Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2016
Descripció:
. Aquesta assignatura és de pla vell. D'acord amb les directrius de l'Escola, la docència i les activitats d'avaluació es realitzen a les parts corresponents de les assignatures equivalents de pla nou : Construcció 2 i Construcció 3. . Sistemes constructius : - Estudi dels elements i sistemes constructius. - Anàlisi gràfica dels sistemes constructius. - Introducció a la interacció i anàlisi del procés constructiu : El disseny constructiu. - Seguiment fotogràfic i anàlisi d’obres en execució. - Coneixement i anàlisi de la normativa aplicable
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (20%)

Competències

 • CT01 Analizar situacions complexes i dissenyar estratègies per resoldre-les
 • CT04 Treballar en equip
 • CT05 Recollir i seleccionar informació de manera eficaç
 • CT06 Dissenyar propostes creatives
 • CT08 Planificar i organitzar les propostes i els projectes
 • CT09 Aplicar criteris de qualitat a les propostes i als projectes proposats
 • CT10 Avaluar la pròpia activitat i l'aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los
 • CT11 Prendre decisions per a la resolució de situacions diverses
 • CT12 Avaluar la sostenibilitat de les propostes i actuacions pròpies
 • CE14 Aptitud per aplicar les normes tècniques i constructives
 • CE20 Coneixement aplicat de les característiques físiques i químiques dels materials de construcció
 • CE21 Coneixement aplicat dels procediments de producció, la patologia i l'ús dels materials de construcció
 • CE35 Aptitud per concebre, calcular, dissenyar, integrar i executar en edificis i conjunts urbans sistema de divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada

Continguts

1. Sistemes constructius. Per cada sistema :

          1.1. Tipologies

          1.2. Propietats / Característiques dels elements constructius.

          1.3. Condicionants de disseny i tecnològics dels sitemes. Principis bàsics de calorimetria, higrotèrmia i acústica

          1.4. Criteris de sostenibilitat

          1.5. Introducció a la interacció d'elements i sistemes constructius.

          1.6. Condicionants de l'execució en obra

          1.7. Definició constructiva en el projecte : Memòria constructiva.

          1.8. Anàlisi de detalls constructiu, fotografies d’obra en execució i obra construïda.

          1.9. Normativa aplicable : Introducció al Codi Tècnic de l'Edificació. Documents bàsics / Catàleg d'elements constructius

2. Sustentació de l'edifici

          2.1. El sòl com a material de fonamentació. Unió edifici / terra

          2.2. Estudi del sòl. Identificació de sòls. Geotècnia

          2.3. Fonaments : superficial / profunda

          2.4. Murs de contenció / Murs pantalla

3. Sistema estructural

          3.1. Seguretat estructural. Accions a l'edificació

          3.2. Geometria i funció estructural.

          3.3. L'edifici es mou

          3.4. Tipologies estructurals : fàbrica / porticades.

          3.5. Estructures segons el material : Ceràmica/ Formigó/ Acer.

          3.6. Sostres : unidireccionals/ bidireccionals.

          3.7. Escales

4. Sistema envolupant

          4.1. Capes especialitzades : estabilitat / estanquitat / confort / durabilitat

          4.2. Cobertes

          4.3. Façanes

          4.4. Obertures i proteccions

5. Construcció de l'interior de l'edifici

          5.1. Sistema de compartimentació : Parets i envans / Fusteria interior

          5.2. Sistema d'acabats : Revestiment de parets i sostres / Paviments

          5.3. Sistema de condicionament : integració de les instal·lacions

          5.4. Equipament

6. Projecte i procés constructiu

          6.1. Fases del procés / Agents

          6.2. Definició constructiva en el projecte : coherència documental

          6.3. Viabilitat del projecte.

          6.4. Redacció / anàlisi dels documents del projecte

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 18,00 10,00 28,00
Cerca i anàlisi d'informació 0 50,00 50,00
Elaboració individual de treballs 8,00 30,00 38,00
Prova d'avaluació 6,00 0 6,00
Sessió expositiva 28,00 0 28,00
Total 60,00 90,00 150

