Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Cinemàtica i dinàmica. Gravitació. Treball i energia. Quantitat de moviment. Xocs. Dinàmica de sòlids. Fluids: hidrostàtica i hidrodinàmica. Electricitat: electrostàtica. Magnetisme: camp magnètic, inducció magnètica, magnetisme a la matèria. Ones. Òptica física: polarització, interferència i difracció. Radioactivitat.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup BT

Durada:
Anual
Professorat:
FRANCESC CASAMITJANA VILA  / AARON ENRIQUEZ ALONSO  / MARIA ELENA ROGET ARMENGOL
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

  • Capacitat per analitzar críticament a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades , situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
  • Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional , utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
  • Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat.
  • Aplicar els fonaments científics i el mètode científic ( reunir i gestionar dades per formular i comprovar hipòtesis ) per analitzar i explicar l'objecte d'estudi de la disciplina.

Continguts

1. Cinemàtica: Moviments rectilinis uniforme i uniformement accelerat. Moviment circular. Moviment en vàries dimensions. Tret parabòlic.

2. Dinàmica: Lleis de Newton. Pes i massa. Forces de frec entre superfície. Forces elàstiques. Sistemes de referència no inercials. Força centrípeta. Quantitat de moviment. Xocs.

3. Rotacions: Moment d’una força. Estàtica. Teorema fonamental de la dinàmica de rotació. Moment angular. Energia cinètica de rotació.

4. Energia: Treball i potència. Teorema de l’energia cinètica. Principi de conservació de l’energia. Energia potencial gravitatòria. Energia potencial elàstica. Forces no conservatives. Massa i Energia.

5. Mecànica de fluids: Hidrostàtica. Pressió. Principi de Pascal. Principi d’Arquímedes. Tensió superficial. Capil·laritat. Equació de Bernoulli. Efecte Venturi. Teorema de Torricelli. Turbulència i número de Reynolds. Velocitat de sedimentació. Llei de Poiseuille.

6. Electricitat: Llei de Coulomb. Concepte de camp i camp elèctric. Moment dipolar. Energia potencial elèctrica i potencial elèctric. Conductors i dielèctrics. Condensadors. Energia d’un condensador. Llei d'Ohm. Potència dissipada en una resistència. Conducció.

7. Magnetisme: Força magnètica. Forces entre conductors. Moviment de càrregues en camps magnètics. Camp magnètic. Moment d’una espira. Energia en un solenoide. Inducció magnètica. Generadors de corrent altern. Materials diamagnètics, paramagnètics i ferromagnètics.

8. . Ones: Característiques generals de les ones. Ones longitudinals i transversals. Propagació de les ones: reflexió i refracció. Interferència. Acústica. Ones electromagnètiques. Polarització. Difracció i interferències. Dualitat ona-corpuscle. El microscopi electrònic.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Cerca i anàlisi d'informació 0 9,00 0 9,00
Prova d'avaluació 5,00 0 0 5,00
Resolució d'exercicis 0 40,00 0 40,00
Sessió expositiva 36,00 24,00 0 60,00
Sessió participativa 12,00 24,00 0 36,00
Total 53,00 97,00 0 150

Bibliografia

  • Tipler, Paul Allen (2005- ). Física : para la ciencia y la tecnología . Barcelona [etc.]: Reverté. Catàleg
  • Gettys, W. Edward (cop. 2005 ). Física para ingeniería y ciencias (2ª ed.). México, D.F.: McGraw-Hill. Catàleg
  • Jou i Mirabent, David, (cop. 2009 ). Física para ciencias de la vida (2a ed.). Madrid: McGraw-Hill. Catàleg
  • Serway, Raymond A. (cop. 2005 ). Física : para ciencias e ingenierías (6ª ed.). México: International Thomson. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Resolució d'exercicis mitjançant la plataforma ACME Durant tot el curs es proposaran problemes per fer mitjançant la plataforma ACME . Per cada tema hi haurà 2 o 3 exercicis que s’hauran d’haver fet com a molt tard passats 5 dies de la darrera classe del tema. Aquesta plataforma avalua el resultat del problema, però no el procediment. No hi haurà límit en el nombre d’intents d’introduir el resultat d’un problema. 30 No
Proves d'avaluació continuada Hi haurà una prova d'avaluació continuada presencial al final dels dos períodes acadèmics. A la prova hi podran haver, tant questions teòriques com exercicis pràctics on els estudiants hauran d'arribar a un resultat numèric. 70 No

Qualificació

La puntuació dels ACMEs serà igual per a cada tema i la nota de tots els temes representarà un 30% de la nota final.

