Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2010
Descripció:
Anàlisi de necessitats. Característiques d'equips, instal·lacions i mitjans auxiliars per a l'execució d'obres. Normatives
Crèdits:
6
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Gens (0%)

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MOISES FONT CASADEMONT

Grup B

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MOISES FONT CASADEMONT

Altres Competències

 • Que els alumnes tinguin un coneixement exhaustiu de tota la maquinària i els mitjans auxiliars utilitzats en el món de la construcció. També s'impartiran coneixements perquè els alumnes sàpiguen determinar el cost horari d'una màquina i realitzar la implantació en una obra.

Continguts

1. CAPÍTOL I. INTRODUCCIÓ

2. TEMA 1 GENERALITATS SOBRE EQUIPS, PROTECCIÓ I SEGURETAT

3. 1.1 Causes que afecten a la seguretat

4. 1.2 Generalitats sobre la prevenció d'accidents

5. 1.3 Mètodes per a la prevenció d'accidents

6. 1.4 Reglament de la seguretat i salut laboral

7. TEMA 2 SELECCIÓ DELS EQUIPS PER A LA CONSTRUCCIÓ

8. 2.1 Característiques dels equips d'obra

9. 2.2 Criteris per a l'elecció de maquinària

10. 2.3 Productivitat i eficàcia de l'equip

11. 2.4 Costos de maquinària: despeses fixes i despeses variables

12. 2.5 Altres sistemes d'adquisició de maquinària: segona mà, leasing i lloguer

13. TEMA 3 EMPLAÇAMENT DELS EQUIPS I DELS MITJANS AUXILIARS

14. 3.1 Documentació prèvia

15. 3.2 Estudi d'emplaçament d'equips d'obra

16. 3.3 Estudi d'emplaçament de parcs, magatzems i tallers de maquinària i mitjans auxiliars

