Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2010
Descripció:
Familiaritzar-se amb el món de la construcció. Coneixement del vocabulari. Coneixement dels materials bàsics. Introducció als elements i sistemes constructius. Introducció al procés constructiu i el seu anàlisi. Introducció a la normativa.
Crèdits:
6
Idioma principal de les classes:
Català
S’utilitza oralment la llengua anglesa en l'assignatura:
Gens (0%)
S’utilitzen documents en llengua anglesa:
Poc (25%)

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:

Continguts

1. BT.1 TT. Teoria de la construcció.

          1.1. L'adequació de l'espai. Els delimitadors : l'estructura i la pell de l'edifici.

          1.2. Adequació a l'ambient. L'exclusió de l'aigua. El confort

          1.3. Integritat de les persones i l'obra. Estabilitat i durabilitat

          1.4. Els principis bàsics de la construcció

          1.5. La conveniència estètica. Tecnologia i arquitectura

          1.6. Eficiència de producció. Construir en qualitat

2. BT.2 ESI. Elements i sistemes constructius. Interacció

          2.1. Elements i sistemes constructius. Introducció

                    2.1.1. Elements constructius, les peces bàsiques del sistema.

                    2.1.2. Sistemes contructius, engranatge funcional de les peces.

                    2.1.3. Interacció d'elements i sistemes, construir en qualitat

          2.2. Elements de les estructures portants: Verticals / Horitzontals / Fonaments / Terreny

          2.3. Elements de l'envolvent: Cobertes i façanes

3. BT.3 MT. Materials a l'edificació.

          3.1. Introducció als materials (materials bàsics)

                    3.1.1. Característiques. Propietats organolèptiques, físiques i químiques.

                    3.1.2. Visió i estudi de mostres / Aplicació en edificis / Possibilitats d’ús.

                    3.1.3. Assaigs. Normativa.

          3.2. Materials bàsics

                    3.2.1. Roques naturals

                    3.2.2. Materials orgànics (fusta i suro)

                    3.2.3. Materials ceràmics

                    3.2.4. Vidres

4. BT.4 DC. Documents de l'edificació.

          4.1. Vocabulari bàsic de la construcció.

          4.2. Normativa a la construcció. Introducció i anàlisi

5. BT.5 DT. El detall constructiu.

          5.1. Anàlisi de detalls constructius.

          5.2. Desenvolupament gràfic de detalls constructius : habitatge propi.

6. BT.6 PC. Procés edificador.

          6.1. La construcció de l'edifici. Fases del procés. Introducció

          6.2. Anàlisi del procés constructiu. Interacció d'elements i sistemes. Introducció

7. BT.7 SO. Seguiment d'obres.

          7.1. Anàlisi d'obres.

          7.2. Seguiment fotogràfic i anàlisi d’obres en fase de : Estructura / Evolvent

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 0 130,00 130,00
Prova d'avaluació 4,00 0 4,00
Resolució d'exercicis 0 6,00 6,00
Tutories de grup 10,00 0 10,00
Total 14,00 136,00 150

