Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2017
Descripció:
. Anàlisi del procés constructiu. Raonament dels diferents elements i sistemes constructius, així com la seva interacció en l'edificació. Raonament del procés a seguir per a la seva execució. Errors i precaucions. Normativa.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (10%), Anglès (10%)

Competències

 • CT05 Recollir i seleccionar informació de manera eficaç
 • CE10 Coneixement dels materials i sistemes constructius o prefabricats emprats en l'edificació, les seves varietats i les característiques físiques i mecàniques que els defineixen.
 • CE11 Aptitud per identificar els elements i sistemes constructius, definir la seva funció i compatibilitat, i la seva posada en obra en el procés constructiu. Plantejar i resoldre detalls constructius.
 • CE18 Coneixement de l'avaluació de l'impacte mediambiental dels processos d'edificació i demolició, de la sostenibilitat en l'edificació i dels procediments i tècniques per avaluar l'eficiència energètica dels edificis.
 • CE24 Aptitud per analitzar, dissenyar i executar solucions que facilitin l'accessibilitat universal als edificis i el seu entorn.

Continguts

1. Anàlisi de sistemes constructius, la seva interacció i control del procés constructiu.

          1.1. Sistema estructural

                    1.1.1. Anàlisi en funció de la tipologia de l’edifici i la interacció amb el sistema de fonamentació i l’embolcall.

                    1.1.2. Estructures : d’acer / de fusta / mixtes.

                    1.1.3. Escales

          1.2. Sistema evolvent : Cobertes

                    1.2.1. Anàlisi en funció de la tipologia de l’edifici i la interacció amb el sistema estructural, el tancament i els elements complementaris de la coberta (obertures, xemeneies, ....)

                    1.2.2. Cobertes : enjardinades / lleugeres / de vidre

          1.3. Sistema evolvent : Façanes

                    1.3.1. Anàlisi en funció de la tipologia de l’edifici i la interacció amb el sistema estructural, la coberta, les obertures i les proteccions.

                    1.3.2. Façanes amb revestiment discontinu

                    1.3.3. Façanes : ventilades / enjardinades / aïllades per l’exterior

                    1.3.4. Façanes amb plafons : pesats, lleugers

          1.4. Sistema evolvent : Obertures i proteccions

                    1.4.1. Anàlisi en funció de la tipologia de l’edifici i la interacció amb el sistema estructural, la coberta i la façana.

                    1.4.2. Obertures : fusteries metàl•liques / vidre

                    1.4.3. Proteccions : seguretat i caigudes : reixes i baranes : elements de serralleria

                    1.4.4. Sistemes de protecció solar

2. N Normativa / CTE

          2.1. Coneixement, anàlisi i criteris d'aplicació de la normativa

          2.2. CTE.HS. Salubritat

          2.3. CTE.HE. Estalvi d'energia

          2.4. CTE. Catàleg Elements

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Cerca i anàlisi d'informació 5,00 45,00 50,00
Elaboració individual de treballs 7,00 21,00 28,00
Prova d'avaluació 4,00 0 4,00
Resolució d'exercicis 0 14,00 14,00
Sessió participativa 26,00 0 26,00
Treball en equip 7,00 21,00 28,00
Total 49,00 101,00 150

