Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2022
Descripció:
Federalisme fiscal. Descentralització de competències. Descentralització de la despesa. Desequilibris financers verticals i horitzontals. Distribució del poder tributari. Elements del poder tributari. Federalisme fiscal comparat. Transferències d'anivellament. Competència fiscal
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
Maria Luisa Esteve Pardo  / Alberto Navarro Garcia
Idioma de les classes:
Català (60%), Castellà (20%), Anglès (20%)

Competències

 • CG1. Buscar i gestionar de manera adequada la informació jurídica relativa als diversos sectors de l'ordenament jurídic
 • CG1. Seleccionar, comprendre, analitzar i avaluar críticament la informació
 • CG2. Conèixer les tècniques informàtiques d'obtenció d'informació jurídica bàsica: bases de dades de legislació, jurisprudència i bibliografia.
 • CG3. Comprendre i avaluar críticament la informació jurídica relativa als diferents sectors de l'ordenament jurídic
 • CG3. Seleccionar, analitzar i avaluar críticament la informació
 • CG4. Llegir i interpretar textos jurídics pertanyents a les diferents branques de l'ordenament jurídic
 • CG4. Capacitat de comunicació oral i escrita
 • CG4. Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies per a la seva solució
 • CG5. Redactar correctament textos jurídics.
 • CG5. Comunicar-se correctament de manera oral i escrita
 • CG6. Raonar i argumentar jurídicament en relació amb els diversos sectors de l'ordenament jurídic
 • CG6. Aprendre de manera autònoma
 • CG7. Conèixer una llengua estrangera
 • CG7. Utilitzar les tecnologies de la comunicació i la informació aplicades a l'àmbit d'estudi
 • CG8. Aprendre de manera autònoma
 • CG8. Treballar en equip
 • CG9. Treballar en equip
 • CG10. Desenvolupar i sostenir en públic un discurs jurídic
 • CG11. Comprendre les funcions socials del dret com a instrument de govern de les societats modernes
 • CE2. Comprendre l'estructura i el funcionament dels sistemes polítics
 • CE3. Comparar i avaluar l'estructura i el funcionament dels sistemes polítics
 • CE1. Avaluar els costos i la sostenibilitat de les propostes legislatives i de determinades solucions doctrinals i jurisprudencials
 • CE4. Realitzar anàlisis comparatives i avaluar l'estructura i el funcionament de les institucions polítiques
 • CE5. Identificar i tenir capacitat d'aplicar els fonaments de la política comparada
 • CE5. Conèixer i comprendre el comportament dels actors polítics i socials
 • CE6. Identificar i valorar els aspectes essencials de la política internacional
 • CE8. Identificar i valorar la dimensió històrica dels processos polítics i socials
 • CE9. Reconèixer i analitzar el comportament dels actors polítics i socials
 • CE9. Comprendre l'estructura, l'organització i el funcionament de les administracions públiques en els seus diferents nivells
 • CE11. Analitzar i interpretar la realitat social i les situacions de canvi polític i social
 • CE14. Descriure i valorar l'entorn econòmic i la dimensió financera del sector públic

Continguts

1. Federalisme fiscal: concepte i contigut

2. Distribució de funcions públiques entre els diferents nivells de govern als Estats descentralitzats

3. Descentralització de la despesa: comparativa internacional i autonomia de la despesa

4. Distribució de recursos i ingressos entre nivells de govern: anàlisi internacional comparada

          4.1. Distribució del poder tributari

                    4.1.1. Elements del poder tributari

                    4.1.2. Distribució territorial del poder tributari: a l'Estat espanyol i sistemes comparats (Canadà i Alemanya)

          4.2. Les transferències intergovernamentals

                    4.2.1. Desequilibris verticals i horitzontals

                    4.2.2. Transferències de suficiència i d'anivellament

                    4.2.3. Anàlisi comparat del sistema espanyol i altres Estats (Canadà i Alemanya)

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 1,00 20,00 1,00 22,00
Sessió participativa 4,00 20,00 5,00 29,00
Sessió pràctica 5,00 14,00 5,00 24,00
Total 10,00 54,00 11,00 75