Bibliografia

 • González Moreno-Navarro, José Luis, Casals Balagué, Albert, Falcones de Sierra, Alejandro (cop. 1997). Les Claus per a construir l'arquitectura. Barcelona: Departament de Política Territorial i Obres Públiques: GG.
 • Allen, Edward (1982). Cómo funciona un edificio, : principios elementales. Barcelona: Gustavo Gili.
 • Diccionari manual de la construcció, : (equivalències en castellà i índex castellà/català): 5000 termes (1986). Barcelona: ITEC.
 • Diccionari visual de la construcció (2000) (2a ed). Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Política Territorial i Obres Públiques Termcat.
 • Paniagua Soto, José Ramón (cop. 1990). Vocabulario básico de arquitectura (6a ed). Madrid: Cátedra.
 • Fullana, Miquel (1999). Diccionari de l'art i dels oficis de la construcció (7a ed). Palma de Mallorca: Moll.
 • Paricio Ansuategui, Ignacio (1999). Vocabulario de arquitectura y construcción [Recurselectrònic]. Barcelona: Bisagra.
 • Ishikawa, Kaoru (cop. 1994). Introducción al control de calidad. Madrid: Díaz de Santos.
 • Cubiertas : Q : diseño, cálculo, valoración, construcción,control, mantenimiento (DL 1988) (2ª ed.). Madrid: MOPU.
 • Fachadas, particiones : F+P : diseño, cálculo, valoración,construcción, control, mantenimiento (1989) (3ª ed.). Madrid: MOPU.
 • Mañà i Reixach, Fructuós (2000). El Gros de l'obra [Recurs electrònic] : uns apunts de construcció. Barcelona: Edicions UPC.
 • Castellano i Costa, Josep, , (2005). Análisis técnico del proceso constructivo de la edificación (3a ed.). Málaga: Colegio Oficial de Aparejadores y ArquitectosTécnicos de Málaga [etc.].
 • Castellano i Costa, Josep, Paniagua Redondo, Ramón, (DL 2002). Análisis del régimen jurídico del proceso constructivo de laedificación [Recurs electrònic]. [Girona]: Universitat de Girona.
 • Espanya. Ley de ordenación de la edificación : Ley 38. .
 • , (2006). Código técnico de la edificación : CTE. Madrid: Leynfor Siglo XXI.
 • Regalado Tesoro, Florentino, Farré Oro, Bernabé (2001). Detalles constructivos prácticos metálicos, de hormigón y mixtos en estructuras de edificación, : adaptados a la instrucción EHE (3ª ed). [s.l.]: CYPE.
 • Arredondo y Verdú, Francisco (1990). Generalidades sobre materiales de construcción. Madrid: ETS Ingenieros de Caminos. Servicio de Publicaciones.
 • Sastre i Sastre, Ramon (2000). Propietats dels materials i elements de construcció [Recurs electrònic]. Barcelona: Edicions UPC.
 • Mottana, Annibale, Crespi, Rodolfo, Liborio, Giuseppe (2003). Minerales y rocas (3ª ed). Barcelona: Grijalbo.
 • Arredondo y Verdú, Francisco, Universidad Politécnica de Madrid. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (DL 1991). Piedras, cerámica y vidrio. Madrid: E.T.S. Ingenieros de Caminos.
 • Mañà i Reixach, Fructuós, Ceres i Hernández, Felicià, (1989). Fustes per a la construcció : propietats, macroestructura i microstructura. Barcelona: ITEC.
 • Guía de la madera, : un manual de referencia para el uso de la madera en arquitectura, construcción, el diseño y la decoración (DL 1994). Madrid: Asociación de Investigación Técnica de las Industrias de la Madera y Corcho.
 • Sáez de Tejada Martín, Pedro (DL 1998). Materiales de construcción, : maderas. Granada: Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Granada.
 • Johnson, Hugh (1994). La Madera. Barcelona: Blume.
 • Arredondo y Verdú, Francisco (DL 1992). Madera y corcho. Madrid: E.T.S. Ingenieros de Caminos.
 • Espanya. Comisión Interministerial Permanente para el Estudio y Redacción de las Normas de Materiales deConstrucción (DL 1991). Pliego general de condiciones para la recepción de losladrillos cerámicos en las obras de construcción : RL-88. [Madrid]: Ministerio de Obras Públicas y Transportes.Secretaría General Técnica. Centro de Publicaciones.
 • Fernández Arroyo, Gloria (1990). Sol y vidrio. Madrid: Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
 • Navarro Sentanyes, Antonio (DL 1993). Vidre inorgànic. Barcelona: UPC.
 • Navarro Sentanyes, Antonio (cop. 1992). Vidre per a indústria i laboratori. Barcelona: UPC.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Examen Examen teòric tipus test o de resposta breu, per la validació dels coneixements mínims sobre els continguts de l’assignatura.
Activitat d’avaluació individual, on cal obtenir una nota mínima >= 5 per poder aprovar l’assignatura.
Valoració en funció de :
-assoliment del coneixement específic
-resolució tecnològica
- concreció de la resposta.
20
Activitats en línia Fòrums d’anàlisi i debat sobre : temes relacionats amb teoria de la construcció, detalls constructius i fotografies d’obra.
Qüestionaris tipus test o de resposta curta, de suport a l’aprenentatge dels continguts de l’assignatura.
Treball individual, a desenvolupar en línia durant el curs.
Valoració en funció de :
- participació activa en el debat
-capacitat d’anàlisi / síntesi .
- assoliment del coneixement específic,
- concreció de la resposta.
20
Treballs T1. Treball inicial. Primer treball del curs, amb l’objectiu ajudar a l’alumne a situar-se en la dinàmica de l’assignatura.
T2. Seguiment d’obres. Treball d’observació d’obres en construcció, seleccionant fotografies relacionades amb els temes del curs.
T3. Treball específic. Treball documental d’anàlisi / elaboració de temes.
TC : Treball de curs, de desenvolupament de temes relacionats amb el projecte constructiu de l’edifici de curs
(detalls constructius, documents del projecte, anàlisi del procés, ...). Un sol lliurament a final de curs.
Valoració en funció de :
- assoliment dels objectius proposats,
- capacitat d’anàlisi / síntesi
- resolució tecnològica
- referència bibliogràfica
- formalització
- satisfacció dels requeriments de lliurament.
60