Bibliografia

 • Castellano i Costa, Josep (2003 ). Análisis técnico del proceso constructivo de la edificación (2ª ed.). [Málaga]: INDYCCE. Catàleg
 • Castellano i Costa, Josep (2001 ). Análisis del régimen jurídico del proceso constructivo de la edificación. Girona: Universitat de Girona. Servei de Publicacions. Catàleg
 • Das, Braja M (cop. 2001 ). Principios de ingeniería de cimentaciones . México [etc.]: International Thomson. Catàleg
 • Halász, Robert von (1978 ). La Construcción con grandes elementos prefabricados : cálculo y diseño . Bilbao: Urmo. Catàleg
 • Mokk, László (1979 ). Construcciones con materiales prefabricados de hormigón armado . Bilbao: Urmo de Ediciones. Catàleg
 • Baud, Gérard (1968 ). Tecnología de la construcción (2ª ed). Barcelona: Blume. Catàleg
 • Schmitt, Heinrich (DL 1998 ). Tratado de construcción (7a ed. aum. y puesta al día). Barcelona [etc.]: Gustavo Gili. Catàleg
 • Muñoz Hidalgo, Manuel (2001 ). Problemas, dudas y soluciones durante el proyecto y ejecución de la edificación . Sevilla: Manuel Muñoz Hidalgo. Catàleg
 • Paricio Ansuategui, Ignacio (1996 ). La Construcció de l'arquitectura (3ª ed., rev.). Barcelona: ITEC. Catàleg
 • González Moreno-Navarro, José Luis (cop. 2009 ). Les claus per a construir l'arquitectura (2a ed. en català rev. conforme al CTE). [Barcelona]: Generalitat de Catalunya Departament de Política Territorial i Obres Públiques :Gustavo Gili. Catàleg
 • Monjo Carrió, Juan (2007 ). Tratado de construcción : fachadas y cubiertas (II) . Madrid: Munilla-Lería. Catàleg
 • Barahona Rodríguez, Celia (DL 1999 ). Técnicas para revestir fachadas . Madrid: Munilla-Leria. Catàleg
 • Muñoz Hidalgo, Manuel (DL 2004 ). Influencias, daños y tratamientos de las humedades en la edificación . Sevilla: l'autor. Catàleg
 • McLeod, Virginia (2007 ). Detalles constructivos de la arquitectura doméstica contemporánea . Barcelona: Gustavo Gili. Catàleg
 • Monjo Carrió, Juan (2002 ). Tratado de construcción : sistemas . Madrid: Munilla-Lería. Catàleg
 • Monjo Carrió, Juan (2007 ). Tratado de construcción : fachadas y cubiertas (II) . Madrid: Munilla-Lería. Catàleg
 • Monjo Carrió, Juan (2010 ). Patología de cerramientos y acabados arquitectónicos (Nueva ed.). Madrid: Munilla-Lería. Catàleg
 • Monjo Carrió, Juan (2007 ). El Detalle constructivo en arquitectura . Madrid: Munilla-Lería. Catàleg
 • Alcalde Pecero, Francisco (cop. 2002 ). Banco de detalles arquitectónicos . Sevilla: Francisco Alcalde Pecero :Marsay. Catàleg
 • Libro abierto (2003). . Recuperat , a http://www.libroabierto.coaat.es/
 • Detail : revista de arquitectura y detalles constructivos (2001- ). Bilbao: Elsevier. Catàleg
 • Tectónica (1996- ). Madrid: ATC. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
TC. Treball de curs : Anàlisi constructiu Treball de desenvolupament de temes relacionats amb el desenvolupament constructiu de l’edifici de curs.(anàlisi de sistemes, resolució d’interaccions, condicionants, ...)
Treball unitari, desglossat en una o vàries activitats.
Part important del treball es realitza a l'aula, en format taller, amb indicacions / correccions del professor.

/ NO s'admeten lliuraments fora del format establert i/o de la data fixada.

Valoració en funció de :
/ Assoliment dels objectius proposats.
/ Resolució tecnològica.
/ Capacitat d’anàlisi i síntesi.
/ Avaluació del treball entre companys.
/ Capacitat de treball en equip.
/ Correccions d’aula.
/ Participació activa a les sessions.
/ Formalització.
/ Satisfacció dels requeriments de lliurament.
/ Referència bibliogràfica.
20
TP. Treball de pràctiques Activitats pràctiques de curta durada realitzades en grup, excepte les de caràcter puntuable que es resoldran de manera individual.
Desenvolupament segons la programació de l’assignatura.
/ Treball d’anàlisi d’obres en construcció.
/ Treball d’anàlisi i raonament constructiu : detalls
constructius
/ Per l'evaluació d'aquesta activitat es proposaran dues practiques puntuables. La primera representarà el 25% de la nota i la segona el 75%.
/ Es proposa una recuperació de la nota d'aquesta activitat el mateix dia de l'examen.

Criteris específics de valoració definits a l’enunciat de l’activitat.

Valoració en funció de :
/ Assoliment dels objectius / Resolució tecnològica.
/ Capacitat d’anàlisi / Síntesi.
/ Correccions d’aula./Participació activa a les sessions.
40
EX. Examen Activitat d’avaluació individual, on cal obtenir una nota mínima >= 4 per poder aprovar l’assignatura.

