Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Introducció a la teràpia gènica i cel·lular. Dianes cel·lulars. Vectors virals. Mètodes per alliberació dels gens terapèutics i barreres cel·lulars implicades. Aplicacions clíniques de la teràpia gènica i cel·lular.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup BB

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ELISABET KADAR GARCIA  / YENTEL MATEO OTERO  / MARC YESTE OLIVERAS
Idioma de les classes:
Català (100%)

Grup BT

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
ELISABET KADAR GARCIA  / YENTEL MATEO OTERO  / MARC YESTE OLIVERAS
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • Capacitat per analitzar críticament a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades , situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
 • Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional , utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
 • Treballar en equip contribuint a l'elaboració de projectes específics i multidisciplinaris.
 • Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat.
 • Capacitat per actuar, generar propostes i prendre decisions en la investigació i en l'activitat professional amb criteris ètics i de sostenibilitat.
 • Identificar els fonaments de la modificació genètica que poden permetre modular les propietats genètiques , fisiològiques i metabòliques d'organismes d'interès biotecnològic per a la seva investigació i potencial aplicació.
 • Aplicar les principals tècniques , estratègies i metodologies per a l'estudi , utilització i millora de sistemes biològics , incloent els mètodes de cultiu cel·lular i DNA recombinant.
 • Descriure i identificar els riscos de la modificació genètica i aplicar les normes.

Continguts

1. Introducció a la teràpia gènica i cel·lular. Etapes limitants en la transferència gènica.

2. Característiques del transgen. Seqüències reguladores de la transcripció. Especificitat tissular i sistemes de modulació. Substitució versus correcció gènica dirigida.

3. Mètodes per alliberament dels gens terapèutics. Vectors virals (retrovirus, adenovirus, lentivirus). Vectors no virals (liposomes, pèptids i nanopartícules). Avantatges i desavantatges.

4. Vies d'administració in vivo i barreres anatòmiques implicades. Immunogenicitat dels transgens. Dosificació i estabilitat del gen.

5. Conceptes bàsics sobre cèl·lules mare. Potencialitat i diferenciació. Regeneració cel·lular.

6. Cèl·lules mare embrionàries. Característiques generals. Aspectes ètics i legals de la seva aplicabilitat terapèutica. Teràpia gènica mitjançant l'ús de cèl·lules mare embrionàries.

7. Cèl·lules mare somàtiques. Tipus i característiques principals. Aplicacions terapèutiques amb cèl·lules mare somàtiques.

8. Cèl·lules pluripotents induïdes (iPS). Característiques generals. Metodologia d'obtenció. Teràpia gènica i cel·lular amb iPS.

9. Pràctiques: dues sessions pràctiques de laboratori i/o aula

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Cerca i anàlisi d'informació 3,00 0 0 3,00
Elaboració individual de treballs 1,00 8,00 0 9,00
Prova d'avaluació 2,00 20,00 0 22,00
Resolució d'exercicis 0 7,00 0 7,00
Sessió expositiva 25,00 0 0 25,00
Sessió pràctica 6,00 1,00 0 7,00
Tutories de grup 3,00 0 0 3,00
Total 40,00 36,00 0 76

Bibliografia

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Qüestionari en línia Qüestionari en línea sobre continguts i/o article amb informació associada als continguts de l'assignatura 20 No
Treball de pràctiques Elaboració d'un treball escrit referent a les sessions pràctiques al laboratori 20 No
Examen Final Examen tipus test i/o precuntes breus sobre els continguts de les classes expositives 60

Qualificació

L'avaluació de les sessions teòriques es farà a partir d'un examen escrit que constarà de preguntes tipus test i/o preguntes de resposta breu (60%). L'avaluació de les sessions pràctiques es farà a partir d'un treball escrit individual (20%) referent als resultalts que s'hagin obtingut al laboratori.
L'assignatura s'aprova amb una qualificació global de 5 sobre 10. Caldrà haver obtingut una qualificació mínima de 3 sobre una puntuació màxima de 6 en l'examen final. L'examen final és l'única prova d'avaluació recuperable (60%). En aquest cas, la nota màxima de l'examen de recuperació que es podrà obtenir serà de 5 punts sobre els 10 totals de l'assignatura.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
S'obtindrà la qualificació de NO PRESENTAT en el cas de no realitzar l'examen final o no haver assistit a les sessions pràctiques.

