Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2022
Descripció:
La UE i la seva acció exterior. La subjectivitat internacional de la UE. L'evolució de les competències externes. El marc institucional de l'acció exterior de la UE. Els acords externs. La política exterior i de seguretat comuna (PESC) i la política comuna de seguretat i defensa (PCSD). La política comercial de la UE. I algunes de les polítiques de la UE amb projecció exterior, com la relativa al Medi Ambient. Altres vessants. S'estudiaran les transformacions en la UE, en la seva condició d'actor global internacional, com a conseqüència de l'entrada en vigor del Tractat de Lisboa l'1 de desembre de 2009.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
Eva Rivera Brugues
Idioma de les classes:
Català (40%), Castellà (60%)

Competències

 • CG1. Buscar i gestionar de manera adequada la informació jurídica relativa als diversos sectors de l'ordenament jurídic
 • CG1. Llegir, comprendre, redactar i comentar textos científics.
 • CG1. Seleccionar, comprendre, analitzar i avaluar críticament la informació
 • CG1. Aprendre de manera autònoma
 • CG2. Conèixer les tècniques informàtiques d'obtenció d'informació jurídica bàsica: bases de dades de legislació, jurisprudència i bibliografia.
 • CG2. Treballar en equip
 • CG3. Comprendre i avaluar críticament la informació jurídica relativa als diferents sectors de l'ordenament jurídic
 • CG4. Llegir i interpretar textos jurídics pertanyents a les diferents branques de l'ordenament jurídic
 • CG4. Capacitat de comunicació oral i escrita
 • CG5. Redactar correctament textos jurídics.
 • CG5. Conèixer i utilitzar una llengua estrangera
 • CG5. Comunicar-se correctament de manera oral i escrita
 • CG6. Raonar i argumentar jurídicament en relació amb els diversos sectors de l'ordenament jurídic
 • CG6. Aprendre de manera autònoma
 • CG6. Utilitzar correctament una llengua estrangera
 • CG7. Conèixer una llengua estrangera
 • CG7. Utilitzar les tecnologies de la comunicació i la informació aplicades a l'àmbit d'estudi
 • CG8. Aprendre de manera autònoma
 • CG8. Treballar en equip
 • CG9. Treballar en equip
 • CG9. Comunicar-se oralment i per escrit
 • CG10. Desenvolupar i sostenir en públic un discurs jurídic
 • CG11. Comprendre les funcions socials del dret com a instrument de govern de les societats modernes
 • CE3. Comparar i avaluar l'estructura i el funcionament dels sistemes polítics
 • CE1. Avaluar els costos i la sostenibilitat de les propostes legislatives i de determinades solucions doctrinals i jurisprudencials
 • CE4. Realitzar anàlisis comparatives i avaluar l'estructura i el funcionament de les institucions polítiques
 • CE6. Identificar i valorar els aspectes essencials de la política internacional
 • CE7. Descriure i analitzar l'estructura i el funcionament de la Unió Europea
 • CE6. Analitzar el llenguatge jurídic i comentar-ho
 • CE19. Conèixer la política internacional
 • CE20. Comprendre l'estructura i el funcionament de la Unió Europea

Continguts

1. Lliçó 1: Introducció. Característiques de les relacions exteriors de la UE Lliçó 2: Personalitat jurídica de la UE. Competències exteriors de la UE. Lliçó 3: Celebració dels acords internacionals

2. Lliçó 4: La Política Comercial Comú (PCC)

3. Lliçó 5: Política Mediambiental de la UE i lluita contra el canvi climàtic

4. Lliçó 6: La política exterior i de seguretat comuna (PESC) i el servei europeu d'acció exterior (SEAE).

5. Lliçó 7: Política Comuna de Seguretat i Defensa (PCSD)

6. Lliçó 8: Altres polítiques exteriors de la UE (Política europea de Veïnatge, cooperació per al desenvolupament i l'ajuda humanitària... )

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Cerca i anàlisi d'informació 0 10,00 2,00 12,00
Debat 2,00 10,00 0 12,00
Elaboració individual de treballs 2,00 10,00 0 12,00
Prova d'avaluació 2,00 38,00 0 40,00
Total 6,00 68,00 2,00 76

