Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2022
Descripció:
El concepte de policia: policia i control social. Naixement i evolució de la policia moderna a Europa, Espanya i Catalunya. Marc jurídic del sistema de seguretat pública a Espanya i a Catalunya. Els models policials teòrics i el model policial a Espanya i a Catalunya. Criminologia i policia: la cultura policial; investigacions criminològiques i pràctiques policials; mitjans de comunicació i policia. Poders policials i discrecionalitat: dimensions i control. Noves tàctiques policials. La pluralització de les tasques policials en les societats contemporànies. La internacionalització de la policia.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup C1

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Ester Blay Gil
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CG2. Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies per resoldre-les.
 • CG8. Treballar en equip.
 • CG9. Comunicar-se oralment i per escrit
 • CG10. Valorar la sostenibilitat de les pròpies propostes i actuacions
 • CE8. Analitzar i aplicar el marc legal i el model de funcionament dels diferents agents de control del delicte, en diferents situacions
 • CE14. Analitzar els models de prevenció i intervenció de la criminalitat i seleccionar aquells que resultin més adequats per a cada problema específic
 • CE16. Analitzar situacions complexes en l'àmbit criminològic i elaborar les estratègies d'intervenció
 • CE18. Analitzar situacions complexes referides a la conflictivitat i la criminalitat, utilitzant les teories criminològiques i els seus fonaments psicològics i sociològics
 • CE23. Proposar i argumentar mesures preventives a situacions criminològiques
 • CE31. Valorar de forma argumentada els resultats dels programes de prevenció o intervenció sobre la delinqüència
 • CE37. Elaborar propostes d'intervencions criminològiques partint d'un marc de referència, que consideri els valors de la convivència i integració social i la prevenció de nous conflictes

Continguts

1. Criminologia, policia i seguretat

          1.1. Presentació i estat de la qüestió.

2. Models policials

          2.1. La policia. Concepte i característiques.

          2.2. Policia governativa

          2.3. Model professional

          2.4. Model de policia comunitària o de serveis

3. Marc jurídic de les organitzacions policials

          3.1. Normativa Europea: l'Espai de Llibertat, Seguretat i Justícia. El Tractat de Funcionament de la Unió Europea, la cooperació policial i els convenis internacionals.

          3.2. La Constitució Espanyola, la Llei orgànica 2/1986, de forces i cossos de seguretat. Debat i anàlisi de la nova llei de seguretat ciutadana.

          3.3. El sistema de seguretat pública de Catalunya. Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra i les policies locals. Llei 4/2003, d'ordenació del sistema de seguretat pública de Catalunya.

4. Sistema policial espanyol

          4.1. Cossos policials estatals. Competències i funcions.

          4.2. Cossos policials autonòmics. La PG-ME com a cos integral de policia.

          4.3. Cossos policials locals. Estudi de les policies locals complexes.

5. La cultura policial

6. Actuacions policials freqüents: identificació, detenció

          6.1. Regulació legal

          6.2. Recerca criminològica

7. La policia i el control del delicte

8. Policia d'ordre públic

9. La pluralització de la policia

          9.1. Internacionalització de la policia

          9.2. Seguretat privada i altres actors

10. Policia i diversitat

11. Policia i legitimitat

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 4,00 34,00 0 38,00
Lectura / comentari de textos 0 30,00 0 30,00
Prova d'avaluació 3,00 30,00 0 33,00
Sessió participativa 14,00 4,00 24,00 42,00
Sortida de camp 3,00 4,00 0 7,00
Total 24,00 102,00 24,00 150

