Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2015
Descripció:
Metodologia. Organització i gestió de projectes
Crèdits:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Idioma de les classes:
Català (75%), Castellà (10%), Anglès (15%)

Altres Competències

 • Diferenciar els conceptes de projecte, direcció de projectes i director de projectes
 • Descriure i aplicar el cicle de vida dels projectes
 • Justificar la necessitat de realització d'estudis previs
 • Organitzar i aplicar el procés de realització d'un estudi preliminar
 • Reconèixer, interpretar, analitzar i aplicar els index de rendibilitat
 • Avaluar el nivell de detall necessari a cada una de les fases del projecte
 • Planificar el treball en grup
 • Redactar i defensar documents tècnics
 • Avaluar i justificar la realció entre cost, termini, qualitat.
 • Utilitzar les eines informàtiques a l'abast per a la redacció, gestió i planificació de projectes
 • Distinguir entre planificació i control
 • Aplicar i jutjar les tècniques d'avaluació del valor afegit
 • Interpretar el concepte de qualitat d'un projecte i la seva gestió
 • Reconeixer les normatives aplicables al projecte
 • Identificar i avaluar els diferents tipus de responsabilitats que implica el projecte i la seva gestió
 • Nomenar i descriure els diferents documents dels quals consta un projecte i les seves particularitats
 • Recordar, interpretar i aplicar la normativa interna de la UdG i la EPS en quant al Projecte Final de Carrera

