Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2012
Descripció:
Càlcul d'estructures i construcció.
Crèdits:
9
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Indistintament (50%)

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:

Altres Competències

 • Adquirir les bases de resistència de materials i elasticitat necessaries per el càlcul resistent dels elements constructius
 • Conèixer els materials utilitzats en la construcció d'agroindústries
 • Conèixer les tecnologies constructives aplicades a les construccions agroindústrials
 • Identificar els elements estructurals d'una edificació per a poder realitzar el seu càlcul
 • Determinar les accions que actuen sobre els elements resistents d'una edificació d'acord amb la normativa vigent
 • Aplicar els mètodes de càlcul per a dimensionar elements resistents d'acer
 • Elaborar un full de càlcul pel dimensionament de perfils metàl·lics o elements resistents de formigó
 • Dosificar els components d'un formigó
 • Dimensionar elements resistents de formigó armat
 • Utilitzar programes informàtics per al càlcul d'estructures
 • Conèixer els mètodes de control de qualitat aplicats en les obres

Continguts

1. MÒDUL RESISTÈNCIA DE MATERIALS

          1.1. TENSIONS I DEFORMACIONS (3 h)

                    1.1.1. Conceptes bàsics

                    1.1.2. Relació entre tensions i deformacions

                    1.1.3. Deformacions elàstiques i plàstiques

          1.2. TEORIA DE BIGUES (8 h)

                    1.2.1. Definicions

                    1.2.2. Principi de Saint-Venant

                    1.2.3. Enllaços de la biga amb la resta de l’estructura

                    1.2.4. Càlcul de les reaccions i esforços: Mètode de les seccions

                    1.2.5. Diagrames d’esforços: Mètode gràfic

                    1.2.6. Principi de Superposició

                    1.2.7. Càlcul dels esforços en un pòrtic isostàtic

          1.3. ESFORÇ AXIAL (2 h)

                    1.3.1. Definicions

                    1.3.2. Tensions i deformacions provocades per l’axial

          1.4. FLEXIÓ (7 h)

                    1.4.1. Definicions

                    1.4.2. Tensions produïdes per un moment flector

                    1.4.3. Característiques geomètriques d’una secció: moment estàtic de primer ordre, centre de gravetat, moment d’inèrcia, moment resistent i radi de gir.

                    1.4.4. Comprovació de seccions

                    1.4.5. Deformació provocada pel moment flector. Càlcul de la fletxa

                    1.4.6. Flexió pura, simple i composta

                    1.4.7. Composició de Tensions normals i tangencials

                    1.4.8. Flexió esbiaixada

                    1.4.9. Nucli central

          1.5. ESFORÇ TALLANT (2 h)

                    1.5.1. Definicions

                    1.5.2. Tensions provocades pel tallant en seccions simètriques i no simètriques

2. MÒDUL : CONSTRUCCIONS

          2.1. MATERIALS DE CONSTRUCCIÓ UTILITZATS EN LES CONSTRUCCIONS AGROINDUSTRIALS. (5 h)

                    2.1.1. El procés constructiu a l’agroindústria: procés constructiu i particularitats dels materials de construcció a l’agroindústria.

                    2.1.2. Qualitat i normativa aplicable als materials de construcció: el codi tècnic de l'edificació, les NBE, NTE, UNE i altres normatives en construcció.