Bibliografia

 • GUILLEN, Francesc (2012). Policia i seguretat.. Bellaterra: Servei de Publicacions UAB. Catàleg
 • Curbet, Jaume (2009 ). El Rey desnudo : la gobernabilidad de la seguridad ciudadana . Barcelona: UOC. Catàleg
 • Medina Ariza, Juanjo (2011 ). Políticas y estrategias de prevención del delito y seguridad ciudadana . Montevideo: B de F. Catàleg
 • Newburn, Tim (2003 ). Handbook of policing . Cullompton: Willan. Catàleg
 • NEWBURN, T. (2005). Policing key Readings. Willan. Catàleg
 • Aguado i Cudolà, Vicenç (2007 ). Derecho de la seguridad pública y privada . Cizur Menor: Thomson Aranzadi. Catàleg
 • Barcelona Llop, Javier (cop. 1997 ). Policía y constitución . Madrid: Tecnos. Catàleg
 • TORRENTE, Diego (1997). La sociedad policial. Poder, trabajo y cultura en una organización local de policía. (1997). Madrid: CIS . Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Prova d'avaluació Es farà una primera prova d'avaluació escrita dels continguts desenvolupats a les classes -tant teòriques com pràctiques- i de les lectures facilitades. Si les condicions sanitàries ho permeten, aquesta prova tindrà lloc de forma presencial a les aules. 35
Prova d'avaluació Es realitzarà una segona prova d'avaluació al final de l'assignatura, amb continguts treballats a classe i continguts relacionats amb les lectures. Si les condicions sanitàries ho permeten, aquesta prova serà presencial i tindrà lloc a les aules. 35
Dictamen Caldrà elaborar un dictamen sobre un problema policial específic. Durant les primeres setmanes del curs es presentarà un llistat de temes a repartir entre els estudiants. Aquest dictamen s'ha de realitzar en equips de treball de 4 estudiants i serà tutoritzat. Caldrà presentar-ne un esborrany a meitat de curs (avaluable, 5%; nota no recuperable), i la versió final serà presentada oralment al conjunt de la classe, així com per escrit (25% de la nota de curs, recuperable). La nota del dictamen és global per l'equip però els membres de l'equip la poden distribuir entre sí de forma diferenciada (eg. si el dictamen es puntua amb un 7 i hi ha 4 integrants, el grup té 28 punts a repartir entre els seus membres). 30

Qualificació

1. Dictamen:
S'avaluaran 3 aspectes del dictamen:
a) Aspectes formals: ordre i claredat, presentació (oral i escrita), llenguatge, bibliografia, etc.
b) Contingut: capacitat d'identificar i analitzar problemes, capacitat per cercar i analitzar críticament informació/dades rellevants, capacitat per realitzar propostes de millora/avaluació.
c) Capacitat de treball en grup: distribució equitativa de la feina i corresponsabilitat.
Caldrà presentar un esborrany del dictamen (5% de la nota de l'assignatura, NO recuperable); caldrà també presentar la versió final del dictamen de forma oral i per escrit. La presentació oral del dictamen representa un 5% de la nota de l'assignatura i es realitzarà de forma presencial a classe. De no ser possible, es realitzarà per videoconferència simultània.
Les notes corresponents a l'esborrany del dictamen i a la presentació oral NO són recuperables, però la del dictamen final escrit sí.

NOTA IMPORTANT:
En cas de còpia en una prova d’avaluació o de plagi total o parcial en un treball, l’assignatura es considera suspesa amb un 0, sense possibilitat de recuperació. El frau NO dóna lloc a recuperació. Tot amb independència del possible expedient sancionador que es pugui iniciar, conforme a la normativa vigent.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Tindrà la nota de NO PRESENTAT l'alumne que no es presenti a qualsevol de les activitats avaluables.

