Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2021
Descripció:
Teoria de la construcció. Estudi dels elements, els sistemes constructius i la seva interacció en el procés constructiu. L’assignatura es centra essencialment en l’aprenentatge dels sistemes constructius dels fonaments, l’estructura i l’embolcall de l’edifici. El principal objectiu és aproximar-se a la relació intrínseca entre l’arquitectura de l’edifici i la seva materialitat a través del coneixement dels sistemes constructius. La metodologia didàctica es basa sobretot en l’estudi de casos, analitzant edificis ja construïts a partir de l’observació d’imatges, detalls constructius i fotografies d’obra. Mitjançant fòrums es pot compartir la informació obtinguda sobre els edificis objecte d'estudi.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Gabriel Barbeta Sola  / Joan Fontàs Serrat  / Marc Riera Guix
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (20%)

Competències

 • CB05 Coneixement dels fonaments teòrics i principis bàsics aplicats a l'edificació, de la mecànica de fluids, la hidràulica, l'electricitat i l'electromagnetisme, la calorimetria i higrotèrmia i l'acústica
 • CT02 Recerca i selecció d'informació de manera eficaç
 • CE04 Comprendre els problemes de la concepció estructural, de construcció i d'enginyeria vinculats amb els projectes d'edificis així com les tècniques de resolució d'aquests
 • CE06 Conèixer les indústries, organitzacions, normatives i procediments per plasmar els projectes en edificis i per integrar els plànols en la planificació
 • CE39 Aptitud per concebre, calcular, dissenyar i integrar en edificis i conjunts urbans i executar solucions de fonamentació
 • CE40 Aptitud per conservar les estructures d'edificació, la fonamentació i obra civil

Continguts

1. Introducció als sistemes constructius.

2. Definició constructiva dels sistemes en el projecte.

          2.1. Dibuix constructiu, el detall: Grafisme I llegenda.

          2.2. Memòria constructiva.

          2.3. Normativa aplicable: CTE.

3. Criteris de sostenibilitat: Materials.

4. Sustentació de l'edifici

          4.1. Estudi del sòl.

          4.2. Fonamentació: superficial / profunda.

          4.3. Murs de contenció. Murs pantalla.

5. Sistema estructural

          5.1. Elements / Condicionants / Tipologia.

          5.2. Seguretat estructural: Accions a l'edificació.

          5.3. Sostres: biguetes / nervis / plaques / mixtes.

6. Sistema envolupant

          6.1. Elements / Condicionants / Tipologia.

          6.2. Cobertes: planes/ inclinades.

          6.3. Façanes: pesades / lleugeres.

          6.4. Obertures i proteccions.

7. Anàlisi de casos.

          7.1. Detalls constructius.

          7.2. Fotografies d’obra en execució.

          7.3. Anàlisi constructiu d’edificis.

8. Activitats experimentals : Aplicació constructiva.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 17,50 35,00 0 52,50
Cerca i anàlisi d'informació 0 5,00 0 5,00
Debat 0 7,50 0 7,50
Prova d'avaluació 4,00 28,00 0 32,00
Resolució d'exercicis 0 0 3,50 3,50
Sessió participativa 18,00 0 0 18,00
Sessió pràctica 5,00 1,00 0 6,00
Sortida de camp 0 11,00 0 11,00
Tasques i qüestionaris formatius 2,50 10,00 0 12,50
Tutories de grup 1,50 0 0 1,50
Tutories individuals 0 0 0,50 0,50
Total 48,50 97,50 4,00 150

Bibliografia

 • Paricio Ansuategui, Ignacio (1996 ). La Construcció de l'arquitectura (3ª ed., rev.). Barcelona: ITEC. Catàleg
 • González Moreno-Navarro, José Luis (cop. 1997 ). Les Claus per a construir l'arquitectura . Barcelona: Departament de Política Territorial i Obres Públiques :GG. Catàleg
 • Alcalde Pecero, Francisco (cop. 2002 ). Banco de detalles arquitectónicos . Sevilla: Francisco Alcalde Pecero :Marsay. Catàleg
 • Castellano i Costa, Josep (2002 ). Análisis técnico del proceso constructivo de la edificación . [Málaga]: INDYCCE. Catàleg
 • Deplazes, Andrea (2010). Construir la arquitectura :. Barcelona: Gustavo Gili. Catàleg
 • Schmitt, Heinrich (1978). Tratado de construcción : (6ª ed., aumentada y puesta al día). Barcelona: G Gili. Catàleg
 • Espanya (2009). Código técnico de la edificación (3ª ed.). Madrid: Boletín Oficial del Estado. Catàleg
 • Per cada tema es publicarà al Moodle un guió amb la bibliografia específica (2021). C2 - UdG.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
[AT.Q] Avaluació dels continguts teòrics: Qüestionaris en línia. Valoració en funció de: Assoliment del coneixement específic. Capacitat d’anàlisi i síntesi. Idoneïtat i estructura del raonament constructiu. Formalització. 20 No
[PAC] Anàlisi constructiu: Proves d'avaluació. Anàlisi gràfic i raonament, a partir de la recerca prèvia d'informació sobre els edificis. Valoració en funció de: Assoliment dels objectius proposats i del coneixement específic. Resolució tecnològica. Capacitat d’anàlisi i síntesi. Idoneïtat del raonament. Formalització. 35 No
[TAC] Anàlisi constructiu: Treball de síntesi, amb recerca i aportació prèvia d'informació sobre els edificis. Valoració en funció de : Assoliment dels objectius proposats i del coneixement específic. Resolució tecnològica. Capacitat d’anàlisi i síntesi. Idoneïtat del raonament. Exposició del treball. Formalització. 30 No
[TSO.F] Anàlisi d'obres en execució: Seguiment fotogràfic. Valoració en funció de : Assoliment dels objectius proposats. Idoneïtat en la selecció fotogràfica. Exposició del treball. Formalització. 10 No
[TSO.D] Anàlisi de fotografies d'obra en execució: Fòrums de debat en línia entre companys. Valoració en funció de : Assoliment dels objectius proposats i del coneixement específic. Capacitat d’anàlisi i síntesi. Idoneïtat i estructura del raonament constructiu. Formalització. 5 No