Bibliografia

 • Carmen Martínez Capdevila (2011). La adecuación del Servicio Europeo de Acción Exterior a los retos globales de la. Revista General de Derecho Europeo, (24),
 • Acosta Sánchez, Miguel Ángel (2008 ). La Política europea de seguridad y defensa y la gestió de crisis internacionales : las operaciones Petersberg . Madrid: Dykinson. Catàleg
 • Mangas Martín, Araceli (2012 ). Instituciones y derecho de la Unión Europea (7a ed.). Madrid: Tecnos. Catàleg
 • Tratado de Derecho y Políticas de la Unión Europea. Vol. 9 y 10 (2017) (1ª ). ARANZADI.
 • Frank de Zwart & Karolina Pomorska (2019). EU External Action, Intention and Explanation. The International Spectator, 54:1(), 121-129
 • BENEYTO, José María, (2011). La UE como actor global: las nuevas dimensiones de la política exterior europea. Madrid: Biblioteca Nueva. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Acivitat avaluativa nº 1: “Acords internacionals”
Instruccions: després de la lectura dels documents proposats, cada alumne farà un treball individual on analitzarà un acord internacional.
La qualificació final obtinguda en aquest exercici representa un 25% de la nota final de l’assignatura.
No Recuperable.
Es valora l'aplicació pràctica dels coneixements explicats a classe i la capacitat d'investigació i desenvolupament del treball assignat.
25 No
Activitat nº 3: Prova teòrica sobre els coneixements adquirits.
L'alumne utilitzarà la lectura i l'esforç personal d'estudi i comprensió dels continguts conceptuals, teories i aspectes metodològics dels textos, lectures i material d'estudi que li hagi estat assignat per tal d'assolir els coneixements necessaris per superar l'examen teòric.
Recuperable.
Es valorarà l'adeqüació de les respostes i els arguments i raonaments emprats.
50
Activitat avaluativa nº 2: "Perspectives i desafiaments actuals del futur de la UE" (un tema d'actualitat). Treball amb exposicions públiques col.lectives.

Instruccions: Després de la lectura dels documents proposats, en petits grups de 3-4 alumnes o individualment (a definir), es farà un treball on s’analitzi les perspectives i desafiaments actuals del futur de la UE. Es farà un debat a classe que permetrà fer un intercanvi d'arguments amb els altres alumnes i a més, es lliurarà el treball final per escrit.
La qualificació final obtinguda en aquest exercici representa un 25% de la nota final de l’assignatura.
No Recuperable.
Es valora l'aplicació pràctica dels coneixements explicats a classe i la capacitat d'investigació i desenvolupament dels raonaments o arguments sobre el tema a debatre.
25 No

Qualificació

Criteris d'avaluació/ Criterios de evaluación:

Les activitats nº 1 i nº 2 (treballs d'avaluació continuada) no són recuperables. Es valora l'aplicació pràctica dels coneixements treballats durant el curs i la capacitat d'investigació i desenvolupament dels treballs./ Las actividades nº 1 y 2 (trabajos de evaluación contínua) no son recuperables. Se valora la aplicación práctica de los conocimientos trabajados durante el curso y la capacidad de investigación y desarrollo de los trabajos.

En el debat es valora la capacitat d'anàlisi i de síntesi, així com l'elaboració i presentació argumentada d'idees. Durant les exposicions orals a clase, l'asistencia es obligatoria/ En el debate se valora la capacidad de análisis y de síntesis, así como la elaboración y presentación argumentada de ideas. Durante las exposiciones orales en clase, la asistencia es obligatoria.

En el treball individual es valora l'estructura i la coherència en el tractament del tema assignat / En el trabajo individual se valora la estructura y la coherencia en el tratamiento del tema asignado.

És obligatori realitzar cadascuna d'aquestes activitats (total 50%, 25% cada activitat)./ Es obligatorio realizar cada una de estas actividaes (total 50%, 25% cada actividad).