Bibliografia

 • Castellano i Costa, Josep (2002 ). Análisis técnico del proceso constructivo de la edificación . [Málaga]: INDYCCE. Catàleg
 • Paricio Ansuategui, Ignacio (1996 ). La Construcció de l'arquitectura (3ª ed., rev.). Barcelona: ITEC. Catàleg
 • González Moreno-Navarro, José Luis (cop. 1997 ). Les Claus per a construir l'arquitectura . Barcelona: Departament de Política Territorial i Obres Públiques :GG. Catàleg
 • Alcalde Pecero, Francisco (cop. 2002 ). Banco de detalles arquitectónicos . Sevilla: Francisco Alcalde Pecero :Marsay. Catàleg
 • Per cada tema es publicarà un guió amb la bibliografia específica (2014). *.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
( EX ) Examen de teoria Sobre els continguts teòrics de l'assignatura. Format tipus test i/o de resposta breu.
Individual. Obligatori. No recuperable. Sense nota mínima.
Valoració en funció de :
/ Assoliment del coneixement específic.
/ Capacitat d’anàlisi i síntesi.
40
( TC ) Treball de curs Desenvolupament constructiu de l’edifici de curs, desglossat en una o vàries activitats.
Es realitzarà una prova avaluable relacionada amb el contingut del treball.
Inclou també altres activitats com l’observació d’obres en execució i les aportacions requerides als fòrums en línia.
Treball autònom en equip, amb indicacions del professor. Recuperable. Sense nota mínima.
Valoració en funció de :
/ Assoliment dels objectius proposats.
/ Resolució tecnològica.
/ Capacitat d’anàlisi i síntesi.
/ Avaluació del treball entre companys.
/ Formalització.
30
( AV ) Proves d'avaluació continuada Basades l'anàlisi i raonament constructiu, a partir del desenvolupat a les pràctiques d’aula.
Individual. Obligatòria. Recuperable. Sense nota mínima.
Valoració en funció de :
/ Assoliment dels objectius proposats.
/ Resolució tecnològica.
/ Capacitat d’anàlisi i síntesi.
/ Formalització.
30
( PA ) Pràctiques d'aula Anàlisi gràfic i el raonament constructiu.
Activitats d’aprenentatge, desenvolupades a l’aula, amb indicacions i correccions del professor.
Individuals / No avaluables : Computen en l’increment de nota final ( i ).
0
( AC ) Activitats complementàries Participació activa, aportacions als fòrums, qüestionaris, etc ...
Activitats d’aprenentatge de curta durada, realitzades en línia.
Individuals / No avaluables : Computen en l’increment de nota final ( i ).
0

Qualificació

Sistema d’avaluació continua, basat en les activitats d'avaluació descrites.
- - - - - - - - - - - - - - - -
Obtenció de la nota :
( NF ) = ( N ) + ( i )
( N ) : ( N1 ) o ( N2 )
( N1 ) = 40% ( EX.T ) + 60% ( P ) ..........( P ) = 30% ( AV ) + 30% ( TC )
( N2 ) = 40% ( EX.T ) + 60% ( EX.P )
- - - - - - - - - - - - - - - -
.- Els exàmens ( EX.T ) ( EX.P ) es realitzen a final de curs segons el calendari establert per l’escola.
.- A l’inici del curs, l’alumne serà coneixedor del calendari de lliurament de treballs ( TC ) i les dates de realització de proves d’avaluació continuada ( AV ), les quals es programaran dins de la franja horària reservada per aquesta finalitat.
.- No s'admet la realització de les proves o lliuraments fora de la data prevista ni fora del format establert.
- - - - - - - - - - - - - - - -
Recuperació :
.- No es demana nota mínima per l’examen, el qual serà presencial, obligatori i no recuperable.
.- Per al conjunt de pràctiques es demana una nota mínima de ( P ) >50, i es poden recuperar accedint a la prova de recuperació de pràctiques ( EX.P ).
.- Aquesta prova també és una opció de millora de la nota de pràctiques que permetria l’opció de recuperar el conjunt en cas de que ( N1 ) < 50
.- Per poder tenir dret a recuperar cal haver obtingut una nota mínima ( N1 ) > 30.
.- Per accedir a la prova ( EX.P ) caldrà fer lliurament complert de les pràctiques d’aula ( PA ) i de totes les pràctiques obligatòries que no s’hagin lliurat ( TC ) ( SO )
- - - - - - - - - - - - - - - -
( i ) Increment de nota
.- Les pràctiques d'aula ( PA ) i les activitats complementàries ( AC ) es consideren com de suport a l’estudi, son optatives i no formen part del sistema d’avaluació directe de l’assignatura.
.- La seva compleció pot representar un increment ( i ) entre 0-25% de la nota ( N ) obtinguda al final del curs.
.- En tot cas, ( i ) s’ha d’entendre com una millora de la nota final i només és pot aplicar si la nota obtinguda per curs és ( N1 ) >=50 o la nota obtinguda després de l’examen de recuperació de pràctiques és ( N2 ) >= 40.
- - - - - - - - - - - - - - - -
.- L’assignatura es considera aprovada si ( NF ) >=50.
.- En cas contrari, l’assignatura es considera suspesa i no es guarda cap nota per un altre curs acadèmic.
- - - - - - - - - - - - - - - -
Podria comportar la qualificació de suspens de l'assignatura en cas de detectar :
.- Qualsevol acció de còpia durant l'activitat d'avaluació o en el moment de la seva correcció.
.- La utilització d’apunts, formularis, calculadores, telèfons mòbils o altres dispositius amb capacitat d’emmagatzematge sense permís explícit del professor durant l'examen.
- - - - - - - - - - - - - - - -
Revisió de la qualificació de les activitats d'avaluació :
.- Durant el curs es fa un seguiment i correcció del treball, per tant la seva qualificació no és objecte de revisió.
.- L'objectiu de la revisió de les proves avaluables és detectar si hi ha algun error en la qualificació. No és una tutoria sobre els continguts avaluats.
.- La revisió només es pot fer el dia i hora programats. És presencial. No es fan revisions per e-mail.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La no assistència a una activitat d’avaluació declarada d’assistència obligatòria implicarà un No Presentat en la qualificació de l’activitat.
La qualificació de No Presentat en una activitat recuperable anul·la la possibilitat de recuperar-la, excepte en els casos en què es pugui aplicar el Reglament sobre les sol·licituds de canvi de data d’activitats d’avaluació als estudis de grau de l’EPS
Només es considera l’opció de No Presentat en la qualificació final de l’assignatura en el cas de que es faci lliurament de menys del 30% de les activitats d’avaluació del curs.
Per tant, encara que l’alumne no faci l’examen, si ha realitzat o lliurat més del 30% de les activitats d’avaluació del curs, no es podrà considerar com a No Presentat.
L’estudiant ha de tenir present que la qualificació de “No Presentat” exhaureix convocatòria de qualificació.

