Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2021
Descripció:
Elucidació estructural de compostos orgànics per mètodes espectroscòpics. Espectroscòpia d'infraroig. Espectroscòpia de ressonància magnètica nuclear de protó i carboni-13. Espectrometria de masses.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup QM

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MONTSERRAT HERAS COROMINAS
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • Capacitat per analitzar críticament a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades , situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les
 • Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional , utilitzant les llengües pròpies i l'anglès
 • Treballar en equip contribuint a l'elaboració de projectes específics i multidisciplinaris
 • Aplicar processos metrològics per a l'obtenció d'informació de qualitat en la resolució de problemes qualitatius i quantitatius relacionats amb la identificació , caracterització i determinació de substàncies orgàniques i inorgàniques

Continguts

1. Introducció a l'Elucidació Estructural. 1.1. Mètodes físics de separació, purificació i caracterització de compostos orgànics. 1.2. Caracterització física de compostos orgànics. 1.3. Identificació de grups funcionals per mètodes químics. 1.4. Nivells en el procés d'elucidació estructural: determinació de la constitució, configuració i conformació. 1.5. La radiació electromagnètica: característiques; concepte d'espectre; tipus d'interacció matèria-energia: tipus d'espectroscòpies.

2. Espectroscòpia Infraroja. 2.1. Introducció. 2.2. Absorció IR i vibracions moleculars. 2.3. Instrumentació. 2.4. Preparació de mostres. 2.5. Absorcions característiques dels compostos orgànics: alcans, alquens, alquins, compostos aromàtics, alcohols, amines, aldehids i cetones, àcids carboxílics i derivats, nitrils i nitro derivats.

3. Espectroscòpia de Ressonància Magnètica Nuclear. 3.1. Introducció i situació en l'espectre electromagnètic. 3.2. Fonament teòric: propietats magnètiques dels nuclis, spin nuclear, condició de ressonància, relaxació i saturació. 3.3. L'espectròmetre de RMN. 3.4. Preparació de la mostra. 3.5. Paràmetres de l'espectre. 3.6. RMN de polsos i transformada de Fourier. 3.7. RMN i simetria: elements i operacions de simetria, proquiralitat, homotopia, enantiotopia i diastereotopia.

4. Espectroscòpia de Ressonància Magnètica Nuclear de Protó. Desplaçament Químic. 4.1. Apantallament nuclear i desplaçament químic. 4.2. Factors que afecten al desplaçament químic: distribució de la densitat electrònica, efectes inductius, mesomèrics, de càrrega i hibridació; anisotropia magnètica; efecte del dissolvent. 4.3. Desplaçament químic i estructura molecular: protons units a carboni, correlacions empíriques; protons units a heteroàtom, intercanvi de protons per deuteri.

5. Espectroscòpia de Ressonància Magnètica Nuclear de Protó. Acoblament Spin-Spin. 5.1. Introducció a l'acoblament spin-spin. 5.2. Constants d'acoblament: a un enllaç, geminals, veïnals i a llarga distància. 5.3. Sistemes de spin: nomenclatura; espectres de primer i segon ordre; regles de multiplicitat, exemples de sistemes d'spin; descripció d'espectres de protó. 5.4. Espectres de segon ordre: equivalència química i equivalència magnètica

6. Espectroscòpia de Ressonància Magnètica Nuclear de Carboni-13. 6.1. Introducció i generalitats. 6.2. Desacoblament de spin heteronuclear: desacoblament de banda ampla, desacoblament off resonance. 6.3. Experiment DEPT. 6.4. Desplaçament químic i estructura. 6.5. Descripció d'espectres de carboni-13.

7. Espectroscòpia de Ressonància Magnètica Nuclear. Anàlisi d'espectres. 7.1 Fenomens que depenen del temps. 7.2 Simplificació d'espectres. 7.3 Efecte nuclear Overhauser (NOE), significat estructural. 7.4. Introducció al RMN bidimensional. 7.5. Correlacions homonuclears 1H-1H. 7.6. Correlacions heteronuclears 1H-13C. 7.7. Correlacions homonuclears 13C-13C.