L'activitat 3 és recuperable. Cal obtenir un mínim d'un 4 per fer mitja amb les altres notes. Si no es supera, cal fer la recuperació de l'examen teòric el dia de l'examen oficial de juny. Es valorarà l'adeqüació de les respostes, els arguments i raonaments emprats i els coneixements adquirits (50%). / La actividad 3 es recuperable. Hace falta obtenenr un mínimo de 4 para hacer media con las otras notas. Si no se supera, hace falta hacer la recuperación del examen teórico el día del examen oficial de junio. Se valorará la adecuación de las respuestas, los argumentos y razonamientos utilizados y los conocimientos adquiridos(50%).

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà No Presentat aquell alumne que no accedeixi a l'aula en la que es desenvolupi una activitat. L'alumne que entregui una prova en blanc es considerarà presentat.
Els no presentats poden presentar-se en la data oficial de recuperació a les activitats assenyalades com a recuperables.

Se considerará No presentado aquel alumno que no acceda a la aula en la que se desarrolle una actividad. El alumno que entregue una prueba en blanco se considerará no presentado.
Los no presentados pueden presentarse en la fecha oficial de recuperación a las actividades aseñaladas como recuperables.

Avaluació única:
-

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0.
Per tal que la prova teòrica i els 2 treballs d'avaluació continuada puguin èsser tinguts en compte a fi de calcular la nota mitjana, s'ha d'obtenir una qualificació mínima de 4.0 a l'examen teòric.

Para considerar superada la asignatura, hará falta obtenenr una cualificación mínima de 5.0. Para que la prueba teórica y los 2 trabajos de evaluación contínua puedan ser tenidos en cuenta a fin de calcular la nota media, se tiene que obtener una cualificación de 4.0 en el examen teórico.

Tutoria

Tutoria: Cada dijous de 19h a 20h.

Estic a la vostra disposició a través del foro de dubtes sobre l'assignatura, si es tracte d'una consulta que pot interessar als demés alumnes, o a través del correu electrònic a eva.rivera@udg.cat, per a les qüestions més personals.

Tutoria: Cada jueves de 19h a 20h.

Estoy a vuestra disposición a través del foro de dudas sobre la asignatura, si se trata de una consulta que pueda interesar a los otro alumnos, o a través del correo electrónico a eva.rivera@udg.cat, para cuestiones más personales.


Observacions

La bibliografia recomanada es penjarà en el moodle.

La bibliografía recomendada se colgará en el moodle.

Modificació del disseny

Modificació de l'avaluació:
Acivitat avaluativa nº 1: “Acords internacionals”
Instruccions: després de la lectura dels documents proposats, cada alumne farà un treball individual on s’analitzi de un acord internacional.
La qualificació final obtinguda en aquest exercici representa un 25% de la nota final de l’assignatura.


Activitat evaluativa nº 2: "Perspectives i desafiaments actuals del futur de la UE"
Instruccions: Després de la lectura dels documents proposats, en cas que no es pugui organitzar el debat per motius derivat de la situació de la pandemia, cada alumne farà un treball individual on s’analitzi els principals arguments sobre les perspectives i desafiaments actuals del futur de la UE. Es lliurarà el treball final per escrit.
La qualificació final obtinguda en aquest exercici representa un 25% de la nota final de l’assignatura.


Activitat evaluativa nº 3: Examen final
Instruccions: Respondre 1 pregunta de raonament o reflexió i un comentari de text.
Durada 3 hores (dia de l'examen oficial).
La qualificació final obtinguda en aquest exercici representa un 50 % de la nota final de l’assignatura.

Criteris d'avaluació:
Les activitats nº 1 i nº 2 no són recuperables. Es valora l'aplicació pràctica dels coneixements treballats durant el curs i la capacitat d'investigació i desenvolupament del treball. És obligatori realitzar cadascuna d'aquestes activitats. (50%)

L'activitat 3 és recuperable. Es valorarà l'adeqüació de les respostes i els arguments i raonaments emprats (50%). Cal obtenir un mínim d'un 5 per fer mitja amb les altres notes. Si no es supera, cal fer la recuperació de l'examen teòric el dia de l'examen oficial de juny.

Tutoria i comunicació:
Tutoria: Cada dijous de 19h a 20h.

Estic a la vostra disposició a través del foro de dubtes sobre l'assignatura, si es tracte d'una consulta que pot interessar als demés alumnes, o a través del correu electrònic a eva.rivera@udg.cat, per a les qüestions més personals.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.