Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2022
Descripció:
L'organització de les Administracions públiques, els principis constitucionals i l'aplicació del Dret administratiu. L'actuació administrativa: l'acte administratiu i el procediment administratiu. Les garanties front l'actuació administrativa. L'activitat d'ordenació, control i inspecció. L'autorització administrativa. Les sancions administratives. L'expropiació forçosa. Els contractes del sector públic
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup P1

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Albert Lladó Martínez  / Juan Manuel Trayter Jimenez
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CG4. Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies per a la seva solució
 • CG5. Comunicar-se correctament de manera oral i escrita
 • CG7. Utilitzar les tecnologies de la comunicació i la informació aplicades a l'àmbit d'estudi
 • CG9. Gestionar, organitzar i planificar propostes i actuacions
 • CE12. Descriure i analitzar el marc legal, l'organització i el funcionament de les administracions públiques
 • CE13. Fer diagnòstics i programes d'actuació per planificar i gestionar els recursos de les administracions públiques
 • CE14. Descriure i valorar l'entorn econòmic i la dimensió financera del sector públic
 • CE15. Planificar i implantar, analitzar i avaluar polítiques públiques

Continguts

1. 1. ORGANITZACIÓ ADMINISTRATIVA. 1.1. La teoria de l’organització i de l’organització administrativa. 1.2. L’organització administrativa: principis d’actuació administrativa i de relació entre administracions publiques. 1.3. Òrgans administratius: concepte, classificació i règim jurídic. 1.4. L’administració de l’Estat: l’administració territorial central i perifèrica. 1.5. L’administració autonòmica. 1.6. L’administració local. 1.7. L’administració no territorial: administració consultiva, institucional, corporativa i independent. Especial referencia a les universitats públiques

2. 2. L’ACTUACIÓ ADMINISTRATIVA: L’ACTE ADMINISTRATIU I EL PROCEDIMENT ADMINISTRATIU. 2.1. L’acte administratiu: concepte, elements i requisits. La invalidesa dels actes administratiu. 2.2. La presumpció de validesa i l’eficàcia dels actes administratius. Notificació i publicació. 2.3. L’execució forçosa, la revisió d’ofici i la revocació dels actes administratius. 2.4. El procediment administratiu: marc constitucional, estatutari i legislatiu. 2.5. Els principis generals del procediment administratiu. El procediment administratiu per via electrònica: especificitats. 2.6. Règim d’actuació de les persones interessades i fases del procediment administratiu: iniciació, instrucció i finalització.

3. 3. LES GARANTIES FRONT L’ACTUACIÓ ADMINISTRATIVA: RECURSOS ADMINISTRATIUS, JURISDICCIÓ CONTENCIOSA ADMINISTRATIVA I RESPONSABILITAT PATRIMONIAL 3.1. La garantia no jurisdiccional: els recursos administratius. Concepte, classes i principis generals. Els mitjans de resolució alternativa de conflictes. 3.2. La garantia jurisdiccional: la jurisdicció contenciosa administrativa. Àmbit, extensió i límits. 3.3. Els recursos i el procés contenciós administratius. Els processos especials. 3.4. La garantia patrimonial: la responsabilitat patrimonial de les administracions públiques: principis i procediment.

4. 4. L’ACTIVITAT D’ORDENACIÓ, CONTROL I INSPECCIÓ. AUTORITZACIONS I SANCIONS ADMINISTRATIVES. 4.1. L’activitat d’ordenació i l’anomenada “activitat de policia administrativa”. L'activitat de regulació. 4.2. L’activitat de control i inspecció i el seu exercici. Les entitats col·laboradores de les administracions públiques. 4.3. L’autorització administrativa: concepte i evolució. 4.4. Classes, principis i règim jurídic de l’autorització administrativa. 4.5. Les mesures de simplificació administrativa: el registre d’ofici, la comunicació prèvia i la declaració responsable. 4.6. Sancions administratives: la distinció entre sanció penal i sanció administrativa. 4.7. Els principis informadors de la potestat sancionadora. 4.8. El procediment sancionador: principis informadors i fases.