Bibliografia

 • Anderson, George (2010 ). Introducció al federalisme fiscal : una anàlisi comparativa . [Barcelona]: Generalitat de Catalunya Departament d'Interior Relacions Institucionals i Participació Institut d'Estudis Autonòmics. Catàleg
 • Tejerizo López, José Manuel Cordero González, Eva María (2009 ). Financiación territorial en los estados descentralizados: un estudio comparativo . Madrid: Ministerio de Economía y Hacienda. Instituto de Estudios Fiscales. Catàleg
 • Castells, Antoni|q(Castells Oliveres). Las Subvenciones de nivelación en la financiación de las comunidades autónomas : análisis de la situación actual ypropuestas de reforma . Barcelona,|cPublicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona,|ccop. 2005: . Catàleg
 • Quintana Ferrer, Esteban (2001 ). Los Recursos participativos en el marco de la articulaciónentre las haciendas autonómica y estatal . Valencia: Tirant lo Blanch. Catàleg
 • Ramos Prieto, Jesús (2001 ). La Cesión de impuestos del Estado a las comunidades autónomas : concepto, régimen jurídico y articulación constitucional . Granada: Comares. Catàleg
 • Monasterio Escudero, Carlos (1998 ). Manual de hacienda autonómica y local (2a ed., rev. y actualizada). Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Sevilla Segura, José V (DL 2013 ). Lecciones sobre financiación pública de estados descentralizados . Madrid: :Instituto de Estudios Fiscales. Escuela de Hacienda Pública. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Catàleg
 • Bosch Roca, Núria Durán Cabré, José María (cop. 2008 ). Fiscal federalism and political decentralization : lessons from Spain, Germany, and Canada . Cheltenham [etc.]: Edward Elgar. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Es proposaran supòsits i casos pràctics que els estudiants haran de resoldre i exposar a classe. Cada estudiant haurà de lliurar 2 exercicis d'aquest tipus per escrit. Adequació de les respostes a les qüestions plantejades i aplicació d'una metodologia adequada als exercicis proposats. 70
A les sessions presencials es valorarà la participació activa tant a les sessions expositives com a les de resolució de casos pràctics Adequació i interès de la participació al contingut de l'assignatura i de l'exposició. Grau de coneixment i de preparació que mostrin les intervencions i en les respostes a preguntes 30 No

Qualificació

Aquest sistema consta de dues parts:

1. LLIURAMENT DE DOS EXERCICIS PRÀCTICS

És obligatori el lliurament per escrit de dos exercicis pràctics relacionats amb la matèria que es treballarà a les classes i les pràctiques participatives a l’aula. Aquests exercicis consistiran en l’estudi i anàlisi de diferents textos o resolució de supòsits pràctics.

Cadascun d’aquests dos exercicis suposa un 35% de la nota final.

Per tal d’aprovar l’assignatura, la nota de cada exercici ha de ser igual o superior a 5. Un cop corregida a classe cada pràctica i coneguda la puntuació, s'indicarà a cada estudiant si ha tornar a lliurar convenientment corregides les qüestions que no hagi fet correctament en el seu moment.

2. PARTICIPACIÓ A CLASSE

Els alumnes, si així ho imposen les limitacions derivades de la situació sanitària, es dividiran en dos subgrups i l’assistència presencial per cada subgrup és limitarà a 3 sessions de dues hores. Si no hi ha restriccions d'aquest tipus, totes les sessions seran presencials.

L'assistència no és obligatòria, però sí molt recomanable. Si, per qualsevol motiu, teniu incompatibilitat horària, tindreu més dificultats per superar l'assignatura. Les explicacions a classe són molt importants per entendre la matèria. Per altra banda, a classe farem activitats de diferents tipus que són vitals per la comprensió de la matèria i rellevants perquè formen part del sistema d'avaluació.

Es valorarà la participació activa de les i els alumnes tant a les sessions més expositives com els dies de resolució dels exercicis. La mera assistència a classe, sense participació, per sí mateixa no tindrà reflex a l'avaluació.