Observacions

Per al seguiment d'aquesta assignatura, l’alumne ha de tenir o desenvolupar :
.- interès per la construcció
.- capacitat de dibuixar a mà alçada.
.- capacitat d’integrar els coneixements adquirits a les altres assignatures de l’estudi.
- - - - - - - - - - - - - - - -
Dedicació :
Aproximadament 1/3 de la dedicació prevista es destina a docència i activitats amb professor.
La resta es considera treball autònom de l’alumne destinat a :
.- Desenvolupament dels treballs / activitats
.- Participació o compleció de les activitats en línia
.- Recerca de bibliografia / informació complementària
.- Estudi / preparació dels temes
- - - - - - - - - - - - - - - -
Es recomana l'accés continuat al Moodle de l’assignatura, doncs esdevé essencial per a consultar :
.- Programació del curs i qüestions organitzatives de l'assignatura.
.- Continguts : guions, documentació i bibliografia recomanada
.- Activitats : enunciats, dates i format de lliurament.
.- Horaris de tutories.
I també per a :
.- Desenvolupament d’activitats en línia.
.- Lliurament dels treballs en format digital
- - - - - - - - - - - - - - - -
Sessions d’aula. Es recomana :
.- Assistència continuada i participació activa.
.- Puntualitat.
.- Preparació prèvia del temari / activitat, per poder obtenir un màxim rendiment durant la sessió.
I també cal tenir present :
.- Es poden utilitzar aplicacions informàtiques relacionades amb el tema que es desenvolupa.
.- No s'admet gravar, filmar ni fotografiar. No es pot enregistrar veu sense consentiment previ.
.- Cal silenciar o apagar els telèfons mòbils
- - - - - - - - - - - - - - - -
Tutories :
.- Es realitzen durant els horaris d’atenció establerts pel professorat.
.- Son sessions amb el professor per aclariment de dubtes de teoria, en cap cas són el substitut de les classes.
.- Les pràctiques es desenvolupen i es comenten a l'aula, per tant les tutories no han de servir per forçar un seguiment exhaustiu dels treballs que ha de desenvolupar l’alumne.
- - - - - - - - - - - - - - - -
Comunicació on-line :
.- La majoria de qüestions relacionades amb l'assignatura seran publicades al Moodle, com a Notícies o al Fòrum.
.- A través de la bústia de correu electrònic de la UdG rebreu els possibles comunicats.
.- Procureu fer un ús moderat de les vostres comunicacions per e-mail amb el professorat.
.- Cal indicar el nom de l'assignatura en l'assumpte dels e-mails enviats.
- - - - - - - - - - - - - - - -
Cessió dels drets d'autor dels treballs :
.- S’entén que els alumnes que participen en l'assignatura cedeixen els drets d'autor derivats del seu treball exclusivament per a un ús docent o investigador.
.- En cas de no voler fer aquesta cessió, cal comunicar-ho per escrit al professor al començar el curs.

Assignatures recomanades

 • Construcció 1
 • Construcció 2
 • Expressió gràfica 1
 • Expressió gràfica 2
 • Expressió gràfica 3
 • Expressió gràfica 4
 • Fonaments de física 1
 • Fonaments de física 2
 • Projectes 1
 • Projectes 2

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.