17. TEMA 4 ESTUDI DE L'OBRA A EXECUTAR

18. 4.1 Anàlisi prèvia de les condicions de l'obra

19. 4.2 Protecció exterior de l'obra

20. 4.3 Accessos i circulació rodada i de vianants

21. 4.4 Edificis veïns

22. 4.5 Treballs en proximitat a línies elèctriques

23. 4.6 Conduccions enterrades

24. TEMA 5 IMPLANTACIÓ D'OBRA

25. 5.1 Tanques

26. 5.2 Voreres

27. 5.3 Provisionals d'obra

28. 5.4 Barraques

29. 5.5 La grua i el muntacàrregues

30. 5.6 Lloc per estocatge

31. 5.7 Evacuació de runes

32. 5.8 Pàrquing a l'obra

33. 5.9 Circulació interior obra

34. CAPÍTOL II. MAQUINÀRIA PER A MOVIMENT DE TERRES

35. TEMA 6 MAQUINÀRIA DE SONDEIG I PERFORACIÓ

36. 6.1 pressa de mostres

37. 6.2 Sondeigs per percussió

38. 6.3 Sondeigs per rotació

39. TEMA 7 MAQUINÀRIA GENERAL

40. 7.1 Tractors. Tipus

41. 7.2 Elecció del tipus de tractor

42. 7.3 Tractor sobre erugues

43. 7.4 Tractor sobre neumàtics

44. 7.5 Dozers. Tipus

45. 7.6 Ripper

46. 7.7 Anivelladora

47. 7.8 Scraper

48. TEMA 8 PALES CARREGADORES

49. 8.1 Pales carregadores. Tipus

50. 8.2 Carregadora sobre erugues "versus" carregadora sobre neumàtics

51. 8.3 Tipus de cullera i utilització

52. 8.4 Equips

53. TEMA 9 EXCAVADORES HIDRÀULIQUES

54. 9.1 excavadora normal o d'empenta

55. 9.2 Retroexcavadora

56. 9.3 Equips a acoblar

57. TEMA 10 ALTRES MÀQUINES EXCAVADORES

58. 10.1 Dragalina o excavadora de cullera d'arrossegament

59. 10.2 Excavadora bivalva o amb cullera de mandíbules

60. 10.3 Excavadora de rases

61. TEMA 11 VEHICLES DE TRANSPORT

62. 11.1 Vehicles de transport. Tipus

63. 11.2 Camions

64. 11.3 Dumpers

65. TEMA 12 EQUIPS DE COMPACTACIÓ DE TERRES

66. 12.1 Equips de compactació. Tipus

67. 12.2 Maquinària de compactació per pressió

68. 12.3 Corros llisos

69. 12.4 Corros de pota de cabra

70. 12.5 Corros de neumàtics

71. 12.6 Màquines de compactació per vibració

72. 12.7 Plaques vibrants

73. 12.8 Corros vibratoris

74. 12.9 Màquines de compactació per impacte

75. 12.10 Plaques de caiguda lliure

76. 12.11 Pisons d'explosió

77. TEMA 13 EQUIPS PER FABRICACIÓ i COL·LOCACIÓ D'ASFALT

78. 13.1 Tipus de carreteres

79. 13.2 Equips per la producció de barreges asfàltiques

80. 13.3 Equips per la pavimentació amb materials asfàltics

81. 13.4 Equips de distribució de lligants

82. 13.5 Estenedores de graveta

83. 13.6 Pavimentadores

84. CAPÍTOL III MAQUINÀRIA PER EDIFICACIÓ

85. TEMA 14 ENDERROCS i DEMOLICIONS

86. 14.1 Tipus de demolició

87. 14.2 Treballs previs a la demolició

88. 14.3 Inspecció prèvia de l'edificació

89. TEMA 15 MAQUINÀRIA i EQUIPS PER A LA FABRICACIÓ, TRANSPORT i POSADA

90. EN OBRA DEL FORMIGÓ

91. 15.1 Fabricació del formigó

92. 15.2 Formigoneres. Tipus

93. 15.3 Formigonera basculant

94. 15.4 Formiginera basculant desmontable

95. 15.5 Formigonera basculant portàtil

96. 15.6 Formigonera de tambor horitzontal

97. 15.7 Formigonera d'eix vertical o de plat

98. 15.8 Autoformigonera mòbil

99. 15.9 Central de formigonat

100. 15.10 Formigonera sobre camió

101. 15.11 Equips de bombeig

102. 15.12 Vibradors. Tipus

103. TEMA 16 APARELLS D'ELEVACIÓ

104. 16.1 Aparells elevadors. Montecàrregues

105. 16.2 Maquinillo

106. 16.3 Carretó elevador

107. 16.4 Grua torre

108. 16.5 Elements i mecanismes

109. 16.6 Ancoratges i arriostraments

110. 16.7 Instal·lació i muntatge

111. TEMA 17 MAQUINÀRIA D'AIRE COMPRIMIT

112. 17.1 Grups de compressió. Tipus

113. 17.2 Martells neumàtics

114. 17.3 Altres màquines o eines neumàtiques

115. TEMA 18 MAQUINÀRIA PETITA, EINES i ÚTILS DE CADA OFICI QUE INTERVÉ

116. EN L'EXECUCIÓ D'UNA OBRA

117. 18.1 Replanteig

118. 18.2 Tanques

119. 18.3 Excavacions

120. 18.4 Fonaments i estructura

121. 18.5 Acabats exteriors

122. 18.6 Acabats interiors

123. CAPÍTOL IV MITJANS AUXILIARS

124. TEMA 19 BASTIDES

125. 19.1 Introducció

126. 19.2 Tipus de bastides

127. 19.3 Bastides de servei

128. 19.4 Bastides de cavallets

129. 19.5 Bastides de parales

130. 19.6 Bastida volada ("palomilles")

131. 19.7 Bastida de ponts volants

132. 19.8 Bastida penjada mòbil

133. 19.9 Bastida metàl·lica o tubular

134. 19.10 Bastida mòbil amb rodes

135. 19.11 Bastides motoritzades

136. 19.12 Bastides de protecció

137. 19.13 Plataformes de descàrrega

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Elaboració individual de treballs 2,00 12,00 14,00
Prova d'avaluació 4,00 18,00 22,00
Sessió expositiva 30,00 30,00 60,00
Sessió pràctica 30,00 30,00 60,00
Total 66,00 90,00 156