8. Espectrometria de masses. 8.1. Introducció. 8.2. Instrumentació. 8.3. Ió molecular i pic molecular i pic base. 8.4. Isòtops i conjunts isotòpics. Distribució isotòpica. 8.5. Fragmentacions característiques dels diferents grups funcionals.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 0 8,00 0 8,00
Prova d'avaluació 5,00 7,00 0 12,00
Resolució d'exercicis 2,00 10,00 0 12,00
Sessió expositiva 10,00 10,00 0 20,00
Sessió participativa 3,00 6,00 0 9,00
Sessió pràctica 6,00 8,00 0 14,00
Total 26,00 49,00 0 75

Bibliografia

 • Wade, L. G (cop. 2004 ). Química orgánica (5ª ed.). Madrid, [etc.]: Pearson Educación. Catàleg
 • Pretsch, Ernö, 1942- (DL 2001 ). Determinación estructural de compuestos orgánicos . Barcelona [etc.]: Masson. Catàleg
 • Pretsch, Ernö, 1942- (cop. 1998 ). Tablas para la determinación estructural por métodos espectroscópicos ([2ª ed. española], traducción de la 3ª ed. alemana por Antonio Herrera Fernández y Roberto Martínez Álvarez). [Barcelona]: Springer-Verlag Ibérica. Catàleg
 • Silverstein, Robert M (1998 ). Spectrometric identification of organic compounds (6th ed.). New York: John Wiley. Catàleg
 • Hesse, Manfred (1996 ). Spectroscopic methods in organic chemistry . New York: Georg Thieme. Catàleg
 • Sanders, Jeremy K.M (1993 ). Modern NMR spectroscopy : a guide for chemists (2nd ed.). Oxford [etc.]: Oxford University Press. Catàleg
 • Balci, Metin (2005 ). Basic 1H- and 13C-NMR spectroscopy . Amsterdam [etc.]: Elsevier. Catàleg
 • Lambert, Joseph B (2003 ). Nuclear magnetic resonance spectroscopy : an introductionto principles, applications, and experimental methods . Upper Saddle River, NJ: Pearson Education/Prentice Hall. Catàleg
 • McLafferty, Fred W (cop. 1993 ). Interpretation of mass spectra (4th ed.). Mill Valley, Calif.: University Science Books. Catàleg
 • Spectroscopy. Recuperat , a http://www2.chemistry.msu.edu/faculty/reusch/VirtTxtJml/Spectrpy/spectro.htm#int
 • Montserrat Heras, Lidia Feliu, Marta Planas, Anna Pla-Quintana, Anna Roglans (2012). Exercicis Solucionats d'Elucidació Estructural de Compostos Orgànics. Girona: Universitat de Girona. Recuperat , a http://www3.udg.edu/publicacions/vell/electroniques/compostos_organics/index.html

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Resolució en grups de treball d'exercicis proposats Activitat no recuperable. Periòdicament, i amb suficient antelació, el professor indicarà exercicis que els estudiants hauran de resoldre en grup i lliurar-los el dia indicat (4 exercicis al llarg del curs). El professor retornarà els exercicis que hagin lliurat els grups marcant els punts incorrectes però sense corregir-los. Aquests exercicis es resoldran a l'aula durant el període d'avaluació continuada a la meitat del semestre. El professor escollirà aleatòriament a estudiants de diversos grups per discutir sobre el plantejament i la resolució de l'exercici. Criteris d'avaluació: i) Dels exercicis presentats per escrit es valorarà: lliurament dels exercicis recomanats, pulcritud de la presentació (10%), utilització del vocabulari específic (20%), discussió (20%) i correcció dels resultats (50%). ii) De la presentació a classe és valorarà: presentació correcte dels resultats (60%) i la discussió i resposta a les preguntes formulades pel professor (40%). L'activitat representa un 15% de la nota final repartits: 10% correcció exercicis i 5% discussió de la resolució. La nota final d'aquesta activitat es modularà segons l'autoavaluació del grup de treball. 15 No
Anàlisi i estudi de cas: treball en equip Activitat no recuperable. Treball en equip. El professor plantejarà a cada grup un cas extret d'un article científic relacionat amb l'elucidació estructural de compostos orgànics, en el que utilitzin algunes de les tècniques estudiades en el curs. Els estudiants hauran de resoldrà el cas i justificar per escrit l'elucidació estructural dels compostos de l'article. Criteris d'avaluació, es valorarà: lliurament dels exercicis recomanats, pulcritud de la presentació (10%), utilització del vocabulari específic (20%), discussió (20%) i correcció dels resultats (50%). La nota final d'aquesta activitat es modularà segons l'autoavaluació del grup de treball. 15 No
Examen tipus test d'avaluació de conceptes Activitat no recuperable. Constarà de qüestions tipus test sobre els conceptes teòrics i pràctics tractats durant el curs. 15 No
Examen final Activitat recuperable. Constarà d'exercicis i problemes de tot el temari. Criteris d'avaluació: Es valorarà: correcció dels resultats; assoliment dels continguts de l'assignatura; correcció en la discussió dels resultats. 55