                    2.1.3. Materials ceràmics: maons, teules, revoltons, rajoles i gresos.

                    2.1.4. Materials aïllants a la indústria agroalimentària: aïllants tèrmics i aïllants acústics.

                    2.1.5. Materials derivats d’hidrocarburs: impermeabilitzants, barreres de vapor, pintures i resines.

                    2.1.6. Aglomerants: guixos i escaioles, calç aèria, calç hidràulica, ciments i aglomerants hidrocarbonats.

                    2.1.7. Pastes: beurades, morters i formigons.

                    2.1.8. Materials metàl•lics: Armadures i planxes metàl•liques. Tipus i utilització.

                    2.1.9. Prefabricats de formigó a l’explotació agropecuària: elements estructurals i materials.

          2.2. ELEMENTS CONSTRUCTIUS BÀSICS D’UNA INDÚSTRIA AGROALIMENTÀRIA. (6 h)

                    2.2.1. Descripció estructural d’una nau industrial: identificació dels elements estructurals.

                    2.2.2. Fonamentacions usuals en indústries: tipologies bàsiques i característiques.

                    2.2.3. Soleres i paviments industrials: requeriments, tipus, composició i forma d’execució.

                    2.2.4. Forjats: forjat unidireccional i bidireccional. Tipus i forma d’execució.

                    2.2.5. Murs de tancament: murs de fàbrica de maó, de bloc prefabricat de formigó, pannells prefabricats de formigó i panell metàl•lic amb aïllament incorporat.

                    2.2.6. Cobertes: Principals tipologies i característiques en edificacions industrials. Teulat de fibrociment i de planxa metàl•lica.

                    2.2.7. Altres elements constructius en l’agroindústria.

          2.3. ACCIONS ACTUANTS SOBRE UNA EDIFICACIÓ INDUSTRIAL (5 h)

                    2.3.1. Classificació de les accions, segons el Codi Tècnic de l'Edificació, SE-AE-06

                    2.3.2. Concepte de seguretat: Hipòtesis de combinació d’accions en elements estructurals metàl•lics segons el Codi Tècnic de l'Edificació, SE-A-06.

          2.4. ESTRUTURES METÀL•LIQUES EN LES CONSTRUCCIONS AGROINDUSTRIALS (19 h)

                    2.4.1. Generalitats d’aquest tipus d’edificacions

                    2.4.2. Estructures planes de nusos articulats: tipologia; hipòtesis de càlcul; càlcul d'esforços a les barres; dimensionament de les barres

                    2.4.3. Diferents tipus de pòrtics: pòrtics isostàtics i hiperestàtics

                    2.4.4. Pilars: Peces simples i compostes, dimensionament.

                    2.4.5. Tipus d’unió de pilar i sabata: Plaques base

                    2.4.6. Tipus d’unions entre elements metàl•lics: Unions soldades i cargolades

                    2.4.7. Exemple de càlcul de l’estructura d’una edificació agroindustrial realitzada amb acer

          2.5. ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT UTILITZADES EN LA CONSTRUCCIÓ D’AGROINDÚSTRIES (19 h)

                    2.5.1. Tipologies estructurals de utilitzades en les construccions agroindustrials

                    2.5.2. Normatives vigents

                    2.5.3. El formigó com a material: qualitats; dosificació; preparació i posada a l'obra; additius i protectors; formigó armat; control de qualitat de les obres de formigó

                    2.5.4. Concepte de seguretat: Hipòtesis de combinació d’accions en elements estructurals de formigó, segons la instrucció EHE

                    2.5.5. Procediments de càlcul de la bigueta

                    2.5.6. Procediments de càlcul d’un pilar

                    2.5.7. Procediments de càlcul de fonamentacions superficials

                    2.5.8. Elements prefabricats de formigó: Tipologia, característiques i utilitzacions

                    2.5.9. Exemple de càlcul de l’estructura d’una edificació agroindustrial realitzada amb formigó

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 12,00 22,50 34,50
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 1,00 2,00 3,00
Elaboració individual de treballs 3,00 7,50 10,50
Prova d'avaluació 6,00 37,00 43,00
Resolució d'exercicis 20,00 36,00 56,00
Sessió expositiva 30,50 32,50 63,00
Sessió participativa 5,50 4,00 9,50
Sessió pràctica 15,00 0 15,00
Total 93,00 141,50 234,5

