson. Recuperat 08-03-2016, a http://site.ebrary.com/lib/bibliotecaudg/detail.action?docID=11073081 Catàleg
 • Guillén Llera, Francisco (2008 ). Síndromes y cuidados en el paciente geriátrico (2a ed.). Barcelona [etc.]: Masson. Catàleg
 • García Fernández, Francisco Pedro (2006 ). Incontinencia y úlceras por presión. Logroño: Grupo Nacional para el Estudio y Asesoramiento en Úlceras por Presión y Heridas Crónicas. Recuperat 08-03-2016, a http://gneaupp.info/wp-content/uploads/2014/12/18_pdf.pdf Catàleg
 • García Fernández, Francisco Pedro (2014 ). Clasificación-categorización de las lesiones relacionadas con la dependencia (2a ed.). Logroño: Grupo Nacional para el Estudio y Asesoramiento en Úlceras por Presión y Heridas Crónicas. Recuperat 08-03-2016, a http://gneaupp.info/wp-content/uploads/2014/12/clasificacion-categorizacion-de-las-lesiones-relacionadas-con-la-dependencia-segunda-edicion.pdf Catàleg
 • Leaper DJ, Schultz G, Carville K, Fletcher J, Swanson T, Drake R. (2012). Extending the TIME concept: what have we learned in the past 10 years?. Int Wound J., 9(2), 1-19 Catàleg
 • García Fernández, Francisco Pedro (DL 2016 ). Atención integral de las heridas crónicas (2a ed.). Madrid: Fundación Sergio Juán Jordan :Grupo Nacional para el Estudio y Asesoramiento en Úlceras por Presión y Heridas Crónicas. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Aprenentatge Basat en Problemes Avaluació de la participació i aportacions de l'estudiant a partir d'una rúbrica predeterminada. 10
Avaluació continuada S'avaluen els coneixements a través d'una prova escrita de pregunta multiresposta dels continguts impartits a les classes amb grup gran i a l'ABP 70
Avaluació continuada seminaris S'avaluaran els seminaris amb una prova d'avaluació tipus test multiresposta sobre els temes treballats i les lectures realitzades 20

Qualificació

Avaluació:
Per aprovar l’assignatura cal tenir aprovades cadascuna de les parts que la composen.
L’avaluació final de l’assignatura tindrà els següents components i percentatges:
. Prova test d'avaluació dels continguts generals de l’assignatura
impartits a les classes magistrals i a l'ABP 70%
. Avaluació del treball en l’ABP 10%
. Avaluació prova test dels seminaris 20%


- Prova test multiresposta d’avaluació dels continguts generals.
- Avaluació de l'ABP: S’avaluarà a través del seguiment per part del tutor tenint en compte la participació, aportacions significatives i l’actitud de l’estudiant dins el grup. Els coneixements adquirits s’avaluaran amb una prova test multiresposta.
- Avaluació dels seminaris: Es realitzarà a partir de la participació i realització de la prova test multiresposta.
- Activitats d'avaluació complementàries: Són de caràcter voluntari. La realització dels treballs proposats al llarg de l'assignatura puntuarà fins a un màxim d'1 punt sobre el total de la qualificació final de l'assignatura. Per optar aquest increment de nota és imprescindible superar totes les activitats d'avaluació (avaluació continuada, seminaris, ABP)
En tot cas, no es pot superar l'assignatura sense haver aprovat amb una nota igual o superior a 5 cadascuna de les parts per separat (Examen, ABP i Seminaris). En cas que es suspengui una de les avaluacions, la nota final de l'assignatura serà la menor de les notes de les diferents avaluacions.

Assistència:
És obligatòria l’assistència a les activitats següents amb el percentatge indicat:
• Treball ABP: 100%.
• Seminaris: 100%.

Activitats recuperables:
Es consideren com a activitats recuperables, totes les activitats, sempre i quan s'hagi assistit a les activitats obligatòries del programa, en cas contrari no es considerarà com a recuperable.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
No haver-se presentat a algunes de les diferents activitats o no haver lliurat els treballs proposats en els terminis previstos.

Observacions

Temporalització:
Del 30 de gener al 16 de març de 2019: Teoria, Seminaris i ABP.

Assignatures recomanades

 • Anatomofisiologia
 • Atenció d'infermeria a la persona sana
 • Bioestadística, Epidemiologia i Demografia.
 • Ètica i legislació en l'atenció d'infermeria
 • Farmacologia clínica i terapèutica
 • Infermeria clínica de l'adult 1
 • Infermeria clínica de l'adult 2
 • Infermeria comunitària I
 • Psicologia de la salut i habilitats comunicatives