La nota de cada un dels dos exàmens presencials parcials serà d’un 35% de la nota final.

L’assignatura s’aprova quan la mitjana de les activitats anteriors sigui un 5 o més, independentment de la nota de cada apartat.

Si no s’aprova, hi haurà un examen de recuperació que es farà presencialment i que representarà el 100 % de la nota. Tanmateix en el cas que es tingui un 3 dels ACMEs es guarda aquesta nota i l’examen es puntuarà sobre 7. L'examen de tots els alumnes que recuperin, tant si es puntua sobre 7 com sobre 10, serà el mateix.

En cas que un alumne no aprovi la recuperació, si té tots els ACMEs bé, se li guarda la nota (un 3 sobre 10) pel proper curs. Tot i així, si com a eina d'estudi vol fer alguns o tots els ACMEs ho podrà fer i si no té la nota màxima, al final, se li posarà el 3 del curs anterior.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
L'estudiant que no s'hagi presentat a cap prova d'avaluació i que no hagi fet cap ACME tindrà la nota de No presentat.

Avaluació única:
Es farà un examen presencial que representarà el 100 % de la nota. Per aprovar cal una qualificació mínima de 5. La recuperació de l'avaluació única serà també un examen presencial.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

A principis de curs els professors de teoria i problemes de cada grup penjaran un avis al Moodle indicant la forma com els alumnes es hi poden comunicar els dubtes i la disponibilitat que té el professor per a la tutoria. En tot cas, s'establira un dia a la setmana per tutories de teoria i un altre de problemes, i l'horari no es solaparà amb el de les assignatures de primer.
Alternativament, el coordinador, prèvia consulta amb els professors, pot fer un sol comunicat indicant com es fan les tutories de teoria i problemes a cada un dels grups.
Els dubtes dels ACMEs també es vehicularan a través de les tutories anteriors o específiques, segons s'indiqui a principi de curs.

En tots els casos, el sistema de tutoria pot variar al llarg del curs però sempre fent un avís al Moodle.

Tots els avisos referents a les tutories, s'identificaran clarament amb el títol TUTORIES escrit amb majúscules i seguit amb els grups que correspongui.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

Tots els comunicats referents a temes generals de l'assignatura, tant si afecten a un grup com a varis, es donaran com a avisos al Moodle.

Per comunicats personals, es farà servir el correu institucional per tant, cal que l'alumne el revisi.

Observacions

El desenvolupament de l’assignatura és seqüencial per tant és molt important portar l’assignatura al dia.
El programa de l’assignatura s’ha dimensionat considerant els continguts que es donen a les classes de teoria i de problemes, per tant l'assistència a les classes és molt recomanable
Per tal d’afavorir que l’alumne vagi al dia s’ha programat el tancament seqüencial dels exercicis del ACME.
És important que des de la primera setmana del curs, els alumnes que ho necessitin, demanin les tutories que hi ha programades.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Escenari semipresencial.
Es mantindrà el temari i es dedicarà 3 classes presencials per cada tema: una de les classes serà de teoria, i les altres dues de problemes en les quals es farà més incidència en els conceptes que en l'escenari presencial. El material de teoria que no s'hagi fet a classe es penjarà en vídeos al Moodle seguint el ritme programat de l'assignatura.

Escenari tancament UdG.
Es mantindrà el temari i tota la teoria es presentarà amb vídeo, seguint el calendari de l'assignatura.
Els problemes dels fulls es penjaran resolts i explicats al Moodle.
Es continuarà amb els ACMES tal com estava previst.

Modificació de l'avaluació:
No canvia el sistema d'avaluació de l'assignatura, excepte que si els exàmens parcials o finals no poden ser presencials es faran en línia.

En el cas de l'avaluació única, si no es pot fer l'examen presencial, abans de fer l'examen es farà una entrevista en línia que es gravarà.

Tutoria i comunicació:
Si hi ha un canvi de règim docent, els professors de teoria i problemes de cada grup, comunicaran si es modifica o no el sistema de tutories. Continuarà havent-hi una tutoria de teoria i una altra de problemes cada setmana i s'establirà el canal per les consultes referents als ACMEs.