Qualificació

Durant el curs es realitzaran diverses activitats d'avaluació continuada.
La no realització de qualsevol d'aquestes activitats suposa un zero a la nota a ponderar corresponent.
La nota de totes les activitats realitzades en grup es modularà segons l'autoavaluació del grup de treball.
En aquesta assignatura s'avaluarà la competència de Treball en equip dins del Pla d'acció competencial (PAC) de la Facultat de Ciències.
En el càlcul de la nota final no es tindrà en compta la nota de les activitats d'avaluació continuada si no s'obté com a mínim una nota de 4 sobre 10 en l'examen final.
L'assignatura es qualificarà com a "No Presentat" quan no s'hagi realitzat cap activitat o bé quan només s'hagi realitzat una de les activitats d'avaluació que ponderi com a màxim un 15% (veure els "Criteris específics de la nota No presentat").

La nota global de l'assignatura correspondrà a la nota de resolució en grups de treball d'exercicis proposats (15%), anàlisi i estudi de cas (15%), examen tipus test d'avaluació de conceptes (15%) i de l'examen final (55%).

La nota necessària per aprovar l'assignatura és 5.

Activitats recuperables:
Només l'examen final és recuperable. Accedir a la recuperació, per pujar nota, implica renunciar a la nota atorgada prèviament a la part recuperable. Els estudiants que vulguin venir a pujar nota hauran de notificar-ho per correu electrònic una setmana abans del dia de la recuperació.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
L'assignatura es qualificarà com a "No Presentat" quan no s'hagi realitzat cap activitat o bé quan només s'hagi realitzat una de les acitvitats d'avaluació que ponderen com a màxim un 15%

Avaluació única:
Els estudiants que optin per l'avaluació única realitzaran només l'examen final i aquest representarà el 100 % de la nota de l'assignatura. Aquest examen serà recuperable.

Els continguts i les dates de l'examen final i del de recuperació seran els mateixos que pels estudiants que optin per l'avaluació continuada.Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

En el càlcul de la nota final no es tindrà en compta la nota de les activitats d'avaluació continuada si no s'obté com a mínim una nota de 4 sobre 10 en l'examen final.

Tutoria

Els estudiants podran sol·licitar tutories sempre que ho necessitin:
- La petició s'haurà de realitzar a través del correu electrònic.
- Les tutories podran realitzar-se en hores convingudes presencialment o a través de la plataforma que la UdG designi per a videoconferències.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

Les vies de comunicació i interacció amb l'estudiantat seran:
- Avisos a través del Moodle.
- El correu electrònic.
- La plataforma que la UdG designi per a videoconferències.

Observacions

La part teòrica de l'assignatura es desenvoluparà seguint els apunts que amb suficient antelació es subministraran a través de la plataforma Moodle. Alguns continguts de l'assignatura es desenvoluparan en part seguint els temes 12 i 13 del llibre "Química Orgánica". L. G. Wade, Pearson Educación.

Les activitats resolució d'exercicis proposats i anàlisi i estudi de cas es realitzaran en grup de 5 estudiants.

Assignatures recomanades

 • Mètodes sintètics orgànics
 • Química dels compostos orgànics

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
1.Escenari semipresencial

Classes expositives : es realitzaran amb tot el grup on line segons el calendari de la Facultat de Ciències

Classes participatives i resolució d’exercici : es realitzaran igual que en l'escenari presencial però amb la meitat del grup segons el calendari de la Facultat de Ciències

Resolució en grups de treball d’exercicis proposats: igual que en l'escenari presencial.

Anàlisi de cas, treball en equip: igual que en l'escenari presencial

2.Escenari tancament UdG

Classes expositives : es realitzaran amb tot el grup en sessions per videoconferència.

