Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú

Estudia

Dades generals

Curs acadèmic:
2022
Descripció:
Introducció a la mecànica quàntica. Orbitals atòmics. Àtoms polielectrònics. Càrrega nuclear efectiva. Teoria de l’enllaç de valència. Orbitals híbrids. Teoria dels orbitals moleculars. Orbitals moleculars deslocalitzats i ressonància. Aromaticitat. Enllaç iònic. Cicle de Born-Haber. Enllaç metàl·lic. Introducció a l’estat sòlid. Cristal·lografia. Introducció a la química dels compostos inorgànics. Compostos de coordinació. Enllaç de coordinació. Diagrames de distribució d’espècies. Diagrames de Pourbaix. Dismutació. Forces intermoleculars i estats d'agregació. Fonaments de Química Orgànica.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup QM

Durada:
Anual
Professorat:
Miguel Costas Salgueiro  / Anna Pla Quintana  / Alfons Polo Ortiz  / Pedro Salvador Sedano  / Sílvia Simon Rabaseda
Idioma de les classes:
Català (90%), Anglès (10%)

Competències

 • Capacitat per analitzar críticament a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades , situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les
 • Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional , utilitzant les llengües pròpies i l'anglès
 • Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat
 • Aplicar els fonaments científics i el mètode científic ( reunir i gestionar dades per formular i comprovar hipòtesis ) per analitzar i explicar l'objecte d'estudi de la disciplina

Continguts

1. Introducció a la mecànica quàntica

          1.1. Orbitals atòmics

          1.2. Àtoms polielectrònics

          1.3. Càrrega nuclear efectiva (Slater)

2. Enllaç químic

          2.1. Teoria de l’enllaç de valència

          2.2. Orbitals híbrids

          2.3. Teoria dels orbitals moleculars

          2.4. Orbitals moleculars deslocalitzats i ressonància

          2.5. Aromaticitat

          2.6. Enllaç iònic

          2.7. Cicle de Born - Haber

          2.8. Enllaç metàl·lic

3. Introducció a l’estat sòlid

          3.1. Cristal·lografia

4. Introducció a la química dels compostos inorgànics

          4.1. Compostos de coordinació

          4.2. Enllaç de coordinació

          4.3. Estereoquímica dels compostos inorgànics

5. Forces intermoleculars i estats d'agregació

6. Fonaments de Química Orgànica

          6.1. Introducció a la Química Orgànica

          6.2. Propietats generals dels diferents tipus de compostos orgànics

          6.3. Nucleòfil/electròfil i moviment d'electrons

          6.4. Isomeria

          6.5. Introducció a les biomolècules

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 2,00 4,00 0 6,00
Cerca i anàlisi d'informació 0 9,00 0 9,00
Lectura / comentari de textos 0 24,00 0 24,00
Prova d'avaluació 6,00 40,00 0 46,00
Resolució d'exercicis 18,00 12,00 0 30,00
Sessió expositiva 8,00 0 0 8,00
Sessió participativa 17,00 10,00 0 27,00
Total 51,00 99,00 0 150