5. 5. L´EXPROPIACIÓ FORÇOSA. 5.1. Antecedents històrics i plantejament constitucional. 5.2. Concepte i fonament. Delimitació de figures afins. 5.3. Elements: subjecte, objecte i causa. 5.4. El procediment expropiatori ordinari. 5.4.1. La declaració d´utilitat pública o interès social. 5.4.2. L´acord de necessitat d´ocupació. 5.4.3. La fixació del justipreu. 5.4.4. Pagament i presa de possessió. 5.5. Procediments i expropiacions especials: el procediment urgent. 5.6. La reversió expropiatòria. 5.7. Les garanties jurisdiccionals. 5.8. Problemes actuals de l'expropiació forçosa

6. 6. ELS CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC. 6.1. Introducció. L´activitat convencional de l´Administració. 6.2. La figura del contracte administratiu: formació històrica i significat actual. 6.3. Àmbit d´aplicació de la Llei de contractes del sector públic. 6.3.1. Àmbit d'aplicació subjectiu: la distinció entre sector públic, poder adjudicador i administració pública. 6.3.2. Àmbit d'aplicació objectiu: negocis i contractes exclosos, contractes administratius i contractes privats de l’administració. 6.4. Configuració general de la contractació del sector públic. 6.5. El procediment de contractació: licitació, selecció, adjudicació i formalització del contracte 6.6. L’execució dels contractes administratius típics: contingut efectes i extinció.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 4,00 35,00 0 39,00
Lectura / comentari de textos 2,00 18,00 0 20,00
Prova d'avaluació 1,00 10,00 0 11,00
Seminaris 0 5,00 5,00 10,00
Sessió expositiva 15,00 30,00 10,00 55,00
Sessió participativa 5,00 5,00 0 10,00
Tutories de grup 3,00 0 2,00 5,00
Total 30,00 103,00 17,00 150

Bibliografia

 • Trayter Jiménez, Joan Manuel (2021). Derecho administrativo: parte especial. Barcelona: Atelier. Catàleg
 • Trayter Jiménez, Joan Manuel (2022). Derecho Administrativo: parte general (7a). Barcelona: Atelier. Catàleg
 • García de Enterría, E. i Fernández, T. R. (2020). Curso de Derecho Administrativo I (19). Cizur Menor (Navarra): Civitas - Thomson Reuters. Catàleg
 • García de Enterría, E. i Fernández, T. R. (2020). Curso de Derecho Administrativo II (16). Cizur Menor (Navarra): Civitas - Thomson Reuters. Catàleg
 • Arana García, E. et altri (2019). Conceptos para el estudio del Derecho Administrativo I en el grado (6). Madrid: Tecnos.
 • Esteve Pardo, José (2019). Lecciones de derecho administrativo (Novena edición). Madrid: Marcial Pons Ediciones Jurídicas y Sociales SA. Catàleg
 • Santamaría Pastor, Juan Alfonso (2016). Principios de Derecho Administrativo General. Tomo I (5). Madrid: Iustel.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Elaboració i exposició de treballs pràctics Es valorarà la capacitat de recerca i la capacitat d'argumentació i d'exposició escrita i oral. 20 No
Prova d'avaluació teòrica Es valorarà especialment la capacitat d´exposició ordenada dels continguts de l´assignatura. 50
Prova d'avaluació pràctica Es valorarà la capacitat de resolució de problemes jurídics, així com la capacitat d'argumentació i d'exposició escrita i oral. 30

Qualificació

El sistema d'avaluació per superar l’assignatura és el d'avaluació continuada.

Les activitats d’avaluació continuada consistiran en:
- la realització de dues activitats pràctiques obligatòries, a raó del 10% de la nota cadascuna.
- una prova escrita de caire teòric, que valdrà el 50% de la nota.
- una prova escrita de caràcter pràctic, que valdrà el 30% de la nota.