Avaluació única:
Es realitzarà un examen final sobre el contingut de l’assignatura que ponderarà el 100% de la nota final i caldrà l’assistència obligatòria a les pràctiques.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0 i haver assisitit a totes els sessions de pràctiques. Caldrà haver obtingut una qualificació mínima de 3 sobre una puntuació màxima de 6 en l'examen final.

Tutoria

Es realitzaran sessions de tutories presencials a hores convingudes a petició de l'estudiant via correu electrònic.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació amb el conjunt o grups d’estudiants es realitzarà a través de l’activitat “Forum de noticies” “Avisos i noticies” de la plataforma moodle de l’assignatura. La interacció amb estudiants de manera individual es realitzarà via correu electrònic.

Observacions

La resolució de dubtes serà mitjançant sessions de tutories que podran establir-se al llarg del curs a petició dels estudiants i sessions de revisió que s'establiran després de les diferents activitats d'avaluació. Així mateix, l'equip docent podrà publicar informacions i aclariments puntuals, si s'escau, a l'apartat de notícies del web de l'assignatura.

Assignatures recomanades

 • Biologia molecular i tècniques de DNA recombinant
 • Citologia i histologia
 • Cultius cel·lulars

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Escenari semipresencial

En aquest escenari, segons la mida del grup i l’aula assignada, el grup classe es mantindrà i per tant totes les classes seran presencials, o es dividirà en 2 grups de manera que assistiran a la meitat de les sessions presencials en dies alterns. El grup que no hi assiteixi aquell dia, rebrà la classe amb professor en modalitat streaming, en l’horari corresponent segons calendari pel curs 2020-2021.
Les pràctiques i l’activitat d’avaluació Examen Final (i la seva recuperació, si s’escau), es realitzaran de forma presencial.

Escenari tancament UdG.

L’activitat corresponent a classes expositives es realitzarà amb professor virtual en streaming.
Les pràctiques es realitzaran en streaming i el material necessari per la seva realització es posarà a disposició dels estudiants dies abans de l’inici de la’ctivitat, amb les instruccions corresponents per la seva realització en aquest format.

La prova escrita d'avaluació final programada com a examen tipus test, es substituirà per una activitat en línia, utilitzant l'eina de moodle per qüestionaris de múltiple resposta. Es requerirà l’ús de càmara.


Tractament d'estudiants vulnerables o amb confinament temporal.

Per a les classes expositives assistiran en streaming si és possible i si no amb les presentacions i tutories individuals amb professor virtual per ressoldre els dubtes de cada classe.
Les pràctiques es realitzaran en streaming i el material necessari per la seva realització es posarà a disposició dels estudiants dies abans de l’inici de la’ctivitat, amb les instruccions corresponents per la seva realització en aquest format.

Modificació de l'avaluació:
En cap escenari es farà modificació dels criteris d’avaluació o activitats d’avaluació.

Tutoria i comunicació:
Escenari de semipresencialitat

Les sessions de tutories passaran a realitzar-se per streaming a hores convingudes a petició de l'estudiant via correu electrònic.

Escenari tancament UdG.

Les sessions de tutories passaran a realitzar-se per streaming a hores convingudes a petició de l'estudiant via correu electrònic.

Tractament d'estudiants vulnerables o amb confinament temporal.

Les sessions de tutories passaran a realitzar-se per streaming a hores convingudes a petició de l'estudiant via correu electrònic.

En tots els escenaris descrits anteriorment, la comunicació amb el conjunt o grups d’estudiants es realitzarà a través de l’activitat “Forum de noticies” “Avisos i noticies” de la plataforma moodle de l’assignatura. La interacció amb estudiants de manera individual es realitzarà via correu electrònic.