Qualificació

L’assignatura adopta el sistema d'avaluació continuada.
La nota global del curs [NF] s’obté de la mitjana ponderada segons el percentatge definit per cadascuna de les activitats d’avaluació:
[NC] = 20% [AT] + 35% [PAC] + 30% [TAC] + 15% [TSO]
[NC] = 20% [AT.Q] + 15% [PAC1] + 20% [PAC2] + 30% [TAC] + 10% [TSO.F] + 5% [TSO.D]
on:
[AT]. Avaluació dels continguts teòrics: Qüestionaris en línia [Q].
[PAC]. Anàlisi dels sistemes constructius: Proves d'avaluació, amb recerca i aportació prèvia d'informació sobre els edificis.
[TAC]. Anàlisi dels sistemes constructius: Treball de síntesi.
[TSO]. Anàlisi d'obres en execució: Seguiment fotogràfic [F] i fòrums de debat en línia [D].

Totes les activitats d’avaluació es consideren de compleció obligatòria i no recuperables.
Individualment, cap d’elles té un pes superior al 30% de la qualificació final i no s’exigeix obtenir una nota mínima per poder superar l’assignatura.
Les notes obtingudes a cada activitat d’avaluació es publicaran dins el termini màxim de 30 dies a partir de la seva realització o lliurament.
Totes les notes publicades son provisionals fins després de la revisió final del curs.

Durant el curs es realitzen activitats de suport i aprenentatge de participació i/o compleció optativa que no formen part del sistema d’avaluació directe. Sense considerar-les obligatòries, la seva compleció pot implicar una millora de la nota final [NF] amb un increment percentual [Inc] de fins el 25%, aplicable a la nota global obtinguda durant el curs. [NF] = [NC] + [Inc].
L’increment es calcula en funció del nivell de compleció de les activitats (C) i la participació a les enquestes que es proposen durant el curs (E).
[Inc] = Mitjana [ Mitjana(C, E); Mínim(C, E) ].
No es podrà aplicar en el cas d’acollir-se al sistema d’avaluació única, si no s’ha participat o lliurat alguna de les activitats avaluables, si es detecten accions anòmales o si la nota final obtinguda és < 5.0.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La no assistència o no lliurament d’una activitat d’avaluació implicarà que aquesta sigui qualificada com a ‘No Presentat’.
Es considera l’opció de ‘No Presentat’ en la qualificació final de l’assignatura en el cas de que es deixin de realitzar o lliurar activitats d’avaluació que en conjunt computin més del 50% en la ponderació global de curs.
L’estudiant ha de tenir present que la qualificació de ‘No Presentat’ exhaureix convocatòria de qualificació.

Avaluació única:
Els estudiants que no puguin fer el seguiment continu del curs podran acollir-se excepcionalment al sistema d’avaluació única, renunciant a l’avaluació continuada. Per acollir-s’hi cal sol·licitar-ho dins dels terminis fixats i amb els procediments i criteris establerts per l’EPS.
 
L’avaluació estarà configurada per 4 activitats:
[AT]. Avaluació dels continguts teòrics: Examen.
[PAC]. Anàlisi dels sistemes constructius d’un edifici: Prova d'avaluació.
[TAC]. Anàlisi dels sistemes constructius d’un edifici: Treball.
[TSO]. Anàlisi d'obres en execució: Treball
Els treballs es desenvolupen autònomament durant el curs i es lliuren en línia abans de la data fixada al calendari d'exàmens de l’Escola.
La nota final del curs [NF] s’obté de la mitjana ponderada de les notes obtingudes a cada activitat, segons el percentatge definit per cadascuna :
[NF] = 20% [AT] + 35% [PAC] + 30% [TAC] + 15% [TSO]

Totes les activitats d’avaluació es consideren de compleció obligatòria i no recuperables.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació final mínima de 5.0.
En cas contrari, l’assignatura es considera suspesa i no es guarda cap nota per un altre curs acadèmic.
Comportarà la no superació de l’assignatura si es detecta qualsevol acció fraudulenta o no permesa durant les activitats d'avaluació o en el moment de la seva correcció.