Bibliografia

 • Chang, Raymond (cop. 2006 ). Principios esenciales de química general (4ª ed.). Madrid: McGraw-Hill. Catàleg
 • Chang, Raymond (cop. 2013 ). Química : undécima edición (11a ed.). México: McGraw-Hill / Interamericana. Catàleg
 • Petrucci, Ralph H (cop. 2003 ). Química general (8ª ed.). Madrid [etc.]: Prentice Hall. Catàleg
 • Atkins, P. W.|q(Peter William) (cop. 2006 ). Principios de química : los caminos del descubrimiento (3ª ed.). Buenos Aires [etc.]: Médica Panamericana. Catàleg
 • Bell, Jerry Martínez Álvarez, Roberto Rodríguez Yunta, María Josefa Sánchez Martín, Luis (cop. 2005 ). Química : un proyecto de la American Chemical Society . Barcelona: Reverté. Catàleg
 • Whitten, Kenneth W (1998 ). Química general (3a ed.). Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Colacio Rodríguez, Enrique (DL 2004 ). Fundamentos de enlace y estructura de la materia . Madrid: Grupo Anaya. Catàleg
 • Saña i Vilaseca, Josep (1993 ). Química per a les ciències de la naturalesa i de l'alimentació . Barcelona: Vicens Vives. Catàleg
 • García Campaña, Ana M (cop. 2004 ). Introducción al equilibrio químico . Madrid: Anaya. Catàleg
 • Manuel Torres, Esteban de (DL 2004 ). Lo esencial sobre las reacciones químicas . Madrid: Grupo Anaya. Catàleg
 • Sales i Cabré, Joaquim (cop. 2003 ). Introducció a la nomenclatura química : (inorgànica i orgànica) (5a ed.). Barcelona [etc.]: Reverté. Catàleg
 • López Cancio, José Antonio (DL 2000 ). Problemas de química . Madrid [etc.]: Prentice Hall. Catàleg
 • Navarrete Guijosa, Antonio (DL 2004 ). La Resolución de problemas en química . Madrid: Grupo Anaya. Catàleg
 • Shriver, D. F.|q(Duward F.) (1990 ). Inorganic chemistry . Oxford [etc.]: Oxford University Press. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Ressolució de problemes, exercicis i qüestions proposats pel professorat sobre el temari impartit en cada periode acadèmic El professorat de cada grup indicarà en cada periode acadèmic com s'ha de realitzar aquesta activitat que no és recuperable (repartició equitativa entre els PA4 i PA5). 10 No
Qüestionari múltiple Activitat dividida en dues o més proves mitjançant un qüestionari de múltiple resposta al Moodle o bé escrit, que inclourà problemes, exercicis i qüestions sobre el temari impartit. A principi de l'assignatura es concretarà. 30
Prova escrita Resolució de problemes i altres exercicis, incloent qüestions teòriques. Aquestes activitats son proves d'avaluació que estan incloses en el context d'exàmens que tots els estudiants podran realitzar en convocatòries generals prèviament estipulades (en els calendaris d'avaluació específica de cada Període Acadèmic). El percentatge de la nota de l'assignatura que li correspon a la totalitat d'aquestes activitats és recuperable, sempre segons les condicions exposades en aquesta fitxa de l'assignatura. 60

Qualificació

Criteris generals:
Al llarg del procés d'avaluació continuada es realitzaran diverses proves puntuables recuperables i entregues d'exercicis.
Durant les mateixes es podrà demanar en qualsevol moment un document identificador vàlid per comprovar la identitat de l'alumne/a.
La tinença de telèfons mòbils o similars (smartphones, tauletes, rellotges intel.ligents, etc.) comporta suspendre l'assignatura.
La no compareixença a alguna d'aquestes proves atorga una nota de zero a la mateixa. Aquesta qualificació es tindrà en compte en el moment de calcular la nota final de l'assignatura.

Nota important per al càlcul de la nota final de l'assignatura:
- S'obtindrà la nota de l'assignatura ponderant amb els percentatges respectius les mitjanes aritmètiques de les diferents proves dels blocs recuperable per una banda i no recuperable per l'altra.

- Cal tenir una nota de 3.5 o superior (sobre 10) de la part recuperable corresponent a l'activitat "prova escrita" (és a dir, de la mitjana global calculada amb els dos exàmens que constitueixen aquesta part) per poder calcular la nota final ponderada de l'assignatura. Si no s'assoleix aquest valor, l'assignatura no s'aprova i la nota màxima que constarà a l'acta és d'un 4,5.


Activitat de recuperació:
Hi haurà una única prova de recuperació de la part definida com a recuperable.
Només es podrà accedir a la recuperació si prèviament l'assignatura roman suspesa.
En aquest cas l'estudiant tindrà l'opció de tornar-se a examinar en una sola prova de totes les activitats recuperables. Això implicarà ser avaluat de nou i en bloc de tot el temari de l'assignatura.
Accedir a la recuperació també implicarà renunciar a la nota atorgada prèviament a totes les activitats recuperables.
La nota d'aquesta prova defineix de nou la totalitat de la nota de la part recuperable de l'assignatura.
Si es renuncia a accedir a la prova de recuperació es mantindrà la nota assolida en primera instància.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Només es qualificarà l'assignatura com a "No presentat" quan no s'hagi comparegut a cap prova puntuable i no s'hagi accedit a cap exercici puntuable. Comparèixer a alguna prova d'avaluació (entrar a l'aula de la prova, presentar un exercici o problema, accedir a la recuperació o a qualsevol altra activitat puntuable, etc.) atorga a l'estudiant/a la condició de "Presentat".

Avaluació única:
L'avaluació única consistirà en un examen final, similar a la prova d'avaluació de la part recuperable de l'assignatura i a la prova del qüestionari-moodle no presencial on l'estudiant haurà de resoldre problemes, exercicis i qüestions sobre tot el temari impartit de l'assignatura. Aquesta prova correspondrà al 100% de la nota final de l'assignatura.