Bibliografia

 • Biblioteca Atrium de la construcción (1995). Barcelona: Océano/Centrum.
 • Navés i Viñas, Francesc, López Almansa, Francisco (1992). Càlcul elemental d'estructures. Barcelona: Universitat Politècnica de Catalunya.
 • Jackson, John H, Wirtz, Harold G (cop. 1985). Estática y resistencia de materiales, : [teoría y 435 problemas resueltos]. México D.F. [etc.]: McGraw Hill.
 • Berasategui Berasategui, Delfina, Espuga Bellafont, Jaume, Gibert Armengol, Vicenç (2000). Estudios previos de cimientos y muros (2a ed). Barcelona: Edicions UPC.
 • Berasategui Berasategui, Delfina, Espuga Bellafont, Jaume, Gibert Armengol, Vicenç (1993). Estudios previos de cimientos y muros. Barcelona: Edicions UPC.
 • Guia de diseño para edificios con estructura de acero (1997). Ordizia: Instituto Técnico de la Estructura en Acero.
 • Jiménez Montoya, Pedro, García Meseguer, Álvaro, Morán Cabré, Francisco (DL 2000). Hormigón armado (14ª ed. basada en la EHE ajustada al Código Modelo y al Eurocódigo). Barcelona: Gustavo Gili.
 • Espanya. Comisión Permanente del Hormigón (1999). Instrucción de hormigón estructural, : EHE: con comentarios de los miembros de la Comisión Permanente del Hormigón (5a ed. rev). Madrid: Ministerio de Fomento.
 • Orús Asso, Félix (1965). Materiales de construcción (7ª ed). Madrid: Dossat.
 • Gere, James M, Timoshenko, Stephen (cop. 1986). Mecánica de materiales (2ª ed). México D.F: Iberoamérica.
 • Rodríguez-Avial Azcunaga, Fernando (1989). Problemas resueltos de resistencia de materiales (3ª ed). Madrid: Bellisco.
 • Ministerio de la Vivienda (2006). Codigo Técnico de la Edificación (1.a Edició). Madrid: Ministerio de la Vivienda.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Escriure l'enunciat d'un problema aplicat en el que es resolgui una biga Cal presentar l'enunciat de l'exercici i la seva ressolució. A classe es fa explicar a la resta de companys el cas plantejat i com s'ha resolt. 5
Ressolució d'un problema on intervingui l'esforç axial Es planteja un problema pràctic en la classe es resolt a classe i es posa en comú en una sessió posterior 5
Resolució d'exercicis del tema d'axial i de flexió i qüestions varies dels temes 1.1, 1.2, 1.3 i 1.4 El profesor corregeix la prova 10
Ressolució d'un exercici on intervingui l'esforç tallant Presentar l'exercici resolt correctament 5
Desenvolupar un element constructiu amb les diferents tipologies aplicables a les indústries agroalimentàries L'elaboració i exposició del treball correspon al 50% de la nota dels continguts 2.1 Materials i 2.2 Elements constructius. 5
Prova d'avaluació tipus test dels temes 2.1 i 2.2 Prova tipus que val el 50% dels temes 2.1 i 2.2 5
Plantejar el cas d'una edificació agroindustrial i trobar d'acord amb la normativa les accions que intervenen sobre els elements resistents. Justificar la combinació d'accions adobtada. Presentació del cas plantejat i de la combinació d'accions davant la resta de companys de classe. Discussió a classe de cada cas. 10
Desenvolupar una fulla de càlcul on es resolgui el càlcul d'un element resistent: Biga, pilar, jàssera, .... Es valora en el pòrtafolis de l'assignatura 5
Càlcul per ordinador de deformacions i esforços en bigues És necessari presentar els resultats obtinguts al finalitzar la pràctica 2
Plantejement d'un cas pràctic corresponent a una edificació agroindustrial, establiment de les hipotesis de carrega sobre els diferents elements estructurals Cal mostrar al treball realitzat al llarg del desenvolupament de la pràctica 8
Examen Final de l'assignatura Preguntes teòriques i problemes relacionats amb el temari de l'assignatura 40

Qualificació

Informes de Pràctiques (10%)

Proves d'avaluació continuada i activitats al llarg del curs (presentació del portafolis). (50%)

Examen final de teoria i problemes (40%)

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
No participar en l'avaluació continuada o no assistir a l'examen final.

Observacions

Es recomana seguir el procés d'avaluació continuada i per tal fer-ho es requereix l'assistència a les classes de teoria, problemes i pràctiques on es realitzen activitats d'avaluació sense avís previ

Assignatures recomanades

 • Fonaments físics de l'enginyeria
 • Fonaments matemàtics de l'enginyeria

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.