S’exigeix una nota mínima de 4 de la prova escrita teòrica per tal de sumar la nota de les activitats i prova escrita pràctiques.

Es comunicarà amb antelació suficient el dia d’entrega i correcció de les activitats pràctiques.

En cas que un alumne no entregui una activitat pràctica obligatòria, no se li contarà a la nota final el 10% corresponent.


ACTIVITATS RECUPERABLES:

Les activitats recuperables son la prova escrita teòrica i la prova escrita pràctica.
En la recuperació tindran un valor del 50% de la nota final cadascuna.
S’exigeix una nota mínima de 4 de la prova escrita teòrica per tal de sumar la de la prova pràctica.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Tindrà la consideració de no presentat aquell alumne que no faci la prova escrita.

Avaluació única:
Per al cas excepcional en què l'estudiant s'aculli a l'avaluació única tal com es contempla a l'art. 8 de la normativa reguladora dels processos d'avaluació i qualificació dels estudiants, els criteris d'avaluació seran:

-prova escrita teòrica: 50% de la nota.
-prova escrita pràctica: 50% de la nota.

S'exigeix una nota mínima de 4 a la prova teòrica per tal de sumar la nota de la prova pràctica.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació final mínima de 5.0

Tutoria

Les tutories es sol·licitaran als professors de l'assignatura directament a classe o bé per correu electrònic, acordant dia i hora per a la seva realització.

Es prioritzaran les tutories presencials a la Facultat. Tot i això, en funció de les possibles restriccions d'accés i ús de les instal·lacions, es podran dur a terme també mitjançant l'aplicació de videoconferència establerta a tal efecte.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La interacció amb els estudiants es farà, en primer lloc i preferentment, a l'aula durant les classes presencials i en les tutories acordades.

La comunicació habitual amb l'estudiantat es vehicularà a través del Moodle de l'assignatura, on es publicaran les informacions, els materials, exercicis i qualificacions al llarg del curs.

Excepcionalment, i per atendre únicament qüestions no incloses al Moodle, es podran adreçar consultes per correu electrònic als professors de l'assignatura.

Observacions

És imprescindible que l'alumnat assisteixi a classe amb els textos legislatius corresponents.

Tota la informació relativa a l'assignatura i al desenvolupament d'aquesta serà comunicada al Moodle. Per tant, es recomana seguir l'assignatura també a través d'aquesta plataforma i enviar els correus electrònics al professorat quan realment sigui necessari.

El professorat no contestarà els correus electrònics quan la informació consti detallada al Moodle o a la pàgina web de la Facultat de Dret.

Per a la prova escrita pràctica l'alumnat podrà fer ús dels textos legislatius que s'indicaran.

L'assistència a classe constitueix un factor bàsic pel bon seguiment de l'assignatura.

Assignatures recomanades

 • Dret Administratiu

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
La presencialitat a les aules es modificarà si des del rectorat de la UdG i/o el deganat de la Facultat es dicten canvis respecte a la situació prevista en el moment de tancar el programa de l'assignatura.

En tots els casos es programarà la màxima presencialitat possible, tant per a les activitats pràctiques com per a les classes teòriques.

Modificació de l'avaluació:
No es preveu cap variació respecte al nombre i tipus d'activitats previstes ni pel que fa a les seves ponderacions.

Sempre que les circumstàncies derivades de la pandèmia i les resolucions del rectorat i del deganat ho permetin, les avaluacions es faran presencialment en tots els casos.

Tutoria i comunicació:
En cas d'impossibilitat convenientment documentada d'assistència a les aules i/o a les tutories de forma presencial, les interaccions i comunicació amb l'estudiantat es duran a terme de forma virtual mitjançant les aplicacions habilitades, especialment a través del Moodle de l'assignatura.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.