Tutoria

Al Moodle de l'assignatura hi trobareu el fòrum de preguntes freqüents [FAQS]. Aquest és el canal més adequat per plantejar qualsevol dubte sobre l'assignatura, doncs sovint la resposta pot ser útil a tots els companys del curs. Es prega restringir al màxim les comunicacions per e-mail.
Si us convé atenció més personalitzada, al Moodle també hi trobareu el link per accedir al Google Calendar, des d'on podeu reservar cita prèvia per una tutoria individual entre les opcions disponibles.
En cap cas les tutories poden ser un substitut de les sessions d'aula programades ni han de servir per forçar un seguiment exhaustiu dels treballs que han de ser desenvolupats de manera autònoma.
Durant el curs, es considera que la revisió de les activitats avaluables forma part del procés d’aprenentatge i es programa com una tutoria en grup d'assistència optativa que s’organitza segons les peticions realitzades a través del formulari d’inscripció. No es pot fer revisió per e-mail ni fora de la data programada.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

Moodle és la plataforma des d'on es comunicarà tot el relacionat amb el seguiment de l'assignatura i les qüestions organitzatives. El que excepcionalment es publiqui a “Avisos i notícies" també us arribarà per correu electrònic.
A través dels fòrums es podrà interaccionar amb el professor i els companys del curs .
Al Moodle hi trobareu publicats els continguts de les sessions de teoria, bibliografia recomanada, material de suport i altres documents complementaris. També podreu visualitzar-hi els enunciats per desenvolupar i lliurar les diferents activitats programades.
El calendari integrat a Moodle permet consultar tota la programació actualitzada i les dates de lliurament de les activitats.
Construcció 0 és un espai addicional a Moodle que conté algunes recomanacions bibliogràfiques, exemples de documentació relacionada amb el projecte constructiu, treballs seleccionats de cursos anteriors, etc.

Observacions

• Per al seguiment de l’assignatura l’estudiant ha de tenir o desenvolupar interès per la construcció, facilitat per dibuixar a mà alçada i capacitat d’integrar els coneixements assolits a les altres assignatures prèvies recomanades.
• L’idioma vehicular de l’assignatura és el català. L’estudiant que ho desitgi pot desenvolupar les activitats també en castellà.
• L'assignatura es planifica preveient un treball continuat de l’estudiant durant el curs, amb una dedicació de 25-30 hores per crèdit. Aproximadament 1/3 de la dedicació prevista es destina a docència i activitats amb professor, unes 4 hores a la setmana. La resta, de 6 a 8 hores setmanals, es considera treball autònom destinat a la preparació dels continguts de les sessions, consulta de la bibliografia, estudi, recerca d’informació i desenvolupament de les activitats proposades. Més enllà de la dedicació prevista, cada estudiant pot aprofundir en l’aprenentatge destinant-hi el temps que consideri necessari.
• Es recomana l’assistència continuada i participació activa a les sessions programades. Per obtenir el màxim rendiment de cada sessió cal preparar prèviament el temari i/o l'activitat a desenvolupar.
• Per fer qualsevol enregistrament de les sessions cal demanar el consentiment previ del professor. Es demana puntualitat per accedir a les sessions i silenciar els telèfons mòbils.
• Des de l’inici del curs l’estudiant tindrà coneixement de la programació del curs, el calendari de lliurament de les activitats, les dates de realització de proves d’avaluació i les revisions. No s'admet la realització de proves, revisions o lliuraments fora de la data prevista ni del format establert.
• Les activitats proposades han de servir per assolir i consolidar totes les competències associades a l'assignatura. La majoria requereixen la recerca i selecció prèvia de la informació necessària per desenvolupar a mà alçada l'anàlisi constructiu proposat.
• Aprendre la Construcció visitant les obres és un recurs molt interessant i no es descarta que durant el curs es pugui organitzar alguna visita d’obres conjunta. L’activitat de seguiment d’obres incentiva a l’estudiant a visitar les obres pel seu compte. Per accedir a les obres caldrà haver contractat prèviament el complement de l’assegurança escolar i demanar permís als encarregats. Garantir la pròpia seguretat durant la visita és responsabilitat de cada estudiant.
• Els estudiants cedeixen els drets d'autor no exclusius derivats de les activitats, fotografies i treballs realitzats durant el curs per a un ús docent o investigador. Amb la mateixa finalitat, també s'autoritza la publicació de les fotografies d’obra seleccionades a Flikr: Udg Construcció.

Assignatures recomanades

 • Construcció 1
 • Expressió gràfica 1
 • Expressió gràfica 2
 • Fonaments de física 1
 • Fonaments de materials

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.