Bibliografia

 • Harris, Frank (1992). Maquinaria y métodos modernos en construcción. Madrid: Bellisco e hijos.
 • Díaz del Río y Jaudenes, Manuel (DL 1996). Maquinaria de construcción (5a ed. totalmente actualizada). Madrid: [s.n.].
 • Galabru, Paul (1977). Tratado de procedimientos generales de construcción. Barcelona [etc.]: Reverté.
 • Lagarde Abrisqueta, Eduardo (1991). Organización y equipos (2ª ed). Madrid: UNED. Escuela de la Edificación.
 • Influencia de la maquinaria en proyectos y ejecución de obras, : avances tecnológicos en la última década (1974). Barcelona: ETA.
 • Abásolo, Andrés (1996). Apeos y grietas en la edificación. Madrid: Munilla-Lería.
 • Beguería Latorre, Pedro Antonio (DL 1998). Manual de composición de medidas preventivas para construir, : según el contenido de la Normativa de desarrollo de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en especial, el RD 1.627/1.997 ([2a ed.]). Girona: Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Girona.
 • Beguería Latorre, Pedro Antonio (1998). Manual de seguridad y salud en la construcción, : según el contenido da la Normativa de desarrollo de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, en especial, el RD 1.627/1997. [s.l.]: Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Girona.
 • Manual práctico para elaboración de estudios de seguridad y salud en obras de edificación (DL 1999). [Sevilla]: Fundación Cultural del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Sevilla.
 • Poch, Oriol, Montanera, Jaime M, Cabrera, Rosario (DL 2002). Seguretat i salut, : fitxes gràfiques d'informació i formació. [Barcelona]: Col legi d'Arquitectes de Catalunya, Demarcació de Barcelona amb la col laboració de la: Generalitat de Catalunya.
 • Miravete, A (1994). Aparatos de elevación y transporte. Zaragoza: El autor.
 • Larrodé, Emilio, Miravete, A (1996). Grúas. Zaragoza: Universidad de Zaragoza. Servicio de Publicaciones.
 • Espanya. Ministerio de Industria y Energía (DL 1990). Reglamento de aparatos de elevación y manutención e instrucciones técnicas complementarias. Madrid: Ministerio de Industria y Energía. Centro de Publicaciones.
 • Aparells elevadors, : recopilació de la legislació aplicable-1991 (DL 1991). [Barcelona]: Generalitat de Catalunya. Departament d'Indústria i Energia. Direcció General de Seguretat Industrial.
 • Linger, Jean (1973). La Obra. Barcelona: Editores Técnicos Asociados.
 • Bendicho Joven, José Pascual (1983). Manual de planificación y programación para obras públicas yconstrucción : camino crítico Pert-C.P.M.. Madrid: Rueda.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Assistència a les classes de teoria de l'assignatura. Examen al final del quadrimestre amb un valor del 70 % de la nota final.
Treball de curs individual o en grup de 2 estudiants. Es valorara el contingut del treball que representara un 10% de la nota final de l'assignatura.
Pràctiques d'aula puntuables.Es realitzaran dos pràctiques puntuables durant el curs per avaluar el progrés de l'alumne. Les pràctiques puntuables representen un 20 % de la nota final de l'assignatura.
Prova d'avaluació en el període oficial d'examens. Avaluació dels coneixements teòrics i pràctics dels alumnes. Aquesta prova representa un 70% de la nota final de l'assignatura.

Qualificació

Activitats d'aprenentatge:

1. Es realitzaran les classes de teoria previstes, on s'exposaran els continguts programats.

2. Es realitzaran pràctiques d'aula on s'aplicaran els coneixements teòrics de l'assignatura.

3. Es realitzarà un treball monogràfic sobre maquinària imprescindible per poder aprovar l'assignatura.
Es tracta d'un treball on els alumnes han de realitzar
un seguiment de diferents obres.

Avaluació:

La nota final en 1r convocatòria de l'assignatura resultarà de la suma del treball monogràfic, les pràctiques i d'examen en un porcentatge de: 10, 20 i 70% respectivament.

La nota final en 2n convocatòria de l'assignatura serà el 100 % de la notat d'examen (sempre i quan hagi lliurat el treball monogràfic).

Observacions

PROGRAMACIÓ ASSIGNATURA D'EQUIPS D'OBRA I MITJANS AUXILIARS

CAPÍTOL I. INTRODUCCIÓ.
Tema 1. Generalitats sobre equips, protecció i seguretat.
Tema 2. Seleccions dels equips per a la construcció
Tema 3. Emplaçament dels mitjans i dels mitjans auxiliars
Tema 4. Estudi de l'obra a executar
Tema 5. Implantació d'obra

CAPÍTOL II. MAQUINÀRIA PER A MOVIMENT DE TERRES
Tema 6. Maquinària de sondeig i perforació
Tema 7. Maquinària general
Tema 8. Pales carregadores
Tema 9. Excavadores hidràuliques
Tema 10. Altres màquines excavadores
Tema 11. Vehicles de transport
Tema 12. Equips de compactació de terres
Tema 13. Equips per fabricació i col·locació d'asfalt

CAPÍTOL III. MAQUINÀRIA PER EDIFICACIÓ
Tema 14. Enderrocs i demolicions
Tema 15. Maquinària i equips per a la fabricació, transport i posada en obra deñ formigó
Tema 16. Aparells d'elevació
Tema 17. Maquinària d'aire comprimit
Tema 18. Maquinària petita, eines i útils de cada ofici que intervé en l'execució d'una obra

CAPÍTOL IV. MITJANS AUXILIARS
Tema 19. Bastides


Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.