La participació a les classes i als exercicis que es faran a l’aula suposarà el 30 % de la nota final de l’assignatura.

Aquesta part NO és recuperable.

3. EXPOSICIONS VOLUNTÀRIES

Qui tingui interés en alguna qüestió concreta de la matèria, podrà fer una exposició oral a classe. Els posibles temes de les exposicions, la forma de preparar-les i el pes que tindran a l'avaluació els decidirem el primer dia de classe.

QUALIFICACIÓ FINAL DE L’ASSIGNATURA

La nota final de l’assignatura dels alumnes que hagin superat amb una nota igual o superior a 5 punts els dos exercicis pràctics de lliurament obligatori será la suma de la ponderació de la mitjana de les dues pràctiques més la part corresponent a la participació activa.

En cas de no superar algun dels dos exercicis pràctics de lliurament obligatori, l’alumne podrà examinar-se d’aquests exercicis no superats a la prova de recuperació establerta a l’efecte.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
L'estudiant que no presenti cap dels dos exercicis pràctics de l’avaluació continuada i no es presenti a la prova d’avaluació única tindrà la qualificació de "No presentat".

Avaluació única:
Els estudiants que s’acullin al sistema d’avaluació única s’hauran de presentar a una única prova final que comptarà el 100% de la nota i que pot incloure preguntes tipus test, preguntes curtes i supòsits pràctics.

La prova es realitzarà el dia marcat al calendari d’exàmens de la Facultat.

Si les condicions sanitàries ho permeten, aquesta prova es realitzarà presencialment. En cas que no sigui possible, es farà virtualment.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Les tutories es realitzaran presencialment en la tercera hora de la docència a l’aula i també fora d'aquest horari si es demana.

En tot cas, sempre es podran fer mitjançant el correu electrònic i l’aplicació oficial de videotrucades de la UdG.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

A més de les sessions previstes al calendari i les tutories presencials, la comunicació i interacció també es garanteix addicionalment amb altres eines virtuals: els fòrums de notícies o de dubtes, el correu electrònic, els materials que es publiquen en el Moodle, així com la comunicació per correu electrònic o per videoconferència.

Observacions

L'assistència no és obligatòria, però sí molt recomanable.

Si no podeu assistir a classe, reconsidereu matricular-vos en aquesta assignatura. Les explicacions i les activitats que farem a l'aula (o en streaming, si no es donen les condicions per la docència presencial) són bàsiques per assimilar la matèria i, a més, són força importants en el sistema d'avaluació de l'assignatura.

Assignatures recomanades

 • Despesa pública i recursos per al seu finançament
 • Federalisme i federacions. Història i models
 • Hisenda Pública
 • Sistema tributari espanyol I
 • Sistema tributari espanyol II

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Els alumnes, en funció de les limitacions derivades de la situació sanitària, es dividiran en dos subgrups, segons el número de matriculats i el número màxim permès d’alumnes per aula.

La docència presencial en l'aula es farà en l'horari de l'assignatura amb cada subgrup de forma alternativa i els alumnes del subgrup o subgrups que no els correspongui estar en l'aula presencial podran seguir la docència per streaming.

Si les condicions sanitàries permeten tornar a una docència totalment presencial, no es farà cap divisió per subgrups i tots els alumnes podran participar amb normalitat a totes les sessions en l’aula. Tanmateix, si les condicions sanitàries impossibiliten la docència presencial, totes les activitats es faran virtualment.

Modificació de l'avaluació:
Si les condicions sanitàries ho permeten, la prova d'avaluació única es realitzarà presencialment, i en cas que no sigui possible es farà virtualment.

Tutoria i comunicació:
Si les condicions sanitàries permeten tornar a la docència totalment presencial, la forma de les tutories i de comunicació seran les ordinàries: en l’aula i també en el despatx de la professora en els horaris que s’indiquin.

Tanmateix, si no és possible la presencialitat, s'hauran d'utilitzar exclusivament els mitjans telemàtics (correu electrònic i aplicació oficial de videotrucades de la UdG).

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.