Qualificació

Donat que és una assignatura de pla vell, els alumnes s’han de posar prèviament en contacte amb el professor coordinador.

1/ Treballs (60%) ( T )
........T1. Treball inicial (5%)
........T2. Seguiment d’obres (5%)
........T3. Treball específic (10%)
........TC. Projecte constructiu (40%)
2/ Activitats en línia (20%) ( A )
........Q. Qüestionaris (10%)
........F. Fòrums (10%)
Treballs / activitats obligatòries i no recuperables.
Individuals o en equip, a desenvolupar durant el curs, segons la programació de l’assignatura.
Valoració segons criteris específics definits a cada activitat.
Cada activitat té una ponderació proporcional al contingut i dedicació estimada.

2/ Examen (20%) ( EX )
Examen tipus test o de resposta breu, de valoració objectiva.
Proba individual, teòrica, de coneixements mínims.
Per aprovar l’assignatura cal obtenir una qualificació mínima (>=5).
Es realitza a final de curs, segons el calendari oficial de l’escola.
En cas de no superar el primer examen, l’alumne podrà fer un segon examen.

Obtenció de la nota de l’assignatura

1/ Qualificació mínima a l’examen
( EX ) >=5
Si es supera la qualificació mínima es pot procedir al càlcul de la nota real.
En el cas de no superar aquesta qualificació mínima en cap dels dos exàmens, l’assignatura es considera suspesa.

2/ Obtenció de la nota real
( N ) = (60%) ( T ) + (20%) ( A ) + (20%) ( EX )
L’assignatura es considera aprovada si ( N ) >=5.
En aquest cas es pot procedir a l’aplicació del increment.
En cas contrari, l’assignatura es considera suspesa i no es guarda cap nota per un altre curs acadèmic.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considera no presentat quan un alumne no faci alguna de les següents activitats d’avaluació : ( EX ) Examen / ( TC ) Projecte constructiu
L’estudiant ha de tenir present que la qualificació de “No Presentat” exhaureix convocatòria de qualificació.

Observacions

Donat que és una assignatura de pla vell, els alumnes s’han de posar prèviament en contacte amb el professor coordinador.
Per facilitar l’aprenentatge es permetrà als alumnes l’accés a la web de l’assignatura equivalent al pla nou.

La web de l’assignatura esdevé essencial per a
- l’organització de l’assignatura,
- contactar amb els professors,
- desenvolupar les activitats en línia,
- i lliurar els treballs en format digital.
Es recomana accedir a la web i als seus continguts de manera continuada.

Tutories
En cap cas les tutories son el substitut de les classes.
Per sol•licitar tutoria cal consultar prèviament els horaris d’atenció de cada professor.

Treballs / Activitats en línia
L'alumne es coneixedor des de l'inici de curs de la planificació de les activitats que haurà de realitzar i les dates de lliurament.
Els enunciats dels treballs es publiquen a la web.
Es recomana :
- Realitzar la previsió i organització del temps necessari per al desenvolupament de les activitats, establint un ritme de treball constant.
- Lectura de la bibliografia recomanada.
- Fer la recerca de la informació necessària relacionada amb l’objecte del treball, que cal justificar obligatòriament a través de la bibliografia.
- Satisfer requeriments formals de presentació, especialment en format digital cal fer atenció als requeriments de format i codificació dels fitxers.
- Lliurar els treballs i tancar els qüestionaris en línia a la data fixada, doncs no s'admeten lliuraments fora de termini.

Assignatures recomanades

 • Expressió gràfica I
 • Projectes I

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.