Avaluació única:
D'acord amb la Normativa Reguladora dels Processos d'Avaluació i Qualificació dels Estudiants de la UdG, l’estudiant que ho sol·liciti dins els terminis establerts podrà acollir-se excepcionalment a l’avaluació única, renunciant, amb això, a l'avaluació continuada (art. 8). Serà d'aplicacio la Regulació d'avaluació única de la Facultat de Dret.
L'avaluació única consistirà en un examen escrit i presencial amb preguntes de caràcter teòric i pràctic sobre el conjunt dels continguts treballats a l'assignatura (classes teòriques, pràctiques i lectures). Si les condicions sanitàries no permeten la realització d’un examen escrit, es realitzarà per via telemàtica un examen oral de les mateixes característiques i continguts.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Les tutories amb la professora responsable de l'assignatura seran presencials o virtuals mitjançant la plataforma facilitada per la UdG, en un horari convingut entre l'estudiant i els professors de l'assignatura.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació entre els estudiants i la professora responsable de l'assignatura es durà a terme mitjançant el forum de l'assignatura disponible al Moodle, per qüestions d'interès general, com la resolució de dubtes sobre la organització o els continguts de l'assignatura.
Si es tracta de qüestions d'interès individual, com la sol·licitud d'una tutoria o la notificació d'alguna incidència, la comunicació tindrà lloc a través del correu electrònic de la professora (ester.blay@udg.edu).

Observacions

Si les condicions sanitàries ho permeten, es mantindrà la presencialitat en totes les activitats vinculades a l'assignatura. Les classes NO es retransmetran per streaming.

Només en el cas que s'ibtrodueixin restriccions sanitàries i d'ocupació d'espai, el grup s'haurà de dividir en dues meitats, seguint cada meitat les classes de forma presencial o virtual, en setmanes alternes.


El primer dia de classe es presentarà el calendari de sessions i el dossier de lectures obligatòries per tal de preparar l'assignatura i s'explicarà com s'han de treballar.

El primer dia de classe pràctica, així com un segon dia programat
durant el curs, es dedicaran al treball sobre el dictamen, amb el suport de la professora.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Si les condicions sanitàries i les normes de distanciament social i els espais assignats ho permeten, les classes teòriques i pràctiques seran totalment presencials.

Si hi ha restriccions en l'ocupació dels espais, caldrà dividir el grup en dues meitats, que de forma rotativa i en setmanes alternes seguiran les classes teòriques i pràctiques des de l'aula o per videoconferència simultània amb la plataforma facilitada per la UdG i possibilitant la participació directa dels estudiants des de l'aula o des de casa.

Si les condicions sanitàries empitjoren i les autoritats sanitàries ordenen un confinament, totes les classes (també les pràctiques) passaran a ser online, a través de videoconferència simultània, procurant mantenir els horaris establerts.

Si, contràriament, les condicions sanitàries milloren i resulta possible segons les normatives, totes les classes, teòriques i pràctiques, es realitzaran de forma presencial.

Modificació de l'avaluació:
Es preveu que els 2 examens previstos per l'assignatura, així com el de recuperació, siguin presencials i es realitzin a l'aula amb normalitat.

Si les condicions sanitàries no permeten la realització d'examens escrits presencials a les aules, la professora plantejarà, pel dia i la hora previstos per l'examen parcial que es tracti, una forma alternativa d'avaluació: a partir d'un supòsit pràctic es plantejaran preguntes de reflexió i aplicació dels continguts de les classes pràctiques, teòriques i les lectures, a resoldre en un temps i en una extensió determinats.

En aquesta circumstància, doncs, les activitats d'avaluació serien les mateixes, però la seva forma de realització es modificaria:
(1) un dictamen grupal, a fer durant el curs, a lliurar en una bústia electrònica i a presentar mitjançant videoconferència.
(2) un examen parcial de la primera part del temari (classes, pràctiques i lectures): preguntes a resoldre per l'alumne a casa, a partir d'un supòsit pràctic, entregat prèviament
(3) un examen parcial de la segona part del temari (classes, pràctiques i lectures): preguntes a resoldre per l'alumne a casa a partir d'un supòsit pràctic, entregat prèviament.

Els examens de recuperació, de no ser possible la presencialitat a l'aula, es farien també de la manera descrita.

Tutoria i comunicació:
La comunicació amb la professora de l'assignatura pot ser via forum al moodle de l'assignatura i per correu electrònic. En cas que sigui necessari els estudiants poden demanar una tutoria, que tindrà lloc online o presencialment.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.