Continguts

1. INTRODUCCIÓ AL CURS. EL PROJECTE D'ENGINYERIA

          1.1. Definició de projecte

          1.2. Fases del projecte

          1.3. Parts del projecte

2. EL PROJECTE D'ENGINYERIA

          2.1. Definició

          2.2. Tipologia

          2.3. Estructura

          2.4. Fases del projecte

3. FASE DE DISSENY

          3.1. Introducció

          3.2. Etapes

          3.3. Recerca d'informació

          3.4. Fonts d'informació

                    3.4.1. Normativa i reglamentació d'aplicació

                    3.4.2. Proveïdors

                    3.4.3. Promotor

                    3.4.4. La informació d'alt cost

4. L'ESTUDI PRELIMINAR

          4.1. Objectiu

          4.2. Valoració econòmica

                    4.2.1. Estimació del pressupost d'inversió

                    4.2.2. Estimació del pressupost d'explotació

5. AVANTPROJECTE

          5.1. Introducció

          5.2. Documents de l'avantprojecte

          5.3. Exemples d'avantprojectes

6. EL PROJECTE CONSTRUCTIU

          6.1. Consideracions preliminars

                    6.1.1. Redacció del projecte

                    6.1.2. Execució del projecte

                    6.1.3. Conclusió

          6.2. Estructura general del projecte

                    6.2.1. Protada

                    6.2.2. Documents

          6.3. Documents del projectes

                    6.3.1. DOCUMENT NÚM.1 MEMÒRIA I ANNEXOS

                    6.3.2. DOCUMENT NÚM.2 PLÀNOLS

                    6.3.3. DOCUMENT NÚM.3 PLEC DE CONDICIONS

                    6.3.4. DOCUMENT NÚM.4 PRESSUPOST

7. MÉTODES D'AVALUACIÓ DE PROJECTES

          7.1. Introducció

          7.2. Mètodes multifactorials

                    7.2.1. Jerarquia simple

                    7.2.2. Valor tècnic

                    7.2.3. Valor tècnic ponderat

          7.3. Mètodes econòmics

                    7.3.1. Flux de caixa

                    7.3.2. Periode de recuperació

                    7.3.3. VAN

                    7.3.4. VAN actualitzat a l'origen

                    7.3.5. VAN actualitzat a l'origen considerant la inflació

                    7.3.6. TIR

8. LICITACIÓ D'OBRES

          8.1. Introducció

          8.2. Procediments de licitació

          8.3. Presentació de propostes

          8.4. Adjudicació de les obres

          8.5. Formalització del contracte

          8.6. Comprovació del replantejament de les obres

          8.7. Desenvolupament econòmic de les obres

          8.8. Revisió econòmica de preus

          8.9. Preus contradictoris

9. PLANIFICACIÓ D'OBRES

          9.1. Definició

          9.2. Terminologia utilitzada

          9.3. Construcció de la xarxa

          9.4. Durada de la xarxa

          9.5. Aplicació de l'estadística al càlcul de la xarxa

          9.6. Sistema PERT

10. SEGURETAT I SALUT

          10.1. Introducció

          10.2. Àmbit d'aplicació

          10.3. Principis de l'acció preventiva

          10.4. Fase de projecte

                    10.4.1. Fase prèvia a l'execució de l'obra

                    10.4.2. Pla de seguretat i salut

                    10.4.3. Comunicació d'obertura d'un centre de treball

                    10.4.4. Avís previ

          10.5. Fase d'execució de l'obra

                    10.5.1. Coordinador de seguretat i salut

                    10.5.2. Obligacions dels contractistes i subcontractistes

                    10.5.3. Obligacions dels treballadors autònoms

                    10.5.4. Drets dels treballadors

                    10.5.5. Llibre d'incidències

                    10.5.6. Paralització de l'obra

11. EL PLEC D'ESPECIFICACIONS

          11.1. Introducció

                    11.1.1. Informació general del plec d'especificacions

                    11.1.2. Estructuració en diferents documents

                    11.1.3. Redacció del plec de prescripcions tècniques particulars

          11.2. Objectiu

                    11.2.1. Especificacions necessàries o requeriments

                    11.2.2. Especificacions desitjables

          11.3. Exemple de plec d'especcificacions tècniques

12. NORMALITZACIÓ

          12.1. Normalització

          12.2. Norma

          12.3. Avantatges de la normalització

          12.4. Classes de normes

          12.5. Elaboració d'una norma

          12.6. AENOR

          12.7. Certificacions de productes

          12.8. Accessibilitat de les Normes

13. NORMA UNE-EN ISO 9001

          13.1. Antecedents

          13.2. Introducció

          13.3. Referènccies

          13.4. Definicions

          13.5. Notes de caracter general

                    13.5.1. Àmbit de la certificació

                    13.5.2. Tramitació. Anàlisi de la documentació

                    13.5.3. Auditoria per la certificació

          13.6. Criteris d'interpretació dels requeriments de la Norma

                    13.6.1. Responsabilitat de la direcció

                    13.6.2. Sistema de qualitat

                    13.6.3. Control de projecte

                    13.6.4. Control de la documentació

                    13.6.5. Compres

                    13.6.6. Control de procediments

                    13.6.7. Inspecció i assaig

                    13.6.8. Control dels equips

                    13.6.9. Control dels productes no conformes

                    13.6.10. Accions correctores i preventives

                    13.6.11. Tècniques estadístiques

14. NORMES URBANÍSTIQUES

          14.1. Ordenances i paràmetres de referència

          14.2. Sistemes d'ordenació

                    14.2.1. Per alineacions de carrer

                    14.2.2. Per edificació aïllada en parcel·la

                    14.2.3. Per definició de la volumetria

          14.3. Elements presents en tots els sistemes d'ordenació

          14.4. Referències numèriques per a la fixació dels paràmetres

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 3,40 7,50 10,90
Elaboració individual de treballs 10,20 14,00 24,20
Prova d'avaluació 2,00 0 2,00
Sessió expositiva 5,40 2,00 7,40
Sessió participativa 27,40 14,00 41,40
Sessió pràctica 12,20 12,00 24,20
Sortida de camp 2,00 3,00 5,00
Treball en equip 12,00 18,00 30,00
Visionat/audició de documents 2,00 0 2,00
Total 76,60 70,50 147,1