Requisits mínims per aprovar:
Cal tenir una nota de 3.5 o superior (sobre 10) de mitjana de les dues activitats "prova escrita" del bloc recuperable o de la prova equivalent de la recuperació, si s'escau, per poder calcular la nota final ponderada de l'assignatura. Si no s'assoleix aquest valor, l'assignatura no s'aprova i la nota màxima que constarà a l'acta és d'un 4.5.

Tutoria

Les tutories professor-alumne es realitzaran preferentment de forma presencial en funció de les demandes dels estudiants amb cita prèvia concertada via e-mail.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació amb els alumnes es realitzarà via e-mail i a través del fòrum d'avisos i notícies del Moodle.

Observacions

Temari:
Per tal de presentar un desenvolupament curricular adequat, el temari d'aquesta assignatura es coordinarà amb els continguts de l'assignatura de 'Fonaments de Química'

Metodologia:
En base als nous criteris formatius de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), per superar aquesta assignatura l'alumne/a haurà de realitzar contínuament tasques d'aprenentatge, individualment o en grup, tant amb el professor com sense el professor (autoaprenentatge). Aquest és un aspecte crucial sobre el que es basaran tant les actuacions del professor com les de l'alumnat.
Les hores presencials del professor a l'aula es dedicaran fonamentalment a orientar a l'alumnat per poder realitzar l'esmentat autoaprenentatge. Es tractarà de sessions de tutories, seminaris, resolució de problemes, etc. Durant el curs es donaran les indicacions necessàries i es proposarà el material per tal que aquest procés d'autoaprenentatge pugui ser realitzat.
Atès que el material docent recomanat i proveït pel professorat està dissenyat per procedir de la manera indicada, no es modificaran les pautes descrites encara que l'alumnat o una part d'ell no es prepari l'assistència a les sessions programades.
L'aprenentatge de l'assignatura i la interacció amb el professor s'haurà de fer de forma continuada al llarg de tot el curs i seguint les activitats d'avaluació i el calendari establert. És per això que en els dies previs a les proves d'examen només es contestaran dubtes de caire global, de consolidació, contextualització, etc. Els processos d'aprenentatge i d'interacció amb el professorat (resolució de dubtes i problemes, tutories,...) necessàriament han de ser continus durant tot el període en què estan programades les activitats presencials.

Formulació i nomenclatura química:
Es proveirà a l'alumnat de documents i exercicis de formulació i nomenclatura química orgànica i inorgànica.
Els aspectes de formulació i nomenclatura químiques podran intervenir de manera implícita o explícita en totes les proves a realitzar.


Nota important:
La còpia, trànsit d'informació, la tinença d'un mòbil o aparell similar (smartphone, tauleta, audífon, rellotge intel.ligent, etc.) durant una prova puntuable comportarà suspendre l'examen, sense perjudici d'estendre la penalització més enllà, d'acord amb la Normativa sobre Organització, Desenvolupament i Avaluació dels Estudis de Grau de la Facultat de Ciències i la Normativa Reguladora dels Processos d'Avaluació i Qualificació dels Estudiants de la Universitat de Girona.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Escenari semipresencial :

+ Les classes de l’assignatura seran presencials, i s'adaptaran a allò que estableixi la Facultat per a la docència presencial (nombre màxim d’estudiants segons capacitat de l’aula) i als horaris corresponents a cada grup. En aquestes sessions presencials es resoldran dubtes i exercicis que els alumnes prèviament hauran treballat de forma no presencial a partir del material docent disponible a través del Moodle.

Escenari no presencial :

+ Com en l'escenari semipresencial, però en aquest cas totes les classes es realitzaran telemàticament (imatge i so) a través de les eines que habiliti la Facultat.

Tractament d'estudiants vulnerables o amb confinament temporal :

+ Es realitzarien tutories específiques telemàticament prèvia sol.licitud per part de l’estudiant afectat.

Modificació de l'avaluació:
Escenari semipresencial :

+ No hi haurà modificació de les activitats d'avaluació: les proves recuperables es faran presencialment i les no recuperables a través del Moodle.

Escenari no presencial :

+ Les proves recuperables es realitzaran per via telemàtica en el format que el professorat decideixi. Les proves no recuperables es seguiran fent mitjançant un qüestionari del Moodle.

Tractament d'estudiants vulnerables o amb confinament temporal :

+ Com en el cas de l'escenari no presencial.

Tutoria i comunicació:
Escenari semipresencial :

+ Les tutories individuals es realitzaran via correu electrònic o video-conferència, i les grupals telemàticament (imatge i so) a través de video conferència.

Escenari no presencial :

+ Com en el cas de l'escenari semipresencial.

Tractament d'estudiants vulnerables o amb confinament temporal :

+ Com en el cas de l'escenari semipresencial.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.