Classes participatives i resolució d’exercici : es realitzaran amb tot el grup en sessions per videoconferència.

Resolució en grups de treball d’exercicis proposats: la part no presencial d'aquesta activitat, resolució d'exercicis relacionats amb les diferents tècniques espectroscòpiques de l’assignatura (un total de 4 al llarg dels curs) es mantindrà tal i com està prevista en l'escenari presencial. La part presencial de resolució dels exercicis a l’aula durant el primer període d’avaluació continuada no es realitzarà. En el seu lloc es penjaran les solucions dels exercicis presentats al Moodle de l'assignatura.

Anàlisi de cas, treball en equip: igual que en l'escenari semipresencial


3. Tractament d'estudiants vulnerables o amb confinament temporal.

Classes expositives : els estudiants en aquesta situació seguiran les classes on line com la resta d'estudiants.

Classes participatives i resolució d’exercici : els estudiants en aquesta situació hauran de seguir les sessions per streaming o per videoconferència segons l'escenari en que es trobi la UdG.

Resolució en grups de treball d’exercicis proposats: la part no presencial d'aquesta activitat la podran realitzar igual que en la resta d'escenaris. La part presencial l'hauran de seguir per streaming tant en l'escenari presencial com semipresencial.

Anàlisi de cas, treball en equip: aquesta activitat la podran realitzar igual que en la resta d'escenaris

Modificació de l'avaluació:
1.Escenari semipresencial

Resolució en grups de treball d’exercicis proposats: (15% de la nota, no recuperable), es manté igual que en l'escenari presencial.

Anàlisi de cas, treball en equip: (15% de la nota, no recuperable) es manté igual que en l'escenari presencial.

Examen tipus test d’avaluació de conceptes: (15% de la nota, no recuperable) es manté igual que en l'escenari presencial.

Examen final: (55% de la nota, recuperable) es manté igual que en l'escenari presencial.

Es mantindran les condicions d'avaluació única de l'escenari 100% presencial.


2.Tancament de la UdG

Resolució en grups de treball d’exercicis proposats: (15% de la nota, no recuperable), es manté la part no presencial de resolució en grup del exercicis. Continuarà representant un 15% de la nota final però només es tindrà en compta la nota de la correcció dels exercicis.

Anàlisi de cas, treball en equip: (15% de la nota, no recuperable) es manté com estava programat.

Examen tipus test d’avaluació de conceptes: (15% de la nota, no recuperable) es manté com estava programat però serà no presencial.

Examen final: (55% de la nota, recuperable) es manté com estava programat però serà no presencial.

Es mantindran les condicions d'avaluació única de l'escenari 100% presencial.


3.Tractament d'estudiants vulnerables o amb confinament temporal

1) Estudiants que durant el confinament no poden realitzar alguna activitat per motius de salut:
Només es tindrà en compte aquella activitat que hagin realitzat abans del confinament i que puguin realitzar després del confinament. El percentatge a la nota d'aquestes activitats es sumarà al de l'examen final.
Pel que fa a l'examen final, es donarà la possibilitat de realitzar-lo un cop recuperat de salut.

2) Estudiants que durant el confinament poden realitzar les activitats d'avaluació:
Se'ls hi donarà l'oportunitat de fer-les online a la mateixa hora que les realitzen els altres estudiants presencialment.

Tutoria i comunicació:
1. Escenari semipresencial.

Tutories:
- Se sol·licitaran a través del correu electrònic.
- Podran realitzar-se en hores convingudes presencialment o a través de la plataforma que la UdG designi per a videoconferències.


Vies de comunicació i interacció amb l'estudiantat:
- Avisos a través del Moodle.
- El correu electrònic.
- La plataforma que la UdG designi per a videoconferències.2. Escenari tancament UdG.

Tutories:
- Se sol·licitaran a través del correu electrònic.
- Podran realitzar-se en hores convingudes a través de la plataforma que la UdG designi per a videoconferències.


Vies de comunicació i interacció amb l'estudiantat:
- Avisos a través del Moodle.
- El correu electrònic.
- La plataforma que la UdG designi per a videoconferències.3. Tractament d'estudiants vulnerables o amb confinament temporal.

Les tutories, i les vies de comunicació i interacció seran les mateixes descrites en l'escenari 2 de tancament de la UdG.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.