Bibliografia

 • Bellvehí Casadellà, Josep (2005). Projectes (Enginyeria Industrial) (UdG). Girona: La Factoria UdG.
 • Gómez-Senent Martínez, Eliseo, Chiner Dasí, Mercedes (DL 1988). El Proceso proyectual ([2a. ed.]). Valencia: Universidad Politécnica de Valencia. Servicio de publicaciones.
 • Cos Castillo, Manuel de ([1987]). Dirección de proyectos = Project management. Madrid: Universidad Politècnica de Madrid. Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales.
 • Serer Figueroa, Marcos, (2001). Gestión integrada de proyectos [Recurs electrònic] : Marcos Serer Figueroa. Barcelona: Edicions UPC.
 • Gómez-Senent Martínez, Eliseo, (DL 1999). El proyecto y su dirección y gestión : ingeniería deproyectos. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia. Servicio de Publicaciones.
 • Gómez-Senent Martínez, Eliseo (DL 1992). Las Fases del proyecto y su metodología. Valencia: Universidad Politécnica de Valencia. Servicio de publicaciones.
 • Santos Sabrás, Fernando (1999). Ingeniería de proyectos. Pamplona: Eunsa.
 • Hajek, Victor G. (1968). Ingenieria de proyectos. Bilbao: Urmo.
 • Sapag Chain, Nassir (1993). Criterios de evaluación de proyectos : cómo medir larentabilidad de las inversiones. Madrid [etc.]: McGraw-Hill.
 • Piñón, Helio (1998). Curso básico de proyectos [Recurs electrònic]. Barcelona: Edicions UPC.
 • Bilurbina Alter, Lluís, Iribarren Lako, Iñaki (2002). Diseño de equipos e instalaciones [Recurs electrònic]. Barcelona: Edicions UPC.
 • Richman, Larry (2002). Project management step-by-step [Recurs electrònic]. New York: Amacom.
 • Tobis, Michael, Tobis, Irene (2002). Managing multiple projects [Recurs electrònic]. New York: McGraw-Hill.
 • Williams, Terry (2002). Modelling complex projects [Recurs electrònic]. Chichester [etc.]: Wiley.
 • DeCarlo, Doug, 1942- (2004). EXtreme project management [Recurs electrònic] : usingleadership, principles, and tools to deliver value in the face of volatility. San Francisco: John Wiley & Sons.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Tria i entrega de full avantprojecte Correcció i adecuació a les normes
Redacció dels primers capítols del projecte. Adequació als objectius i la normativa de projectes de la UdG
Redacció de l'index de la memòria descriptiva i de la resta de documents. Adequació a l'abast enunciat a la memòria
Tria i desenvolupament d'un capítol de la memòria. Correcció tècnica de la solució
Realització dels planols de situació i emplaçament. Correcció formal d'escales i contingut.
Planificació detallada del capítol desenvolupat Correcció tècnica de les tarees i les assignacions de treball.
Realització dels amidaments i pressupost detallat del capítol triat Correcció del pressupost i adecuació a preus de mercat
Exàmen final de l'assignatura Correcció de les respostes

Qualificació

L'assignatura consta de 1 classe setmanal de teoria de 2 hores, 1 classe setmanal de prèctiques d'aula d'1 hora, i 1 classe quinzenal de pràctiques d'aula informàtica de 2 hores.

L'assigantura serà avaluada a partir de dues qualificacions principals:
NAC: Avaluació Continuada.
NAF: Avaluació Exàmen Final.

El fet de no entregar pràctiques invalida l'avaluació de l'assignatura.
La qualificació final serà el resultat d'aplicar:
NF=MAX(0,6NAF + 0,4NAC:NAF)

Per a aplicar la fòrmula serà necessaria una nota mínima de 4 en qualsevol de les dues components.La component NAC estarà descomposada al 50% en:
NPC: Avaluació dels treballs pràctics d'aula.
NPL: Avaluació de les pràctiques informàtiques

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Un estudiant rebrà la qualificació de No Presentat si no assisteix a un mínim del 80% de les sessions pràctiques de l’assignatura i/o no realitza un mínim del 50% de les activitats d’avaluació

Observacions

La teoria del projecte i la redacció i gestio de projectes estan entre les competències bàsiques de tot enginyer, i per tant aglutinen tot el seu coneixement i en fan neixer el Giny.
No és d'extranyar doncs, que es recomani un llistat tant gran de coneixements i assignatures, ja que el l'Enginyer ha d'aplicar els seus coneixements a la ressolució dels diferents problemes que li planteja el projecte.

Assignatures recomanades

 • Administració d'empreses
 • Ampliació d' instal·lacions Industrials
 • AMPLIACIÓ DE DIBUIX ASSISTIT PER ORDINADOR
 • Complements tecnològics d'electricitat
 • Construccions industrials
 • Control de gestió i comptabilitat
 • Creació i viabilitat d'empreses
 • Desenvolupament del producte
 • Dibuix i disseny industrial
 • DISSENY INTEGRAL DE CONSTRUCCIONS INDUSTRIALS
 • Economia
 • Estructures de formigó
 • Estructures metàl·liques
 • Expressió gràfica
 • Gestió de la innovació
 • Gestió de la qualitat
 • Instal·lacions industrials
 • Manteniment industrial
 • Materials per a estructures
 • Materials per a màquines
 • Materials polímers
 • Mètodes estadístics de l'enginyeria
 • Modelització i simulació a l'enginyeria
 • Optimització del disseny mecànic
 • Organització de la informació
 • Organització de la producció
 • Planificació dels processos productius
 • Recursos humans
 • REPRESENTACIÓ GRÀFICA EN LA CONSTRUCCIÓ INDUSTRIAL
 • Resolució de problemes d'enginyeria
 • Seguretat i normativa industrial
 • SISTEMES DE SUPERVISIÓ
 • Tècniques de gestió i organització empresarial
 • Tecnologia de processos
 • Tecnologia elèctrica
 • Tecnologia energètica
 • URBANISME I SERVEIS URBANS

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.