Valoració en funció de :
/ Assoliment del coneixement específic.
/ Resolució tecnològica.
/ Concreció de la resposta.
40

Qualificació

Sistema d’avaluació continua, basat en les activitats d’avaluació descrites :
........Treballs (60%)
................TC. Treball de curs : Anàlisi constructiu (20%)
................TP. Treball de pràctiques (40%. Primera pràctica puntuable 10% i segona pràctica puntuable 30%)
........Examen (EX) (40%) :
................ ( T ) Teoria : format tipus test i/o de resposta breu

Per cada activitat s’han indicat els criteris d’avaluació, tot i que seran detallats en els enunciats corresponents.
Els treballs son activitats individuals o en equip, obligatòries i no recuperables.
Es proposa una recuperació de la nota del treball de pràctiques coincidint amb el dia establert per l'examen final.
Per optar a aquesta recuperació caldrà entregar totes les pràctiques proposades durant el curs completament acabades.

En cas de suspendre l’assignatura no es guarda cap nota per un altre curs acadèmic.


3/ Obtenció de la nota
( N ) = %(TC) + %(TP) + %(EX)
L’assignatura es considera aprovada si ( N ) >=5.
En cas contrari, l’assignatura es considera suspesa.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Només es considera l’opció de No Presentat en el cas de que es faci lliurament de menys del 40% de les activitats d’avaluació del curs.
Per tant, encara que l’alumne no faci l’examen, si ha lliurat més del 40% de les activitats d’avaluació del curs, no es podrà considerar com a No Presentat.
L’estudiant ha de tenir present que la qualificació de “No Presentat” exhaureix convocatòria de qualificació.

Observacions

Aquesta assignatura s'entén com a complement i continuació de les assignatures de Construcció precedents.
Per ajudar a entendre la diferència de concepte entre aquesta assignatura i les anteriors podríem fer un símil gramatical relacionant:
Elements - Sistemes - Anàlisi = Vocabulari - Gramàtica - Redacció.

L’alumne ha de tenir o desenvolupar :
- interès per la construcció
- capacitat de dibuixar a mà alçada.
- capacitat d’integrar els coneixements adquirits a les altres assignatures de l’estudi.

Es preveu una dedicació total a l’assignatura de 150 hores, de les quals aproximadament 1/3 corresponen a docència i activitats amb professor.
La resta es considera treball autònom de l’alumne destinat a :
- desenvolupament dels treballs / activitats
- recerca de bibliografia / informació complementaria
- estudi / preparació dels temes

La web de l’assignatura esdevé essencial per a :
- l’organització de l’assignatura :
........ programació del curs
........ continguts de les sessions d’aula
........ dates de lliurament de les activitats
- desenvolupament dels treballs :
........ enunciats
........ activitats en línia
........ lliurament dels treballs en format digital.
- obtenció d’informació :
........ guions del temari
........ bibliografia recomanada
........ accés a l’espai Construcció 0.
- contactar amb els professors

Es recomana:
1/ Organitzar el temps destinat al seguiment del curs
2/ Accés continuat a la web :
........ continguts / programació / activitats.
........ bústia correu UdG
3/ Sessions d’aula :
........ assistència continuada i participació activa.
........ puntualitat (iniciada la sessió no es permetrà l’accés a l'aula)
........ preparació prèvia del temari / activitat, per poder obtenir el màxim rendiment de la sessió d’aula.
4/ Estudi i preparació prèvia del temari :
........ lectura de la bibliografia recomanada
........ recerca d’informació relacionada.
5/ Desenvolupament dels treballs / activitats :
........ treball en equip
........ satisfer requeriments formals de lliurament de les activitats.
........ lliurament a la data fixada (no s'admeten lliuraments fora de termini)
6/ Tutories :
........ consultar els horaris d’atenció de cada professor
........ les tutories no son el substitut de les classes.

Assignatures recomanades

 • Construcció 1
 • Construcció 2
 • Construcció 3
 • Construcció 4
 • Dibuix 1
 • Dibuix 2
 • Estructures 1
 • Geotècnia
 • Instal·lacions 1
 • Materials 1
 • Materials 2
 • Topografia i replantejos

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.