Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
abc
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MARTA VERDAGUER PLANAS
Idioma de les classes:
Català (90%), Castellà (5%), Anglès (5%)

Competències

  • CT05 Recollir i seleccionar informació de manera eficaç
  • CT10 Avaluar la pròpia activitat i aprenentatge, i elaboració d'estratègies per millorar-los
  • CE22 Coneixements sobre balanços de matèria i energia, biotecnologia, transferència de matèria, operacions de separació, enginyeria de la reacció química, disseny de reactors, i valorització i transformació de matèries primeres i recursos energètics.

Continguts

1. INTRODUCCIÓ. Classificació de les reaccions químiques. Variables que afecten la velocitat de reacció. Predicció teòrica de la velocitat de reacció. Conceptes pel disseny de reactors.

2. REACTORS IDEALS. Reactor ideal discontinu. Reactor de flux de barreja completa. Reactor de flux en pistó.

3. DISSENY PER A REACCIONS SIMPLES. Sistemes amb un sol reactor.Sistemes de reactors múltiples. Reactors amb recirculació. Reaccions autocatalítiques.

4. DISSENY PER A REACCIONS MÚLTIPLES. Reaccions en paral·lel. Reaccions en sèrie.

5. EFECTES DE LA TEMPERATURA I DE LA PRESSIÓ.

6. DISSENY PER A SISTEMES HETEROGENIS. Reaccions sòlid-fluid. Reaccions fluid-fluid. Reaccions catalitzades per sòlids.

7. OPTIMITZACIÓ.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Elaboració individual de treballs 3,00 15,00 0 18,00
Prova d'avaluació 7,00 0 0 7,00
Sessió expositiva 0 55,00 45,00 100,00
Sessió participativa 10,00 15,00 0 25,00
Total 20,00 85,00 45,00 150

Bibliografia

  • Levenspiel, O. (1993). Ingeniería de las reacciones químicas.. Barcelona: Reverté. Catàleg
  • Fogler, H. Scott (2006). Elements of chemical reaction engineering. Upper Saddle River, N.J.: Prentice-Hall. Catàleg
  • Edgar. TE., Himmelblau, DM., Lasdon, LS. (2001). Optimization of chemical processes. Boston: McGraw-Hill, cop.. Catàleg
  • Metcalfe, Ian S. (1997). Chemical reaction engineering: a first course. Oxford: Oxford University Press. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Elaboració i exposició d'un treball elaborat en grups reduïts (2 ó 3 estudiants).(Activitat no recuperable) Es valoraran continguts i estructuració del treball. 10 No
Es realitzarà una prova 1 d'avaluació parcial. (Activitat recuperable) La prova d'avaluació es temporalitzarà en funció del desenvolupament de continguts. 35
Es realitzarà una prova 2 d'avaluació parcial. (Activitat recuperable) La prova d'avaluació es temporalitzarà en funció del desenvolupament de continguts. 55

Qualificació

Es considerarà l'assignatura superada quan la nota de cada prova d'avaluació parcial i la nota mitjana ponderada del conjunt de les activitats avaluables sigui com a mínim de 5. En cas d'assoliment, la nota final correspondrà a la qualificació ponderada del conjunt de les activitats avaluables.

En cas de no assoliment de la nota mínima requerida en alguna o les dues proves d'avaluació parcial es procedirà a la seva recuperació en el període d'avaluació final. La nota assolida en la prova a recuperar (o les dues notes assolides, si cal recuperar les dues proves d'avaluació parcial) substituirà a la nota prèvia (o notes prèvies, si és el cas) en el càlcul de la nota final ponderada de les activitats avaluables de l'assignatura. Es considerarà l'assignatura superada quan aquesta nota sigui de 5 o superior.

Si en aquest període d'avaluació final no s'ha superat l'assignatura, es procedirà a efectuar una nova prova de recuperació, que serà del global dels continguts en el període de recuperacions. La nota que s'assoleixi en aquesta prova de recuperació constituirà el 100% de la nota final de l'assignatura, la qual es superarà amb una qualificació de 5 o superior.

Si durant la realització d'una prova s'utilitzen apunts, formularis, calculadores o dispositius amb capacitat d'emmagatzematge sense permís explícit del professor, l'estudiant quedarà automàticament suspès.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es qualificarà com a No Presentat, aquell estudiant que no hagi realitzat alguna de les activitats avaluables.

Avaluació única:
En cas d'optar pel sistema d'avaluació única, es realitzarà una prova global de l'assignatura en el període d'avaluació final. La qualificació d'aquesta prova constituirà el 100% de la nota de l'assignatura. Es considerarà l'assignatura superada quan la qualificació obtinguda sigui de 5 o superior.

Si no s'ha superat l'assignatura en el període d'avaluació final, es procedirà a efectuar una prova de recuperació, que tornarà a ser del global de l'assignatura en el període de recuperacions. La nota que s'assoleixi constituirà el 100% de la nota final de l'assignatura, la qual es superarà amb una qualificació de 5 o superior.

Si durant la realització d'una prova s'utilitzen apunts, formularis, calculadores o dispositius amb capacitat d'emmagatzematge sense permís explícit del professor, l'estudiant quedarà automàticament suspès.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Les sessions de tutoria es concertaran prèviament amb el professor via correu electrònic. Es podran desenvolupar presencialment o via correu electrònic o eines telemàtiques habilitades.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La via de comunicació habitual serà el correu electrònic institucional o el Fòrum d'avisos i notícies del Moodle de l'assignatura.

Observacions

Es recomana tenir superada la Química-Física i estar cursant Operacions Bàsiques I.

Assignatures recomanades

  • Operacions bàsiques I
  • Química física

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
En el cas, que el context de desenvolupament de l'assignatura tingui d'ésser 100% no presencial, les classes previstes com a presencials es desenvoluparan de forma no presencial.

No es realitzarà el treball en grups reduïts previst inicialment, el qual es substituirà per un treball individual que es continuarà valorant amb un 10% de la nota final.

Modificació de l'avaluació:
En un context 100% no presencial, s'elimina el requeriment de nota mínima de 5 en cada prova d'avaluació, i es procedirà al càlcul de la mitjana ponderada de les activitats avaluables. En el cas de no assoliment d'una nota ponderada final de 5, es procedirà a la recuperació de la prova d'avaluació parcial de nota més baixa, en el període d'avaluació final. La nova nota assolida substituirà a la nota prèvia corresponent en el càlcul de la nova nota final ponderada. Es considerarà l'assignatura superada quan aquesta sigui de 5 o superior.

En cas d'optar per a l'avaluació alternativa es realitzarà una prova global d'avaluació final, la qual constituirà el 100 % de la nota final de l'assignatura. Es considerarà l'assignatura superada quan la nota final sigui de 5 o superior.

Tant en el cas d'avaluació continuada, com en el d'avaluació alternativa, quan no s'hagi assolit una nota final de 5 o superior, es procedirà a la recuperació de l'assignatura en una prova de recuperació global en el període de recuperacions. La nota d'aquesta prova de recuperació global constituirà el 100% de la nota final de l'assignatura, la qual es considerarà superada per a qualificacions de 5 o superiors.

Tutoria i comunicació:
En un context no presencial, la via de comunicació amb el professor continuarà essent el correu electrònic institucional i el Fòrum d'avisos i notícies del Moodle de l'assignatura.

La via de desenvolupament de tutories individuals o de grup, serà el correu electrònic institucional o l'eina de reunions telemàtiques habilitada.